Archive for the ‘HULA AT KATUPARAN (N.T.)’ Category

KANINO LULUHOD ANG BAWA’T TUHOD?

KANINO LULUHOD ANG BAWA’T TUHOD?
ISAIAH 45:23Ako’y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katuwiran, at hindi babalik, na [[[[[[[ sa akin ay luluhod ang bawa’t tuhod, bawa’t dila ay susumpa. ]]]]]]

FILIPOS 2:10 Upang sa pangalan ni Jesus ay [[[[[[iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, ]]]]]]]]]

PROPHECY OF ISAIAH 53:1, HABAKKUK 1:5 & ACTS 13:40-41 ALL THE WORDS SPOKEN BY THE PEOPLE WERE ALREADY PROPHESIED!!!

NAKAHULA NA ANG SASABIHIN NG MGA TAO AT SA MGA HINDI NANINIWALA SA KANYANG BAGON TIPAN!
ALL THE ANSWERS OF THE PEOPLE ARE PROPHESIED ALREADY FOR THOSE WHO DO NOT WANT TO BELEIVED IN NEW TESTAMENT.

THE NEW TESTAMENT ALL ARE SCRIPTED IN OLD TESTAMENT FIND OUT WHY I SAID SCRIPTED.

 

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Isaiah 53:1 Sinong naniwala sa aming balita? at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon?

HABAKKUK 1:5 Mangagmasid kayo sa gitna ng mga bansa, at tumingin kayo at mamangha kayo ng kagilagilalas; sapagka’t ako’y gumagawa ng isang gawain sa inyong mga kaarawan na hindi ninyo paniniwalaan bagaman saysayin sa inyo.

KATUPARAN NG HULA ITS A WARNING!

ACTS 13:40-41

40 Magsipagingat nga kayo, na baka magsisapit sa inyo ang sinalita ng mga propeta:

41 Tingnan ninyo, mga mapagwalang-halaga, at mangapagilalas kayo, at kayo’y mangaparam: Sapagka’t ako’y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan, Isang gawang sa anomang paraa’y hindi ninyo paniniwalaan kung saysayin sa inyo ng sinoman.

 

ISAIAH 53:1

King James Bible
Who hath believed our report? and to whom is the arm of the LORD revealed?

THE PROPHECY OF HABAKKUK 1:5

King James Bible
Behold ye among the heathen, and regard, and wonder marvellously: for I will work a work in your days, which ye will not believe, though it be told you.

PROPHECY FULFILLED IN ACTS 13:40-41

King James Bible
40 Beware therefore, lest that come upon you, which is spoken of in the prophets;

King James 2000 Bible
41 Behold, you despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which you shall in no way believe, though a man declare it unto you.

 

ANG HIWAGA NG NAG-UUTOS SA PITONG IGLESIA THE SECRETS OF THE ONE WHO GIVE ORDERS TO WRITE IN 7 CHURCHES (CAN BE THE 7 CONTINENTS OF THE WORLD) (SI AMEN!)

ANG HIWAGA NG NAG-UUTOS SA PITONG IGLESIA
THE SECRETS OF THE ONE WHO GIVE ORDERS TO WRITE IN 7 CHURCHES (CAN BE THE 7 CONTINENTS OF THE WORLD)

SI YESHUA ANG NAGPASULAT NG REVELATION!!

 

REVELATION 1:4 Mula kay Juan, para sa pitong iglesya sa lalawigan ng Asia.

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan, kasalukuyan, at darating. Ito’y mula sa pitong(7) espiritung nasa harap ng kanyang trono,

REVELATION 1:7-8

Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata, at ng nangagsiulos sa kaniya; at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kaniya. Gayon din, Siya nawa(AMEN).

Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat.

ANOTHER TRANSLATION IN TAGALOG “AMEN” IS “SIYA NAWA”!

REVELATION 1:7-8

7 Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran; tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganoon nga ang mangyayari. Amen!
8 “Ako ang Alpha at ang Omega,” sabi ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat; Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating.

Ako’y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos sapagkat ipinahayag ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. 10 Noon ay araw ng Panginoon, at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta.
ETO NA YUONG NAGPAPASULAT SA 7 CHURCHES O 7 IGLESIA

11 Sabi niya, “Isulat mo ang iyong nakita, at ipadala mo sa pitong iglesya: sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia at Laodicea.”

THE VISION OF JUAN NOT DREAM ANG DREAM TULOG KA ANG VISION GISING KA!

12 Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita, at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. 13 Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang Anak ng Tao na nakadamit ng hanggang sakong, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. 14 Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niyebe, at ang kanyang mga mata’y parang apoy na nagliliyab. 15 Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab, at parang rumaragasang tubig ang kanyang tinig. 16 May hawak siyang pitong bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalim na tabak na sa magkabila’y may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw.

17 Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, “Huwag kang matakot! Ako ang simula at ang wakas,

NAMATAY AKO!!! NGUNIT!!!!!

18 at ang nabubuhay! [[[[[[[[NAMATAY AKO!!!]]]]]] ngunit tingnan mo, ako’y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. 19 Kaya’t isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito.

THE MEANING OF 7 GOLDLAMPS AND 7 STARS

20 Ito ang kahulugan ng pitong ilawang ginto(7 GOLDLAMPS) at ng pitong bituing (7 STARS) hawak ko. Ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesya at ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesya.

7 GOLDLAMPS = 7 CHURCHES
7 STARS = 7 ANGELS OF THE 7 CHURCHES
ISA-ISAHIN NATIN ANG NAGPAPASULAT KUNG SINO SIYA AT ANO ANG KANYANG MGA KATANGIAN!!

LETTER TO EFESO (1)

REVELATION 2:1

Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kaniyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng pitong kandelerong ginto:]]]]]

LETTER TO SMIRNA (2)

REVELATION 2:8

 At sa anghel ng iglesia sa Smirna ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng una at ng huli, na namatay, at muling nabuhay:]]]]]

LETTER TO PERGAMO (3)

REVELATION 2:12

 At sa anghel ng iglesia sa Pergamo ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay
sinasabi ng may matalas na tabak na may dalawang talim:

LETTER TO SARDIS (4) (SIYA MAY ARI NG 7 ESPIRITU NG DIYOS)

REVELATION 3:1

At sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[[[sinasabi ng may!!!!! [[[[pitong(7) Espiritu ng Dios]], at may pitong bituin: Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay may pangalang ikaw ay nabubuhay, at ikaw ay patay.]]]]

LETTER TO FILADELFIA (6)

REVELATION 3:7

At sa anghel ng iglesia sa Filadelfia ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[[[sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di mailalapat ng sinoman, at naglalapat at di maibubukas ng sinoman:]]]

LETTER TO LAODICEA (7)

REVELATION 3:14

At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo: Ang mga bagay na ito ay [[[sinasabi ng Siya Nawa (PINASASABI NI AMEN!!), ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Dios:]]]]

REVELATION 5:6-14 (SI AMEN OR SI SIYA NAWA!!)

6At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda, ang isang Cordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may pitong sungay, at pitong mata, na siyang pitong Espiritu ng Dios, na sinugo sa buong lupa. 7At siya’y lumapit, at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. 8At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawangpu’t apat na matatanda ay nangagpatirapa sa harapan ng Cordero, na ang bawa’t isa’y may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan, na siyang mga panalangin ng mga banal. 9At sila’y nangagaawitan ng isang bagong awit, na nagsasabi, Ikaw ang karapatdapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito: sapagka’t ikaw ay pinatay, at binili mo sa Dios ng iyong dugo ang mga tao sa bawa’t angkan, at wika, at bayan, at bansa. 10At sila’y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Dios; at sila’y nangaghahari sa ibabaw ng lupa.

11At nakita ko, at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda; at ang bilang nila ay sangpung libong tigsasangpung libo at libolibo; 12Na nangagsasabi ng malakas na tinig, Karapatdapat ang Cordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, at kayamanan, at karunungan, at kalakasan, at kapurihan, at kaluwalhatian, at pagpapala. 13At ang bawa’t bagay na nilalang na nasa langit, at nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na nasa mga ito, ay narinig kong nangagsasabi, Sa kaniya na nakaupo sa luklukan, at sa Cordero ay ang pagpapala, at kapurihan, at kaluwalhatian, at paghahari, magpakailan kailan man. 14At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, [[[[[Siya nawa]]](SI AMEN). At ang matatanda ay nangagpatirapa at nangagsisamba.

ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH.

ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN…

ISAIAH 61: 1-2

Magandang Balita ng Kaligtasan

1 Ang Espiritu a ng Panginoong Yahweh
ay sumasaakin sapagkat ako’y kanyang hinirang;
sinugo niya ako upang dalhin ang Magandang Balita sa mga inaapi,
upang pagalingin ang mga sugatang-puso,
upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila’y lalaya.

2 Sinugo niya ako upang ipahayag
na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh;
at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway;
sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa;

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN.

LUCAS 4:16-19
(Mateo 13:53-58)(Marcos 6:1-6)

16 Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa, 17 at doo’y ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito:

18 “Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaakin,
sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita.
Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,
at sa mga bulag na sila’y makakakita.
Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi,

19 at upang ipahayag na darating na ang panahon
ng pagliligtas ng Panginoon.”

LUCAS 4:28-29 – NAGALIT TULOY MGA TAO SA KANYA.

28 Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. 29 Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. 30 Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY AMEN!!!

MAG-AAWAY AWAY O ANG ALITAN NG MGA MAGKAKASAMBAHAY

JOHN 14:27 “KAPAYAPAAN ANG INIIWAN KO SA INYO, “””ANG AKING””” KAPAYAPAAN ANG IBINIBIGAY KO SA INYO; HINDI ITO KATULAD NG IBINIBIGAY NG SANLIBUTAN. HUWAG KAYONG MABALISA; HUWAG KAYONG MATAKOT.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

MIKAS 7: 6 Lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama, at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyenang babae. Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

LUCAS 12:53 Ang ama laban sa anak na lalaki,
at ang anak na lalaki laban sa ama;
ang ina laban sa anak na babae,
at ang anak na babae laban sa ina;
ang biyenang babae laban sa manugang na babae,
at ang manugang na babae laban sa biyenang babae.”

ANG NAKASULAT SA LUMANG TIPAN

MIKAS 7: 1-20

Kabulukang Moral sa Israel

1 Nakakalungkot ang nangyari. Ang katulad ko’y isang taong gutom. Naghahanap ng bungangkahoy ngunit walang makita ni isa man. Wala ni isang ubas o kaya’y isang igos na labis kong kinasasabikan. 2 Wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid. Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa’y naghahanda ng bitag laban sa kanyang kababayan. 3 Bihasa sila sa paggawa ng kasamaan, ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol. Kasabwat nila sa paggawa ng masama ang mga kinikilalang tao ng bansa. 4 Ang pinakamabuti sa kanila’y parang dawag, parang tinik. Dumating na ang araw ng pagpaparusa sa kanilang mga bantay. Nalalapit na ang araw ng pagkapahiya. 5 Huwag kang magtiwala sa kapwa mo o sa iyong kaibigan. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong asawa. 6 Lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama, at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyenang babae. Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.

7 Ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako’y kanyang diringgin.

Ang Gagawing Pagliligtas ni Yahweh

8 Mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin! Kung ako ma’y nadapa, muli akong babangon. Kung ako ma’y nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. 9 Titiisin ko ang galit niya sapagkat nagkasala ako sa kanya. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. 10 Ito’y makikita ng aking kaaway, at mapapahiya siya na nagsabi sa akin, “Nasaan si Yahweh na iyong Diyos?” Makikita ko naman ang kanyang pagbagsak, at niyuyurakan siyang parang putik sa lansangan.

11 Mga taga-Jerusalem, darating ang araw na itatayong muli ang inyong mga pader at lalong lalawak ang inyong nasasakupan. 12 Sa araw na iyon ay babalik sa inyo ang mga tao buhat sa Asiria sa silangan hanggang sa Egipto, sa timog; buhat sa dakong ang hangganan ay ang Ilog Eufrates, mula sa malalayong dagat, at kabundukan. 13 Ngunit magiging disyerto ang lupa dahil sa masasamang gawain ng mga naninirahan doon.

Ang Pag-ibig ni Yahweh Para sa Israel

14 Yahweh, patnubayan mong gaya ng isang pastol ang iyong bayan, ang bayan na iyong pinili. Bagama’t sila’y nag-iisa sa ilang, napapalibutan naman sila ng masasaganang lupain. Hayaan mo silang manirahan at manginain sa sariwang pastulan ng Bashan at Gilead gaya noong unang panahon.

15 Magpakita ka sa amin ng mga kamangha-manghang bagay tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan. 16 Ito’y makikita ng mga bansa at sila’y mapapahiya sa kabila ng kanilang lakas. Mapapahiya sila at matitigilan. Tatakpan nila ang kanilang mga bibig at mga tainga. 17 Gagapang silang parang mga ahas; nanginginig silang lalabas mula sa kanilang mga tanggulan. Takot na lalapit sila kay Yahweh na ating Diyos.

18 Wala nang ibang diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. 19 Muli mo kaming kaaawaan. Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kalaliman ng dagat. 20 Patunayan mo ang iyong katapatan sa bayan ni Jacob at ang iyong pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga ninuno mula pa noong unang panahon.


ANG NAKASULAT SA BAGONG TIPAN

LUCAS 12:49-53

49 “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana’y nagliliyab na ito! 50 May isang bautismo na dapat kong danasin, at ako’y nababagabag hangga’t hindi ito nagaganap. 51 Akala ba ninyo’y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkabaha-bahagi. 52 Mula ngayon, ang lima sa isang sambahayan ay mahahati, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.

53 Ang ama laban sa anak na lalaki,
at ang anak na lalaki laban sa ama;
ang ina laban sa anak na babae,
at ang anak na babae laban sa ina;
ang biyenang babae laban sa manugang na babae,
at ang manugang na babae laban sa biyenang babae.”


ANG SABI SA LUMANG TIPAN NAGHAHANAP SIYA NG BUNGA WALANG MAKITA IBIG SABIHIN WALA NG TAONG HUMAHANAP SA DIYOS NG BUMABA SIYA SA LUPA (MIKAH 7:2).

ANG SABI HIHINTAYIN NIYA ANG PAGLILIGTAS NI YAHWEH AT DUMATING NA ANG TAGAPAGLIGTAS SI JESUS. LAHAT NG MANANAMPALATAYA SA KANYANG PANGALAN AY MALILIGTAS (ACTS 4:12). SI JESUS AT SI YAHWEH ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA NAGING TAO AY IISA.

AMEN!

PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ZACARIAS 13:7 Ito ang sinasabi ni YAHWEH, “TABAK, Kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking pastol. PATAYIN MO SIYA UPANG MANGALAT ANG MGA TUPA; lilipulin ko naman pati maliliit.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

MATEO 26:31-32 Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sa GABING ito ako’y iiwan ninyong lahat, gaya ng NASASAAD SA KASULATAN, “PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA”. 32 NGUNIT PAGKATAPOS NA AKO’Y MULING MABUHAY, MAUUNA AKO SA INYO SA GALILEA.


AMEN!

HINDI LANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO (SI JESUS ANG MANNA)

ANG KATUPARAN NG HULA SA LUMANG TIPAN

MATEO 4:4 Ngunit sumagot si Jesus, “NASUSULAT”, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

DEUTORONOMY 8:3 Tinuruan nga kayong magpakumbaba; ginutom niya kayo bago binigyan ng MANNA, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. GINAWA NIYA ITO UPANG IPAKILALA SA INYO NA ANG TAO’Y HINDI LAMANG NABUBUHAY SA PAGKAIN KUNDI SA SALITA RIN NAMAN NI YAHWEH.


SI JESUS ANG MANNA ANG PAGKAING BUMABA GALING SA LANGIT.

JOHN 6:49-51 Kumain ng MANNA ang inyong mga ninuno ng sila’y nasa ilang, gayunma’y namatay sila.

50 Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay.

51 AKO ANG PAGKAING NAGBIBIGAY-BUHAY NA BUMABA MULA SA LANGIT (SI JESUS ANG MANNA). MABUBUHAY MAGPAKAILANMAN ANG SINUMANG KUMAIN NITO. AT ANG PAGKAING IBIBIGAY KO SA IKABUBUHAY NG SANLIBUTAN AY ANG AKING LAMAN.

READ EXODUS 16:1-36 ABOUT MANNA

BASAHIN ANG EXODUS 16:1-36 PATUNGKOL SA MANNA ANG PAGKAING BUMABA GALING SA LANGIT.

AMEN!