ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW SA ILANG IPAGHANDA ANG DIYOS NG DAAN!! THE VOICE CRYING IN THE WILDERNESS ISAIAH 40:3 PROPHECY FULFILLED JOHN 1:22-23

angel_and_family_of_zacariah

Y/JESUS SAID ELIJAH HAS COME ALREADY!!

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

[ANG TINIG SA ILANG – SI YAHWEH ANG IPAGHAHANDA NG DAAN]

Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

Malakias 3:1 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang AKING SUGO upang ihanda ang daraanan ko (LUCAS 7:27). At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo.Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan.”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

[SI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG – ANG IPINAGHANDA NG DAAN SI JESUS LUKE 1:76 (ZACARIAH SAID)]


LUCAS 7:27 Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan:

‘Narito, ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo, upang ihanda ang iyong daraanan.’

LUCAS 3:4 Sa gayo’y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias: Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: “Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!

JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

NG MAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO SI ZACARIAS ANG TATAY NI JUAN BAUTISTA SINABI NIYA:.

LUCAS 1:76 Ikaw naman, anak ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan.

SI JESUS ANG IPINAGHANDA NIYA NG DAAN. ANG SIGAW SA ISAIAH 40:3 IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN. SI YAHWEH AT JESUS AY IISA. (JOHN 10:30)

PALIWANAG: Sa Isaiah 40:3 ipaghanda daw si Yahweh ng daan kung si Juan Bautista ang Tinig ang ipinaghahanda niya ng daan ay si Jesus lumalabas si Jesus at si Yahweh na pinaghanda ng daan ay IISA.

CLICK HERE: DUMATING NA SI ELIAS SIYA SI JUAN BAUTISTA

CLICK HERE: ANG KAHINDIK HINDIK NA ARAW NA DARANASIN NI YAHWEH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: