Archive for the ‘HULA AT KATUPARAN (O.T.)’ Category

HINDI PA ISINISILANG SI ISHMAEL AT ISAAC AY NAKAHULA NA ANG LIPI NI ABRAHAM/ISAAC AT JACOB=ISRAEL NA AALISIN NI MOSES SA EGIPTO!!

Alam ba ninyo ayon sa prophecies at katuparan ng aming prophetic book (ta biblia – koine greek) the book (english) ay hindi pa isinisilang si ISAAC AT ISHMAEL…..SINABI NA NG HULA NA MGA ANAK NI ISAAC ANG MAGHIHIRAP SA EGIPTO..BASA

ANG HULA AT KATUPARAN SA LUMANG TIPAN!!

GENESIS 15:12-14

12 At nang lulubog na ang araw, ay nakatulog si Abram ng mahimbing; at, narito, ang isang kasindaksindak na malaking kadiliman ay sumakaniya.

13 At sinabi ng Dios kay Abram, Tunay na pakatalastasin mo, na ang iyong binhi ay magiging taga ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mangaglilingkod sa mga yaon; at pahihirapang apat na raang taon. (400 YEARS)

14 At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan: at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari.

ANG KATUPARAN NG HULA SA LUMANG TIPAN!!

 

GENESIS 47:27 Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen sa Egipto. YUMAMAN SILA DOON roon at dumami ang kanilang lahi. 28 Labimpitong taong (17 YEARS) tumira roon si Jacob at umabot siya ng 147 taon. (JACOB/ISRAEL DIED 147 YEARS OLD)

EXODUS 12:40-41 Nanirahan ang mga Israelita sa Egipto nang 430 taon. 41 Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh

SILANG LAHAT AY 70 NG MAGPASIMULANG DUMAMI

 

JACOB IS ISRAEL

TAGALOG!

GENESIS 32:28 …..MULA NGAYON AY “ISRAEL” NA ANG ITATAWAG SA IYO HINDI NA “JACOB“.

GENESIS 34:10  At sinabi sa kaniya ng Dios, Ang pangalan mo’y Jacob; ang pangalan mo’yHINDI!!! na tatawagin pang Jacob kundi Israel ang itatawag sa iyo: at tinawag ang kaniyang pangalan na Israel.

KING JAMES VERSION

GENESIS 32:28 And he said, Thy name shall be called NO MORE JACOB, but ISRAEL: for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed.

GENESIS 35:10 And God said unto him, Thy name is Jacob: thy name shall not be called any more Jacob, but Israel shall be thy name: and he called his name Israel.

EXODUS 1:5 silang lahat ay pitumpu. (70)

ALMOST 500 YEARS NG PATAY SI ISHMAEL BAGO INALIS SA EGIPTO MGA INAPO NI ABRAHAM/ISAAC/JACOB=ISRAEL SA EGIPTO..

PROPHECY TO ISAAC

matutupad kay isaac

REAL ALSO  PROPHECY TO ISHMAEL

ABRAHAM NEVER BEEN IN SAUDI ARABIA TO BUILD THE KAABAH IN MEKKAH 

THE CURSED IN JERICHO PROPHECY FULFILLED!!!

EXAMPLE OF THE PROPHECY IN OLD TESTAMENT PROPHECY FULFILLED IN OLD TESTAMENT ALSO

“THE CURSE IN JERICHO”

DEATH OF ABIRAM AND SEGUB

Joshua 6:26

King James Version (KJV)

26 And Joshua adjured them at that time, saying, Cursed be the man before the Lord, that riseth up and buildeth this city Jericho: he shall lay the foundation thereof in [[[[[his firstborn]]], and in [[[his youngest son]]]] shall he set up the gates of it.

PROPHECY FULFILLED!!!!

1 Kings 16:34
King James Version (KJV)
34 In his days did Hiel the Bethelite build Jericho: he laid the foundation thereof in [[[[Abiram]]]]his firstborn, and set up the gates thereof in his youngest son [[[Segub, ]]]] according to the word of the Lord(PROPHECY!!!), which he spake by [[[[[[[[[[[Joshua ]]]]]]] the son of Nun.

ANG HULA NI MOISES! SA MGA ANAK NI JACOB/ISRAEL!

Deuteronomio 33: 1-29

Binasbasan ni Moises ang mga Lipi ng Israel

1 Ito ang mga pagpapalang binigkas ni Moises na lingkod ng Diyos, bago siya namatay.

2 “Dumating si Yahweh mula sa Bundok Sinai.
Sumikat sa Edom na parang araw,
at sa bayan niya’y nagpakita sa Bundok Paran.
Sampung libong anghel ang kanyang kasama,
nagliliyab na apoy ang nasa kanang kamay niya.

3 Minamahal ni Yahweh ang kanyang bayan a
at iniingatan ang kanyang hinirang.
Kaya’t yumuyukod kami sa kanyang paanan,
at sinusunod ang kanyang kautusan.

4 Binigyan kami ni Moises ng kautusan,
na siyang yaman ng aming bayan.

5 Naging hari si Yahweh ng Israel na kanyang bayang hirang,
nang ang mga pinuno ng mga lipi nito ay nagkakabuklod.

6 “Ang lipi ni Ruben sana’y manatili,
kahit ang bilang niya’y kakaunti.”

7 Tungkol kay Juda ay ganito ang sinabi:
“Dinggin mo, Yahweh, ang daing nitong Juda,
ibalik mo siya sa piling ng kanyang bayan,
at tulungan siya sa pakikipaglaban.”

8 Tungkol kay Levi ay kanyang sinabi:
“Ang Tumim ay kay Levi, ang Urim ay sa tapat mong alipin;
sa kanya na iyong sinubok sa Masah at sa may tubig ng Meriba.

9 Higit ka niyang pinahalagahan kaysa kanyang mga magulang,
pati anak at kapatid ay hindi isinaalang-alang.
Upang masunod lang ang iyong kautusan,
at maging tapat sa iyong kasunduan.

10 Kaya’t siya ang magtuturo sa Israel ng iyong kautusan,
siya ang magsusunog ng insenso at mga alay sa altar.

11 Palakasin mo nawa, Yahweh, ang kanyang angkan,
paglilingkod niya’y iyong pahalagahan.
Durugin mong lahat ang kanyang kaaway,
upang di na makabangon kailanman.”

12 Tungkol naman kay Benjamin, ganito ang sinabi:
“Mahal ka ni Yahweh at iniingatan,
sa buong maghapon ika’y binabantayan,
at sa kanyang mga balikat ika’y mananahan.”

13 Tungkol kay Jose ay sinabi:
“Pagpalain nawa ni Yahweh ang kanilang lupain,
sa hamog at ulan ay palaging diligin,
at tubig mula sa lupa ay pabukalin.

14 Magkaroon nawa siya ng mga bungang hinog araw-araw,
at mga pagkaing inani sa kapanahunan.

15 Mapupuno ng prutas maging matandang kabundukan.

16 Ang lupain niya’y sasagana sa lahat ng kabutihan,
mula kay Yahweh na nagsalita mula sa nag-aapoy na halaman.
Tamasahin nawa ng lipi ni Jose ang mga pagpapalang ito,
sapagkat sa ibang lipi’y siya ang namuno.

17 Ang panganay niya ay magiging makapangyarihan;
parang lakas ng toro ang kanyang taglay.
Ang mga bansa’y sama-samang itataboy hanggang dulo ng daigdig.
Ganyan ang kapangyarihan ng laksa-laksang kawal ni Efraim,
sa ganyan matutulad libu-libong kawal ni Manases.”

18 Tungkol kina Zebulun at Isacar ay sinabi:
“Magtagumpay nawa si Zebulun sa pangangalakal sa karagatan,
at sa bayan ni Isacar ay dumami ang kayamanan.

19 Ang ibang mga bansa ay dadalo
sa paghahandog ninyo doon sa bundok,
pagkat ang yaman nila’y buhat sa dagat
at sa buhanginan sa baybay nito.”

20 Tungkol kay Gad ay sinabi:
“Purihin ang Diyos na nagpalawak ng lupain ni Gad.
Si Gad ay parang leon na nag-aabang
at handang sumakmal ng leeg o kamay.

21 Pinili nila ang pinakamainam na lupain,
lupaing nababagay sa isang pangunahin.
Sumama siya sa mga pinuno ng Israel
upang mga utos ni Yahweh ay kanilang tuparin.”

22 Tungkol kay Dan ay sinabi:
“Isang batang leon ang katulad ni Dan,
na palukso-lukso mula sa Bashan.”

23 Tungkol kay Neftali ay sinabi:
“Lubos na pinagpala ni Yahweh itong si Neftali,
mula sa lawa hanggang timog ang kanilang kaparte.”

24 Tungkol kay Asher ay sinabi:
“Higit na pinagpala kaysa ibang lipi itong si Asher,
kagiliwan sana siya ng mga anak ni Israel.
Sumagana sa langis olibo ang kanyang lupain.

25 Bakal at tanso sana ang pintuan ng iyong mga bayan.
Maging mahaba at matatag nawa ang iyong pamumuhay.”

26 Ang iyong Diyos, O Israel, ay walang kagaya,
mula sa langit dumarating upang tulungan ka.

27 Sa mula’t mula pa’y ang Diyos na ang inyong tanggulan,
walang hanggan niyang bisig ang inyong kanlungan.
Mga kaaway ninyo’y kanyang ipinagtabuyan,
at inutusan kayong sila’y lipuling lubusan.

28 Kaya ang bayang Israel ay nanirahang tiwasay,
sa lupaing sagana sa lahat ng bagay,
at laging dinidilig ng hamog sa kalangitan.

29 Bansang Israel, ikaw ay mapalad!
Walang bansa na iyong katulad,
pagkat si Yahweh ang sa iyo’y nagligtas.
Siya ang kalasag ng iyong kaligtasan,
at tabak ng iyong tagumpay.
Magmamakaawa ang iyong mga kaaway,
ngunit sila’y iyong tatapakan.

ANG HULA NAMAN NI JACOB/ISRAEL SA KANYANG MGA ANAK

ANG PANGINGIMBULO SA MGA HENTIL (ANG MGA KUMAKAIN NG BABOY AT IBA PANG MGA BANSA)

AMEN!

NATUPAD ANG HULA NI JEREMIAH NA ANG LUPAI’Y NAKAPAMAHINGA SA LOOB NG 70 TAONG SINGKAD.

ANG HULA NI JEREMIAH SA LUMANG TIPAN NA ANG LUPAIN AY MANANATILING TIWANGWANG SA LOOB NG  70 TAON.

JEREMIAH 25:9-12

9 tatawagin ko ang mga bansang nasa hilaga, pati ang aking lingkod na si Haring Nebucadnezar ng Babilonia. Sasalakayin nila ang bansang ito, at lahat ng bansang nasa paligid. Wawasakin ko nang lubusan ang mga ito, at kasisindakan ng lahat ang kanilang sinapit. Hahamakin sila ng makakakita sa kanila at mananatiling wasak ang lupain habang panahon. 10 Patatahimikin ko ang himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na rin maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Hindi na maririnig ang ingay ng gilingan. At maglalaho rin ang liwanag ng mga ilawan. 11 Madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan. Ang kanyang mga mama-mayan ay aalipinin ng hari ng Babilonia sa loob ng pitumpung taon. 12 Pagkaraan ng pitumpung taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babilonia, at ang kanyang mga mamamayan, dahil sa kanilang kasamaan; ibabagsak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman.

ANG KATUPARAN NG HULA NI JEREMIAH SA LUMANG TIPAN

2 CHRONICLES 36:21-23

Pinabalik ni Ciro ang mga Judio

20 Ang mga hindi napatay ay dinala nilang bihag sa Babilonia. Inalipin sila roon ng hari at ng kanyang mga anak [[[[[[[hanggang ang Babilonia ay masakop ng Persia]]]]]]]]]. 21 Ito ang KATUPARAN ng pahayag ni Jeremias na ang lupain ay mananatiling tiwangwang sa loob ng pitumpung taon upang makapagpahinga.

22 Upang MATUPAD ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persia noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad:

23 “Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia: ‘Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng Templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya, ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh.’ ”

ESDRAS 1:1-4

1 Noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, NATUPAD ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias nang udyukan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito:

2 “Ito ang utos ni Emperador Ciro, ng Persia: Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. 3 Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang Templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. 4 Sinuman sa inyo na nangingibang-bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kakailanganin, at mga hayop, gayundin ng mga kusang-kaloob na handog para sa Templo ni Yahweh sa Jerusalem.”
KING CYRUS/HARING CIRO!! ISAIAH 44:28, 45:1
AMEN!

TALAAN NG MGA MAMAYAN DALAWANG MAGKA-IBANG KASAYSAYAN (EZRA 2:1-2 at NEHEMIAS 7:4-7 )

ETO IPAPALIWANAG KUNG MABUTI..MAKINIG AT MAG-BASA NG TAMA.
*****************************************************************************
PROPHECY NI JEREMIAH NATUPAD (2 CHRONICA 36:21-23)
*****************************************************************************
ESDRAS 1:1 Noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, [[[[[[[[[[[natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias]]]]]] nang udyukan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito:
*************************************************************************
ANG NAKASULAT SA PROPHECY PIPILIIN SI HARING CIRO.
**************************************************************************
Pinabalik ni Ciro ang mga Judio
(Ezra 1:1-4)
22 [[[[[[[[[[[Upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, ]]]]]]]]]]]]]inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persia noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad:

23 “Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia: ‘Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng Templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya, ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh.’ ”

ANG NAKA-PROPHECY NGA AY AALISIN SA PAGKAKABIHAG KAY HARING NABUCODONOSOR.

MALIWANAG TIME O PANAHON NI HARING CIRO NG UNANG MAGBILANGAN…SA ESDRA 2:1-70.

YUONG KAY NEHEMIAH/2 ESDRAS…KUNG NAGBABASA KAYONG MABUTI…NAGANAP ANG IKA-2 PAGBILANG NOONG IKA-20 TAON NG PAGHAHARI NI ARTAXERXES NA.

Nehemias 1:1

Nanalangin si Nehemias Para sa Jerusalem

1 Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hacalias. Noon ay ikasiyam na buwan, ng ikadalawampung taon (IKA-20) ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa Lunsod ng Susa, ang kabiserang lunsod,

NEHEMIAS 5:14 IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTAXERXES.

********************************************************************
SUMMARY NG 4 NA HARI NA NAGDAAN….SIMULA KAY HARING CIRO NG PERSIA…
*******************************************************

EZRA 4:4-7 CIRO, DARIO, XERXES/ASUERO AND ARTAJERJES

4 Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ang mga Judio upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. 5 May sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persia upang kumilos laban sa mga Judio at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahong si [[[[[Ciro]]]] pa ang Emperador ng Persia hanggang sa panahon ng paghahari ni [[[Dario.]]]]

Sinalungat ang Muling Pagtatatag ng Jerusalem
6 Sa simula ng paghahari ni [[[Xerxes/ASUERO]]], ang mga kaaway ng mga Judiong naninirahan sa Juda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila.

7 Noon namang naghahari si [[[[Artaxerxes]]] ng Persia, lumiham dito sina Bislam, Mitredat, at Tabeel, kasama ang kanilang mga kapanalig. Sinulat ang liham sa wikang Aramaico kaya’t kinailangang isalin sa pagbasa.

SUMMARY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KAYA MALIWANAG…ANG NAKA-PROPHECY MAG-AALIS SI HARING CIRO..NATUPAD ANG SINABI AT INIHULA NI PROPETA JEREMIAH (UNANG PAGBILANG) ANG PANGALAWA NA PAG-BILANG AY NAGANAP NA NG IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTJERJEXS…….ILANG DAANG TAON NA NAKALIPAS NIYAN.
7 minutes ago · Like
Arman G. de Castro ANO MAY CONTRADICTION BA? PARA YAN SA MGA NANINIRA NG BIBLIA AT MGA SINUNGALING!!! MAGBAGO NA KAYO….
6 minutes ago · Like
Arman G. de Castro MANGAGSIPAG-SISI NA KAYO SA MGA KASALANAN NINYO..SA PANINIRA SA SALITA NG DIYOS..AMEN!!!

ANG HULA SA PAGSILANG NI HARING JOSIAS NATUPAD!!

ANG HULA SA PAGSILANG NI HARING JOSIAS NA WAWASAK SA ALTAR NG BETHEL

1 Hari 13:1-3

Sinumpa ang Altar sa Bethel

1 Samantalang nakatayo si Jeroboam sa harap ng altar sa Bethel upang maghandog, dumating mula sa Juda ang isang PROPETA ng Diyos. 2 Inutusan siya ni Yahweh na sumpain ang altar na iyon. Wika niya, “Altar, O altar, pakinggan mo ang ipinapasabi ni Yahweh, ‘Isisilang sa angkan ni David ang isang lalaki na papangalanang Josias. Papatayin niya sa ibabaw mo ang mga pari ng sagradong burol na naghahandog ng mga hain sa ibabaw mo. Pagsusunugan ka niya ng mga buto ng tao.” 3 Sinabi pa niya, “Ito ang tanda na si Yahweh ang nagpapasabi nito: ‘Magkakadurug-durog ang altar na ito at sasambulat ang mga abo na nasa ibabaw ng altar.'”

ANG KATUPARAN NG HULA

2 HARI 21:25-26 Ang iba pang ginawa ni Ammon ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga Hari ng Juda . 26 Inilibing si Ammon sa halamanan ni Uza at ang anak niyang si Josias ang humalili sa kanya bilang hari.

2 HARI 22:1 – (Si Haring Josias ng Juda)
1 Si Josias ay walong taong gulang nang maging hari ng Juda. Tatlumpu’t isang taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Jedida na anak ni Adaya na taga-Boskat. 2 Naging kalugud-lugod siya kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos.

ANG PAGKAWASAK NG BETHEL

2 HARI 23:15 Ipinagiba rin niya ang dambana sa Bethel na ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel upang magkasala. Ipinadurog din niya ang mga bato at ipinasunog ang rebulto ni Ashera.

BASAHIN : 2 HARI 23:1-20

2 Hari 23: 1-20

Ang mga Reporma ni Josias
(2 Cronica 34:3-7, 29-33)

1 Ipinatawag ni Haring Josias ang lahat ng matatandang pinuno ng Juda at Jerusalem, 2 at sila’y pumunta sa Templo ni Yahweh, kasama ang mga pari, mga propeta at ang lahat ng taga-Jerusalem at Juda, mayaman at dukha. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat ng kasunduan na natagpuan sa Templo. 3 Pagkabasa, tumayo sa tabi ng haligi ang hari at nanumpang susunod sa kautusan ni Yahweh, at sa lahat ng tuntunin nito. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa panunumpa nito sa kasunduang ginawa ni Yahweh.

4 Ang lahat ng kagamitan sa loob ng Templo na may kaugnayan kay Baal, kay Ashera at sa mga bituin ay ipinalabas ng hari kay Hilkias, ang pinakapunong pari, gayundin sa mga katulong na pari at sa mga bantay ng Templo. Ipinasunog niya ang mga iyon sa labas ng Jerusalem, sa Libis ng Kidron, at dinala sa Bethel ang abo. 5 Pinaalis niya ang mga paring itinalaga ng mga unang hari ng Juda upang magsunog ng insenso sa mga dambana ng mga diyus-diyosan sa Juda at sa palibot ng Jerusalem. Pinalayas din niya ang mga paring nagsusunog ng insenso para kay Baal, para sa araw, buwan at mga bituin sa langit. 6 Ang rebulto ni Ashera ay ipinalabas niya sa Templo at ipinadala sa labas ng Jerusalem, sa Libis ng Kidron at doon ipinasunog. Pagkatapos, ipinadurog niya ang uling niyon at ipinasabog sa libingan ng mga karaniwang tao. 7 Ipinagiba rin niya ang tirahan ng mga lalaki at babaing nagbebenta ng panandaliang-aliw sa templo bilang pagsamba kung saan hinahabi rin ng mga babae ang mga toldang ginagamit sa pagsamba sa diyus-diyosang si Ashera. 8 Tinipon ni Josias sa Jerusalem ang lahat ng pari ng mga dambana ng mga diyus-diyosan sa gawing kaliwa ng pintuan ng tirahan ni Josue, na gobernador ng lunsod. 9 Ngunit ang mga paring naglingkod sa mga dambana ng mga diyus-diyosan ay hindi pinayagang maghandog sa altar ni Yahweh. Nakisalo na lamang sila sa kapwa nila pari sa Jerusalem sa pagkain ng tinapay na walang pampaalsa. 10 Ipinagiba rin niya ang dambana sa Libis ng Ben Hinom upang wala nang makapagsunog ng kanilang anak bilang handog kay Molec. 11 Ipinaalis niya sa pintuang papasok sa Templo ang mga kabayong inilaan ng mga naging hari ng Juda para sa pagsamba sa araw. Ang mga ito’y nasa tabi ng tirahan ng opisyal na si Natan-melec, sa bulwagang nasa may likod ng templo. Pagkatapos ipinasunog niya ang mga karwaheng ginagamit sa pagsamba sa araw. 12 Ang mga altar na ipinagawa ng mga naging hari ng Juda sa kaitaasang palapag ng tirahan ni Ahaz, pati ang mga altar na ipinagawa ni Manases sa magkabilang bulwagan ng Templo ay ipinagiba niya at ipinatapon sa Libis ng Kidron ang mga dinurog na bato. 13 Ipinagiba rin niya ang mga altar sa silangan ng Jerusalem sa gawing timog ng Bundok ng mga Olibo. Ang mga ito’y ipinagawa ni Haring Solomon ng Israel para sa mga kasuklam-suklam na mga diyus-diyosan: para kay Astoret, ang diyosa ng mga Sidonio, para kay Quemos, ang diyos ng mga Moabita, at para kay Milcom, ang diyos ng mga Ammonita. 14 Ipinagiba rin niya ang mga rebultong bato at mga sagradong haligi, at ang mga lugar na pinag-alisan sa mga ito ay pinatambakan niya ng kalansay ng mga tao.

15 Ipinagiba rin niya ang dambana sa Bethel na ipinagawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel upang magkasala. Ipinadurog din niya ang mga bato at ipinasunog ang rebulto ni Ashera. 16 Nang makita niya ang libingan sa isang bundok sa di-kalayuan, ipinahukay niya ang mga kalansay doon at ipinasunog sa dating kinatatayuan ng mga altar upang hamakin ang mga ito. Ang lahat ng ito’y ginawa ayon sa salita ni Yahweh na ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang propeta. 17 Nang makita niya ang isang puntod, itinanong niya, “Kaninong puntod iyon?”

“Puntod po iyon ng propetang mula sa Juda. Siya po ang nagpahayag noon ng tungkol sa pagwasak na ginawa ninyo ngayon sa altar sa Bethel,” sagot ng mga tagaroon.

18 Sinabi niya, “Kung ganoon, huwag ninyong gagalawin ang kanyang kalansay.” Kaya hindi nila ginalaw ang mga buto niyon pati ang kalansay ng propeta mula sa Samaria.

19 Pati ang mga dambana ng mga diyus-diyosan sa mga lunsod ng Samaria na ipinagawa ng mga naging hari ng Israel at siyang naging dahilan ng galit ni Yahweh ay ipinagiba ni Haring Josias. Ginawa rin niya rito ang ginawa niya sa Bethel. 20 Pinatay niya ang mga paring naglilingkod sa mga altar ng mga diyus-diyosan. Pinatambakan din niya ng kalansay ng mga tao ang mga altar at sinunog. Pagkatapos bumalik siya sa Jerusalem.

ANG PAGKAKAHATI NG ISRAEL SA 2 PANGKAT (HULA NI AHIAS)!

ANG PAGHIHIMAGSIK NG SAMPUNG LIPI NG ISRAEL SA PAGHAHARI NG ANGKAN NI DAVID (1 HARI 12:19).

10 LIPI NAPUNTA KAY JEROBOAM NA ANAK NI NABAT NA NAGING KAAWAY NI HARING SOLOMON.

1 HARI 11:26 Isa pa sa mga lumaban kay Solomon ay isa ring tauhan niya, si Jeroboam na anak ng Efrateong si Nebat na taga-Sereda. Ang ina niya’y si Serua na isang biyuda.

NARITO ANG HULA NI PROPETA AHIAS.

1 HARI 11:29-32 Isang araw, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahias, ang propetang taga-Shilo. Ito’y nag-iisa, at bago ang dalang balabal. 30 Walang anu-ano’y inalis ni Ahias ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa labindalawang piraso. 31 Sabi niya kay Jeroboam, “Kunin mo ang sampung piraso sapagkat ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel: ‘Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang sampung lipi. 32 Matitira sa kanya ang isang lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lunsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel.

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA AHIAS

1 HARI 12:12-17 Pagkalipas ng tatlong araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao, ayon sa iniutos sa kanila ng hari. 13 Salungat sa payo ng matatanda, magaspang ang sagot na ibinigay ni Rehoboam sa mga tao. 14 Ang sinunod niya’y ang payo ng kabataan, kaya’t sinabi niya, “Kung mabigat ang dalahing ipinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan! Kung hinagupit niya kayo ng latigo, panghampas na may tinik na bakal ang ihahagupit ko sa inyo!” 15 Hindi nga pinakinggan ng hari ang karaingan ng bayan. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng propeta ni Yahweh na si Ahias kay Jeroboam na anak ni Nebat nang sila’y magkita sa Shilo.

16 Nang makita ng mga taong-bayan na ayaw silang pakinggan ng hari ay sinabi nila, “Umuwi na tayo, O Israel! Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Pabayaan na natin ang sambahayan ni David!”

Umuwi na nga sa kani-kanilang tahanan ang sampung lipi ng Israel. 17 Ang mga naninirahan lamang sa mga lunsod ng Juda ang nanatiling sakop ni Rehoboam (ANAK NI HARING SOLOMON).

18 Pagkatapos, pinapunta niya sa sampung lipi si Adoniram, ang tagapangasiwa ng sapilitang pagtatrabaho, ngunit ito ay pinagbabato nila hanggang mamatay. Kaya’t nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas patungo sa Jerusalem. 19 Magmula noon, patuloy na naghimagsik ang sampung lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David.

JUDAH AT ISRAEL KAYA ANG MGA NAGING HARI AY PALAGING MAY KAPAREHAS ISANG HARI NG JUDAH AT ISANG HARI NG ISRAEL.

HALIMBAWA:

2 HARI 16:1 Nang ikalabimpitong taon ng paghahari ni Peka na anak ni Remalias sa Israel, si Ahaz na anak ni Jotam ay naging hari ng Juda. 2 Dalawampung taong gulang siya nang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng labing-anim na taon. Hindi siya naging kalugud-lugod sa Diyos niyang si Yahweh sapagkat hindi niya sinundan ang mabuting halimbawa ng kanyang ninunong si David,

2 Hari 17:1 Nang ikalabindalawang taon ng paghahari ni Ahaz sa Juda, naging hari ng Israel si Oseas na anak ni Ela. Siya’y naghari sa Samaria nang siyam na taon.

2 Hari 18:1 Nang ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Oseas na anak ni Ela, naging hari naman ng Juda si Ezequias na anak ni Ahaz.