Archive for the ‘HULA AT KATUPARAN (A.D.)’ Category

IKAW AY AKING ANAK, SA ARAW NA ITO AY IPINANGANAK KITA! PROPHECY FULFILLED!

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 2:7-8 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.

Humingi ka sa akin, at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana, at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari.


ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mga Gawa 13:33

33 Na tinupad din ng Dios [[[sa ating mga anak]]] nang muling buhayin niya si Jesus; gaya naman ng nasusulat sa ikalawang awit, Ikaw ay aking Anak, sa araw na ito ay naging anak kita.

Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking AnakIkaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak?

 

Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking AnakIkaw ay aking naging anak ngayon:


PROPHECY IN OLD TESTAMENT

Psalm 2:7

7 I will declare the decree: the Lord hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.

PROPHECY FULDILLED IN NEW TESTAMENT
Acts 13:33

33 God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

SI HESUS DIN ANG BUMUHAY SA KANYANG SARILI

KAYA NGA SABI SIYA NAGBIBIGAY SA ATIN NG KARAPATANG MAGING ANAK NG DIYOS BASA ANG PANGAKO/VERBO NA DIYOS NA SA SIMULA PA (JOHN 1:1)

SA ARAW NA ITO AY IPINANGANAK KITA

JOHN 1:12 Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay [[[[pinagkalooban niya sila ng KARAPATANG MAGING MGA ANAK NG DIYOS]]]], sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:
SI HESUS DIN ANG BUMUHAY SA KANYANG SARILI

KAYA NGA SABI SIYA NAGBIBIGAY SA ATIN NG KARAPATANG MAGING ANAK NG DIYOS BASA ANG PANGAKO/VERBO NA DIYOS NA SA SIMULA PA (JOHN 1:1)

John 1:12
But as many as received HIM, to them gave he power TO BECOME the sons of God, even to them that believe on HIS NAME:

MGA HUWAD NA GURO!! OR FALSE TEACHERS!!

2 PETER/PEDRO  2: 1-22

Mga Huwad na Guro/FALSE TEACHERS

1 Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayundin naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya’t di magtatagal at sila’y mapapahamak. 2 At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan; at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. 3 Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog.

4 Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila’y itinapon sa impiyerno kung saan sila’y iginapos sa kadiliman a upang doon hintayin ang Araw ng Paghuhukom. 5 Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay, at ang pito niyang kasama. 6 Sinumpa at tinupok b ng Diyos ang mga lunsod ng Sodoma at Gomorra upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. 7 Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid, na lubhang namighati dahil sa mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. 8 Naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya’y nakatira doon. 9 Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya, at kung paanong paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila’y hatulan, 10 lalo na ang sumusunod sa mahalay na nasa ng katawan at humahamak sa kapangyarihan ng Diyos.

Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit, at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. 11 Samantalang ang mga anghel, kaysa mga huwad na guro, na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang paghaharap sa Panginoon ng sakdal laban sa mga ito. 12 Ang mga taong ito’y parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan, kaya’t papatayin din sila tulad ng maiilap na hayop. 13 Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila’y ang hayagang magpasasa sa nasa ng laman. Dumadalo pa naman sila sa inyong salu-salo, ngunit kahiya-hiya at kasiraang-puri ang kanilang ginagawa; ikinatutuwa nilang kayo’y kanilang nalilinlang. 14 Wala silang hinahanap kundi mga babaing mapag-aaliwan nila; wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila’y mga sakim at sila’y isinumpa! 15 Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor c na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. 16 Dahil dito, siya’y sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya’y sawayin sa kanyang kabaliwan.

17 Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig, at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos ang kadiliman para sa kanila. 18 Mayayabang sila kung magsalita, ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. 19 Ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan.

20 Nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Jesu-Cristo na Panginoon at Tagapagligtas, ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. 21 Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid, kaysa matapos matutuhan ang banal na Kautusang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito.

22 Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang:

“Ugali ng aso, matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwa na,” (PROVERBS/KAWIKAAN 26:11)

at,

“Ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban.”

 

PROVERBS 26:11 As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.

