ANG HULA SA LIWANAG SA GENESIS 1:1-5?

HEAVEN AND HELL IN GENESIS 1:1 CREATED BY GOD AND ALL HIS 3 PLANS GENESIS 1:1 (FATHER), GENESIS 1:3 (WORD 2 cor. 4:6 = LET THERE BE LIGHT), GENESIS 1:2 (HOLY GHOST!!!!!!)

THE GALAXY/SOLAR SYSTEM/FIRMAMENTS IN THE 2ND DAY.

THE FIRST DAY DO NOT HAVE SUN, MOON AND STARS……THE LITERAL SUN, MOON AND STARS YOU CAN FIND IN GENESIS 1:16.

VULGATE BIBLE 405 A.D.

1 JOHN 5:7-12

7 And there are Three who give testimony in heaven, the FATHER(GENESIS 1:1), the WORD(GENESIS 1:3), and the HOLY GHOST(GENESIS 1:2). And THESE THREE ARE ONE.

8 And there are three that give testimony on earth: the SPIRIT and the WATER and the BLOOD. And THESE
THREE ARE ONE.

9 If we receive the testimony of men, the testimony of God is greater. For this is the testimony of God,
which is greater, because HE hath TESTIFIED of HIS SON.

10 He that believeth in the Son of God hath the testimony of God in himself. He that believeth not the Son maketh him a liar: because he believeth not in the testimony which God hath testified of his Son.

11 And this is the testimony that God hath given to us ETERNAL LIFE. And this life is in his SON.

12 He that hath the Son hath life. He that hath not the Son hath not life.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Genesis 1: 1-5

Ang Kasaysayan ng Paglikha

1 Nang pasimula ay nilikha ng Diyos (AMA) ang langit at ang lupa; 2 ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos (HOLY SPIRIT) sa ibabaw ng tubig. 3 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” (JESUS) At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw. ANOTHER LINK: SINO ANG SALITANG NAGING TAO?

ANG KATUPARAN NG HULA AT PLANO NG DIYOS.

2 CORINTHIAN 4:5Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. 6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,” ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.

ANG HANGING UMIIHIP NOON AY ANG KANYANG ESPIRITU SANTO.

GENESIS 1:2ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang [[[[[[[Espiritu ng Diyos]]]]]]]] sa ibabaw ng tubig.

KING JAMES VERSION
GENESIS 1:2
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

NANDOON NA “SIYA” HINDI “SILA” SA PASIMULA PA LAMANG. YANG TATLO NA YAN AY IISA AT PANGAKO NA NG DIYOS NA DARATING SA HINAHARAP


SI KRISTO JESUS ANG LIWANAG NA BINANGGIT…..ANG PLANO NG DIYOS NA MAGIGING TAO SIYA…IYON AY NAGANAP NA KAYA SINABI NA SA PASIMULA PA’Y KASAMA NA NG DIYOS ANG SALITA AT ANG SALITA AY DIYOS.

ETO ANG PANGAKO SA IKA-7 ARAW.

Hebreo 4: 1-13

1 Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos, na tayo’y makakapasok at makakapagpahinga sa piling niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. 2 Sapagkat tulad nila’y napakinggan din natin ang Magandang Balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap nang may pananampalataya. 3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ ”

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.

4 Sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan ang tungkol sa ikapitong araw, “At sa ikapitong (7th day) araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha.”

5 At muli pang sinabi, “Hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling.”

6 Ang mga unang nakarinig ng Magandang Balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa ring magpahinga sa piling ng Diyos.

7 Kaya’t muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinawag niyang “Ngayon”. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit,

“Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos,
iyang inyong puso’y huwag patigasin.”

8 Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan.

9 Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos,

10 sapagkat ang sinumang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang
paggawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha.

11 Kaya’t sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya.

12 Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabila’y may talim. Ito’y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao.

13 Walang makakapagtago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo mananagot.

CLICK HERE: TANDAAN NAGKAMALI SI MOISES AT AARON NOON KAYA MAY PANGAKO NGAYON.

CLICK HERE: KAPAG NARINIG NINYO NGAYON ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY.

AMEN!

TANONG NI @Jameel Caderao FACEBOOK ANG SOURCE

Bible says in Genesis Ch. No. 1 Verses No. 3 and 5,…’Light was created on the first day.’ enesis, Ch., 1 Verses, 14 to 19… ‘The cause of light – stars and the sun, etc. was created on the fourth day’. How can the cause of light be created on the 4th day – later than the light which came into existence on the first day? – It is unscientific.

ARMAN’S REPLY:

#
Arman G. de Castro LAHAT NG YAN EH GENESIS CHAPTER 1 TAMA BA?
36 minutes ago · LikeUnlike
#
Jameel Caderao Yes
35 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro
NARITO ANG MGA TALATA. GENESIS 1:3-5 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng liwanag!” At nagkaroon nga. 4 Nasiyahan ang Diyos nang ito’y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. 5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, at ang dilim naman ay… tinawag na Gabi. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang unang araw.

GENESIS 1:14-19.

14 Sinabi ng Diyos: “Magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. 15 Mula sa langit, ang mga ito’y magbibigay ng liwanag sa daigdig.” At gayon nga ang nangyari. 16 Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan, upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. 17 Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig, 18 tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos nang ito’y kanyang mamasdan. 19 Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga—iyon ang ikaapat na araw.

