Archive for the ‘TALINGHAGA NI JESUS’ Category

THE PARABLES OF FIG TREE!!

TALINGHAGA NG MABUTI AT MASAMANG IGOS 

ANG KATUPARANG MAGAGANAP SA HINAHARAP SA PUNO NG IGOS.

Marcos 13:28

Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kaniyang talinghaga: pagka nananariwa ang kaniyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw;

MARCOS 11:21

At sa pagkaalaala ni Pedro ay sinabi sa kaniya, Rabi, narito, ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo.

MATTHEW 21:19-20
19 At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kaniyang nilapitan, at walang nasumpungang anoman doon, kundi mga dahon lamang; at sinabi niya rito, Mula ngayo’y huwag kang magbunga kailan man. At pagdaka’y natuyo ang puno ng igos. 

20 At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila, na nangagsasabi, Ano’t pagdaka’y natuyo ang puno ng igos?

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Jeremias 24:3

Nang magkagayo’y sinabi ng Panginoon sa akin, Anong iyong nakikita, Jeremias? At aking sinabi, Mga igos; ang mga mabuting igos, totoong mabuti; at [[[ ang masasama, totoong masama na hindi makakain, dahil sa nangapakasama.]]]

Jeremias 29:17

Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Narito, aking susuguin sa kanila ang tabak, ang kagutom at ang salot, at gagawin ko silang parang [[[[masamang igos, na hindi makakain, ]]] [[[dahil sa nangapakasama.]]]

TALINGHAGA TUNGKOL SA UBASAN AT KATIWALA..AMEN! MATEO 21:33-46

MGA BASAHING LINK…

 

TALINGHAGA MATEO 21:33-46. (TALINGHAGA NG UBASAN AT MGA KATIWALA)

PABORITO NG ISLAM NG MAIPALIWANAG MATAPOS MAIPALIWANAG NANGAMOTE LAHAT!! EWAN KO LANG KUNG PABORITO PA NILA ANG

SUNDAN NINYO PALIWANAG KO NG KILABUTAN KAYONG LAHAT SA KALOKOHAN NYO.
18 minutes ago · Like

@Ahmad Viray napakaganda ng parabula na iyan Arman … at isa sa mga [[paborito ko.]]

@Ahmad Viray matutulog na lang ako Arman …. sayang
18 minutes ago · Like

@Ahmad Viray dami mo ng post pero wala pa ring paliwanag
18 minutes ago · Like

@Ahmad Viray have a nice day Arman.
18 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro #34 . 34 Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte.

SO TIME NA NG ANIHAN PINAPUNTA NG MAY-ARI YUONG UMALIS ANG KANYANG MGA TAUHAN UPANG KUNIN SA MGA KATIWALA ANG KAPARTE.

SO MAY INUTUSAN PANG IBANG TAO..YUONG MAY-ARI…DOON SA MGA NAGING KATIWALA.

OKAY BA?
17 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ANO GINAWA SA MGA ISINUGO? NOONG MGA WALANG UTANG NA LOOB NA KATIWALA?

# 35 Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang mga tauhan; binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo.

YUONG MGA SINUGO PINAPATAY….NILALAIT…BINUGBOG..
15 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro # 36 Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan ngunit ganoon din ang ginawa ng mga katiwala sa mga ito.

NAGPADALA ULIT ANG MAY-ARI..NA UMALIS…MAS MADAMING TAO…GANOON PA DIN GINAWA NG MGA WALANGHIYA!!!!!!!!!!!!! NA KATIWALA…BINUGBOG..PINATAY..PINAGLALAIT!!!
14 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro #37 Sa kahuli-huliha’y pinapunta niya ang kanyang [[[[[anak na lalaki]]]]. Sabi niya sa sarili, ‘Marahil nama’y igagalang nila ang aking anak.’

ANG IPINADALA NA NG MAY-ARI ANAK NA NIYA(SI KRISTO NA-TALINGHAGA YAN)…

ANG GINAWA NG MGA DEMONYO!!!! PINATAY

38 Ngunit nang makita ng mga katiwala ang anak, sila’y nag-usap-usap, ‘Ito ang tagapagmana. Halikayo! Patayin natin siya upang mapasaatin ang kanyang mamanahin.’ 39 Kaya’t siya’y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay.”
13 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ANAK NA NG MAY-ARI NG UBASAN ANG IPINADALA PINATAY ..GET NYO NA?
12 minutes ago · Like

Arman G. de Castro #40 At tinanong sila ni Jesus, “Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon?”

TANONG NI KRISTO…….YUONG UMALIS NA MAY-ARI NG UBASAN…ANO KAYA GAGAWIN NOON DOON SA PUMATAY SA ANAK NIYA?
11 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro #41 Sumagot sila, “Lilipulin niya ang mga masasamang iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas.”

SUMAGOT MGA TINANONG……..LILIPULIN…ANG MGA MASASAMANG KAMPON NG DEMONYO(KATIWALA) NA PUMATAY KAY KRISTO…AKALA AY MAKAKAPARTE O MAKAKASAMA EH MASASAMA PALA UGALI NG MGA WALANG HIYA.
10 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro 42 Nagpatuloy si Jesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa Kasulatan?

‘Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong-panulukan.
Ginawa ito ng Panginoon, at ito’y kahanga-hangang pagmasdan!’

YAN NA SI KRISTO ANG BATONG PANULUKANG ITINAKWIL NA PINATAY NG MGA KATIWALA.
9 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro REMEMBER THE PROPHCY NG BATO. NANDOON LINK SA ITAAS.
9 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro #43 “Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa kanya.

AYAN…….YUONG MGA PALPAK NA KATIWALA…DOON KUKUNIN ANG UBASAN ANG KAHARIAN NG DIYOS DAPAT…
8 minutes ago · Like

Arman G. de Castro #44 Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurug-durog at ang mabagsakan nito’y magkakaluray-luray.

SI KRISTO ANG BATO NA INYONG KADADAPAAN AT KAYO AY MAGKAKALURAY LURAY…MEANING MAPAPASAAPOY NG IMPYERNO…
7 minutes ago · Like

Arman G. de Castro RESULTA SA MGA NAKA-UNAWA? NA PINATATAMAANG MGA KATIWALANG MGA KAMPON NG DEMONYO?

45 Narinig ng mga punong pari at ng mga Pariseo ang mga talinhaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya.

46 Siya’y dadakpin sana nila ngunit natakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta.
6 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SANA AY MAUNAWAAN NINYO ANG PABORITO NINYONG TALATA NG MAAYOS AMEN!!!!
6 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro ANO MR. VIRAY? NAUNAWAAN MO NA NA UMALIS YUONG MAY-ARI NG UBASAN?
6 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro AT NG MAGSUGO NG MGA SUGO PINAGPAPATAY..NG ISUGO ANG ANAK PINATAY DIN NG MGA WALANG HIYANG KATIWALA?
6 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SO TIGOK…PAPATAYIN LAHAT ..NG MAY-ARI NG UBASAN ANG MGA KATIWALANG PUMATAY KAY KRISTO..DOON SA ANAK..GET NYO NA?

ANAK NG DIYOS(TALINGHAGA NG DIYOS YAN NG MAGING TAO SIYA). SCRIPTED NA LAHAT YAN SAULADO NA NI KRISTO ANG BUONG BIBLIA.
5 minutes ago · Like

@Arman G. de Castro SANA AY MABUKSAN ANG INYONG ISIPAN SA TALINGHAGA NG MATEO 21:33-46

ANY QUESTION?

ANG TINAPAY NA MAY PAM-PAALSA NG MGA PARISEO AT SADUSEO!!!

ANG PAMPAALSA NG MGA PARISEO AT SADUSEO!!!!!!

MATEO 16:5-12

5 Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, ((((((nakalimutan nilang magdala ng tinapay)))))))). 6 Sinabi ni Jesus sa kanila, (((((((“Mag-ingat kayo sa ((((((pampaalsang))))))) ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseo.”))))))))))

7 Nag-usap-usap ang mga alagad,((((( “Kasi wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon.” 🙂 )))))))))

8 Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila kaya’t sila’y tinanong, “Bakit ninyo pinag-uusapang kayo’y walang dalang tinapay? ((((((((Napakaliit ng inyong pananampalataya! )))

9 Wala pa ba kayong pagkaunawa hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo kung paanong pinaghati-hati ang limang tinapay para sa limanlibong tao? Ilang kaing na tinapay ang lumabis?

10 Gayundin ang pitong tinapay para sa apat na libo! Ilang kaing na tinapay ang lumabis?

11 ((((((((Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko))))))) nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo at mga Saduseo! Hindi ba ninyo maunawaan ito?”

12 At (((((((naunawaan nila na sila’y pinag-iingat niya sa mga katuruan)))))))) ng mga Pariseo at mga Saduseo, at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay.

MAG-INGAT SA MGA KATURUAN NG MGA PARISEO AT SADUSEO ……….YON PALA YON!!!!!!!!

AMEN!

WARNING!!!!! SA MGA HINDI NAKAKAUNAWA NG LUCAS 19:27!!! (DALHIN SILA RITO AT PATAYIN SA HARAP KO!!)

LUCAS 19:27 Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako’y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko!'”

ITO MGA KAPATID AY ISANG TALINGHAGA NG PANGINOONG JESUS. MAG-INGAT SA PANG-UNAWA NG MGA LITERAL NA TAO!!

LUCAS 19:11-27

Ang Talinhaga ng Salaping Ginto

11 Habang ang mga tao ay nakikinig, isinalaysay din ni Jesus sa kanila ang isa pang talinhaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na magsisimula na ang paghahari ng Diyos. 12 Kaya’t sinabi niya, “May isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang ito’y gawing hari, at pagkatapos nito, siya ay babalik. 13 Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang sampu (10 DITO SAMPU) sa kanyang mga alipin at binigyan ang mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ‘Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik.‘ 14 Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya’t nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ‘Ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon.’ 15 Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. (((INRI)))

“Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi, upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. 16 Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, ‘Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng sampu.’ 17 ‘Magaling,’ sagot niya. ‘Mabuting alipin! Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa sampung lunsod.’ 18 Lumapit naman ang ikalawa at ang sabi, ‘Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng lima.’ 19 At sinabi niya sa alipin, ‘Mamamahala ka sa limang lunsod.’ 20 Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, ‘Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. 21 Natatakot po ako sa inyo dahil kayo’y napakahigpit; kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim.’
(MGA ALAGAD ANG NAGTATANIM ANG DIYOS ANG NAGPAPALAGO AT UMAANI)

22 Sinagot siya ng hari, ‘Masamang alipin! Sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako’y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. 23 Bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May tinubo sana iyan bago ako dumating.’ 24 At sinabi niya sa mga naroon, ‘Kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may sampu.’ 25 ‘Panginoon, siya po’y mayroon nang sampung gintong salapi,’ sabi nila. 26 ‘Sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. 27 Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako’y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko!'” (THE JUDGEMENT DAY!!!!!!!)

MATEO 25:14-30

14 “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya’t tinawag niya ang kanyang mga (MGA MADAMI) tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. 15 Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limanlibong salaping ginto, ang isa nama’y dalawang libong salaping ginto, at ang isa pa ay isanlibong salaping ginto. Pagkatapos nito, siya’y umalis. 16 Kumilos agad ang tumanggap ng limanlibong salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng limanlibong salaping ginto. 17 Gayundin naman, ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto ay kumita pa ng dalawang libong salaping ginto. 18 Ngunit ang tumanggap ng isanlibong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang panginoon.

19 “Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang panginoon ng mga tauhang iyon at sila’y pinag-ulat. 20 Lumapit ang tumanggap ng limanlibong salaping ginto at sinabi, ‘Panginoon, ito po ang limanlibong salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang limanlibong salaping ginto na tinubo nito.’

21 “Sinabi sa kanya ng panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting lingkod! Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga.’

22 “Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, ‘Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking dalawang libong salaping ginto. Heto naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito.’

23 “Sinabi ng kanyang panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting lingkod! Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya’t pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!’

24 “Lumapit naman ang tumanggap ng isanlibong salaping ginto at sinabi, ‘Alam ko pong kayo’y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. 25 Natakot po ako, kaya’t ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwanan ninyo sa akin.’

26 “Sumagot ang kanyang panginoon, ‘Masama at tamad na lingkod! Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik, 27 bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi! Kahit paano’y may tinubo sana ito! 28 Kunin ninyo sa kanya ang isanlibong salaping ginto at ibigay sa may sampung libong salaping ginto. 29 Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. 30 Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan! Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin.'” (THE JUDGEMENT DAY!!!!!!!!!!!)

*************
ARMAN’S REPLY:
*************

YAN AY PAGHAHARI NI JESUS NG SIYA AY UMALIS INIWANAN NIYA NG BILIN ANG KANYANG MGA ALAGAD NA PARAMIHIN ANG SALITA NG DIYOS O MGA MANANALIG SA KANYA. AYAW NG MGA TAO (IBA YUONG MGA ALAGAD) NA MAGHARI SIYA KAYA LANG NAGING HARI DIN. NG BUMALIK SI JESUS TINANONG MGA ALAGAD YUONG 1 BINIGYAN PA NG MALAKING KAPALIT NG KANYANG PAGPAPAGAL…YUONG MGA HINDI KUMILOS…IBINAON LAMANG ANG INIWANG UTOS…HINDI SINUNOD…TATANGGALAN PA NG BIYAYA AT YUONG MGA KAAWAY NI JESUS NA HINDI SIYA MATANGGAP AY PAPATAYIN NIYA SA KANYANG PAGBABALIK.

LUCAS 10:27 Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako’y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko!'”

MATEO 25:30 Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan! Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin.'”

HUWAG NINYONG GAWING ((((LITERAL))) ANG LUCAS 19:27.
YAN ANG IBIG SABIHIN NIYAN MGA KAPATID AMEN!