KAWIKAAN 26:11 Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito.

 

PROVERBS 26:11 PROPHECY FULFILLED IN 2 PETER 2:22

2 PETER 2:22 But it is happened unto them according to the true [[[proverb]], The dog is turned to his own vomit again; ……

PROVERBS 26:11 As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.

 

MALILIGTAS ANG BUONG ISRAEL HINIHINTAY NA LAMANG ANG TAMANG BILANG NG MGA HENTIL PAGKATAPOS PAGHUHUKOM NA!

WAITING FOR THE NUMBER OF GENTILES THEN THE JUDGEMENT DAY!

REMEMBER THIS……KAILAN MA’Y HINDI ITINAKWIL NG DIYOS ANG ISRAELITA……..HINIHINTAY NA LAMANG ANG [[[[“TAMANG BILANG” NG MGA HENTIL NA MALILIGTAS ]]]]]]] BAGO TAYO PARUSAHAN.

ROMA 11:25-27

25 Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga Hentil ]]]]]]]]]]]] na lalapit sa Diyos.
|
26 Kapag nangyari iyon, MALILIGTAS ANG BUONG ISRAEL; tulad ng nasusulat:”Magmumula sa Zion ang Tagapagligtas.Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. (ISAIAH 28:16)

27 At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan.

“FOR THE GENTILES PROPHECY!!!!!!!ETO ANG PROPHECY NI OSEAS………..NA ANG DATING HINDI BAYAN AY MAGIGING BAYAN DIN NG DIYOS…….PARA SA MGA HENTIL…

ROMA 9 PROPHECY.

4 Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Judio subalit mula rin sa mga Hentil. 25 Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas,

“Ang dating hindi ko bayan
ay tatawaging ‘Bayan ko,’
at ang dating hindi ko mahal
ay tatawaging ‘Mahal ko.’ (OSEAS 1:10, 2:23)

26 At sa mga sinabihang ‘Kayo’y hindi ko bayan,’
sila’y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay.”

SOURCES/REFERENCES/SUPERSCRIPT/FOOTNOTES OF THE BIBLE.

9:4 Exodo 4:22

9:7 Genesis 21:12

9:9 Genesis 18:10

9:11-12 Genesis 25:23

9:13 Malakias 1:2,3

9:15 Exodo 33:19

9:17 Exodo 9:16 (LXX)

9:20 Isaias 29:16; Isaias 45:9; Karunungan ni Solomon 12:12

9:21 Karunungan ni Solomon 15:7; Ecclesiastico 33:13

9:22 Karunungan ni Solomon 12:20,21

9:25 Hosea 2:23

9:26 Hosea 1:10

9:27 Isaias 10:22,23 (LXX)

9:29 Isaias 1:9 (LXX)

9:33 Isaias 28:16 (LXX)

SAKSI NA MGA TAO NG PANAHON NI MOISES ISINUMPA!!!

LAHAT NG MGA NAKASAKSI NA ATING MGA NINUNO SA HIMALANG GINAWA NIYA AY MGA ISINUMPA.

BILANG 14:22-23 isa man sa mga nakakita ng HIMALANG GINAWA KO ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod.


AWIT 95:11
Dahil sa galit ko,
AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”

NA BINANGGIT SA HEBREO 4:3

3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ “

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.

KAYA: CLICK HERE..KAPAG NARINIG NINYO [[MULI]] ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO

ANG HULA SA LIWANAG SA GENESIS 1:1-5?

HEAVEN AND HELL IN GENESIS 1:1 CREATED BY GOD AND ALL HIS 3 PLANS GENESIS 1:1 (FATHER), GENESIS 1:3 (WORD 2 cor. 4:6 = LET THERE BE LIGHT), GENESIS 1:2 (HOLY GHOST!!!!!!)

THE GALAXY/SOLAR SYSTEM/FIRMAMENTS IN THE 2ND DAY.

THE FIRST DAY DO NOT HAVE SUN, MOON AND STARS……THE LITERAL SUN, MOON AND STARS YOU CAN FIND IN GENESIS 1:16.

VULGATE BIBLE 405 A.D.

1 JOHN 5:7-12

7 And there are Three who give testimony in heaven, the FATHER(GENESIS 1:1), the WORD(GENESIS 1:3), and the HOLY GHOST(GENESIS 1:2). And THESE THREE ARE ONE.

8 And there are three that give testimony on earth: the SPIRIT and the WATER and the BLOOD. And THESE
THREE ARE ONE.

9 If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For this is the testimony of God,
which is greater, because HE hath TESTIFIED of HIS SON.

10 He that believeth in the Son of God hath the testimony of God in himself. He that believeth not the Son maketh him a liar: because he believeth not in the testimony which God hath testified of his Son.

11 And this is the testimony that God hath given to us ETERNAL LIFE. And this life is in his SON.

12 He that hath the Son hath life. He that hath not the Son hath not life.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos (AMA) ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos (HOLY SPIRIT) sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” (JESUS) At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw. ANOTHER LINK: SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP


SI KRISTO JESUS ANG LIWANAG NA BINANGGIT…..ANG PLANO NG DIYOS NA MAGIGING TAO SIYA…IYON AY NAGANAP NA KAYA SINABI NA SA PASIMULA PA’Y KASAMA NA NG DIYOS ANG SALITA AT ANG SALITA AY DIYOS.

ETO ANG PANGAKO SA IKA-7 ARAW.

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.

4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong (7th day) araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.”

5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.”

6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos.

7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan.

9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos,

10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang
paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha.

11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao.

13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

CLICK HERE: TANDAAN NAGKAMALI SI MOISES AT AARON NOON KAYA MAY PANGAKO NGAYON.

CLICK HERE: KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY.

AMEN!

TANONG NI @Jameel Caderao FACEBOOK ANG SOURCE

Bible says in Genesis Ch. No. 1 Verses No. 3 and 5,…’Light was created on the first day.’ enesis, Ch., 1 Verses, 14 to 19… ‘The cause of light – stars and the sun, etc. was created on the fourth day’. How can the cause of light be created on the 4th day – later than the light which came into existence on the first day? – It is unscientific.

ARMAN’S REPLY:

#
Arman G. de Castro LAHAT NG YAN EH GENESIS CHAPTER 1 TAMA BA?
36 minutes ago · LikeUnlike
#
Jameel Caderao Yes
35 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro
NARITO ANG MGA TALATA. GENESIS 1:3-5 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay… tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

GENESIS 1:14-19.

14 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. 15 Mula sa langit, ang mga ito’y magbibigay ng liwanag sa daigdig.” At gayon nga ang nangyari. 16 Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan, upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. 17 Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig, 18 tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos nang ito’y kanyang mamasdan. 19 Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaapat na araw.

TAMA BA YAN BA?See More
33 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro SA GENESIS 1:3-5 (SINABI BANG BUWAN AT ARAW) YUONG LIWANAG NA NAUNANG GINAWA AT TINAWAG BANG BUWAN YUONG DILIM?
30 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro SA GENESIS 1:16 (BINANGGIT ANG ARAW AT BUWAN) 16 Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan, upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin.
30 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro AT ISA PA……….MAGKA-IBA ANG ARAW NG DIYOS.. IKA-1 ARAW YUONG GENESIS 1:3-5……….. SA GENESIS 1:16…IKA-4 NA ARAW NA.
29 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro KUNG BABASAHIN MO ANG BIBLIA………..YAANG LIWANAG NA SINABI EH AY PLANO NIYA KAY “KRISTO”…NASUSULAT YAN.
28 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro ETO SABI IBA-IBA ANG LIWANAG NG MGA BITUIN…….SO HINDI LANG ISANG LIWANAG YAN…1 CORINTHIAN 15:40-41 May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa; iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. 41 Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag.
26 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro ‎41 Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag.
26 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro
JOHN 5:34-36 Hindi galing sa tao ang aking patotoo; sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. 35 Si Juan ay parang maningas na ilaw na [[[[[nagliliwanag noon]]], at kayo’y sandaling nasiyahan sa kanyang [[liwanag]]. 36 Ngunit may patotoo tung…kol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan, ang mga gawaing ipinapagawa sa akin ng Ama ang siya ko namang ginaganap; iyan ang nagpapatotoo na ako’y isinugo ng Ama.

(SI JESUS ANG LIWANAG NA YAN EH KUNG BAGA NAKA-PLANO NA ANG PROPHECIES NG GOD NA DARATING YAN).

Wait ka lang at hinahanap ko pa yuong mas matindi na talata.See More
18 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro eto hindi pa yan yuong hinahanap ko pero medyo maliliwanagan ka na diyan. JOHN 1:6-9 At naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay[[[[[[[[[[ liwanag]]]]]]] sa lahat ng tao.
17 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro
EFESO 5:1-20

Mamuhay Ayon sa Liwanag

1 Dahil kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 2 Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilan…g mabangong alay at handog sa Diyos.

3 Kayo’y mga hinirang ng Diyos, kaya’t hindi dapat mabanggit man lamang na kayo’y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. 5 Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan.

6 Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail. 7 Kaya’t huwag na kayong makikisama sa kanila. 8 Dati, kayo’y nasa kadiliman, ngunit ngayo’y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo’y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. 9 Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. a 10 Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. 11 Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. 12 Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim. 13 Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon, 14 at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. b Kaya’t sinasabi,

[[[[[[[[[“Gumising ka, ikaw na natutulog,
bumangon ka mula sa libingan,
at liliwanagan ka ni Cristo.”]]]]]]]]

15 Kaya’t mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16 Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo’y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17 Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

18 Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. 19 Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. 20 Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.See More
13 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro MERON PA AKONG ISANG HINAHANAP EH… 🙂 WAIT LANG HA…
13 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro ETO NA NAKITA KO DIN……NAKA-PROPHECY YAN EH. KAYA SABI KO MAS MATINDI…. 🙂 2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. [[[[[[[[[[[[[[[[6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, [[[[[[“Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,”]]]]]]]] ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.]]]]]]]]]
11 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro KAYA SINABING SA SIMULA PA’Y KASAMA NA NG DIYOS ANG SALITA………ANG LIWANAG……….SI KRISTO AY NAKA-PLANO NA NA DARATING SA GENESIS 1:1 PA LANG…… TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY…AMEN!
10 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro NAIPALIWANAG KO BANG MABUTI KAPATID SA TULONG NG ESPIRITO SANTO NG DIYOS? MAY TANONG KA PA BA?)

SINO ANG KASULATANG ISINULAT NI MOISES?

ANG KAUTUSAN THE LAW OF GOD

JOHN 5:46 Kung talagang pinininiwalaan ninyo SI MOISES, AKO’Y PANINIWALAAN DIN SANA NINYO, SAPAGKAT SUMULAT SIYA TUNGKOL SA AKIN.

SI YESHUA/JESUS ANG KASULATANG SINASABI NI MOISES. NG MATUPAD ANG LAHAT NG HULA SA LUMANG TIPAN SA BAGONG TIPAN.
ANG BAGONG TIPAN NA ITO ANG AKLAT O KASULATANG IPINANGAKO NI MOISES.

ANG KATUPARAN NG HULA SA LUMANG TIPAN.

ROMA 10:5-8

5 Ganito ang sinulat ni MOISES tungkol sa pagpapawalang sala: ayon sa KAUTUSAN: MABUBUHAY ANG TUMUTUPAD SA KAUTUSAN. (ANG HULA LEVITICUS 18:5)

ROMA 10:6-7 Ngunit ganito haman ang sinasabi tungkol sa pagpapawalang-sala dahil sa pananalig, “Huwag mong sabihin sa iyong sarili, “Sino ang aakyat sa langit? (alalaong baga’y upang ibaba si Cristo).

7 “Huwag mo ring sabihing, ‘Sino ang mananaog sa kalaliman? (alalaong baga’y upang kunin si Cristo mula sa mga patay).

PAUNAWA:SINO DAW ANG AAKYAT SA LANGIT AT SA ILALIM NG LUPA PARA KUNIN SI CRISTO?

ROMA 10:8 NGUNIT ITO ANG SINASABI NIYA( NI MOISES) “MALAPIT SA IYO ANG SALITA, NASA IYONG MGA LABI AT NASA IYONG PUSO.
(ANG HULA DEUTORONOMY 30:14)

ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA KASULATAN O MABUTING BALITA NA NAGING AKLAT.


LEVITICUS 18:5
“ANG TUTUPAD NITO’Y MABUBUHAY; AKO SI YAHWEH’.

DEUTORONOMY 30:14 “ANG KAUTUSAN AY DI MALAYO SA INYONG BIBIG NASA INYONG PUSO, KAYA MAGAGAWA NINYO.”

JOHN 1:1 SA PASIMULA PA’Y NAROON NA ANG SALITA(JESUS). KASAMA NG DIYOS ANG SALITA(JESUS) AT ANG SALITA(JESUS) AY DIYOS.

JOHN 1:14 NAGING TAO ANG SALITA AT SIYA’Y NANIRAHAN SA PILING NATIN. NAKITA NAMAIN ANG KANYANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAAN, PUSPOS NG PAG-IBIG AT KATAPATAN. TINANGGAP NIYA MULA SA AMA ANG KAPANGYARIHAN AT KADAKILAANG ITO BILANG BUGTONG NA ANAK.

[SABI NI JESUS KAY PABLO NG TAWAGIN NIYA ITO BILANG KANYANG ALAGAD]

ACTS 26: 18-19 SUSUGUIN kita sa mga taong iyon UPANG IMULAT ANG KANILANG MGA MATA, UPANG IBALIK SA KALIWANAGAN MULA SA KADILIMAN, AT SA DIYOS MULA SA KAPANGYARIHAN NI SATANAS AT SA PAMAMAGITAN ng PAGSAMPALATAYA SA AKIN sila’y patatawarin sa KANILANG MGA KASALANAN AT MABIBILANG SA MGA PINAPAGING-BANAL.

ANG ISINULAT NI MOISES TUNGKOL SA TAGAPAGLIGTAS DEUTORONOMY 18

SISIRAIN KO ANG KARUNUNGAN NG MGA MATATALINO

I CORINTHIAN 1:18 SA MGA NAPAPAHAMAK ANG ARAL TUNGKOL SA PAGKAMATAY NI CRISTO SA KRUS AY KAHANGALAN; NGUNIT SA ATIN NA MGA INILILIGTAS, ITO’Y KAPANGYARIHAN NG DIYOS.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

I CORINTO 1:19 SAPAGKAT NASUSULAT (ETO HULA SA ISA. 29:14) “SISIRAIN KO ANG KARUNUNGAN NG MARURUNONG AT PAWAWALANG-KABULUHAN ANG KATALINUHAN NG MARURUNONG.”

I CORINTO 1:20 ANO ANG KABULUHAN NGAYON NG MARURUNONG, NG MGA ESKRIBA, NG MAHUHUSAY NA DIBATISTA SA DAIGDIG NA ITO? IPINAKILALA NG DIYOS NA ANG KARUNUNGAN NG SANLIBUTANG ITO AY KAMANGMANGAN.

1 CORINTO 1:21
SAPAGKAT AYON SA KARUNUNGAN NG DIYOS, hindi niya itinulot na SIYA’Y makilala ng TAO sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip minarapat niyang ang mga NANALIG SA KANYA’Y ILIGTAS sa pamamagitan ng MABUTING BALITA na AMING IPINANGANGARAL ngunit ipinapalagay naman ng SANLIBUTAN NA isang KAHANGALAN.

1 CORINTHIAN 1:27-28 Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. 28 Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NA NATUPAD

ISAIAH 29:14 Muli akong gagawa ng kababalaghan sa harapan nila, Mga bagay na kahanga-hanga at kataka-taka; PAWAWALANG BISA KO ANG KARUNUNGAN NG KANILANG MGA PAHAM, AT MAGLALAHO ANG KANILANG KAALAMAN.