TAMA BA YAN BA?See More
33 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro SA GENESIS 1:3-5 (SINABI BANG BUWAN AT ARAW) YUONG LIWANAG NA NAUNANG GINAWA AT TINAWAG BANG BUWAN YUONG DILIM?
30 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro SA GENESIS 1:16 (BINANGGIT ANG ARAW AT BUWAN) 16 Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan, upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin.
30 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro AT ISA PA……….MAGKA-IBA ANG ARAW NG DIYOS.. IKA-1 ARAW YUONG GENESIS 1:3-5……….. SA GENESIS 1:16…IKA-4 NA ARAW NA.
29 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro KUNG BABASAHIN MO ANG BIBLIA………..YAANG LIWANAG NA SINABI EH AY PLANO NIYA KAY “KRISTO”…NASUSULAT YAN.
28 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro ETO SABI IBA-IBA ANG LIWANAG NG MGA BITUIN…….SO HINDI LANG ISANG LIWANAG YAN…1 CORINTHIAN 15:40-41 May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa; iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. 41 Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag.
26 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro ‎41 Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag.
26 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro
JOHN 5:34-36 Hindi galing sa tao ang aking patotoo; sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. 35 Si Juan ay parang maningas na ilaw na [[[[[nagliliwanag noon]]], at kayo’y sandaling nasiyahan sa kanyang [[liwanag]]. 36 Ngunit may patotoo tung…kol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan, ang mga gawaing ipinapagawa sa akin ng Ama ang siya ko namang ginaganap; iyan ang nagpapatotoo na ako’y isinugo ng Ama.

(SI JESUS ANG LIWANAG NA YAN EH KUNG BAGA NAKA-PLANO NA ANG PROPHECIES NG GOD NA DARATING YAN).

Wait ka lang at hinahanap ko pa yuong mas matindi na talata.See More
18 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro eto hindi pa yan yuong hinahanap ko pero medyo maliliwanagan ka na diyan. JOHN 1:6-9 At naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay[[[[[[[[[[ liwanag]]]]]]] sa lahat ng tao.
17 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro
EFESO 5:1-20

Mamuhay Ayon sa Liwanag

1 Dahil kayo’y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 2 Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilan…g mabangong alay at handog sa Diyos.

3 Kayo’y mga hinirang ng Diyos, kaya’t hindi dapat mabanggit man lamang na kayo’y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. 5 Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay, o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan.

6 Huwag kayong padaya kaninuman sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napopoot sa mga suwail. 7 Kaya’t huwag na kayong makikisama sa kanila. 8 Dati, kayo’y nasa kadiliman, ngunit ngayo’y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo’y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. 9 Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. a 10 Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. 11 Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. 12 Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila nang lihim. 13 Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon, 14 at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. b Kaya’t sinasabi,

[[[[[[[[[“Gumising ka, ikaw na natutulog,
bumangon ka mula sa libingan,
at liliwanagan ka ni Cristo.”]]]]]]]]

15 Kaya’t mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. 16 Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo’y makagawa ng mabuti sapagkat punung-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. 17 Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

18 Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. 19 Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal; buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. 20 Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.See More
13 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro MERON PA AKONG ISANG HINAHANAP EH… 🙂 WAIT LANG HA…
13 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro ETO NA NAKITA KO DIN……NAKA-PROPHECY YAN EH. KAYA SABI KO MAS MATINDI…. 🙂 2 CORINTHIAN 4:5 Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Cristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. [[[[[[[[[[[[[[[[6 Sapagkat ang Diyos na nagsabing, [[[[[[“Mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag,”]]]]]]]] ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Cristo.]]]]]]]]]
11 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro KAYA SINABING SA SIMULA PA’Y KASAMA NA NG DIYOS ANG SALITA………ANG LIWANAG……….SI KRISTO AY NAKA-PLANO NA NA DARATING SA GENESIS 1:1 PA LANG…… TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY…AMEN!
10 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro NAIPALIWANAG KO BANG MABUTI KAPATID SA TULONG NG ESPIRITO SANTO NG DIYOS? MAY TANONG KA PA BA?)

6 responses to this post.

 1. Posted by Teodorico Asuncion on June 21, 2012 at 5:47 pm

  Ang LUPANG PANGAKO AT LUPANG HINIRANG ay kaluub ng ating Mahal nating AMA sa kaitaasan na siyang naghahari ng langit at lupa.Pilipinas ang siyang pinakamapalad na bansa dahil dito masasaksihan ang kaganapang matagal na nating pinakahihintay sa pangalawang yugto ng pagkabuhay muli ni KRISTO dito sa lupa sa katauhan ni Amang Dr.Jose Rizal na KRITONG TAGALOG NA BUHAY at sa Pilipinas
  magaganap at hindi na magtatagal ang ating
  paghihintay at makakasama na natin ang ating Mahal na AMA sa itatayo niyang TEMPLO NG BAGONG JERUSALEM sa ating INANG BAYANG PILIPINAS na siyang LUPANG HINIRANG NI AMANG BATHALANG DR. JOSE. RIZAL……….

  Reply

  • Posted by aileen on November 26, 2012 at 1:30 pm

   amang bathalang Dr.J.Rizal? kailangan bang siya talaga…find out more about Rizal before proclaiming him as amang bathala

   Reply

 2. […] GENESIS 1:1-5 PANGAKO NA NA GAGAWIN NG NAG-IISANG DIYOS YAN BASA…AMA, ANAK, HS = Y/JESUS.https://armandecastro.wordpress.com/2011/03/18/ang-hula-sa-liwanag-sa-genesis-11/ 47 minutes […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: