Archive for the ‘IBANG MGA PAKSA’ Category

WHY ALLAH IS NOT GOD AND WHY ISLAM IS A MAN MADE RELIGION?

REASONS WHY ALLAH IS NOT GOD? 

VISIT ALL THE LINKS BELOW FOR MORE INFORMATION ABOUT THE PICTURES

ALLAH FAILED IN GEOGRAPHY, HISTORY AND GENEAOLOGY READY YOUR GPS!! SEARCH type “armandecastro” in YOUTUBE for the PROOF.


ISLAM SAID ABRAHAM CREATED BY ALLAH BUT HE DO NOT KNOW EVEN A SINGLE(1) PLACE IN THE LIFE OF ABRAHAM. CHECK ALL THE EARTH COORDINATES IN THE MAPS GIVEN BELOW THESE LINKS!
ORIGIN OF ISRAELITES

JACOB IS ISRAEL(12 TRIBES ISRAELITES) SON OF ISAAC SON OF ABRAHAM NOT UNDER THE BLOOD OF ISHMAEL.
GENESIS 32:28 And he said, Thy name shall be called NO MORE JACOB, but ISRAEL: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.
GENESIS 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.EXODUS 1:5 they are 70. 
FAKE ZAM ZAM WELL OF ISLAM (WELL OF HAGAR, ISHMAEL AND ABRAHAM) – SHOULD BE IN BEERSHEBA (GENESIS 21:14) 

 READ MORE…. https://armandecastro.com/2015/07/10/where-is-beershebabeersheva/ZAM ZAM WELL SUPPORTING VERSES WHERE IS GERAR AND BEERSHEBA? ABIMELEC THE KING OF GERAR (GENESIS 20:2) MAKE AN AGREEMENT IN ABRAHAM’S WELL IN THE STORY OF HAGAR AND ISHMAEL WELL WHEREIN ISHMAEL BECOME 13 YEARS OLD THEY LIVED IN GERAR AND BEERSHEBA THE CAPITAL OF NEGEV HOW CAN BE MEKKAH 1000+ kilometers

READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/11/28/where-is-gerar/

FAKE KAABAH NOT BUILD BY ABRAHAM SEE AiBRAHAM’s JOURNEY UNTIL HE DIED AND BURIED TO HEBRON/MACPELAH

READ MORE…. https://armandecastro.com/2011/01/26/mga-lugar-na-pinuntahan-ni-abraham-ang-paglalakbay-niya/


ISLAM HAS FAKE WILDERNESS OF PARAN READ THE TRUTH DEUT 1:1 AND NUMBERS 10:12, AND 1 SAMUEL 25:1 WHERE IS ARAVAH, TOPHEL/TAFILAH IN JORDAN
READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/05/14/arava-not-arabia-pharanparan-thopeltafilah-deuteronomy-11-2/SUPPORTING TRUTH ABOUT PARAN THE TOMB, AND HOUSE OF SAMUEL IN RAMA, PARAN MENTIONED ALSO IN THIS VERSE I SAMUEL 25:1
READ MORE…. https://armandecastro.com/2017/10/05/1-samuel-251-tomb-and-house-of-samuel-in-rama-mentioned-david-went-down-to-paran-see-the-truth/

ISLAM HAVE FAKE VALLEY OF BACA / BAKKAH (THERE SHOULD BE MT.ZION PSALM 84:6-7)

READ MORE…. https://armandecastro.com/2012/02/14/the-valley-of-baca-biblical-exact-location-psalm-846/


THE BAYTULLAH/BETHEL OF ISLAM IS FAKE READ JERICHO AND GILGAL AND THE TRIBES OF BENJAMIN ABOUT BETHEL


FAKE BAYTULLAH/BETHEL(BEIT-EL HEBREW WORD BEIT=HOUSE EL= GOD BEIT-EL/BETHEL OF ISLAM READ THE TRUTH ABOUT THE REAL BEIT-EL/”HOUSE OF GOD” HERE!

READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/09/22/where-is-biblical-bethel-or-beit-el

FAKE JESUS OF ISLAM WITH SHAKING OF PALM DATES AND SPOKE WHEN HE WAS A BABY IN A CRADLE.

READ MORE…. https://armandecastro.com/2011/03/25/iza-jesus-of-islam-vs-jesus-of-christians/


FAKE GENEAOLOGY PRETENDING THEY ARE SAVED BY MOSES IN EGYPT

READ MORE…. https://armandecastro.com/2015/07/22/only-70-members-of-the-clan-of-israeljacob-when-they-multiplied-saved-by-moises-out-of-egypt/

SAUDI ARABIA IS FAKE HOLY LAND THE IN CANAAN GENESIS 17:8 IS THE LAND OF PROMISE TO ABRAHAM NOT MEKKAH

READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/10/07/where-is-canaan/

FAKE FATHER OF ABRAHAM and FAKE CIRCUMCISION OF ABRAHAM – ABRAHAM FATHER IS TERAH NOT AZAR IN ISLAM ABRAHAM CIRCUMCIZED IN ISLAM 80 YEARS OLD NOT 99 Genesis 17:24 And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

READ MORE…. https://armandecastro.com/2016/09/17/azarquran-vs-terahbible-fathers-name-of-abraham/

FAKE NOAH HAM AND WIFE OF NOAH DROWNED THE FATHER OF CANAAN IS HAM THE ONE DROWNED QURAN OF ISLAM

READ MORE…. https://armandecastro.com/2013/01/20/in-islam-one-of-noahs-son-and-noahs-wife-drowned/

FAKE NOAH’S ARK MOUNTAIN -> MOUNTAINS OF ARMENIA

READ MORE…. https://armandecastro.com/2013/02/03/islam-claim-mt-judi-not-mt-ararat-in-the-ark-history-of-noah-it-is-mt-armenia-today-christian-country/
FAKE MOUNT SINAI THIS LINK IS THE REAL MOUNT SINAI

READ MORE…. https://armandecastro.com/2012/04/16/mount-sinai-is-in-st-catherines-hill-st-catherine-nature-reserved/
FAKE MOUNT SINAI OF ISLAM PASSING OF RED SEA HAPPENED FIRST BEFORE KIBROTH-HATAAVAH (1 PLACE IN EXODUS ROUTE)

READ MORE…. https://armandecastro.com/2017/09/18/exodus-route-kibroth-hattaavah/
FAKE MOSES, HE DID NOT PROHIBIT THE EATING OF CAMEL LEVITICUS 11:4

READ MORE…. https://armandecastro.com/2016/09/17/do-not-eat-camel-he-is-unclean-to-you-leviticus-114/
THE QURAYSH TRIBE 

READ MORE…. https://armandecastro.com/2015/02/02/pre-islamic-quraysh-tribe/
IN THE STORY OF LUT/LOT ALLAH CHAMBA FAILED IN GENEAOLOGY ISLAM DO NOT HAVE AMMONITES AND MOABITES RACES KING DAVID GREAT GREAT GRANDMOTHER “RUTH” in the book of “RUTH” she is MOABITES.

READ MORE…. https://armandecastro.com/2014/02/07/lot-and-his-2-daughters-sodom-and-gomorrah-story/
ISLAM FAILED IN GIANTS

THESE ARE THE COMPLETE CONTINOUS LIST OF NAMES IN GENEALOGY OF FIRST BORN SON FROM ADAM TO JESUS IF ADAN and EVE IS 90 FEET IN ISLAM, WHO IS THE FIRST BORN SON WHO SHRINK?

READ MORE…. https://armandecastro.com/2018/05/25/these-is-the-complete-list-of-genealogy-of-the-first-born-son-from-adan-to-jesus-if-adam-and-eve-is-9o-feet-according-to-islam-who-is-the-first-born-son-who-shrink/IT WAS WRITTEN Matthew 15:14 Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

PAUL A PHARISEE BEFORE NOW HE IS PATRIPASSIANISM BELIEF READ ALSO OH GENERATION OF VIPERS KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG!!

PATRIPASSIANISM NA ANG BELIEF NG MGA ALAGAD NI CRISTO NA WALA AMA NYO NA APOSTOL SA NT SA AKLAT NG ACTS KAYA INUSIG NI PABLO ANG IGLESIA NG DIYOS KASAMA MGA 12 ALAGAD DAHIL SA BAGONG PANGALAN NA YAN COMMON SENSE KUNG DIYOS NI MOSES IPINAKILALA NI PEDRO AT PABLO WALA NA SANANG KAGULUHAN SA PATUNGKOL SA DIYOS SA AKLAT NG GAWA.

GALACIA 1:13 Sapagka’t inyong nabalitaan ang aking pamumuhay nang NAKARAANG PANAHON sa relihion ng mga Judio, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Dios. (IGLESIA NI \YEHUSHUA/JESUS)

ACTS 9:5-6 SAULO SAULO BAKIT MO AKO INUUSIG SINO PO KAYO PANGINOON!!!!!!????? AKO SI JESUS ANG IYONG INUUSIG
KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG!! MAGSIPAGSISI NA KAYO SA INYONG MGA KASALANAN KUNG ANG PAKILALA NI PABLO AY DIYOS NI MOSES WALA NA SANANG GULO SA ACTS DAHIL YON ANG DATING DIYOS NI PABLO BASAHI NINYO ANG SILAKBO NG GALIT NI PABLO AT PAANO SIYA NAGBAGO NG PANINIWALA PATUNGKOL SA DIYOS MGA MANGMANG NG KASULATAN.

ACTS 9:1-6
1 Datapuwa’t si Saulo, na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon, ay naparoon sa dakilang saserdote, 

2 At humingi sa kaniya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga, upang kung siya’y makasumpong ng sinoman sa mga nasa Daan, maging mga lalake o mga babae, ay kaniya silang madalang gapos sa Jerusalem. 

3 At sa kaniyang paglalakad, ay nangyari na siya’y malapit sa Damasco: at pagdaka’y nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit: 

4 At siya’y nasubasob sa lupa, at nakarinig ng isang tinig na sa kaniya’y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguusig? 

5 At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Ako’y si Jesus na iyong pinaguusig:
KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG MAGSIPAGBAGO NA KAYO NG ISIP MGA BINULAG NA KAYO NG INYONG AMANG SI SATANAS JOHN 8:44
HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO KAY YEHUSHUA MISMO

GALACIA 1:11-12

11 Mga kapatid, nais kong
malaman ninyo na ang Magandang
Balitang ipinangaral ko’y 
hindi kathang TAO.
12 Hindi ko ito tinanggap
mula sa TAO, 
at hindi rin itinuro sa
akin ng sinumang TAO.

Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin.

KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG HINDI NYO KILALA SI PABLO NA ISRAELITA NA LIPI NI BENJAMIN SA ROMA 11:1 NA MAHIGPIT NA PINATUTUPAD ANG DIYOS NILA NI MOISES ANO NANGYARI BAKIT SIYA NAGPALIT NG DIYOS AT PANINIWALA?

ACTS 8:1-5 AFTER MAPATAY SI ESTEBAN

1 At si Saulo ay sumangayon sa kaniyang pagkamatay. At nang araw na yao’y nangyari ang isang malaking paguusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem; at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. 

2 At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya’y tinangisan ng di kawasa. 
GAANO KASAMA SI PABLO/SAULO SA PAGPAPATUPAD NG DIYOS NI MOSES?

3 Datapuwa’t pinuksa ni Saulo ang iglesia, na pinapasok ang bahay-bahay, at kinakaladkad ang mga lalake’t mga babae, at sila’y ipinapasok sa bilangguan. 

4 Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay, na ipinangangaral ang salita. 
5 At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria, at ipinangaral sa kanila ang Cristo.

KAYONG LAHI NG MGA ULUPONG SI PABLO AY NAG-ARAL KAY GAMALIEL NA NAGTUTURO NG KATURUAN NI MOSES BAKIT NABAGO ANG DIYOS NIYA BILANG ISRAELITA ROMA 11:1? SI GAMALIEL AY ISANG FARISEO.

Mga Gawa 22:3 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

3 Ako’y Judio, na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, datapuwa’t pinapagaral sa bayang ito, sa paanan ni Gamaliel, na tinuruan alinsunod sa mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang, palibhasa’y masikap tungkol sa Dios, na gaya ninyong lahat ngayon:

BAKIT SI CRISTO NA IPINANGANGARAL NIYA?

Mga Gawa 5:34 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905)

34 Datapuwa’t nagtindig sa Sanedrin ang isang FARISEO, na nagngangalang GANALIEL, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan, at nagutos na ilabas na sandali ang mga tao.
PARISEO=ISANG PANGKAT NG MGA JUDIO NG PANAHON NI JESUS, SILA’Y MAHIGPIT SA PAGSUNOD SA KAUTUSAN NI MOSES AT SA MGA ALITUNTUNING IDINAGDAG DITO. 

Source: MBB page 326

SADUSEO=MALIIT NA SAMAHAN NG MGA JUDIO NA KARAMIHAN AY SASERDOTE ANG UNANG LIMANG AKLAT LAMANG NG MATANDANG TIPAN ANG KANILANG PINANINIWALAAN.

Source: MBB page 327


FARISEO SI PABLO/PAUL A PHARISEE

ACTS 23:6 LAHI NG ULUPONG BASA

Datapuwa’t nang matalastas ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduceo at ang iba’y mga Fariseo, ay sumigaw siya sa Sanedrin, Mga kapatid na lalake, ako’y Fariseo, anak ng mga Fariseo: ako’y sinisiyasat tungkol sa pagasa at pagkabuhay na maguli ng mga patay.

Filipos 3:5

Na tinuli ng ikawalong araw, mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo; tungkol sa kautusan, ay Fariseo;

MATTHEW 12:33-35 

33 O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon: sapagka’t ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga.
34 Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama, ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? sapagka’t sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.

35 Ang mabuting tao sa kaniyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay: at ang masamang tao sa kaniyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay.


FACEBOOK GROUP CHAT

ANG KATANGAHAN NG MGA MINISTRO NG IGLESIA NI CRISTO/MANALO (INCM) 1 DAY AY 1 SUN NYAHAHAHAHA!!

COMMON SENSE: KUNG TAO LANG SI CRISTO SA IGLESIA NI CRISTO KAYO AY IGLESIA NG TAO!!


1 SUN ONE DAY NG MGA BOBONG INCM


YUONG SUN 4th day na nagawa mga BOBONG INCM basa

4th day SUN, MOON, STARS CREATED NYAHAHAHAHA


Genesis 1:16 

16 And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.


2 Corinthians 4:6

6 For God, who COMMANDED the light to shine out of darkness(GEN 1:3 LET THERE BE KIGHT), hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the FACE of Jesus Christ.


JOHN 1:1-14 SEE THE BEAR WITNESS OF THE LIGHT (JOHN/ELIJAH)


John 1:1-14 THE WORD (LET THERE BE LIGHT OF GENESUS 1:3)

1 In the beginning was the WORD, and the WORD was with God, and the WORD was God.

2 The same was in the beginning with God.

3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4 In him was life; and the life was the [[LIGHT]] of men.

5 And the LIGHT shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

6 There was a man sent from God, whose name was John.

7 The same came for a witness, to BEAR WITNESS of the LIGHT, that all men through him might believe.

8 He (JOHN) was NOT that LIGHT, but was sent to bear witness of that Light.

9 That was the true LIGHT, which LIGHTETH every man that cometh into the world.

10 He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.

11 He came unto his own, and his own received him not.

12 But as many as received him, to them gave he power [[[[to become the sons of God, ]]] even to them that believe on his name:

13 Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

14 And the WORD was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.INC DOCTRINE ITAKWIL ANG ARAL NA SI CRISTO AY TAO AT DIYOS.

THE BIRTH OF MIGHTY GOD, EVERLASTING FATHER AND GOD IS WITH US NOT MAN NOT SON BUT IMMANUEL PROPHECIES AND FULFILLMENT

ABRAHAM’S SEED GALATIANS 3:29 and GENESIS 17:7

Galatians 3:29 

And if ye be Christ’s, then are ye Abraham’s seed, and heirs according to the promise.

Galacia 3:29 29 At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako.

PROPHECY TO ISAAC

WHO ARE THE REAL UNCIRCUMCISED IN THE MAKING ISAAC OR ISHMAEL?

GOD COVENANT TO ABRAHAM BEFORE BIRTH OF ISAAC IS CIRCUMCISION 8TH DAY AFTER BIRTH MUST BE CIRCUMCISED THAT IS THE REASON WHY ABRAHAM AND ISHMAEL CIRCUMCISED BEFORE ISAAC BIRTH.
Genesis 17:10-12 King James Version (KJV)
10 This is [[[my covenant]]], which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised.
11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you.
12 And he that is [[[eight days]]] old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed.

Genesis 21:3-4

And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.

And Abraham circumcised his son Isaac being eight days old, as God had commanded him.

Genesis 17:19-23 COVENANT ESTABLISH TO ISAAC PROPHESIED

19 And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him.

20 And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation.

21 [[[[But my covenant will I establish with Isaac]]], which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year.

22 And he left off talking with him, and God went up from Abraham.

23 And Abraham took Ishmael his son, and all that were born in his house, and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham’s house; and circumcised the flesh of their foreskin in the selfsame day, as God had said unto him.

 

WHO ARE THE REAL UNCIRCUMCISED IN THE MAKING ISAAC OR ISHMAEL?

GENESIS 17:24 (Abraham 98 years UNCIRCUMCISED) and GENESIS 17:25 (ISHMAEL 12 years UNCIRCUMCISED)

“WHEN ABRAM HAVING SEX TO HAGAR ABRAM IS UNCIRCUMCISED” SO ISHMAEL IS A PRODUCT OF UNCIRCUMCISED YEARS OF ABRAM nyahahahaha!!

Genesis 17:24-25 King James Version (KJV)

24 And Abraham was ninety years old and nine (99 years old), when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

25 And Ishmael his son was thirteen years old (13 years old), when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

PROOF IN NEW TESTAMENT THAT ABRAM IS UNCIRCUMCISED

Romans 4:12 King James Version (KJV)

12 And the [[[[father of circumcision]]]] to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which [[[[[[he had being yet uncircumcised.]]]]]

Inton R. Soriano​ Ren Villero delos Trinos​

https://armandecastro.com/2010/12/27/99-years-old-ng-tuliin-si-abraham/

Read also ABRAM CHANGE HIS NAME TO ABRAHAM AND SARAI TO SARAH

ABRAM THE UNCIRCUMCISED NAME OF ABRAHAM

GOD COVENANT OF CIRCUMCISION 8TH DAY AFTER BIRTH MUST BE CIRCUMCISED

LUKE 2:21 JESUS 8TH DAY AFTER BIRTH CIRCUMCISED

LUKE 1:57-59 ELIJAH/JOHN THE BAPTIST 8TH DAY AFTER BIRTH CIRCUMCISED

PAUL THE ISRAELITES ROMA 11:1 FILIPOS 3:5 8TH DAY AFTER BIRTH CIRCUMCISED

https://armandecastro.wordpress.com/2016/05/07/ishmael-is-under-abramsarai-but-not-the-change-name-to-abrahamsarah/

Read also https://armandecastro.com/2010/12/27/99-years-old-ng-tuliin-si-abraham/

ISLAM CLAIM ABOUT THEIR RELIGION IS 100% FAKE!! EXAMPLE: KAABAH BUILD BY ABRAHAM, WELL OF ABRAHAM, BETHEL/BAYTULLAH, PARAN, BACA/BAKKAH etc … etc.. ALLAH FAILED IN HISTORY, GENEAOLOGY AND GEOGRAPHY!!

ALLAH FAILED IN GEOGRAPHY, HISTORY AND GENEAOLOGY!!
NILALANG KUNO NI ALLAH CHAMBA SI ABRAHAM HINDI NAMAN ALAM ANG BAHAY KUNG SAANG LUGAR NANIRAHAN AT WALA KAHIT ISA MAN LAMANG NA LUGAR NA TINAMAAN SA BUHAY NILA ABRAHAM BASA ANG KATANGAHAN NI ALLAH CHAMBA AKA MUHAMMAD NA GINAWANG UTO UTO LAHAT NG ISLAM AROUND THE WORLD HAKHAKHAKHAK
ISLAM SAID ABRAHAM CREATED BAY ALLAH BUT HE DO NOT KNOW WHERE ABRAHAM LIVES! AND NO PLACES IN THE LIFE OF ABRAHAM MADE CORRECT BY ALLAH CHAMBA.
CHECK ALL THE EARTH COORDINATES IN THE MAPS GIVEN BELOW THESE LINKS!

FAKE ZAM ZAM WELL OF ISLAM (WELL OF HAGAR, ISHMAEL AND ABRAHAM) – SHOULD BE IN BEERSHEBA (GENESIS 21:14) https://armandecastro.wordpress.com/2015/07/10/where-is-beershebabeersheva/

ZAM ZAM WELL SUPPORTING VERSES WHERE IS GERAR AND BEERSHEBA?

ABIMELEC THE KING OF GERAR (GENESIS 20:2) MAKE AN AGREEMENT IN ABRAHAM’S WELL IN THE STORY OF HAGAR AND ISHMAEL WELL WHEREIN ISHMAEL BECOME 13 YEARS OLD THEY LIVED IN GERAR AND BEERSHEBA THE CAPITAL OF NEGEV HOW CAN BE MEKKAH 1000+ kilometers

https://armandecastro.wordpress.com/2014/11/28/where-is-gerar/

FAKE KAABAH NOT BUILD BY ABRAHAM SEE ABRAHAM’s JOURNEY UNTIL HE DIED AND BURIED TO HEBRON/MACPELAH

https://armandecastro.wordpress.com/2011/01/26/mga-lugar-na-pinuntahan-ni-abraham-ang-paglalakbay-niya/

ISLAM HAS FAKE WILDERNESS OF PARAN READ THE TRUTH DEUT 1:1 AND NUMBERS 10:12, AND 1 SAMUEL 25:1 WHERE IS ARAVAH, TOPHEL/TAFILAH IN JORDAN https://armandecastro.wordpress.com/2014/05/14/arava-not-arabia-pharanparan-thopeltafilah-deuteronomy-11-2/

SUPPORTING TRUTH ABOUT PARAN THE TOMB, AND HOUSE OF SAMUEL IN RAMA, PARAN MENTIONED ALSO IN THIS VERSE I SAMUEL 25:1 https://armandecastro.wordpress.com/2017/10/05/1-samuel-251-tomb-and-house-of-samuel-in-rama-mentioned-david-went-down-to-paran-see-the-truth/

ISLAM HAVE FAKE VALLEY OF BACA / BAKKAH (THERE SHOULD BE MT.ZION PSALM 84:6-7)

https://armandecastro.wordpress.com/2012/02/14/the-valley-of-baca-biblical-exact-location-psalm-846/
THE BAYTULLAH/BETHEL OF ISLAM IS FAKE READ JERICHO AND GILGAL AND THE TRIBES OF BENJAMIN ABOUT BETHEL

FAKE BAYTULLAH/BETHEL(BEIT-EL HEBREW WORD BEIT=HOUSE EL= GOD BEIT-EL/BETHEL OF ISLAM READ THE TRUTH ABOUT THE REAL BEIT-EL/”HOUSE OF GOD” HERE!

https://armandecastro.wordpress.com/2014/09/22/where-is-biblical-bethel-or-beit-el/
FAKE JESUS OF ISLAM WITH SHAKING OF PALM DATES AND SPOKE WHEN HE WAS A BABY IN A CRADLE.

https://armandecastro.wordpress.com/2011/03/25/iza-jesus-of-islam-vs-jesus-of-christians/
FAKE GENEAOLOGY PRETENDING THEY ARE SAVED BY MOSES IN EGYPT

https://armandecastro.wordpress.com/2015/07/22/only-70-members-of-the-clan-of-israeljacob-when-they-multiplied-saved-by-moises-out-of-egypt/
SAUDI ARABIA IS FAKE HOLY LAND THE IN CANAAN GENESIS 17:8 IS THE LAND OF PROMISE TO ABRAHAM NOT MEKKAH

https://armandecastro.wordpress.com/2014/10/07/where-is-canaan/
FAKE FATHER OF ABRAHAM – ABRAHAM FATHER IS TERAH NOT AZAR IN ISLAM

https://armandecastro.wordpress.com/2016/09/17/azarquran-vs-terahbible-fathers-name-of-abraham/
FAKE NOAH HAM AND WIFE OF NOAH DROWNED

https://armandecastro.wordpress.com/2013/01/20/in-islam-one-of-noahs-son-and-noahs-wife-drowned/
THE FATHER OF CANAAN IS HAM THE ONE DROWNED QURAN OF ISLAM

https://armandecastro.wordpress.com/2013/01/20/in-islam-one-of-noahs-son-and-noahs-wife-drowned/
FAKE NOAH’S ARK MOUNTAIN -> MOUNTAINS OF ARMENIA

https://armandecastro.wordpress.com/2013/02/03/islam-claim-mt-judi-not-mt-ararat-in-the-ark-history-of-noah-it-is-mt-armenia-today-christian-country/
FAKE MOUNT SINAI THIS LINK IS THE REAL MOUNT SINAI

https://armandecastro.wordpress.com/2012/04/16/mount-sinai-is-in-st-catherines-hill-st-catherine-nature-reserved/
FAKE MOUNT SINAI OF ISLAM PASSING OF RED SEA HAPPENED FIRST BEFORE KIBROTH-HATAAVAH (1 PLACE IN EXODUS ROUTE)

https://armandecastro.wordpress.com/2017/09/18/exodus-route-kibroth-hattaavah/
FAKE MOSES, HE DID NOT PROHIBIT THE EATING OF CAMEL LEVITICUS 11:4

https://armandecastro.wordpress.com/2016/09/17/do-not-eat-camel-he-is-unclean-to-you-leviticus-114/
THE QURAYSH TRIBE

https://armandecastro.wordpress.com/2015/02/02/pre-islamic-quraysh-tribe/
IN THE STORY OF LUT/LOT ALLAH CHAMBA FAILED IN GENEAOLOGY ISLAM DO NOT HAVE AMMONITES AND MOABITES

https://armandecastro.wordpress.com/2014/02/07/lot-and-his-2-daughters-sodom-and-gomorrah-story/
ISLAM FAILED IN GIANTS

THESE ARE THE COMPLETE LIST OF GENEALOGY OF FIRST BORN SON FROM ADAM TO JESUS IF ADAN and EVE IS 90 FEET IN ISLA, WHO IS THE FIRST BORN SON WHO SHRINK?

https://armandecastro.wordpress.com/2018/05/25/these-is-the-complete-list-of-genealogy-of-the-first-born-son-from-adan-to-jesus-if-adam-and-eve-is-9o-feet-according-to-islam-who-is-the-first-born-son-who-shrink/

THANKS TO KHADIJAH AND WARAQA NO ISLAM BEFORE SASANIAN EMPIRE A PRE-ISLAMIC HISTORY BEFORE THE RISE OF ISLAM!

FOLLOW THESE STEPS

1. FIND KHADIJAH IN WIKIPEDIA THE WIFE OF MUHAMMAD

SOURCE: https://en.wikipedia.org/wiki/Khadija_bint_Khuwaylid

 

2. FIND KHADIJAH COUSIN NAMED WARAQA IBN NAWFAL (THE NESTORIAN PRIEST) UNDER THE BIOGRAPHY OF KHADIJAH IN THIS PAGE AND CLICK NESTORIAN IN NESTORIAN PRIEST

SOURCE:  https://en.wikipedia.org/wiki/Waraka_ibn_Nawfal

 

3. YOU ARE NOW IN NESTORIANISM FIND AND CLICK “SASANIAN EMPIRE”

SOURCE:  https://en.wikipedia.org/wiki/Nestorian

 

4. UNDER SASANIAN EMPIRE SEE THE TERRITORY OF SASANIAN EMPIRE MAP AND SCROLL DOWN THE PAGE TO “RELIGION”
ISLAM IS NOT LISTED. BUKING!!

SOURCE:  https://en.wikipedia.org/wiki/Sasanian_Empire

SEE THE RELIGION NO ISLAM!!
DID YOU FIND “ISLAM” RELIGION ON THAT LIST? NGANGA!! 🙂

READ MORE!!

READ ALSO WHO IS BAHIRA?

CLICK GNOSTIC NASOREAN (MANDAEISM)

CLICK HERE https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_in_Islam  AND FIND THIS PICTURES BELOW in MUHAMMAD’S EARLY LIFE!


 

THE QURAYSH TRIBE!