Archive for the ‘SARI-SARING KAPALPAKAN’ Category

ANG ADAN NG ISLAM TINUKSO SI EBA HAKHAKHAKHAK BY HIDA TAHIR

ADAN IN ISLAM

By HIDA TAHIR
NILAGYAN NI SALAM MALAS NG NOTE NA KAPITAL,LETTERS AT BRACKET ANG MGA MALI
Ang Kwento Tungkol Kay Propeta Adan (Adam)
Si Allah (Subhanawataallah) ay nagwika: (Pagmasdan!) At nang magwika ang inyong Panginoon sa mga Anghel: “Katotohanan, [[[[Ako ay maglalagay ng Khalifah ]]]]](sangkatauhan, kapalit, kahalili) sa kalupaan (sa maraming sali’t saling lahi.) “Sila ay nagsabi: Maglalagay ba Kayo roon ng nilikha (tao) na gumawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo, at (habang) kami ay lumuluwalhati ng mga pagpupuri at pagpaparangal sa Inyong Banal (na Pangalan)?” Siya (Allah) ay nag wika: “Nababatid Ko ang hindi ninyo nalalaman:”.
ITINURI?

At [[[[itinuri]]]]]] Niya kay Adan ang pangalan ng lahat ng bagay at itinambad Niya ang [[[[mga ito]]]]] sa harapan ng mga anghel at nagsabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan.”

Sila (mga anghel) ay nagsabi: [[[[“Luwalhatiin Kayo! ]]]]] Kami ay walang kaalaman maliban sa itinuro Ninyo sa amin: sa katotohanan Kayo lamang ang may Ganap na Kaalaman at Karunungan.”

Siya (Allah) ay nagwika: [[[[“O Adan! Sabahin mo sa kanila ang kanilang mga pangalan.” ]]]]] At nang masabi na niya sa kanila ang kanilang mga pangalan, si Allah ay nagwika: “Hindi baga Aking winika sa inyo na batid Ko ang mga lihim ng langit at lupa at talastas Ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli?”

At Kami ay nagwika: “O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso (Halamanan) at kumain kayo rito ng mga masaganang bagay (saan man at kailanman) ninyo naisin, datapuwat huwag ninyo[[[[lapitan ang punong ito]]]], baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan.

Nguni’t (hindi naglaon) ay nagawa ni Satanas na sila ay makalabas (sa katayuan ng katahimikan) na kanilang kinalalagyan. At [[[[[Kami (Allah) ]]]]]ay nagwika: “Magsibaba kayong lahat (sa lupa), na kayo ay magkaaway (may pagkagalit sa bawat isa). At ang kalupaan ang inyong magiging tirahan at isang pansamantalang kaligayahan.”
ILAN BA SI ADAN BAKIT NAGING KAMI?

[[[[[At si Adan ay tumanggap ng mga Salita (Kapahayagan) mula sa kanyang Panginoon at Siya (ang kanyang Panginoon) ay nagpatawad sa kanya (tumanggap [[[[kami]]]] sa kanya ng pagsisi). ]]]] Katotohanang Siya ay lagi nang Nagpapatawad, ang Pinakamaawain.
KADAMI NI ALLAH “KAMI” HAKHAKHAK 

[[[[Kami (Allah]]]]) ay nagwika: [[[[[“Magsibaba kayong lahat mula rito (Paraiso)]]]]], at kailanma’t may dumatal sa inyo na patnubay mula sa Akin; at sinumang sumunod sa Aking patnubay, ay walang dapat pangambahan, at hindi magkakaroon ng kalumbayan.” (Qur’an 2:30-39).
BAKIT KADAMI NI ADAN AMANG ADAN PAGKATAPOS MAY AMANG ADAN PA?

Si Allah (Subhanawataallah) ay nag wika; At Katiyakang [[[[Aming ]]]] nilikha [[[[[kayo (ang inyong amang si Adan), at pagkatapos ay amang si Adan)]]]], at pagkatapos ay aming ginawaran kayo ng hubog (ang marangal na hubog ng tao), at pagkatapos ay aming winika sa mga anghel, [[[[“Magpatirapa kayo kay Adan”,]]]]]] at sila ay nagpatirapa, maliban kay Iblis (isang Jinn na nasa lipon ng mga anghel), siya ay tumanggi na mapabilang doon sa mga nagpatirapa.

Si (Allah) ay nagwika: “Ano ang humadlang sa iyo (O Iblis) upang ikaw ay magpatirapa, nang ikaw ay aking pinag-utusan?”
SI SATANAS NILIKHA SA APOY SI ADAN SA PUTIK

Si Iblis ay nagsabi: “Ako ay higit na mabuti kaysa sa kanya (Adan), ako ay nilikha Ninyo mula sa apoy, at siya (Adan). Ay Inyong nilikha mula sa malagkit na putik”.
Si (Allah) ay nagwika: “Bumaba ka (O Iblis) mula rito (sa Paraiso), hindi marapat sa iyo na ikaw ay magiging palalo rito; lumayas ka, sapagkat ikaw ay katotohanang kabilang sa mga naaba (at winalan ng karangalan).”

Si (Iblis) ay nagsabi: “Ako ay inyong bigyan ng palugit hanggang sa araw na sila ay ibabangon (alalong baga, [[[[ang araw ng Muling pagkabuhay)”]]]]

Si (Allah) ay nagwika: “Ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit”.

Si (Iblis) ay nagsabi: “Sapagkat ako ay Inyong iniligaw, katotohanang ako ay haharang sa kanila ([mga tao], tungo) sa Inyong Matuwid na Landas. At ako ay tutungo sa kanilang kanang bahagi at sa kanilang kaliwang bahagi (upang sila ay hadlangan sa Inyong Landas). At hindi Ninyo matatagpuan na ang karamihan sa kanila ay nagbibigay ng pasasalamat (alalaong baga, sila ay hindi magiging masunurin sa Inyo).”

Si (Allah) ay nagwika (kay Iblis): “Lumayas ka rito (sa Paraiso) na walang kahihiyan at pinatalsik. Kung sinuman sa kanila (sangkatauhan) ang sumunod sa iyo, kung gayon, katotohanang Aking pupunuin ang Impeyerno (sa pamamagitan) ninyong lahat.”

At, O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso, at kumain kayo rito kung (anao) ang kapwa ninyo maibigan, at huwag ninyong lapitan ang punong ito, upang hindi kayo (kapwa) mapabilang sa Zalimun (mga tao na walang katarunngan at mapaggawa ng kamalian).”

At si Satanas ay bumulong sa kanilang dalawa (na sila ay kumain ng bunga ng puno na ipinagbawal sa kanila) upang (kung sila ay magkasala ay) malantad sa kanila kung ano ang kanila ay nakalingid na maslelang bahagi (ng kanilang katawan noon); siya ay nagsabi: Ang inyong panginoon ay hindi nagbawal sa inyo ng punong kahoy na ito maliban (sakadahilanang) baka kayo ay maging mga anghel o kayo ay maging walang kamatayan.”.

At siya (Satanas) ay nanumpa (sa Ngalan ni Allah) sa kanilang dalawa (na nagsabi): “Katotohanang ako ay [[[[matatapat]]]] na tagapayo sa inyong dalawa.”

Kayat Kanyang iniligaw sila ng may panlilinlang. At nang kanilang matikman ang (bunga) ng punong kahoy, yaong nakalingid sa kanila na kanilang kahihiyan (maselang bahagi ng katawan) ay nagging lantad sa kanila), at sila ay nagsimulang magtagni-tagni ng mga dahon ng halaman sa kanilang kahihiyan). At ang kanilang Panginoon ay tumawag sa kanila (na nagsabi):[[[[ “Hindi baga ipinagbawal Ko sa inyo ang punong kahoy na yaon at (Ako ay) nangusap sa inyo na: “Katotohanang si Satanas ay inyong lantad na kaaway?”.]]]]

Sila ay nagsabi: “Aming Panginnoon! Aming ipinariwara [[[an gaming sarili]]]]. Kung kami ay hindi Ninyo patatawarin at hindi Ninyo iagagawad sa ang Inyong Habag, katiyakang kami ay kabilang sa mga talunan.” (Si Allah) ay nagwika: “Magsibaba kayo, ang bawat isa sa inyo ay [[[[kaway]]]] sa isat-isa (alalong baga,kaaway nina Adan at Eba si Satanas). Ang kalupaan ang inyong pananahanan at (pansamantalang) kasiyahan sa natatakdang panahon.”

Siya (Allah) ay nagwika: “Doon kayo ay mamumuhay at doon kayo ay mamamatay, at mula roon ay muling ilalabas (alalong baga, ang muling pagkabuhay). (Qur’an 7:11-25)

NAULIT SA ITAAS

Isipin nating kung paano si Allah (Suhanawataallah) magpasya ng gawin niya si Adan: Sinabi Niya at Ipinag-utos niya sa mga anghel na mag patirapa sa kanya (Adan). Hindi manlamang tinanong (sa mga anghel) ang kanilang mga pananaw (opinyon) o kaya ang kanilang payo, pagkat Siya ang Pinakamatas sa lahat Si Allah (Subhanawataallah) ay nag wika: (Pagmasdan!) At nang magwika ang inyong Panginoon sa mga Anghel: “Katotohanan, Ako ay maglalagay ng Khalifah (sangkatauhan, kapalit, kahalili) sa kalupaan (sa maraming sali’t saling lahi.) “Sila ay nagsabi: Maglalagay ba Kayo roon ng nilikha (tao) na gumawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo?” (Qur’an 2:30).
May [[[mga tradisyon ]] matatagal na ang mga anghel bago paman nilikha si Adan (pbuh). Ayon kay Ibn Qatadah, sinabi niya na ang mga anghel ay binagyan ng impormasyon tungkol sa paglikha kay Adan (pbuh) at mga lahi ng Jinn ng namuhay bago paman kay Adan (pbuh). Si Abdullah Ibn Umar ( isa sa mga Shahaba ni Propeta Muhammad) ay nagsabi na ang mga Jinn ay nanirahan na sa lupa ng[[[[[ 2000 taon bago paman kay Adan (pbuh) at dumanak na ng dugo dito sa lupa. ]]]]] Dahil doon si Allah (Suhanawataallah) ay nag padala ng mga Kawal ng Anghel upang mag tataboy sakanila sa ilalim ng dagat.

 

MAY ADVISER PA SUMUSULAT NG HADITH HAKAHAKHAKHAK

Si [[Ibn Abi Hatim ay nag salaysay sa patnubay ni Ali Jafar Al Baqer]]] na ang mga anghel ay napag-alaman na ang mga tao maninirahan na maghahasik ng kabuktutan at dadanak ng dugo dito sa ibabaw ng lupa.

Kung totoo man o hindi ang tradisyon ito ay mangyayari, ang mga anghel ay napag-alaman nila na si Allah (Suhanawataallah) ay maglalagay ng Khalifah (sangkatauhan,kapalit.kahalili) sa kalupaan. [[[Si Allah (Suhanawataallah) ay nagpahayag na kanyang lilikhain ang tao na galling sa putik, at ito kanyang ihuhulma at hihipan ang kanyang ispiritu at ang mga anghel ay mag papatirapa sa Kanya ( Adan).]]
LUPANG IBA IIBA KULAY

Si Abi Musa al Sha’arai ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad (pbuh) ay nagsabi: “Si Allah (Suhanawataallah) ay nilikha si Adan sa pamamagitan ng sandakot na alikabok na kanyang inipon mag mula sa bawat sulok ng kalupaan. Kaya ang lahi si Adan (pbuh) ay nilikha sa pamamagitan ng komposisyon bawat kalupaan. Dahil doon kaya ang sankatauhan ay may ibat-ibat kulay puti, pula,itim at madidilaw, meron sa atin mababait at masasama, kaginhawaan at dalamhati, at kung ano ano pang dumarating sa atin.” ( Sahih al Bukhari).
LUPA NAGSASALITA KAY ANGHEL JIBRIL HAKHAKHAKHAK

Si Ibn Masud at ang ibang mga shahaba ng Propeta (pbuh) ay nagsabi na si Allah (Suhanawataallah) ay sinugo si Gabriel (Jibreel) sa lupa upang pag-utusan kumuha ng ibat-ibang klase ng putik sa lupa. Ang[[[[[ Kalupaan ay nagsabi ]]]] (kay angel Gabriel): Ako ay humihingi ng kanlungan mula Kay Allah (Suhanawataallah) sa [[[[pagbawas mo sa aking kabuuan]]]] at [[[[pag bawas mo sa akin anyo]]]”. At si Anghel Gabriel (Jibreel) ay nag balik ng [[[[walang dala ]]] at nagsabi kay Allah (Suhanawataallah) : “[[O aking panginoon ang kalupaan ay humihingi ng iyong kanlungan mula sa iyo at itoy aking pinayagan”.]]]

Kaya si Anghel Mikael (Micheal) sa parehong utos na ipinatupad Niya kay anghel Gabriel (Jibreel) ay tumalima at nagbalik at sakanyang pagbabalik ay nagwika: [[[[“O aking panginoon ang kalupaan ay humihingi ng iyong kanlungan mula sa iyo at itoy aking pinayagan”.]]]]

Kaya sinugo ni Allah (subhanawataallah) ang Anghel ng Kamatayan, at ang kalupaan ay muling humingi ng kanlungan mula kay Allah at ang anghel (anghel ng Kamatayan) ay nagsabi: Ako din ay humihingi ng [[[kalungan]]] mula Kay Allah (Subhanawataalah) sa akin pagbabalik ng [[[[walang dala]]]] putik mula sayo (kalupaan). Kaya siya ay kumuha ng putik mula sa mukha ng kalupaan at pinaghalo niya ito. Siya ay hindi kumuha ng isang klase lamang sa iisang lugar kundi minabuti niyang kumuha ng ibat-ibang kulay puti,pula at itim na putik sa bawat lugar ng kalupaan.
Ang anghel ng Kamatayan ay pumanaog sa langit dala ang mga ito, Si Allah (Subhanawataallah) ay nilubog ang putik sa tubig haggang maging malagkit ito. (Alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay nagwika sa mga anghel “Katotohanang Ako ay nilikha ng tao mula sa malagkit na putik”. Nang aking mahubog siya at Aking mahingahan ang kaluluwa na Aking (nilikha para sa kanya), sila ay nagpatirapa sa kanya “bilang paggalang at pagsunod sa Aking kautusan”(Qur’an 38:71-72).
40 TAONG PUTIK BAGO NAGING TAO DINADAANAN NI SATANAS AT SINASAMPAL NA TUNOG PALAYOK(BANGA) HAKHAKAHKHAK

Kaya si Allah (Suhanawataallah) ay hinubog si Adan bilang tao, ngunit siya (Adan) ay [[[nagging]]] hugis putik ng apatnapung (40) taon bago paman [[[nagging]]] tao. Ang lahat ng Anghel ay dinadaan-daanan siya (Adan). Sila (mga anghel) ay may takot sa kanilang nakita, at si Iblis ang isa sa mga ito na may malaking takot. Siya (Iblis) ay lagging dinadaan-daanan niya (ang hugis putik ni Adan) na [[[[[sinasampal at ang tunog nito ay animoy palayok]]]. “At nilikha Niya ang tao (Adan) mula sa malambot na putik na tulad (ng gamit) na palayok” (Qur’an 55:15).
KALILIKHA PA LANG KAY ADAN MAY KASALANAN NA PINATAWAD NA HAKHAKHAKHAK MALAPIT PA LANG ESPIRITU SA ULO NABAHIN NA ATA NG ANG ESPRITU UMABOT NAMAN SA MATA NAPATITIG SA MGA PRUTAS NG ANG ESPIRITU UMABOT SA TIYAN NAKARAMDAM NG PAGKAGUTOM KUMUKUHA NA NG PRUTAS BAGO DUMATING ESPIRITU SA BINTI KAYA ANG TAO NILIKHA NA NAGMAMADALI!! HAKHAKHAKHAK

At nang malapit na ang takdang oras upang ibigay ang ispiritu ni Adam (pbuh), (Ipagbadya) Siya (Allah) ay nag-utos: “ Kapag Aking hinipan at bigyan Ispiritu si Adan Kayo (Mga anghel) ay maypatirapa sa Kanya (Adan).”Si Allah (subhanawataallah) ay hinipan at binigyan ispiritu ni Adan (pbuh), At nang ang [[[[hinga ay malapit na sa Kanyang ulo si Adan (pbuh) ay nabahing]]] . At ang lahat ng mga anghel ay nagsabi “Sabihin mo (Adan) ang lahat ng papuri ay para lang kay Allah” (Alhamdullilah!). At ito ay inulit ni Adan: “Alhamdulillah!” At si Allah ay nagsabi sa Kanya: [[[[“Ang Iyong Panginoon ay nagpapatawad sa iyo”.]]]] At .nang ang ispiritu ay umabot sa kanyang mga mata, Si Adan ay napatitig sa mga prutas na makikita sa paraiso, At nang itoy (ispiritu) umabot na sa kanyang tiyan si Adan ay nakaramdam ng pagkagutom. Siya (Adan) ay dali-daling na nakumuha ng mga prutas na makakain bago paman dumating ang ispiritu niya haggang Sakanyang mga binti. Kaya si Allah (Subhanawataallah) ay nagsabi: “Äng tao ay nilikha na nagmamadali” (Qurán 21:37). 
 Kaya’t ang mga anghel ay nagpatirapa (nagbigay-galang) sa kanya, silang lahat ng sama-sama. Maliban kay Iblis (Si Satanas)- siya ay tumangi na magpatirapa (Qurán 15:30:31).

 

DITO UNANG DAAN NG ESPIRITU MATA TAPOS SA ILONG SA ITAAS SA ULO MALAPIT PA LANG SAKA BUMAHIN CONTRADICTION AT MAY KASALANAN NA KAAGAD HAKHAKAHAKAHK

Si Abu Hurairah ay nagsalaysay na si Propeta Muhammad (pbuh) ay nagsabi: “Si Allah ay nilikha si Adam mula sa alikabok at hinalo Niya ito hanggang sa ito ay maging malagkit na putik, at pagkatapos ito ay hinubog ni Allah (Subhanawataallah). At pagkatapos noon ay iniwan ito upang tumigas naparang palayok. Si Iblis ay lagging dinadaan-daanan Siya (Adan) na animoy nangungusap na sinasabing“Ikaw ay nilikha na may malaking layunin” At pagkatapos noon si Allah (Subhanawataallah) ay hiningahan ito (Adan) upang ibigay ang [[[Kanyang ispiritu]]]. Ang [[[[[[]unang daan ng ispiritu ay mula sa kanya mga mata at kasunod ay sa ilong. ]]] [[[Siya (Adan) ay napabahing At si Allah ay nagsabi: Ang iyong diyos ay nagpapatawad sa iyo, O Adan! ]]]] (Siya ay inutusan) Magpunta ka sa mga Anghel at itanong mo kung ano ang sasabihin nila sa iyo! Kayat si Adan (pbuh) ay tumalima at binati niya ito “At ang mga anghel ay nagsabi: Kapayapaan sayo mula sa awa at pagpapala ni Allah” (Assallahmualaykum) Si Allah ay nagsabi: “Ito ang iyong pagbati at maging sa iyong saling lahi.” (Sahih al Bukhari.)
WALANG ASAWA SI ADAN NAGPALABAS MULA SA HIMAYMAY NI ADAN NG KANYANG MGA ANAK AT KAANAK 

Si Allah (Sububhanawataallah) ay pinahayag: “At (gunitain) nang ang iyong Panginoon ay [[[[nagpalabas mula sa himaymay ni Adan ng kanyang mga anak at kaanak –anakan, ]]] at giniwa sila na sumaksi sa kanilang sarili, (na [si Allah] ay nagsabi sa kanila): “Hindi baga Ako ang inyong Panginoon?” Sila ay nagsabi : “Oo! Kami ay sumasaksi” (marahil) baka kayo ay magsabi sa [[[Araw ng muling Pagkabuhay: ]] “Katotohanang kami ay hindi nakakaalam nito”. “ O baka inyong sabihin: “Yaong lamang aming mga ninuno )noong panahong sinauna) ang tumatangkilik sa iba pa bilang mga katambal (sa pagsamba) kay Allah, at kami (lamang) ay kanilang mga saling –lahi pagkaraan nila; Inyo bagang wawasakin kami dahilan sa mga gawa ng mga tao na nagsagawa ng Al-Batil (alalong baga, ang pagsamba sa diyus-diyosan), paggawa ng krimen at kasalanan, panininikluhod sa iba pa sa pagsamba maliban pa kay Allah)?”.

Sa ganiton Namin ipinapaliwanag ang Ayat (mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda, atbp.) sa masusing paraan upang saila ay magbalik (sa Katotohanan). (Qur’an 7:172-174).
SEE KAY ADAN PA LANG NABANGGIT NA SILA NOAH, ABRAHAM AT MOSES AT HESUS NA ANAK NI MARIA HAKHAKHAKHAK

Ang Lahi ni Adan ay nagsabi: “O Panginoon, kami ay sumusumpa na walang ibang Diyos kundi Ikaw na aming Panginoon; Walang ibang diyos kundi ikaw Allah. Si Allah (Subhanawataallah) ay tinaas ang kanilang Amang si Adan, at siya (Adan) ay tumingin sakanila (kanyang mga lahi) at Kanyang (Adan) nakita kung sino ang mayaman at kung sino ang mahirap, at kung sino ang maymagandang anyo at kung sino ang hindi. Si Adan ay nagsabi: “ O Allah! Ako ay humiling mula sa iyo na maging pantaypantay sana ang iyong mga alipin. Ngunit si Allah (Subhanawataalah) ay tumugon: “Gusto ko ako ay [[lagging]] pinapasalamatan” At nakita ni Adan (pbuh) na animoy lampara ang Propeta sa [[ gita ]] ng kanyang lahi.

Ang Dakilang Allah ay nagpahayag: “(At alalahanin) nang Aming hingin sa mga propeta ang kanilang kasunduan, at mula sa iyo (O Muhammad), at mula kay Noah, Abraham, Moises at Hesus na anak ni Maria; hiningi Namin sa kanila ang isang sagradong Kasunduan.” (Qur’an 33:7).
SI MUHAMMAD NA ITO HINDI NA SI ADAN BAKA MALITO PA KAYAO HAKHAKHAK

Sa ibang Aya si Allah (Subhanawataallah) ay nag pahayag: “Kaya’t ituon mo ( O Muhammad) ang iyong mukha (alalong baga,ang iyong sarili) tungo sa Pananampalataya (na dalisay,ang Islam) na nahihilig sa katotohanan.(Kumapit at manatili ka) sa Fithrah (ang likas na damdamin na paniniwala at pagsamba sa tanging Isa at Panginoon) ni Allah, na sa gayunding (konsepto) nito (Fitrah) ay Kanyang nilikha ang (lahat) ang mga tao .Walang anumang pagbabago ang marapat (na mangyari) sa Khalq-illah (alalong baga, hayaang ang mga tao ay manatili sa kanilang Fitrah sa loob ng pananampalataya, Islam). Ito ang Tuwid na Pananampalataya, datampuwa’t ang karamihan sa mga tao ay walang kaalaman.” (Qur’an 30:30).
MAY IBA PANG VERSION O BERSYON SI ALLAH HAKHAKHAK BASA KAYA PALA MAY AMOY ISLAM HAKHAKHAK PATI AMOY BINANGGIT NA NYAHAHAHAHA

Ayon sa [[[[[ibang bersiyon ng storya ]]]]] ay sinalaysay na si Allah (Subhanawataallah) ay kumuha ng sandakot na alikabok sa ibat-ibang parte ng mundo sa kalupaan at ito Kanyang hinalo na ibat ibang kulay, puti, itim, dilaw at pula. Ito ang naging dahilan kaya ang tao ang saling lahi ay ipinanganak na ibat-ibang kulay. At ngang si Allah (Subhanawataallah) ay hinalo ang alikabok sa tubig, ito’y naging animoy palayok na kawangis. [[[[Ito’y pinahilab at nag karoon ng amoy]]]. Si Iblis ay padaan-daan sa Kanya (Adan), nag-iisip kung ano ang gagawin sa anyong hugis putik. Mula sa putik ay nilikha ni Allah (Subhanawataallah) si Adan (pbuh). Siya (Allah) ay hinubog si Adan (Pbuh) sa pamamagitan ng kanya mga kamay at hinipan at ang kanyang (Adan) ispiritu at ito ay umanib sa Kanyang katawan. Ang Katawan ni Adan (pbuh) ay nangatog ng ang buhay ay itanim sa Kanya. Katotohanang kung Siya ay magnais (na gumawa) ng isang bagay, ang Kanyang pag-uutos lamang ay: “ Mangyari nga” At ito ay magaganap. ! (Qur’an 36:82).
HESUS AT ADAN NA ITO KAHALINTULAD HAKHAKHAKHAK SI JESUS NAGING PUTIK NG 40 DAYS AT SINAMPALSAMPAL NI SATANAS SA ITAAAS HAKHAKHAK

Si Allah (Subhanawataallah) ay nagsabi: Katotohanan, ang [[[kahalintulad ni Hesus]] sa palikha sa kanya ni Allah (Subhanawataallah) ay kay Adan (pbuh). Kanyang nilikha siya mula sa alabok, at (Kanyang) winika sa kanya: “Mangyari nga!” At siya ay nilikha. (Qur’an 3:59).
NG DUMILAT SA ITAAAS (QURAN 21:37) ANG NAKITA PRUTAS HAKHAKHAK AT NGAMADALING KUMAIN NGAYON NG IDILAT ANG NAKITA NAGPAPATIRAPANG ANGHEL

Si Adan (pbuh) ng [[[[imulat ang Kanyang mga mata at nakita niya ang mga Anghel na nagpapatirapa ]]] sa Kanya maliban sa isa na dikalayuan ang distansya mula sa Kanya ay hindi Niya kilala ang pangalan nito. Si Iblis ay nakatayo kahanay ng mga Anghel na inutusan magpatirapa sa Kanya (Adan). Ngunit Siya (Iblis) ay [[[hindi kabilang sa mga lahi ng mga Anghel]]]. Siya ay isang Jinn , at magkagayon nadapat na siya (Iblis) ay pinaka mababa maliban sa mga Anghel. [[[[[Ang pinakamalinaw [[s autos ]] na magpatirapa sila kay Adan (pbuh) upang magbigay galang at hindi upang sambahin ng mga Anghel si Adan (pbuh). Ang pagpapatirapa na pagsamba ay ginagawa lamang kay Allah (Subhanawataallah).]]]]
KANINA LUPANG IBA IBA KULAY NGAYON LUPANG MAITIM NA LANG HAKHAKHAKHAK

Ang Pinakamakapangyarihan si Allah (Subhanawataallah) ay isinalaysay ang istorya ni Iblis ng ito’y tumangging mag patirapa mula kay Adan (pbuh): At (alalahanin) nang ang inyong Panginoon ay nangusap sa mga [[Anhel]]] : “ Ako ay lilikha ng isang tao (Adan) mula sa putik , mula sa [[[maitim]]] at madulas na lupa. “Kaya’t kapag ito ay Aking natapos nang ganap, at (matapos na) Aking maihinga sa kanya (Adan) ang kaluluwa an Aking nilikha at magpatirapa sa kanya (bilang paggalang at hindi pagsamba).” “Kaya’t ang mga anghel ay nagpatirapa (nagbigay-galang) sa kanya, silang lahat ng sama-sama”. “Maliban kay Iblis (Si Satanas),-siya ay tumanggi an magpatirapa. “Siya (Allah) ay nagwika: “O Iblis! Ano ang iyong dahilan upang ikaw ay hindi sumama sa mga nagpapatirapa?”. “Siya (Iblis) ay nagsabi: “Hindi ako dapat magpatirapa sa putik, mula sa hinubog an [[[maitim]]] at madulas an lupa.” “Siya (Allah) ay nagsabi: “Kung gayon, ikaw ay Rajim ( isang isinumpa o itinaboy)”. “At katotohanang ang sumpa ay sasaiyo hanggang sa Araw ng paghuhukom ( alalong baga, ang Araw ng pagkabuhay).” (Qur’an 15:28-35).
MAY VERSION NA NAMAN SI ALLAH, KAYO TAPOS ADAN LANG HAKHAKHAKHAK

Sa [[[ibang aya]]] ang pinakamakapangyarihan si Allah (Subhanawataallah) ay nagsalaysay: At katiyakang Aming nilikha [[[kayo (ang inyong amang si Adan)]] at pagkatapos ay Aming ginawaran kayo ng hubog (ang marangal an hubog ng tao), at pagkatapos ay Aming winika sa mga[[ Anhel]] “Magpatirapa kayo kay Adan”,at sila ay nagpatirapa, maliban kay Iblis (isang jinn na nasa lipon ng mga Anghel), siya ay tumanggi na mapabilang doon sa mga nagpapatirapa. “(Si Allah) ay nagwika : “ Ano ang humahadlang sa iyo ( O Iblis) upang ikaw ay hindi magpatirapa, nang ikaw ay Aking pinagutusan?” Si Iblis ay nagsabi: “Ako ay higit na masmabuti kaysa sa kanya (Adan), [[[[ako ay nilikha Ninyo mula sa apoy, at siya (Adan) ay Inyong lamang nilikha mula sa malagkit [[an]] putik.” ]]](Si Allah) ay nagwika: “ Bumaba kayo ka ( O Iblis ) mula rito (sa paraiso), hindi marapat sa iyo an ikaw ay katotohanang kabilang sa mga naaba (at winalan ng karangalan).”(Si Iblis) ay nagsabi: “Ako ay Inyong bigyan ng palugit haggang sa Araw na sila ay ibabangon ( alalong baga, ang Araw ng muling Pagkabuhay.)” (Si Allah) ay nagwika: “Ikaw ay isa sa mga binigyan ng palugit”.(Qur’an 7:11-15).
ETO NA MGA QURAYSH JINN NA MAY CONCLUSION HAKHAKHAKHAK

Si [[[Ibn Jarir ]]]ay nag ulat na ayon kay Muhammad [[[Ibn Sirin]] ay nagsabi ayon sa kanyang [[[konklusyon ]]] nasa makatuwid ay[[[[ si Iblis ang dahilan ng Pagsamba sa Araw at Buwan ayon sa kanyang pamamagitan.]]]]]Ito ang dahilan kaya si Iblis ay ikinukumpara niya Ang Kanyang sarila kay Adan (pbuh). Siya (Iblis) ay naniniwala na siya ay mas higit na dapat parangalan kaysa kay Adan (pbuh). Kaya siya ay hindi lumahok sa pagpapatirapa (kay Adan) kahit kay Allah (Subhanawataallah) na nag utos sa Kanya, at gayundin an iniutus sa mga anghel. At sa ating gawing paghahambing si Iblis ay masasabing isang hambog. Sa katotohanang ang putik ay mas mainam kaysa sa Apoy sa kadahilang ang mga katangian nito (putik) ay katahimikan, mahabagin, pagtitiyaga at pagyabong; gayong ang totoo’y ang apoy naman ay di magandang makitungo, walang kahulugan,at pangsunog. Si Iblis ay sinubukang bigyan ng katuwiran ang Kanyang pagtangi: “Siya (Iblis) ay nagsabi: “Nakikita ba Ninyo si (Adan) an Inyong pinarangalan nang higit sa akin? Kung ako ay (Inyong) bibigyan ng palugit hanggang sa Araw ng Muling pagkabuhay , katotohanang aking sasakmalin (ililigaw) ang kanyang mga anak (mga lahi), maliban sa ilan sa kanila!” (Qur’an 17:62).
Si Adan (pbuh) ay sumusunod lamang sama nagyayari sa kanyang paligid at may damdamin ng pagmamahal, takot, pagkamangha. Sa lalim ng pagmamahal ni Allah (Subhanawataallah), ang siyang lumikha at kaluwalhatian sa Kanya at sa mga anghel na kanyang nilikha nanagpapatirapa sa Kanya (Allah). Ang pagkasindak ng dakilang lumikha (Allah) ang nagbigay poot upang alisin si Iblis sa pamamagitan ng kanyang awa. Si Adan (pbuh) ay nagulat sa [[Kayang]] nilikha (si Iblis) sa pagkapoot sa Kanya ni Iblis (Satanas) an hindi man lamang niya alam ang ngalan nito nang una, at sa Kanyang isip (Iblis) ay mas mainam siya kaysa kay Adan (pbuh) na walang batayan kung siya (Adan) ay karapat-dapat. Kakaiba si Iblis sa mga nilikha, at kamangha-mangha ang kanyang dahilan sa pagsuway sa utos na magpatirapa siya(kay Adan).

Siya (Iblis) ay nag-isip na mas mainam ang apoy kaysa putik, kung saan niya nakuha ang ganitong kaisipan? Na ang gayon kalaman ay natatangi lamang sa dakilang lumikha kung alin sa dalawa ang mas mainam sa putik at ang apoy.

Sagayong pag-uusap (sapagitan ni Allah at Iblis) na laman ni Adan (pbuh) na si Iblis na kanyang nilikha ( ni Allah) ang tunay na pagkatao ni Iblis na tuso at walang utang na loob. At noo’y napagalaman niya na si Iblis ang walang hanggang kaaway. Si Adan ay malaki ang pagkagulat sa kapangahasan ni Iblis at sa pagunawa ni Allah (Subhanawataallah). Kagad-agad pagkatapos ng paglikha kay Adan ay nabatid niya ang malaking kalayaan na iginawad ni Allah (Subhanawataallah) sa kanyang mga nilalang.

Alam ni Allah (Subhanawataallah) na si Iblis ay hindi susunod sa Kanya ng kanyang ipag-utos ang pagpapatira pa kay Adan (pbuh). Kung tutuusin si Allah (Subhanawataallah) ay kayang patayin siya (Iblis) agad o kaya’y gawing isang dakot na alikabok o patayin sa pag-utas ng kanyang bibig. Ngunit, Si Allah (Subhanawataallah) ay nagbigay kaayusan sa Kanyang mga nilikha ng lubos na kalayaan na kahit na ito ay umabot pa sa pagtanggi sa Kanyang dakilang ipinag-uutos. Siya ay nag bigay ng kalayang tumanggi, pagsuway, at kahit maging sa kanyang kasunduan.

Ang Kanyang Kaharian ay hindi magmamaliw kung ang mga hindi mananampalataya ay hindi sumampalataya sa kanya at kahit pa umabot sa lahat ng tao ay hindi sumampalataya sa Kanya. Liban dito, ang mga hindi sumampalataya ay siyang talunan, at ang mga manamampalataya ang siyang magwawagi ngunit si Allah (Subhanawataallah) ang siyang lubos an nakakalalam.
DITO NAGING PINUNO NG MGA ANGHEL SA LANGIT SA ITAAS HINDI KALAHI NG MGA ANGHEL HAKHAKHAKHAK

May mga salinsabi tungkol kay Iblis sa kapanahunan ni Propeta Muhammad (pbuh). Sina Ibn Masud, Ibn Abbas at ang grupo ng mga Sahaba ni Propeta Muhammad (pbuh) ay nagsabi: na si Iblis ay [[[[[dating pinuno ng mga lupon ng mga anghel sa kalangitan.]]] 
ANG LUPET NI SATANAS HAKHAKHAK 4 ANG PAKPAK NG ANGHEL NA HINDI NAMAN KALAHI NG ANGHEL NYAHAHAHAHA

Si Ibn Abbas ay nagsabi sa kanyang salaysay: Nasi Iblis ang dating pangalan niya ay [[Azazil ]] at sa iba namang salaysay ay kanyang sinabi an [[[Al Harith]]]. Ibn Abbas nagsabi din na si Iblis ay isa sa mga Jinn na taga pamahala ng Paraiso noong una, Siya (Iblis) ay kagalang-galang at pinakamaalam at matapat sa lahat. Sa ibang salinsabi ay sinabi na siya ang pinakabantog namay [[[apat an pakpak (anghel)]]] , bago paman ito ginawaran ng kasumpasumpang si [[[Satanas.]]]
Si Allah (Subhanawataallah) ang pinakadakila ay isinalaysay si Iblis, ang pagiging pagsuway nito sa ibang Aya: “(Alalahanin) nang ang iyong Panginoon ay nagwika sa mga anghel : “Katotohanang Ako ay nagwika sa mga anghel: “Katotohanang Ako ay lilikha ng tao mula sa malagkit na putik.” “Nang Aking mahubog siya at Aking mahingahan ang kaluluwa na Aking (nilikha para sa kanya), sila ay nagpatirapa sa kanya (bilang paggalang at pagsunod at pagsunod sa Aking kautusan). Maliban kay Iblis (Satanas); siya ay nagging palalo at napabilang sa mga hindi sumasampalataya.

(Si Allah) ay nagwika: “(Na) katotohananng Aking pupunuin ang Impyerno na kasama ka (Iblis) at sila sa susunod sa iyo mula sa kanilang lipon, nang sama-sama.” (Qur’an 38:71, 85)
At pagkatapos niyang mapagaralan ang lahat .Si Adan (pbuh) ay may isa pang natutunan, tungkol sa Karunungan. Si Adan (pbuh) ay napagalaman niya nasi Iblis ay ang Simbilo ng kasamaan at sa buong kalawakan at ang mga anghel ay simbolo ng kabutihan. Nganit hindi niya lubusan pa nalalaman ang tungkol sa kanyang sarili. Kaya Si Allah (Subhanawataallah) ay hinayaan siyang (Adan) na mapagtanto ang kanyang sarili at ang dahilan ng kanyang pagkakalikha, at ang naiikubling kaluwalhatian nito.

Si Allah (Subhanawataallah) ay nag sabi: At itinuro Niya kay Adan ang mga pangalan ng lahat ng bagay at itinambad Niya ang mga ito sa harapan ng mga anghel at nagsabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsabi ng katotohanan.” (Qurán 2:31).
Ang Kataastasang si Allah (Subhanawataallah) ay pinayagan si Adan (pbuh) na malaman ang lahat ng bagay sa kanyang paligid at ang kabuuan ngalan nito tulad ng; ito ang ibon, [[[ito ang mga bituin, ito ang mga puno at iba pa]]]]. Si Allah (Subhanawataallah) ay nagtanim ng kay Adan (pbuh) ng walang pagkabusugan sa lahat ng bagay, at pagmamahal sa kaalaman, at upang ipamana ang kaalamanan sa kanyang salin lahi. Ito ang dahilan ng kanyang pagkakalikha at ang naikukubling kaluwalhatian nito.

Pagkatapos nalaman ni Adan (pbuh) ang lahat ng mga pangalan ng bagay, kasabay ang uri at ang gamit nito, Si Allah (Subhanawataallah) ay inilantad sa mga Anghel at sinabi: “Sabihin ninyo sa Akin ang mga pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohan.”(Qurán 2:31). 
Sila (mga anghel) ay nagsabi: “Luwalhatiin Kayo sa itinuro Ninyo sa amin; sa katotohanan Kayo lamang ang ganap na may Kalaman at Karunungan”. (Qurán2:32).
Si Allah (Subhanawataallah) pagkatapos ay sumangguni sa Adam: “O Adan! sabihin mo sa kanila ng kanilang mga pangalan,” At ng masabi na niya ang kanilang mga pangalan, Si Allah ay nag wika: “Hindi baga Aking winika sa inyo na nababatid Ko ang mga lihim ng langit at sa lupa at talastas Ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli? ” (Qur’an 2:33). 
Si Allah (Subhanawataallah) ay gusto na ang mga anghel na malaman nila na Alam niya ang kanilang labis na pagtataka kapag Siya ay sinabi sa kanila ang tungkol sa paglikha Niya kay Adan (pbuh) at na Siya rin ang lubos na nakakaalam ng kanilang pagkalito kung saan hindi sila ang nagsiwalat nito, pati na rin kung ano ang kay Iblis ang lingid sa kanyang pagsuway at kawalan ng utang na loob. Ang mga anghel ng maisasakatuparan ni Adan (pbuh) ang nilalang na alam kung ano ang hindi nila alam at na ang kanyang kapasidad na matuto ay kanyang pinaka marangal na kalidad. Ang Kanyang kaalaman kasama ang kaalaman tungkol sa Dakilang Lumikha na tinatawag nating pananampalataya o Islam, pati na rin ang kaalaman kung panaano tumira at maging makapangyarihan sa lupa. Lahat ng mga uri ng pangmundo kaalaman kung saan ay kasama dito.

NATULOG LANG NG MAGISING MAY BABAE NA SA IBABA MAY HINUGOT NA SA TADYANG HAKHAKHAKHAK

Si Adan (pbuh) ay alam ang mga pangalan ng lahat. Minsan siya nakikipag-usap sa mga anghel, ngunit sila ay abalang-abala sa pagsamba Kay Allah (Sunhanawataallah). Samakatuwid si Adan (pbuh),ay nakadama ng pag-iisa. [[[[[Isang araw siya nakatulog at sa Kanyang pagkagising natagpuan Niya malapit sa kanyang ulohan, ang isang babae nakatitig sa kanyang mukha na may magandang mga magiliw na mata . ]]]]]
[[[Ang mga anghel ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang pangalan at Siya ay tumugon: “. Siya ay si Eba (Hawa)” (Ibig sabihin buhay na bagay ). Sila (mga anghel) ay nagtanongth: “Bakit mo Siya tawag na Eba?” At si Adan (pbuh) ay sinabi: “Dahil siya ay nilikha sa akin at ako ay isang bagay na buhay.”]]]
AYON NAKAKOPYA NA SA BIBLIA GALING DIN PALA SA TADYANG HAKHAKHAK

Si Ibn Abbas at isang pangkat ng mga kasamahan ng Propeta (PBUH) ay nagsalaysay na kapag si Iblis ay ipinadala sa Paraiso at si Adan (pbuh) ay pinatutuloy niya si (Iblis) dito. Si Adan (pbuh) ay nag-iisa sa Paraiso at wala siyang kasama, na mula kahit na kanino niya makakuha ang kapanatagan. Siya ay nakatulog ng ilang oras at sa Kanyang pagising, [[[[Nakita niya ang isang babae na nilikha ni Allah (Subhanawataallah) mula sa kanyang tadyang. ]]]]]]Kaya siya (Eba) ay Kanyang tinanong, “Sino Ka ? at Siya (Eba) ay tumugon,” Isang babae “. Siya (Adan ) ay nagtanong:” Bakit ka nilikha? ” Siya (Eba) ay nagsabi:” Kaya ako ay nilkha upang maaari mong mahanap ang kapayapaan sa akin”. Ang mga anghel,ay sinusubukan na alamin ang lawak ng Kanyang (Adan) kaalaman tungkol dito,Kaya Siya (Adan) ay tinanong: “Ano ang kanyang pangalan O Adan (pbuh)?” Siya ay tumugon, “Eba” Tinanong nila (mga anghel): “Bakit kaya iyon ang kanyang pinangalanan?” Siya (Adan) ay tumugon, “Dahil siya ay nilikha mula sa isang bagay na buhay.” 
TANONG KAYO NG TANONG SA CHRISTIAN PAANO DUMAMI TAO EH NANGOPYA LANG PALA DIN KAYO HAKHAKHAKHAK

Si Muhammad Ibn Ishaaq at Ibn Abbas kaugnay sa kwento ay nagsabi nasi Eba ay nilikha mula sa pinakamaikling [[[kaliwa tadyang]]] ni Adan (pbuh) habang siya ay natutulog at pagkatapos ng ito ay binalutan ng laman. Na siyang dahilan kung bakit si Allah (Subhanawataallah) ay sinabi: O sangkatauhan! Pangambahan (ninyo) ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan), at mula sa Kanya ay nilikha Niya ang kanyang asawa (Eba), [[[[[[at mula sa kanila dalawa ay nilikha Niya ang maraming mga lalaki at babae. (Qur’an 4:1) ]]]]]
Si Allah (Subhanawataallah)ay sinabi din: Siya (Allah) ang lumikha sa inyo mula sa isang tao (Adan) at Kanyang nilikha mula sa kanya kanyang asawa (Eba), upang siya (ang lalaki) ay makadama ng kapanatagan na mamuhay sa niya (ang babae). (Qur’an 7:189). 
Si Abu Hurairah ay nagsalaysay na ang Propeta Muhammad (PBUH) ay nagsabi:. ” O Muslims! ang payo ko sa inyo na maging magiliw sa mga kababaihan, dahil sa sila ay nilikha mula sa isang tadyang, at ang pinaka-baluktot na bahagi ng buto ng tadyang ay ang itaas na bahagi nito. Kung sinubukan mong ituwid ito, ito ay mababali at kung iwan mo ito, mananatili itong baluktot, kaya’t hinihimok ko sa inyo na pangangalagaan ang mga kababaihan. ” (Sahih Bukhari). 
Si Allah (Subhanawataallah) ay nag utos kay Adan (pbuh) upang mamuhay sa Paraiso: “O Adan! Manirahan ka at ang iyong asawa sa Paraiso (Halamanan) at kumain rito ng masaganang bagay ( saan man at kailanman ) ninyo naisin, datapuwa’t huwag ninyong lapitan ang punong ang ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan. (Qur’an 2:35) 
Ang lokasyon ng Paraiso ay hindi natin batid. Ang Qur’an ay hindi ibinunyag ito, at ang mga nagsasalaysay ay may limang magkakaibang opinyon. Ang ilang ay nagsinabi na ang paraiso ay ating kanlungan at ang lugar na ito ay langit. Ang Iba naman ay di umayon sa mungkahi na dahil kung ito ay ang paraiso ang ating kanlungan si Iblis ay ipinagbawal na pumasok at pagsuway ay ipinagbabawal din dito. Ang Iba pa rin ay sinabi na ito ay isa pang paraiso na nilikha sa pamamagitan ni Allah para kay Adan at Eba. Ang ika-apat na grupo naman ay sinabi ito ay isang paraiso sa lupa na matatagpuan sa isang mataas na lugar. Ang isa pang pangkat ng mga nagsasalaysay ay tinanggap na lamang kung ano ang nasa Qur’an na walang pagtatanong kung saan ang paraiso na ito ay matatagpuan. Ang lahat ay sumasang-ayon sa huling opinyon bilang aral na dapat malaman natin mula sa lokasyon nito ay hindi mahalaga kumpara sa aralin ng pahina at ang mga kaganapan na kinuha sa lugar na ito.
Si Adan at Eba ay pinatuloy sa Paraiso at doon sila nanirahan na siyang pinangarap ng lahat ng tao. Si Allah (Subhanawataallah) ay pinahihintulutan lapitan at tamasahin ang lahat ng bagay maliban sa isang puno,

 na maaaring ang Puno na ito ay magdudulot ng sakit o ng Puno ng Kaalaman. Si Allah (Subhanawataallah) ay ipinagbawal ang mga ito sila sa kanilang tinutuluyang Paraiso. ” datapuwa’t huwag ninyong lapitan ang punong ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan.” (Qur’an 2:35) 
Si Adan at Eba ay nauunawaan na sila ay ipinagbabawalan na matikman ang bunga ng punong kahoy. Gayunpaman si Adan (pbuh) ay isang tao lamang at upang ito ay madaling makalimutan. Ang kanyang (Adan) tibok ng puso ay pabago-bago at ito ang kanyang ay kahinaan. Si Iblis ay tinipon ang lahat ng mga inggit sa loob ng kanyang dibdib at upang samantalahin ang kahinan ng pagkatao ni Adan (pbuh). Sinimulan niya (Iblis) na bumulongan si (Adan) araw- araw,upang himukin Siya (Adan): ” Gusto ninyo ba na gabayan ko kayo upang makahanap ng Puno na maghahatid sa inyo ng kawalang-kamatayan at ang walang hanggan Kaharian?” Sinabi niya sa kanila: “Ang iyong Panginoon ay hindi nagbawal sa inyo (na kumain ng bunga) ng punoy kahoy na ito, maliban (sa kadahilanang) baka kayo maging mga anghel o kayo ay maging ng walang kamatayan.” Siya (Satanas) ay nanumpa kanilang dalawa (na nagsabi): “. Katotohanang ako ay matapat na tagapagpayo sa inyo dalawa” (Qur’an 7:20-21).
Adam nagtanong ang kanyang sarili?: “Ano ang mangyayari kung kumain ako mula sa Punong kahoy an ito? Maaaring tunay ang ito ay puno ng kawalang-kamatayan.” Ang Kanyang (Adan) pangarap ay upang manirahan nang walang hanggan sa purong kawalang-kasalanan ng Paraiso. ” 
 BAKLA SI ADAN HAHAHA SIYA TUMUKSO KAY EVA SI ADAN PUMITAS MG BUNGA NYAHAHAHA BAKIT PUNONG PUTOL PAGKASULAT HAKHAKHAKHAK

[[Taon]] ang lumipas, at ng sila Adan (pbuh) at Eba (pbuh) ay abalang-abala sa mga saloobin ng [[punong]]. Pagkatapos ng isang araw sila ay nagpasya na kumain ng prutas nito. Sila ay nakalimot na si Allah (Subhanawataaallah) ay nagbigay babala na wag lalapitan ang puno na ito at si Iblis ay ang kanilang tunay na kaaway. [[[[[[Si Adan (pbuh) ay inunat ang Kanyang kamay,upang pumili ng isa sa mga bunga nito at inalok ito kay Eba (pbuh). Sila ay parehong kumain ng ipinagbabawal na bunga ng puno.]]]
Si Allah (Subhanawataallah) ay nagsabi sa atin: “Kaya’t Kanyang iniligaw sila na may panlilinlang.” (Qur’an 7:22) Si Allah (Subhanawataallah) ay sinabi: “Sa ganito sinuway ni Adan (pbuh) ang Kanayang Panginoon, kayat siya ay napaligaw.” (Qur’an 20:121). 
NAGKAKABISTUHAN NA ISINAMA NA BIBLIA NA LUMANG TIPAN HAKHAKHAK

Ayon sa [[[[lumang Tipan]]]], Si Eba ay inakit ng demonyo upang kumain ng ipinagbabawal na bunga ng puno. Siya ay kumain dahil sa mga salita ng demonyo at ipinakain din niya ito kay Adan (pbuh). Sa isang saglit, ang kanilang mga mata ay nabuksan sa katotohanan na sila ay hubad, at sila ay kinuha ang dahon ng puno ng igos upang masakop ang kanilang mga sarili. Si [[[Wahb Ibn Munabah]] ay sinabi na ang kanilang damit (bago ang kanilang mga kasalanan) ay ginawang banaag sa pribadong bahagi ng pareho ang mga ito. 
NABABANGGIT NA BIBLIA HAKHAKHAK

Ang Kuwentong ito sa [[[[Lumang Tipan ]]] ay isang huwad at panlilinlang. Si Allah (Subhanawataallah) ay nagsiwalat: O Angkan ni Adan! Huwag hayaan si Satanas ay luminlang sa inyo, tulad ng pagkapalayas niya sa inyong mga magulang (Adan at Eba) mula sa Paraiso , na hinubaran sila ng kanilang saplot upang maipakita sa kanilang maseselang bahagi ng katawan. Katotohanang siya (Satanas) at ang kanyang mga sundalo mula sa lugar na sila ay hindi ninyo nakikita , Katotohanang Aming ginawa ang mga dyablo (satanas) bilang auliya (tagapangalaga at tagapagtangkilik) ng mga walang pananampalataya.”(Qur’an 7:27) .
ANG MARAHIL AY HINDI SIGURADO/MAY BE O BAKA

Si Adan (pbuh) ay [[[marahil]]] ay hindi pa natatapos sa pagkain ng siya ay nakadama kanyang paninikip ng puso , at siya ay biglang napuno ng sakit, kalungkutan at kahihiyan. Ang Kanyang kapaligiran ay nagbago at ang panloob na musika sa kanyang dibdib ay huminto. Natuklasan Niya at ang kanyang asawa na sila ay nakahubad, kaya sila parehong nagsimula namagputol ng dahon ng puno na kung saan upang matakpan ang kanilang mga sarili. 
Si Allah (Subhanawataallah) ay sinalita niya: “Hindi baga ipinagbawal Ko sa inyo ang punong kahoy na yaon at (Ako ay) nangungusap sa inyo an: Katotohanang si Satanas ay inyong lantad na kaaway ?” Sila ay nagsabi: “Aming Panginoon! Aming pinariwara ang aming sarili, Kung kami ay hindi Ninyo patatawarin at hindi Ninyo igagawad sa amin ang Inyong Habag, katiyakang kami ay kabilang sa mga talunan.” Si Allah ay nagwika: “Magsibaba kayo, ang bawat isa sa inyo ay kaaway sa isa’t isa (alalong baga, kaaway ni Adan (pbuh) at Eba (pbuh) si Satanas) Ang Kalupaan ang inyong pananahanan at (pansamantalang) kasiyahan sa nakatakdang panahon.” Siya (Allah) ay nagwika: “Doon kayo ay mamumuhay ,at doon kayo ay mamamatay, at mula roon kayo ay muling ilalabas (alalong baga, ang pagkabuhay)” (Qur’an 7:22-25). 
KORONA AT DIADEM

Muli ay [[[[may mga lumang kwento]]]] pa tungkol sa mga kaganapang ito.Si [[[Al Hafez Ibn Asaker ay nagsalaysay na si Allah (Subhanawataallah) ]] ay nagutos sa dalawang mga anghel upang alisin Adan (pbuh) mula sa Kanyang banal na kalapitan (alalong baga, sa pagitan ni Allah at Adan). Kaya si Anghel Gabriel (Jibreel) ay [[[tinanggalan niya ng korona si (Adan) sa kanyang ulo, ]]]]]at si Mikael naman ay kinuha ang [[[[[[diadem]]]] mula sa kanyang noo. Si Adan (pbuh) ay naisip na ang kanyang kaparusahan ay madaliin at kayat siya ay napatirapang napaiyak; “kapatawaran! kapatawaran! (ito ang kanyang sambit)” [[[[[[Kayat si Allah (Subhanawataallah) ay nagtanong: ” Bakit ka tumatakbong papalayo mula sa Akin?” Si Adan (pbuh) ay sumagot, “Hindi, aking Panginoon, ngunit ako ay nahihiya sa iyo.” ]]]]
MGA NAGSULAT NG HADITH MAY CONTRADICTION NA HAKHAKHAK

ILANG TAON BA TALAGA SA PARAISO KUYA? GRABE 70 TAON NA UMIIYAK SA PARAISO NAGKAANAK PA AT NAMATAYAN NG ANAK HAKHAKHAKHAK

Si [[[Abdul Rahman Ibn Amru AL Awza ]]ay sinabi na Adan (pbuh) ay ginugol ang 100 taon sa Paraiso. Sa [[[[[ibang pagsasalaysay ]]]] naman kanilang sinabi na siya (Adan) ay ginugol ang 60 taon. [[Si Ibn Asaker ]]]ay iniulat na si Adan [[[[(pbuh) ay tumangis (umiyak) ng 60 taon ]]] para sa kanyang pagkawala ng Paraiso at 70 taon para sa kanyang pagkakamali, [[[[at siya ay tumangis (umiyak) pa ng 70 taon ]]] ng ang [[[[kanyang anak na lalaki ay namatay. ]]]]
————————————————– ——————————————————————————————–
– [ ] Sila ay umalis mula sa Paraiso at bumaba sa lupa. Si Adan (pbuh) ay malungkot at Eba (pbuh) ay umiiyak (nang sila ay pinaalis sa paraiso) . Si Allah (Subhanawataallah) ay [[[[tinanggap ang kanilang pagsisisi]]] sapagkat ito ay taos-puso sa kanilang dibdib at Siya ay nagsabi sa kanila na ang lupa ay magiging kanilang lupain at pinanggalingan kung saan sila nakatira at mamatay at sa anong kadahilan sila ay dadating sa kanila ang Araw ng paghuhukom. — with Salam Malas.

KAPALPAKAN NI ABE SAN SA 3 YEARS OLD REBECCA DAW NASUPALPAL!!

Salam Malas LAGOT KANA Abe San ayan na SUMUPALPAL SA IYO HAKHAKHAK MAY MGA PICTURE PA YAN NYAHAHAHA GO BRO Joe Lim Tan nyahahaha

Inton R. Soriano

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San bat takot na takot kayo sumagot sa tanong ko????

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San bat takot na takot kayo sumagot sa tanong ko????????😂😂😂😂

Manage

 · Reply · 2h

Joshua Alim
Joshua Alim maawa kau kay tanda Abe San di ata matanggap DALAGA SI REBECCA, si aisha kasi bubwit pa ng nilamutak ni muhammad

Manage

 · Reply · 2h

Salam Malas

Salam Malas Dami kung tawa kay Abe San mga 20 nyahahahaha walanghiya talagang pang international ang katangahan lakas ng loob sa international debate eh nagsasabog lang pala nyahahahahaha

Inton R. SorianoJunjun Manalo AlcaldeManage

Image may contain: 1 person, smiling, hat

 · Reply · 2h · Edited

Abe San
Abe San bat takot na takot kayo sumagot sa tanong ko????😂

Manage

 · Reply · 2h

Abe San

Abe San nyahaha!!!! HALATA lang na takot kayo i cross examine dahil puro lang presumption yun sa inyo.

Ganun lang naman ka simple

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San Grabeeeeehhh!!!!Manage
Image may contain: 1 person, closeup

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San Huwwaaaawww!!!Manage
Image may contain: text

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San nasa tamang pag iisip pa ba kayo nyan?????

Manage

 · Reply · 2h

Joshua Alim
Joshua Alim guys be kind to animals na lng tau, iiyak na uang si Abe San sa kahihiuan ng islam

Manage

 · Reply · 2h

Salam Malas

Salam Malas Abe San pagbibigyan kita hakhakhakhak okay GENESIS 17:17 basa si SARAI AY 90 years old THEN ANO RELASYON KAY REBECCA HAKHAKHAKHAK

Genesis 17:17

17 Nang magkagayo’y nagpatirapa si Abraham, at nagtawa, at nasabi sa kaniyang sarili, Magkakaanak kaya siya na may isang daang taon na? at manganak pa kaya si Sara na may siyam na pung taon na?

Manage

 · Reply · 2h

Abe San

Abe San oh anu na haha…. mas magalingpa kayo sa mga Rabbi na yan??? comon mga bopols hikhikhik😂😂😂😂

1

Manage

 · Reply · 2h

Abe San
Abe San aangal pa mga Kristyanong bugok eh yun mga Jews nga inamin nila na 3 years pa si Rebeccah nang ikinasal siya 😂😂😂😂Manage
Image may contain: text
1

 · Reply · 2h

Joshua Alim
Joshua Alim Abe San naniniwala kaba basta sabi ng rabbi?

Manage

 · Reply · 2h

Salam Malas

Salam Malas Kumuha na naman si Abe San sa jewish source hakhakhak NAPAHIYA NA SA GIANT YAN EH ITINAKWIL SOURCE NIYA NYAHAHAHAHA 😂😂😂

Inton R. SorianoManage

Image may contain: 2 people, people smiling, text

 · Reply · 2h · Edited

Abe San okay good…. tandaan mo sagot mo na yan ha Ben T. Lador…

tama yan 90years old jan si Sarah… jan sa Gen 17:17

Next…sa

Genesis 21:5 ilang taon na jan si Abram nang isilang si Isaac?

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Salam Malas

Salam Malas Abe San 100 then

Genesis 21:5

5 At si Abraham ay may isang daang taon, nang sa kaniya’y ipanganak si Isaac na kaniyang anak.

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Abe San alian mo hakhakhak ano relasyon kay rebecca nyahahahah ng itinatanong mo hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San haha… nice! may isip din pala Ben T. Lador na to…. tandaan mo mga edad na yan ha!!!

next….. dont worry easy question lahat… sa

Genesis 23:1-2 ilang taon jan Si Sarah nang siyay namatay?

Manage

 · Reply · 18h

Abe San
Abe San Joe Lim Tan wag ka muna sumabat sandamakmak ka ng kabobohan!!!!

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas

Salam Malas Abe San 127 basa

Gen 23:1 At ang buhay ni Sara ay tumagal ng isang daan at dalawang pu’t pitong taon: ito ang naging mga taon ng buhay ni Sara.

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Abe San

Abe San Nice Ben T. Lador kita mo easy lang nman lahat…

next is See More

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Salam Malas

Salam Malas Okay Genesis 25:20 si ISAAC AY 40 years old then

20 At si Isaac ay may apat na pung taon, nang siya’y magasawa kay Rebeca, na anak ni Bethuel na taga Siria sa Padan-aram, kapatid na babae ni Laban na taga Siria.

Manage

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Si rebecca ay pasan ang isang banga ng tubig ng sya ay makita…

Walang 3 taong gulang na batang kayang pumasan ng ganyang kabigat na tubig. .

Wag nyo ng linisin ang pangalan ni muhamad via rebecca…

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San Wow impress ako nasagot ni Ben T. Lador ng tama un 4 question….

now… base sa Genesis 17:17 at Genesis 21:5

ilang taon na si Sarah nang isilang niya si Isaac?????

=======================

Gen 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

Gen 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Magkaiba ang naipanganak sa kapapanganak….

Manage

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Pinipilit nilang linisin ang pangalan ni muhamad dahil nakipagtalik ito sa batang 9 na taong gulang..

Mauunawaan ko pa ang kasal nya noong 6 pa si aisha.. Pero ang pagtatalik ay hindi.. Dahil hindi naman ito gaano ka importante.. Walang mawawala kay muhamad pag di maka churva sa batang si aisha..

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Hoy Abe SanTanga ano na? Hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San now… base sa Genesis 17:17 at Genesis 21:5

ilang taon na si Sarah nang isilang niya si Isaac?????

=======================

Gen 17:17 Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

Gen 21:5 And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas

Salam Malas Abe San na kay ISAAC NA TAYO KUFAL 40 years old so next

Hoy Abe SanTanga ano na? Hakhakhakhak 40 ng mag-asawa

Genesis 25:20

20 At si Isaac ay may apat na pung taon, nang siya’y magasawa kay Rebeca, na anak ni Bethuel na taga Siria sa Padan-aram, kapatid na babae ni Laban na taga Siria.

Manage

 · Reply · 18h

Abe San
Abe San kita nyo takot na takot kayo malaman nang lahat ang katotohanan noh??? kaya ayaw nyo na patunayan ko mismo sa inyo na 3 years old lang si Rebecca nang ikasal siya… hayaan nyu muna kami ni Ben T. Lador

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Abe San ANO NA 40 years old si isaac ng mag-asawa so NASAAN EDAD NI REBECCA HAKHAKHAKHAK

Manage

 · Reply · 18h

Abe San

Abe San Salam Malas

now… base sa Genesis 17:17 at Genesis 21:5 See More

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Galing sa google.. Matagal ng binasura yan dito..Abe San newbie ka nga..

1

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Eh bakit ba sarah ka ng sarah eh asawa ni abraham yan hakhakhak 90 nga so

Manage

 · Reply · 18h

Salam Malas

Salam Malas Hoy Abe SanTanga ano na? Hakhakhakhak 40 ng mag-asawa si isaac

Genesis 25:20See More

Manage

 · Reply · 18h · Edited

Abe San
Abe San Okay…. so ilang taon si Isaac nang namatay si Sarah???

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Salam Malas
Salam Malas Abe San 91 si sarah ng maipanganak si isaac after 9 months sabihin na 1 year plus 127 so mga nasa 37 na si ISAAC NG MAMATAY SI SARAH THEN

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Salam Malas
Salam Malas So Abe San next na apurahin mo dami mong eklat eh namatay si sarah mga 37 years old si isaac then

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Let us interpret the verse..

Genesis 24: 15. Before he had finished praying, Rebekah came out with her #jar_on_her_shoulder. She was the daughter of Bethuel son of Milkah, who was the wife of Abraham’s brother Nahor. 16. The #woman was very beautiful, a virgin; no man had ever slept with her. She went down to the spring, filled her jar and came up again.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner 1. Ang nakalagay ay Women not child…

2. Bitbit ang jar ng tubig sa kanyang balikay…See More

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner 3rd.. No man had ever slept with her…

Walang batang gagawa ng ganun…

At kung bata yun hindi na kailangang sabihin yan

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Abe San

Abe San wow!!!! galing ni Ben T. Lador!!!

tama 37 !See More

1

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h · Edited

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Genesis 22: 20. Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor: 21. Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram), 22. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.” 23. Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor. 24. His concubine, whose name was Reumah, also had sons: Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 18h

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Saan dyan pinanganak si rebecca

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Saan dyan ang salitang kapapanganak lang..

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San Gen 22:23 And Bethuel begat Rebekah: these eight Milcah did bear to Nahor, Abraham’s brother.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Verse 20 clearly stated the word some time later…

Which is the time after abraham offer his son…

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San walang sinabi jan na matagal na panahon…. kaya ang presumption jan ay tuloy tuloy ang kwento jan

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner
Mikhail Stoner Nope…
Malinaw ang pagkakasabi ng verse 20 na some time later… Pag binalik mo ang verse 1 hanggang 19 it was the time abraham offer his son…
Then verse 20 says some time later abraham was told…

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San (Gen 22:15)
The angel of the LORD called to Abraham from heaven a second time
(Gen 22:16)
and said, “I swear by myself, declares the LORD, that because you have done this and have not withheld your son, your only son,

(Gen 22:17)
I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies,

(Gen 22:18)
and through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me.”

(Gen 22:19)
Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba.

(Gen 22:20)
Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor:

(Gen 22:21)
Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram),

(Gen 22:22)
Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.”

(Gen 22:23)
Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor.

(Gen 22:24)
His concubine, whose name was Reumah, also had sons: Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner See verse 15-19it was the time when abraham offer his son..

Verse 20 says some time later…

Isaac was very young that time..

Verse

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San

Abe San kung papansinin mo hanggang Chapter 23 ay magkakadugtong yan mga sequence of events…. Kaya walang dahilan na yang sa verse 20 took many many years…

Notice Gene 23

Gen 23:1 Sarah lived to be a hundred and twenty-seven years old.
Gen 23:2 She died at Kiriath Arba (that is, Hebron) in the land of Canaan, and Abraham went to mourn for Sarah and to weep over her.
Gen 23:3 Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites. He said,
Gen 23:4 “I am a foreigner and stranger among you. Sell me some property for a burial site here so I can bury my dead

1

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Kaya nga.. Bata pa si isaac noong time tungkol sa verse 20…

Geeets o mahina pumick up

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas

Salam Malas BWAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Lakas ng tawa ko kay Abe San basa Nyahahahaha NAPAKALAKI MONG TANGA WALA KANG READING COMPREHENSION ANO NAPAPANSIN MO SA TALATA HAKHAKHAKHAK

GENESIS 22

20 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.

21 Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;

22 Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.

23 At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang walong ito ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.

24 At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San

Abe San The question is on

since yun pagkamatay ni Sarah ay yun din yun time na pinanganak si Rebecca. (Genesis 22:20-23)

at ang age ni Isaac sa panahon na namatay si Sarah is 37…

then ilang taon lang si Rebecca kung sa age na 40 ni Isaac ay pinakasalan nya si Rebecca???

SAGOT!!!!

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Nope…

Genesis 22: 20. Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor: 21. Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram), 22. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.” 23. Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor. 24. His concubine, whose name was Reumah, also had sons: Tebah, Gaham, Tahash and Maakah.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas Abe San hakhakhakhak PWEDE BANG ISAISAHIN MO BALITA HAKHAKHAKHAK

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Mikhail Stoner

Mikhail Stoner Saan dyan..

Genesis 22:

20. Some time later Abraham was told, “Milkah is also a mother; she has borne sons to your brother Nahor:

21. Uz the firstborn, Buz his brother, Kemuel (the father of Aram),

22. Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaph and Bethuel.”

23. Bethuel became the father of Rebekah. Milkah bore these eight sons to Abraham’s brother Nahor.

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas NYAHAHAHAHAHA Abe San WALA KANG READING COMPRE TAKAGA ISA KANG DAKILANG TANGA HAKHAKHAKHAK

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San Genesis chapter 22 is continuing hanggang chapter 23 yan… kaya di mo masabi na parang may break jan sa Gen 22:20…

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Alinor Sangcopan Cosain
Alinor Sangcopan Cosain Iisa lng yan sila kuya abe… inton a.k.a bentililing = arman g. Decastro

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas ANG IKINUKWENTO DIYAN MGA ANAK NA NI NAHOR TULOY TULOY NYAHAHAHAHAHA KUFAL PANSININ MO NYAHAHAHAHA TAPOS ISINILANG PA LANG SI BETHUEL NA AMA NI REBECCA SO KATAGAL NA NYAHAHAHAHA SA 22 BWAHAHAHAHAHAHAHA

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas MATAGAL NA KWENTO NA YAN NYAHAHAHAHAHA KUFAL

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas

Salam Malas Sa 22 isinilang pa lang AMA NI REBECCA NA SI BITUEL HAKHAKHAKHAK KUFAL KA TALAGA @abe lupet mo pang INTERNATIONAL HAKHAKHAK

Inton R. Soriano

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h · Edited

Salam Malas
LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San

Abe San since yun pagkamatay ni Sarah ay yun din yun time na pinanganak si Rebecca. (Genesis 22:20-23)

at ang age ni Isaac sa panahon na namatay si Sarah is 37…

then ilang taon lang si Rebecca kung sa age na 40 ni Isaac ay pinakasalan nya si Rebecca???

SAGOT!!!!😂😂😂😂

1

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San so yan lang panlaban nyo yun spamming?

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas Nasa 23 WALO SILANG LAHAT HAKHAKHAKHAK TANGA

Manage

LikeShow more reactions

 · Reply · 17h

Abe San
Abe San now…. alam mo na ngayun ang dahilan Ben T. Lador kung bakit 3 years old lang si Rebecca???? dahil yan mismo sa record ng Biblia nyoManage
Image may contain: text
2

 · Reply · 17h

Salam Malas
Salam Malas Abe San di mo pa din nakuha KASISILANG PA LANG BA NI BITUEL NA AMA NI REBECCA NYAHAHAHAHAHA TANGA

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas

Salam Malas BWAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Lakas ng tawa ko kay Abe San basa Nyahahahaha NAPAKALAKI MONG TANGA WALA KANG READING COMPREHENSION ANO NAPAPANSIN MO SA TALATA HAKHAKHAKHAK

GENESIS 22

20 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.

21 Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;

22 Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.

23 At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang [[[[[walong ito]]]]] ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.

24 At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas Nabasa mo ba Abe San yuong 8 hakhakhak ano yang BALITA WALO SABAY SABAY IPINANGANAK HAKHAKHAKAHAK KUFAL

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Salam Malas

Salam Malas Meaning matagal na hindi pagkikita matagal na balita na yan hakhakhakhak TATAY NI REBECCA SA VERSE 22 na si BETUEL KASING EDAD NIYA NYAHAHAHAHAHAHA

Joe Lim Tan Inton R. Soriano Junjun Manalo Alcalde Mario NavalesBen T. Lador Michelle D. Mendez hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas PAREHONG KASISILANG NYAHAHAHAHA KUFAL KA TALAGA Abe San hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 1h

Alinor Sangcopan Cosain
Alinor Sangcopan Cosain 1. Sarah was 90 when Abraham was 100 (Genesis 17:17).
2. Abraham was 100 when Isaac was born (Genesis 21:5).
3. Sarah died at aged 127 (Genesis 23:1-2).See More

2

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas

Salam Malas Isa ka pa Alinor Sangcopan Cosain bashin mo 8 anak ni NACOR AT MILCA YANG BALITA NA YAN HAKHAKHAK MGA BOBO ano yan 8 isang balita at KAPANGANAKAN HAKHAKHAKHAK MGA KUFAL NA ISLAM

Inton R. Soriano Joe Lim Tan

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Alinor Sangcopan Cosain

Alinor Sangcopan Cosain TANGA HNDI KO TINUTUKOY KUNG ILAN ANAK….

TATAHOL KNA NMAN NG TATAHOL E IKAW TONG KULANG/MAHINA SA READING COMPREHENSION 🙂See More

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas NYAHAHAHA MGA TANGA NAKARINIG NG BALITA KAY BITUEL NA AMA NI REBECCA TAPOS KASING EDAD NI BITUEL ANAK NIYA HAKHAKHAK MGA TANGA

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas

Salam Malas Basang mabuti ANO BA IBINABALITA HAKHAKHAKHAK

BWAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Lakas ng tawa ko kay Abe San basa Nyahahahaha NAPAKALAKI MONG TANGA WALA KANG READING COMPREHENSION ANO NAPAPANSIN MO SA TALATA HAKHAKHAKHAK

GENESIS 22

20 At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na ibinalita kay Abraham na sinasabi, Narito, si Milca rin naman ay nagkaroon ng mga anak kay Nahor na iyong kapatid.

21 Si Huz ang kaniyang panganay, at si Buz na kaniyang kapatid, at si Kemuel na ama ni Aram;

22 Si Chesed din naman, at si Hazo, at si Pildas, at si Jidlaph, at si Bethuel.

23 At naging anak ni Bethuel si Rebeca: ang [[[[[walong ito]]]]] ay naging anak ni Milca kay Nachor na kapatid ni Abraham.

24 At ipinanganak din naman ng kaniyang babae na tinatawag na Reuma, si Teba, at si Gaham, at si Taas at si Maacha.

Manage

 · Reply · 1h

Joe Lim Tan

 · Reply · 1h

Joe Lim Tan
Joe Lim Tan Wala na… Sira na ulo ni Abe San

Manage

 · Reply · 1h

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Hindi na makaintindi…

1

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas ANG IBINALITA 8 anak ni MILCA AT NAHOR HAKHAKHAK LUMABAS NG 37 daw si isaac nyahahahahahaha

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd

Josh Wayd ang napansin ko sa talata ay dinagdagan mo ng ganto [[[[[ ]]]]]]

1

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Salam Malas
Salam Malas PINALALABAS NI Abe Sandamukal na tanga na Sabay sabay na IPINANGANAK YUONG WALO(8) na TATAY PA,LANG NI REBECCA NA SI BITUEL HAKHAKHAK 37 na si ISAAC NYAHAHAHAHA

Manage

 · Reply · 1h · Edited

Josh Wayd
Josh Wayd anung version ng bible yan genesis 22 : 23 na may ganito [[[[ ]]]]]

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd
Josh Wayd walang ganyan dinagdag mo yan.. lol hahhahaha

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas Josh Wayd NILAGYAN KO LANG NG BRACKET YAN NG MAKITA NINYO KABOBOHAN NYO HAKHAKHAK

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd

Josh Wayd so dinagdagan mo??? bawal yan magdagdag..

talo ka na

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd

Josh Wayd mananagot ka sa Diyos nyo na nasa lupa lol hahhaha

1

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd
Josh Wayd diyos nyo binuntis si maria after buntisin sinuso si maria..

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas 37 na daw si isaac sabi ni Abe San hakhakhakhak nakarinig ng balita ISINILANG SI BITUEL TATAY NI REBECCA NYAHAHAHAHAHA ANAK NA DAW NA 3 year old kasing edad ng balita ng tatay nyahahahahahahaha

Manage

 · Reply · 1h

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Anong sense ng latag mo bentong? nagkwento ka lang ng angkan!! walang detalye ng edad dyan?? bwehehehe!!

1

Manage

 · Reply · 1h

Salam Malas
Salam Malas KUFAL BACKREAD KA SA CLAIM NI @abe sandamukal na katangahan hakhakhak

Manage

 · Reply · 1h

Naim Mustapha Datubandar

Naim Mustapha Datubandar Hndi detalyado dinagdagan nya LNG ng ganito [[ ****]]

1

Manage

 · Reply · 1h

Josh Wayd
Josh Wayd wag kang magagalit Salam Malas.. nagagalit ka na… lol hahaha

Manage

 · Reply · 1h

Shams Ibrahim

Shams Ibrahim Umuusok na nman tainga ni benturjak 😂😂😂

1

Manage

 · Reply · 1h

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Naglatag lang ng 8 anak ni nahur at nagkaapo kay betuel eh kuha mo na agad ang edad??

1

Manage

 · Reply · 59m

Salam Malas

Salam Malas Nyahahahaha Abe San ayan GALIT NA SA IYO SI Mario C Magallanes Jr. Nyahahahahaha

Inton R. Soriano Joe Lim Tan dsmi kung tawa mga 100 hahahaha

Manage

 · Reply · 58m

Salam Malas
Salam Malas Sige Mario C Magallanes Jr. Sa 8 anak na yan NANDIYAN BA EDAD NI REBECCA HAKHAKHAKHAK

Manage

 · Reply · 57m

Josh Wayd

Josh Wayd breaking news: descendant daw ni joseph si jesus.. sabi ni Salam Malas

1

Manage

 · Reply · 57m

Salam Malas
Salam Malas Josh Wayd di pa kita tinututukan hakhakhak ilabas mo ss nyan kung eron akong sinabi

Manage

 · Reply · 56m · Edited

Josh Wayd
Josh Wayd tutukan mo yung Diyos mo na nagdadasal sa sarili nya lol hahahaha

Manage

 · Reply · 55m

Salam Malas
Salam Malas May ginaganap nga lang o ayan sinasabi lang kufalManage
No automatic alt text available.

 · Reply · 53m

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Ikaw yun bentong! buti pa latag ni bro cosain maliwanag at may computation ng kapanganakan, edad at kamatayan!!

eh sayo bentong mga pangalan lang ng anak ni Nahur??? bwahahahaha!! paano mo natotal ang edad ng subject??? buang!!

1

Manage

 · Reply · 55m

Josh Wayd
Josh Wayd nagdadasal si jesus . wala palang diyos sa langit.. red horse pa ben t Ben T. Lador hahhaha

Manage

 · Reply · 54m

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Mahirap kausap ang abnormal!!

1

Manage

 · Reply · 53m

Salam Malas
Salam Malas Abe San abnormal ka daw sabi ni Mario C Magallanes Jr. Nyahahahaha 8 anak daw ni milca at nahor walang edad hakhakhak bakit mo nga namang sinasabi na 3 years old si rebecca hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 52m

Salam Malas
Salam Malas Abe San may suggestion ako hakhakhakhak MAGPALIT KA NA DIN NG ACCOUNT MO NYAHAHAHAHA

Manage

 · Reply · 51m

Alinor Sangcopan Cosain

Alinor Sangcopan Cosain HINDI KO ALAM KUNG SAAN HUMUHUGOT NG KAPAL NA MUKHA ITONG SI BABOY RAMO ARMAN G. DECASTRO ^_^

CHECK MO KUYA Abe San ^_^Manage

Image may contain: 3 people, text
1

 · Reply · 49m

Abe San
Abe San Tama Alinor Sangcopan Cosain haha… 40-37= 3

Manage

 · Reply · 1m

Mario C Magallanes Jr.
Mario C Magallanes Jr. Heto ka ohhh, spotted na buang!! “AMA, ANAK” BWAHAHAHA PERO WALANG TATAY???Manage
Image may contain: text
1

 · Reply · 44m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Sabog Utak ni Mario C Magallanes Jr.

1

Manage

 · Reply · 43m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Si Alinor Sangcopan Cosain, Mario C Magallanes Jr. mga aso ni Abeteling

1

Manage

 · Reply · 42m

Alinor Sangcopan Cosain

Alinor Sangcopan Cosain Mario C Magallanes Jr. MMYA MYA BKA ITO NA NMAN PAG TULUNG TULUNGA NILANG I BLOCK ^_^

1

Manage

 · Reply · 42m

Josh Wayd

Josh Wayd isa pa sa pinaka nakaktawa dyan..

since sya din yung holy spirit.. sya din bumuntis kay maria. sya din sumuso kay maria lol hahahaha

Manage

 · Reply · 42m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Tumakbo na si Abe San o lumipat ng bago nyang Account?? Wahahha

1

Manage

 · Reply · 41m

Salam Malas
Salam Malas Di pala alam ni Alinor Sangcopan Cosain ang usapan hakhakhakhakManage
Image may contain: 1 person, smiling, hat

 · Reply · 39m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Yung aso ni Abe San na si Mario C Magallanes Jr. ang sumupalpal sa kanya..

1

Manage

 · Reply · 38m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Aso ni Abe San yan si Ali Alinor Sangcopan Cosaingamit yan par ilihis usapan at para tumakas sa khihiyn si Abe San

1

Manage

 · Reply · 37m

Salam Malas
Salam Malas NATATAWA NGA AKO KANINA PATANONG TANONG PA NG EDAD HAKHAKHAK NAG START PA KAY ABRAHAM AT SARAH NYAHAHAHAHA

Manage

 · Reply · 36m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Kahit magtulong pa yang tatlong yan baka hindi nila kaya magpainum ng kamelyo na galing sa paglalakbay

Tapos 3 years old na babae kakaynin???Manage

No automatic alt text available.
1

 · Reply · 35m

Joe Lim Tan

Joe Lim Tan Sablay na talaga ang pagiisip… Sabagay Idol kasi si muhammad.. Pati si Isaac idadamay pan

1

Manage

 · Reply · 35m

Salam Malas
Salam Malas Alam nila kapapanhanak lang ni rebecca sa balita hakhakhak hindi nila alam eh 8 anak na ni nacor at milca ibinabalita hahahaha nagtataka nga ako bakit doon daw sa time na yon ipinanganak si rebecca hahahahaha so kasing edad ng tatay niya hakhakhakhak

Manage

 · Reply · 31m · Edited

Salam Malas

Salam Malas Si Abe San ilang taon niyang ipinagyayabang sa islam yan at iniingat ingatan na parang bikining itim hakhakhak ngayong nabutata NAGTAGO NA NAMUMUTLA NA SA KAHIHIYAN HAKHAKHAKHAK

Inton R. Soriano

Manage

 · Reply · 28m · Edited

Shams Ibrahim
Shams Ibrahim D makapag hintay c #malaslas nasa work pa yung tao ungas! 🤣

Manage

 · Reply · 10m

Leonel Ahihcu
Leonel Ahihcu Shams Ibrahim ganyan ka UGOK ang mga muklo!

Manage

 · Reply · 3m

Abe San
Abe San So eto lang panlaban ng mga talunan yun spamming nila

Manage

 · Reply · 1m

Shams Ibrahim D makapag hintay c #malaslas nasa work pa yung tao ungas! 🤣

Manage

 · Reply · 23m

Leonel Ahihcu
Leonel Ahihcu Shams Ibrahim ganyan ka UGOK ang mga muklo!

Manage

 · Reply · 15m

Abe San
Abe San So eto lang panlaban ng mga talunan yun spamming nila

Manage

 · Reply · 13m

Joe Lim Tan
Joe Lim Tan Try.mo naman Abe San sa ibang topic baka sakaling maka score ka naman…

Manage

 · Reply · 10m

Joe Lim Tan
Joe Lim Tan Ano masasabi mo.Abe sa pagbutata sa iyo ni Salam Malas tungkol sa 8 anak

Manage

 · Reply · 2m

 

ANG KAPALPAKAN NI ELI FERNANDO SORIANO “BROTHER ELI” (ADD/MCGI LEADER)

KAPAG KADEBATE ATHEIST 1 CREATOR LANG SIYA SEE THE LINK ALSO BELOW

ONE CREATOR

KAPAG KADEBATE NA IBANG SEKTA JESUS IS GOD NAMAN SIYA AMA AT ANAK DIYOS NA HAYY!!

 

NAGYABANG PA MAY BAGAY DAW NA HINDI KAYANG GAWIN ANG DIYOS NAKUPO!! BASAANG KASALANAN

SABI NI ELI MAY BAGAY NA HINDI KAYANG GAWIN ANG DIYOS ANO SAGOT NIYA ANG MAGSINUNGALING NYAHAHAHA

TANONG: BAGAY BA ANG PAGSISINUNGALING HINDI BA’T YON EH ISANG URI NG KASALANAN NYAHAHAHAHAHA!!

SUPALPAL ANG MGA ADD/MCGI!!!

 

DISCUSSION BINURA WHY? INTON R. SORIANO & BEN T. LADOR VS MARIO NAVALES, SONNY ABDULLAH AND MARIO MAGALLANES JR.

Job Mateo

Yung Dios namin walang sakit na DID or split personality.

Ewan ko lang sa dios ng sekta ni Mario Navales na ADD.

Ben T. Lador Patutine Depablo Elma Soloveres Tagaduar Irene Santiago

Image may contain: text
Comments
Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Inilabas mo pa talaga ang Kabopolan mo….

Pati rebuttal mo ISINALI MO PA AKO PALIBHASA bopol ka

No automatic alt text available.

 · Reply · 1 hr

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Sa sinabi mo palang jan.

Inamin mo dios nyo may sakit sa pag iisip.See More

 · Reply · 1 hr

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Ahahah TANGA IKAWXNAKIPAG DEBATE SA topic na yan KASI BOPOL KA…di k na nga maka move on ehhhhh…nyahahahha

 · Reply · 1 hr

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Naglabas ka pa nga NG HINAGPIS MO SAKIN KASI Bopol ka…😂

 · Reply · 1 hr

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Laking katangahan pinagsasabi mo.

NyahahaSee More

 · Reply · 1 hr

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Inton R. Soriano Bopol

 · Reply · 59 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Remember. #negative side ko jan.

Tapos affirmative ka.See More

Image may contain: text

 · Reply · 59 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Wahahahaha

 · Reply · 59 mins

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Itong post mo KATANGAHAN TO….kanino ka nagsusumbong ..hahahahah ano kinalaman ko sa pinagdedebatihan nyo…..

WALA AKONG KINALAMAN SA KABOPOLAN MO TANGA…

 · Reply · 58 mins

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Si YHWH siya Din si Jesus ….ANO YAN ? HAHAHHA

 · Reply · 58 mins

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Bopol hahaha

 · Reply · 58 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Ano daw kinalaman. Nakapag verdict ka nga.

Laki ng katangahan mo

 · Reply · 58 mins

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Hahaha apektado ang TANGA ..palibhasa BOPOL

 · Reply · 57 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Hahaha. Tanga negative side ko jan.

Nyahaha😂😂😂😂😂

 · Reply · 56 mins

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Positive kang BOPOL TANGA

 · Reply · 55 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Mario Navales wew 😁😁😁

 · Reply · 55 mins

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Negative kba…

Tanga positive ang KABOPOLAN MO…HAHAHA

 · Reply · 54 mins · Edited

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Biglang positive. Hihihihi. Kakahiya naman yang mga sinabi mo na iyan. 😁

 · Reply · 54 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Hahahaha

 · Reply · 54 mins

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Positive ka sa KABOPOLAN tanga…nyahahhaa

 · Reply · 53 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Negative stand ko jan e kase ung dios ko #walang_sakit_sa_utak

 · Reply · 53 mins

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Positive na BOPOL…HHAHAHA

 · Reply · 53 mins

Remove

Mario Navales
Mario NavalesGroup Admin Positive kang BOPOL Inton R. Soriano ….yan ang tunay na verdict ko sau
..

 · Reply · 52 mins

Remove

Inton R. Soriano

 · Reply · 

1

 · 51 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Ung dios mo Mario Navales may sayad?

Nga nga.

Verdict pa more. Isa kang tanga

Image may contain: text

 · Reply · 50 mins

Remove

Mario Navales

Mario NavalesGroup Admin Nagtawag na ng SASAKLOLO SA HINAGPIS NG KABOPOLAN …hahahahha

 · Reply · 50 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Ahahhaha…..ung halusinasyon mo na halusinasyon ng BOPOL wag mo ipasa sa iba Inton R. Soriano

 · Reply · 50 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Para lang naman malaman nila yung pinagdedebatihan namin. Na nag verdict kna agad gayong dimo pala alam kung ano obig sabihin ng paksa.

 · Reply · 

1

 · 49 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador MATAGAL KA NG BOPOL Mario Navales nyahahahaha

 · Reply · 

1

 · 49 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Hindi yan ang Verdict ko sayo…

Ang verdict ko sau isa kang dakikang BOPOL ..hahahahaSee More

 · Reply · 49 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador mag-review ka muna ng PROPHETIC BOOK Mario Navaleshttps://armandecastro.com/

Gen 1:3, John 1:1-14, 2 Cor. 4:6, 1 Timothy 3:16, 2 Cor. 3:3
ARMANDECASTRO.COM

 · Reply · Remove Preview · 

1

 · 48 mins · Edited

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Na yung dios pala ng ADD ay may sayad sa utak

 · Reply · 

1

 · 48 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Nakalimutan mo NEGATIVE side ako.

 · Reply · 

1

 · 48 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Ben T. Lador …..made in china yang ELISE MO wag kna sumali…hahaha

 · Reply · 48 mins

Remove

Bhev L. Picarrah

Bhev L. Picarrah Split personality anu un? :V

 · Reply · 48 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Tapos bigala na lang may verdict ka na may sayad ang dios mo?

 · Reply · 48 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Positive Bopol k nga Inton R. Soriano …yan ang Verdict ko sayo…

 · Reply · 47 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano DID ang split personality. Sakit un sa pag iisip.

 · Reply · 47 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Uulitin ko Inton ….ang VERDICT KO SAU AY …positive BOPOL KA

 · Reply · 47 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Ung katangahan mo ay sayo na lang. Isa kang bobo

Dios mo may sayad. Nyahahaha

 · Reply · 47 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Hahahaha. Ikaw bopol.

Nyahahaha

 · Reply · 46 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Positive BOPOL ..TANDAAN MO YAN Inton R. Soriano yan ang verdict ko sau

 · Reply · 46 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador MATAGAL NG MAY SAYAD YANG SI ELI SORIANO NG KADEBATE ATHEIST ANO SABI? NYAHAHAHAHA

Image may contain: 1 person, text

 · Reply · 46 mins

Manage

Ben T. Lador

Ben T. Lador NATOPAK HAHAHAHA KAPAG KADEBATE IBANG SEKTA DIYOS AMA AT ANAK NYAHAHAHA

Image may contain: 1 person

 · Reply · 46 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Hindi kaya i rebuttal ang kadebate ….yan ang BOPOL See More

 · Reply · 45 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador UTO UTO LAHAT NG ADD_MCGI MANA SA PUNO NILA

Image may contain: 1 person

 · Reply · 

1

 · 45 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Malay nga ba naman kase natin.

Sa verdict nya sa debate aminado sya na ang dios nila may sayad.

 · Reply · 

1

 · 45 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Hahaha…..iba ang inatake…ng mga BOPOL

 · Reply · 45 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador KAPAG KADEBATE TRINITARIAN DIYOS AMA AT ANAK nyahahahaha

 · Reply · 44 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Hahahaha

 · Reply · 44 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador aatakihin ninyo PATRIPASSIANISM SASABLAY KAYO LAHAT “TO JESUS THERE IS VICTORY” DI NYO MABABALI YAN

 · Reply · 44 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Hindi kaya i rebuttal ang kadebate ….yan ang BOPOL See More

 · Reply · 44 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Hahaha kumampi sa kalaban. Dinamay ko sa rebuttal. Ganun talaga pag tanga dinadamay sa rebuttal

 · Reply · 

1

 · 44 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Umiyak si tanga nasama sa rebuttal.

Nag verdict agad 😂😂😂

 · Reply · 44 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales PatriBOPOLINISM Kamo Ben T. Lador

 · Reply · 43 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador YUON NGANG MGA ISLAM LUMAGAPAK LAHAT SA PATRIPASSIANISM KAYO PA KAYA NYAHAHAHAHA

 · Reply · 43 mins

Manage

Inton R. Soriano

 · Reply · 

1

 · 43 mins

Remove

Ben T. Lador

 · Reply · 

1

 · 43 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Kahit puno mo iharap mo samin susupalpalin namin Mario Navales 😁

 · Reply · 

1

 · 43 mins

Remove

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Congrats big bro Sonny Abdullah!!

may hatol na pla si toks Mario Navales!

 · Reply · 

1

 · 43 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Nyahahaha.

 · Reply · 43 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Ahahaha..ikaw nag post ng HINAGPIS MO SAKIN tapos ako pa pagnibintangan mong umiiyak…hahahahahaSee More

 · Reply · 42 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador PAKAKAININ NAMIN NG ALIKABOK YANG SI “ELI SORIANO” na may BAGAY NA HINDI KAYANG GAWIN ANG DIYOS ANG MAGSINUNGALING NYAHAHAH BAGAY BA PAGSISINUNGALING EH “KASALANAN” YON NYAHAHAHAHAHA

 · Reply · 

1

 · 42 mins

Manage

Ben T. Lador

Ben T. Lador HOY Mario C Magallanes Jr. EPAL YANG CONGRATS MO WALA PA KAYONG NAIPAPANALO

 · Reply · 

1

 · 42 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Oo may hatol na sya. May sayad sa utak dios ng ADD.

Kaya nga negative side ko jan e

 · Reply · 

1

 · 42 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Tukayo Mario C Magallanes Jr. Tako na PATRIBOPOLINISM …hahahha

 · Reply · 42 mins

Remove

Ben T. Lador

 · Reply · 

1

 · 42 mins

Manage

Ben T. Lador

Ben T. Lador TATAWA TAWA KAYO “ILABAS NYO NGA KAYONG DALAWANG SUPER MARIO NA DARATING AMA/ALLAH NINYO SA AKLAT NG REVELATION?

 · Reply · 

1

 · 41 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Nag verdict si tanga di pala alam ung paksa.

Bopol dapat paksa palang inalam mo mina king ano ibig sabihin.

 · Reply · 

1

 · 41 mins

Remove

Mario Navales
Mario Navales Pilit kumakawala sa VERDICT SI BOPOL Inton R. Soriano sa Verdict ko na POSITIVE BOPOLINISM
…HAHAHAHA

 · Reply · 41 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador FLEXIBLE ELI SORIANO NYAHAHAHAHAHA

Image may contain: 1 person

 · Reply · 

1

 · 40 mins

Manage

Ben T. Lador

 · Reply · 

1

 · 40 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Natawa ako sa verdict mo.

Hahahaha aminado dios ng kulto mo may sayad.

 · Reply · 40 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador ATHEIST KALABAN NIYA DIYAN EH NYAHAHAHA PUNTAHAN NYO LINK

 · Reply · 

1

 · 40 mins

Manage

Ben T. Lador

Ben T. Lador ETO LINK NYAHAHAHAHA

Image may contain: 1 person, text

 · Reply · 

1

 · 40 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Uulitin ko ulit ANG VERDICT KO Inton R. Soriano para di magkalimutan….

Ang VERDICT KO SAYO AY POSITIVE BOPOL..See More

 · Reply · 39 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador NAGKANDABULOL SA ATHEIST HAHAHAHA NG MAKADEBATE TRINITARIAN DIYOS NA AMA AT ANAK NG EPAL HAHAHAHAHA

 · Reply · 39 mins

Manage

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Heto ang split mo ohhh….

 · Reply · 39 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Sana doon knanlang nag POST ng hinagpis mo sa group Mong NILALANGAW …hahahha kung ang post mo lang din nman pala AY PAG IYAK..😂

 · Reply · 

1

 · 39 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador Mario C Magallanes Jr. READ PSALM 22:1-18 SINASABI AT GINAGANAP LANG LAHAT PATI YANG DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN “ZERO” KAYO SA MGA HULA AT KATUPARAN

 · Reply · 38 mins · Edited

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Hahaha iyak si tanga. Nyahahaha

 · Reply · 

2

 · 39 mins

Remove

Inton R. Soriano

 · Reply · 

1

 · 38 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador ETO TANDAAN NINYO 2 SUPER MARIO…ANG BOBO SA PROPHECIES AT KATUPARAN AY MAPAPAHAMAKhttps://armandecastro.com/wheel-of-prophecy/

COMPARE THE FACTS OPPOSITE EACH PIE (ALL YOURS IS MINE!!) CLICK THE PICTURE BELOW TO…
ARMANDECASTRO.COM

 · Reply · Remove Preview · 38 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Ilang araw mi ng iniinda yan Inton R. Soriano …HAHAHA

BAKA MUGTO NA MATA MO JAN

 · Reply · 38 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador WALANG HINDI GINANAP SI HESUS SA NT NA HINDI NAKAHULA SA OT https://armandecastro.com

Gen 1:3, John 1:1-14, 2 Cor. 4:6, 1 Timothy 3:16, 2 Cor. 3:3
ARMANDECASTRO.COM

 · Reply · Remove Preview · 

1

 · 37 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Wheel of kabopolan yan Ben T. Lador

 · Reply · 37 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Nyahahaha. 😂😂😂

 · Reply · 37 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador at kailanman lahat ng bopol hindi mauunawaan ang ME ay hindi plural https://armandecastro.com/2012/06/07/what-is-concerning-me/

WHAT IS CONCERNING ME NOT ME BUT READ CAREFULLY!!? [[[[ CONCERNING ME.]]]]] [[[[ CONCERNING ME.]]]]] [[[[ CONCERNING ME.]]]]] THE TORAH OF MOISES, THE BOOKS OF THE PROPHETS, PSALM OF DAVID. Luke 24…
ARMANDECASTRO.COM

 · Reply · Remove Preview · 36 mins · Edited

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano So aminado ka may sayad dios nyo Mario Navales oo o hindi lang.

 · Reply · 36 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Sa barangay ka magreklamo Ben T. Lador

 · Reply · 36 mins

Remove

Ben T. Lador
Ben T. Lador uke 24:44-47
King James Version (KJV)
44 And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, [[[[[[[[[[[[[that all things must be fulfilled, which were written in the [[[[ law of MOSES ]], and in the [[[[ PROPHETS ]]], and in the [[ PSALMS ]], [[[[ CONCERNING ME.]]]]]
[[[[ CONCERNING ME.]]]]]
[[[[ CONCERNING ME.]]]]]
[[[[ CONCERNING ME.]]]]]

 · Reply · 36 mins

Manage

Ben T. Lador

Ben T. Lador TORAH, PSALM AT 12 PROPHETS NG OT..CONCERNING ME YAN

 · Reply · 35 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Nabilaukan si tanga. 😂😂😂

 · Reply · 35 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Oo o hindi Din Inton R. Soriano kaya kba UMIIYAK AT PA POST POST kpa ng HINAGPIS MO ay dahil AMOY NA AMO MO NG TALO KA?? Oo at Hindi lang din….hahaha

 · Reply · 34 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador WINARNINGAN NA KAYO NI Y/JESUS UNA PA LANG KAYONG 2 SUPER MARIO Mario C Magallanes Jr. AT Mario Navales NA MAY GAGANAPIN LANG SIYA PERO MGA BOPOL TALAGA KAYO SA KASULATAN

MATEO 5:17 “Huwag ninyong ISIPING AKO’Y NAPARITO upang SIRAIN ang KAUTUSAN O ANG MGA PROPETA: AKO’Y NAPARITO, hindi upang SIRAIN, kundi upang “GANAPIN”.

Matthew 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to FULFILL.
Inton R. Soriano 🙂

 · Reply · 34 mins

Manage

Islam Deen Islam Rades

Islam Deen Islam Rades Exudo:20:3 malamang ginanap ni hesus yan..dahil ittinuro niya na iisa lang ang diyos markus:12:29 tama ba o mali?

 · Reply · 29 mins

Remove

Mario C Magallanes Jr.

Mario C Magallanes Jr. Sinugo ni Yaweh si hesus……

Pero si hesus din pala si Yaweh!! See More

 · Reply · 34 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador EH BAKIT HEBREW 1:8,10 DIYOS TINAWAG NA DIYOS NIYA SI HESUS NA LUMALANG NG LANGIT AT LUPA? Mario C Magallanes Jr.ARAL KA PA

 · Reply · 34 mins

Manage

Ben T. Lador

Ben T. Lador NATURAL DAY OF PASCH..IISA GAGANAP MANGMANG!!

 · Reply · 33 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Amoy na amoy na talo. Lols hihihi

 · Reply · 

1

 · 33 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Kawawa ka nman Inton R. Soriano TALO kna nga kay Sonny …..na VERDICT-KAN pa kitang POSITIVE BOPOL…😂😂

MAY katwiran k ngang MAGLUPASAY..!

 · Reply · 

1

 · 33 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador GOD IS WITH US..MAGDADASAL NG MATUPAD ISAIAH 7:14 SA MATTHEW 1:23 ANO KAYO HILO?

 · Reply · 33 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Hahahaha. May sakit sa utak dios ng ADD ni ingkong.

 · Reply · 

1

 · 33 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador SUKAT SI INGKONG AYAW PAPUTULAN NG BUHOK MGA BABAE NILA AT AYAW SUMAMBA SA ESPIRITU SANTO NG KUMAG HAHAHAHAHA

 · Reply · 32 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Malamang LIBUTIN mo lahat ng furom ng debate PARA Mag post ng HINAGPIS MO SAKIN at sa pagkatalo mo kay Sonny….See More

 · Reply · 

1

 · 31 mins

Remove

Sonny Abdullah

Sonny Abdullah Bro mario ikaw ang binanatan kasi hindi ka nagpaka ipokrito tulad ng mga ibang umi idolo sa kanya.

Nakakatuwa na banatan ang moderator kapag hindi sang ayon sa argumento niya

 · Reply · 

1

 · 28 mins

Remove

Mario Navales

 · Reply · 

1

 · 26 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Split personality/multiple personality is commonly known as DID

Disassociative identity disorder.

Basa ka muna. I google mo

 · Reply · 

1

 · 31 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador HOY Mario C Magallanes Jr. KUNG ISLAM LANG ISISINGIT MO SABI KO NGA SA IYO SUNUGIN MO NA QUDQURAN MO AT KAABAH BASA https://armandecastro.com/…/islam-claim-about-their…/

 · Reply · Remove Preview · 

1

 · 31 mins

Manage

Inton R. Soriano

 · Reply · 

1

 · 31 mins

Remove

Sonny Abdullah

Sonny Abdullah Ang thread na ito ay trolling at aywan ko kung bakiy pinabayaan na bumalik ang trolls na sila ben at inton

 · Reply · 

1

 · 31 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Isasama mo pa ang KAMBAL toko mong si Ben T. Lador …na Di na NA PROMOTE sa Patribopolisim

Like

 · Reply · 30 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador HOY Sonny Abdullah WALANG DUGONG ISRAELITA KUMUSTA KA NA NYAHAHAHAHA https://armandecastro.files.wordpress.com/…/walang…

ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

 

 · Reply · Remove Preview · 

1

 · 30 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Paano ba yan Sonny Abdullah panalo ka na daw e. Pa burger kna

 · Reply · 30 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Sonny Abdullah pinagbigyan ko lang ANG GUSTONG MANGYARI NI Inton R. Soriano pasensiya kna..hehehehhe

 · Reply · 

1

 · 30 mins

Remove

Sonny Abdullah

Sonny Abdullah Okey lang bro at medyo ngayon ko lang nalaman ang tunay na kulay niya

 · Reply · 27 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Pangalawang post nya na ito…KASI MUJHANG GUSTONG MAGLABAS ng sakit ng kalooban..ehhhh…😂

 · Reply · 

1

 · 29 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano May verdict na sya e.

Kase ang dios nila ay may DID o may sayad. Kaya panalo ka na daw

 · Reply · 29 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador Baka gusto mo na namang patalunin paran nyahahahaha Sonny Abdullah

 · Reply · 28 mins

Manage

Ben T. Lador

Ben T. Lador Nyahahaha tumalon sa gulf of aqaba nyahahahaha

 · Reply · 28 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Ang VERDICT KO SAYO ay Positive BOPOL KA Inton R. Soriano wag mong kakalimutan ha..haha

 · Reply · 28 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador Focus natin mapa ni Sonny Abdullah baby

 · Reply · 

1

 · 27 mins

Manage

Ben T. Lador

Ben T. Lador Ng mabisto na palpak tumalon na nyahahahaha

 · Reply · 

1

 · 27 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Nakalimutan ni Mario Navales na negative ang stand ko na may split personality ang Dios ko.

Paborable naman sayo Sonny Abdullah ung verdict nya kase ibinase niya yung verdict nya sa paniniwala ng ADD ni eliseo soriano na may sayad ang dios nila

 · Reply · 27 mins

Remove

Ben T. Lador

 · Reply · 

1

 · 27 mins

Manage

Sonny Abdullah

Sonny Abdullah Ilang beses naba nasipa si ben at inton dahil sa pagiging trolls at ngayon trolling uli

 · Reply · 

1

 · 26 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador Sonny Abdullah aka harballah islam bakit ba nagpalit ka ng pangalan nyahahahaha SI MUHAMMAD NASA BIBLIA DAW “NAGING BAKLA” IS LOVELY NYAHAHAHAHAHA https://armandecastro.files.wordpress.com/…/name_of…

ARMANDECASTRO.FILES.WORDPRESS.COM

 

 · Reply · Remove Preview · 26 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Baka sabohin ni Mario Navales laway lang.See More

Dissociative Identity Disorder (Multiple Personality Disorder)

WEBMD.COM

 · Reply · 25 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador RULE #2: BAWAL ANG PIKON NGANGA

 · Reply · 25 mins

Manage

Sonny Abdullah

Sonny Abdullah Ben aka armand bakit ka nagpalit ng pangalan kasi ako alam ng lahat na sinira ang account ko

 · Reply · 25 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador KATOTOHANAN LAHAT NG POST NAMIN “TRUTH IS INSULT TO A LIAR”

 · Reply · 24 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales Siguro naman NAIBSAN NA ANG Sakit. Kirot. hapdi …HINAGPIS ..HINANAKIT NI Inton R. Soriano sa AKIN ….OFF NA AKO DITO……

SABAYAN MO NG ALAXAN FR ..INTON SORIANO..para mapadali ang RECOVERY MO…hahahahahhahaha

 · Reply · 24 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano So sa verdict nya. Lumalabas sa paniniwala ng ADD siya bumase.

Kase negative ang stand ko sa paksa na iyan.

Dahil ang Dios namin ay walang sakit sa pag iisip.

 · Reply · 24 mins

Remove

Sonny Abdullah

Sonny Abdullah Nasaan na si job mateo hindi ko mamention kasi cp gamit ko, paki mention naman akh Mario C Magallanes Jr. Kasi dapat hindi niya hinahayaan ang mga trolls

 · Reply · 

1

 · 24 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador RULE #2 -> 2) Bawal ang pikon

 · Reply · 23 mins

Manage

Mario Navales

Mario Navales I o off for commenting ko muna ito Sonny Abdullah para makita nila Job Mateo ..ang NAUNANG PAMEMERSONAL NI Inton R. Soriano

 · Reply · 

1

 · 23 mins

Remove

Sonny Abdullah

Sonny Abdullah Ok bro

 · Reply · 22 mins

Remove

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Bakit Sonny Abdullah. Dika troll?

 · Reply · 22 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador nyahahahahaha sige off mona group mo nyahahahaha

 · Reply · 22 mins

Manage

Ben T. Lador

Ben T. Lador NAGTATAKA NGA AKO ILANG BESES NA AKONG PINAPALAYAS DITO EH IBINABALIK PA AKO NYAHAHAHAHAHA

 · Reply · 22 mins

Manage

Inton R. Soriano

Inton R. Soriano Bakit mo io off. Paano na friendships mo Mario Navales? Baka maipagtanggol ka?

 · Reply · 22 mins

Remove

Mario Navales

Mario Navales Intindihin na kang natin GANON NMAN TALAGA KAPAG NASAKTAN gusto makaganti Agad agad….KAYA NAGLABAS SIYA NG hinanakit nya

 · Reply · 22 mins

Remove

Ben T. Lador

Ben T. Lador MGA SUMBUNGERO KAPAG TALUNAN ANG MGA KAMOTE NYAHAHAHAHA

Unable to post comment. Try Again

WALANG DUGO NG ISRAELITA MGA ISLAM SUPALPAL SI HARBALLAH ISLAM

 

 

AZAR(QURAN) VS TERAH(BIBLE) FATHER’S NAME OF ABRAHAM!!!

azar
terah3translate
BIBLICAL FATHER’S OF ABRAHAM

GENESIS 11:26 And Terah lived seventy years, and begat Abram, Nahor, and Haran.

NAME OF MUHAMMAD IN THE BIBLE IS “LOVELY” FROM HARBALLAH ISLAM

AYAN O BASA NAGING BAKLA SI MUHAMMAD
NYAHAHAHA NAGING MGA ANAK NA BABAE NG JERUSALEM NA INIIBIG NG DIYOS NA SI YEHUSHUA/YESHUA/HESUS PERSONIFICATION NYAHAHAHA IYAK NA

SINO BA DUMATING SA KANYANG HALAMANAN EH DI SI Y/HESUS

SONG OF SOLOMON 5:1

5 Ako’y dumating sa aking halamanan, kapatid ko, kasintahan ko: aking dinampot ang aking mira pati ang aking especia; aking kinain ang aking pulotpukyutan pati ang aking pulot; aking ininom ang aking alak pati ang aking gatas. Magsikain kayo, Oh mga kaibigan; magsiinom kayo, oo, magsiinom kayo ng sagana, Oh sinisinta.

SINISINTA NG DIYOS NI HESUS ANG JERUSALEM NYAHAHAHA NGANGA!!

SONG OF SOLOMON 5 :6-7

6 Aking pinagbuksan ang aking sinta: nguni’t ang aking sinta ay umurong at nakaalis, napanglupaypay na ako ng aking kaluluwa nang siya’y magsalita: aking hinanap siya, nguni’t hindi ko nasumpungan siya; aking tinawag siya, nguni’t hindi siya sumagot sa akin.

7 Nasumpungan ako ng mga bantay na nagsisilibot sa bayan, sinaktan nila ako, sinugatan nila ako, inalis sa akin ang aking balabal ng mga tanod ng mga kuta.

 

SONG OF SOLOMON 5:8
Pinagbibilinan ko kayo, [[[[Oh mga anak na babae ng Jerusalem]]]], kung inyong masumpungan ang aking sinta, na inyong saysayin sa kaniya, na ako’y may sakit, na pagsinta.

SONG OF SOLOMON 5:16 Ang kaniyang bibig ay pinakamatamis: Oo, siya’y totoong kaibigibig. [[[[[[[[Ito’y aking sinta at ito’y aking kaibigan, Oh mga anak na babae ng Jerusalem.]]]]]]]

Awit ng mga Awit 5:16

16 Ang kaniyang bibig ay pinakamatamis: Oo, siya’y totoong [[ kaibigibig/muhamadin.]]] Ito’y aking sinta at ito’y aking kaibigan, [[[[[Oh mga anak na babae ng Jerusalem.]]]]]

Song of Solomon 5:16

16 His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my [[[beloved]]], and this is my friend,[[[[[ O daughters of Jerusalem.]]]]

 

name_of_muhammad_is_lovely