JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. (DIYOS ANG AMA SA TALATA) JESUS GIVE ETERNAL LIFE ALONE!!

MARAMI ANG NAGTATANONG KUNG SINABI NI JESUS NA SIYA AY DIYOS?
JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. (DIYOS ANG AMA SA NASABING TALATA KAYA SINABI NIYA NA SIYA AY DIYOS) AMEN!

JOHN 10:30 “AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA”.Sabi ng iba hindi daw iisang Diyos samantalang ang AMA doon sa nakasulat na talata ay tumutukoy sa DIYOS.


Juan 14:7-10


7 Kung ako’y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya’y inyong mangakikilala, at siya’y inyong nakita.
8 Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin.
9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako’y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama?
10 Hindi ka baga nananampalataya na ako’y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? ang mga salitang aking sinasabi sa inyo’y hindi ko sinasalita sa aking sarili: kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kaniyang mga gawa.ETO MGA ISSUE DIYAN SA CHAPTER NG JOHN 10

SI JESUS ANG MABUTING PASTOL (JOHN 10:11-15, EZEKIEL 34:11-31 AT AWIT 23:1-6)

11 Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. 12 Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong-gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa’y hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya’t sinusunggaban ng asong-gubat ang mga ito at binubulabog. 13 Tumatakas siya, palibhasa’y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. 14-15 Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya’y kilala ko, gayundin naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako nama’y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. 16 Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila’y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol.

IISA SIYANG NAGBIBIGAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.

JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
28 Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa kanyang habag sa atin.

NOTE: SIYA NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT HINDI MAAGAW SA KANYA NINUMAN. (DIYOS ANG GUMAGAWA NIYAN)

WALA NA IBANG MAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN KUNDI SI YESHUA/JESUS CHRIST NASUSULAT.

IISANG BUMABAWI AT NAGBIBIGAY NG BUHAY.

JOHN 10:18 WALANG makakakuha ng AKING buhay; kusa KO itong ibinibigay. Mayroon AKONG kapangyarihang IBIGAY ITO at KUNING MULI. Ito ang utos na tinanggap ko sa AKING Ama. (JOHN 10:30)

NOTE:KAHIT ANG AMA HINDI KAYANG KUNIN ANG BUHAY NIYA. DAHIL SINABI NA ***NIYA WALANG MAKAKAKUHA NG AKING BUHAY***. MAKIKITA NINYO SA TALATA KUNG PAANO PINAGLALARUAN NI JESUS ANG BUHAY MAYROON SIYANG KAPANGYARIHANG IBIGAY AT KUNING MULI. KAYA BINABATO AT GUSTONG PATAYIN DAHIL NAGPAPANGGAP DAW NA DIYOS. KUNG NAGSASABI NGA LANG SI KRISTO JESUS NA TAO SIYA WALA NG GULO EH.

JOHN 10:33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagama’t tao ka lamang.

NOTE: NAGPAPANGGAP DAW NA DIYOS BAGAMA’T TAO LANG…KUNG ANG PAGPAPAKILALA NIYA SA SANLIBUTAN EH TAO SIYA  SIGURADONG HINDI SIYA PAPATAYIN AT IPAPAKO SA KRUS NG MGA TAO. AT KUNG TAO ANG PAPAPAKILALA SA KANYA NI ESTEBAN (GAWA 7:54-70) HINDI SANA PINATAY SI ESTEBAN. ANG KATOTOHANAN MGA KAPATID SI YESHUA/JESUS ANG DIYOS NA NAGING TAO I TIM.3:16. AMEN!

DIYOS LANG NAMAN ANG NAGBIBIGAY NG EVERLASTING LIFE UULITIN KO MGA TALATA SA CHAPTER 10 NG JUAN.

JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
28 Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa KANYANG habag sa atin.

SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA.

ETO SINABI NI ELIZABETH BAGO ISILANG SI JUAN BAUTISTA AT SI JESUS NG MAGKITA SILA SA BAHAY NI ELIZABETH.

Ang Pagdalaw ni Maria kay Elisabet

LUCAS 1:39-43 Hindi nagtagal at si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda.  40Pagdating sa bahay ni Zacarias,  binati niya si Elisabet. 41 Nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. 42 Napasigaw siya sa galak, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! 43 Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? 44 Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. 45 Mapalad ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon!”

SINO AKO UPANG DALAWIN NG INA NG AKING PANGINOON?

SINO ANG MAS MAHALAGA DIYAN ANG INA O ANG PANGINOON?

ETO SABI NI ZACARIAS (TATAY NI JUAN BAUTISTA) NG MAPUSPOS SIYA NG ESPIRITU SANTO…LUCAS 1:76 Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng KATAAS-TAASAN; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan.

HULA: Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw sa ilang “Ipaghanda si YAHWEH ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. (IPAGHANDA DAW PO SI YAHWEH NG DAAN).

KATUPARAN: JOHN 1:23 Sumagot si Juan “AKO ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang: Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon!” Ang Propeta Isais ang may sabi nito.

INAMIN NI JUAN na SIYA ANG TINIG at yan daw ang prophecy ni Isaiah.

SINASABI KO SA INYO MGA KAPATID SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. LISTEN TO ZACARIAS (FATHER OF JUAN BAUTISTA) LUCAS 1:76.

Maliwanag mga kapatid na ang ipinaghanda ng daan ay si YHWH yuon ang nakalagay sa Isaiah 40:3 tapos ng matupad ang ipinaghanda ng daan ay si YESHUA/JESUS CHRIST…maliwanag mga kapatid na si YAHWEH AT SI JESUS AY IISA. Amen!

CLICK: ANG PANGALAN NG DIYOS AY JESUS AMEN!

Advertisements

30 responses to this post.

 1. Posted by hauhi on February 8, 2011 at 10:55 am

  hajimimashte haruhi desu

  Reply

 2. Posted by sam on April 21, 2011 at 4:00 am

  Hwag po kayo masyado literal sa Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw sa ilang “Ipaghanda si YAHWEH ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. (IPAGHANDA DAW PO SI YAHWEH NG DAAN).

  Si Yahweh ang tinutuko dito….

  John 8: 42 Jesus said to them: “If God were YOUR Father, YOU would love me, for from God I came forth and am here. Neither have I come of my own initiative at all, but that One sent me forth.

  Hebrews 10:12, 13 says “But this [man] offered one sacrifice for sins perpetually and sat down at the right hand of God, 13 from then on awaiting until his enemies should be placed as a stool for his feet.”

  si Jesus nung umakyat sa langit ay umup sa KANAN ng Diyos ibig sabihin pumapangalawa sya kay Yahweh…

  Ang salitang panginoon ay kinakabit sa isa na may mataas na posisiyon o lider. Halimbawa ang mga hari ng Ehipto ay tinatawag na Panginoon o Lord. Sa mga isinulat ni William Shakespeare maraming beses lumitaw ang Lord upang tukuyin ang tao na mas nakakataas sa posisyon

  Reply

 3. Posted by sam on April 21, 2011 at 4:02 am

  John 8: 42 Jesus said to them: “If God were YOUR Father, YOU would love me, for from God I came forth and am here. Neither have I come of my own initiative at all, but that One sent me forth.

  Hindi niya kinusa….kundi dahil sa Ama kung kaya sya bumaba sa lupa

  Reply

 4. THANKS SAM…Hindi ko lang alam kung napansin mo sa JOHN 10 itong mga sumusunod. Pakitingnan mo ang 3 topic diyan sa ibaba.

  JOHN 10

  1. NAG-IISANG PASTOL

  2. IISA SIYANG NAGBIBIGAY BUHAY NA WALANG HANGGAN.

  JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
  28 Binibigyan ((((((((((KO)))))))) sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

  JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa kanyang habag sa atin.

  NOTE: SIYA NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN AT HINDI MAAGAW SA KANYA NINUMAN. (DIYOS ANG GUMAGAWA NIYAN)

  WALA NA IBANG MAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN KUNDI SI YESHUA/JESUS CHRIST NASUSULAT.

  3. IISANG BUMABAWI AT NAGBIBIGAY NG BUHAY.

  JOHN 10:18 ((((WALANG makakakuha ng AKING buhay)))); kusa KO itong ibinibigay. Mayroon AKONG kapangyarihang IBIGAY ITO at KUNING MULI. Ito ang utos na tinanggap ko sa AKING Ama.

  AYAN PURO JOHN 10 YAN…TINGNAN MO KUNG SINO NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA JOHN 10:28 AT WALANG MAKAKAKUHA NG BUHAY NIYA SA JOHN 10:18. KAHIT AMA HINDI KAYANG BAWIIN YANG BUHAY NIYA DAHIL SINABI NIYA SIYA AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

  Reply

 5. Posted by codex on November 12, 2011 at 4:18 am

  JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
  28 Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

  JUDAS 1:21 Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating **PANGINOONG JESU-CRISTO NA MAGKAKALOOB SA INYO ng BUHAY NA WALANG HANGGAN** dahil sa KANYANG habag sa atin.

  Comment:
  Nais ko lamang pong bigyang ng linaw ang mga talatang sinipi Arman bago ang ibang mambabasa ay mahulog sa mali niyang pagkaunawa at maling katuruan:

  28 Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa AKIN ninuman.

  Pinalalabas ni Arman na ang Panginoong Jesus ay ang Diyos Ama dahil sa ayon sa talatang ito ay “nag-iisa” lamang na nakapagbibigay ng buhay na walang hanggan ang Panginoong Jesus. Ginamit niya ang singular pronoun na “KO” bilang Kaniyang patunay na talagang iisa lang siya.

  Pero ang hindi Niya isiningit ay kung kanino galing ang karapatang ito na ang Panginoong Jesus ay makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ganito ang sinasabi mismo ng Panginoong Jesus sa Kaniyang panalangin sa Panginoong Diyos:

  “For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him.” (John 17:2)

  Take note na ang authority na makapagbibigay ng buhay na walang hanggan ang Panginoong Jesus ay ipinagkaloob galing sa Ama (Juan 17:1) na Siyang iisang tunay na Diyos (Juan 17:3). Malinaw na iba ang nagbigay sa binigyan. Bakit pa ipagkakaloob ang karapatang ito kung ito naman ay katutubo sa Kay Jesus kung Siya ang Diyos? Mag-isa lamang Niya itong nagawa dahil ang Ama ay sumakanya (hindi ito nangangahulugang ang Siya ang Ama). Ayon sa Gawa 2:22:

  “Men of Israel, listen to this: Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs, which God did among you through him, as you yourselves know.”

  Ginamit lamang na kasangkapan ang Panginoong Jesus ng Panginoong Diyos ayon sa talata. Pero bakit sinabi ng Panginoong Jesus na “KO” (Binibigyan KO sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. )?

  Dahil walang ibang tao na binigyan ng ganoong karapatan maliban sa Kaniya:

  “For you granted HIM authority over all people that he might give eternal life …” hindi sinabing THEM.

  Reply

 6. KAPAG SINABING ¨KO¨ Maliwanag I AM…..EH GAGAWIN BA nating SINUNGALING SI JESUS NG SABIHIN NIYANG SA KANYA MAGMUMULA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN.

  KALINAW: BINIBIGYAN ¨KO¨ SILA NG [[[BUHAY NA WALANG HANGGAN]]] HINDI NIYA SINABING BINIBIGYAN ¨NAMIN¨ SILA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN.

  MALAKI ANG PAGKAKA-IBA NG ¨KO¨ sa ¨AMIN¨ O ¨KAMI¨.

  Reply

 7. Posted by USS Saratoga on November 20, 2011 at 5:10 pm

  Bangungot itong si Arman de Castro!!!

  Reply

 8. Posted by codex on November 22, 2011 at 11:31 pm

  KAPAG SINABING ¨KO¨ Maliwanag I AM…..EH GAGAWIN BA nating SINUNGALING SI JESUS NG SABIHIN NIYANG SA KANYA MAGMUMULA ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN.(Arman said this)

  Comment:
  Hindi ko naman sinabing hindi yan sinalita ng Panginoong Jesus kaibigang Arman. Tama po na sinabi Niyang “BINIBIGYAN ((KO)) SILA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. Di ba ipinaliwanag ko na rin sa itaas yan?

  KALINAW: BINIBIGYAN ¨KO¨ SILA NG [[[BUHAY NA WALANG HANGGAN]]] HINDI NIYA SINABING BINIBIGYAN ¨NAMIN¨ SILA NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. (Arman said this)

  Comment:
  Pero paano Siya (si Cristo) ng ganoong kapangyarihan o karapatan (ang makapagbigay ng buhay na walang hanggan)?

  Sinabi ng Panginoong Jesus:

  “For ((YOU)) granted HIM authority over all people that he might give eternal life …” (John 17:2).

  Sino itong YOU at HIM? Nasa Juan 17:1, ang YOU ay ang Ama, at ang HIM ang Anak. Ibig-sabihin, si HIM (ang Anak) ay binigyan ni YOU (ng Ama) ng “authority” o kapamahalaan. Dapat malaman mo kaibigan na hindi sinasi sa talata na:

  “for I granted ME authority over all people that I might give eternal life…”

  Reply

 9. Posted by codex on December 20, 2011 at 11:00 pm

  Isa pang talata na nagpapatunay na HINDI IISA ang Ama at Anak:

  “And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.” (Acts 10:38)

  “Sa makatuwid baga’y si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya’y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan: na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng diablo; sapagka’t sumasa kaniya ang Dios” (Gawa 10:38)

  Makikita dito sa talatang ito ang Diyos (Ama) na “nagpahid” (ayon sa saling Tagalog) ng Banal na Espiritu sa kay Jesus na taga-Nazareth. Sang-ayon ka ba Ginoong Arman na ang ipinahid ng Diyos ay Kaniyang sarili?

  Reply

 10. hindi mo ba nabasa yuong “KO” AT “AKIN”? (plural ba yan?)

  JOHN 10:28 (SEE KAPITAL LETTERS)
  28 Binibigyan [[[KO]]] sila ng BUHAY NA WALANG HANGGAN. Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa [[[[[[AKIN]]]] ninuman.

  nakita mo na NAG-IISANG NAGBIBIGAY NG BUHAY NA WALANG HANGGAN DIBA?

  Reply

  • Arman pwede basahin mo rin yung sinsabi sa 10:29 nakapokus ka lang sa isang teksto di mo pa munawaan..

   Reply

  • John 10: 29 What my Father+ has given me is something greater than all other things,*+ and no one can snatch them out of the hand of the Father..papaano inuunawa yan?

   Reply

  • Posted by JESUS CHRIST GREAT KING HOLLY AND TRUE on September 26, 2016 at 5:04 am

   Juan 3:16 sapagkat gayun na lamang ang pag ibig ng DIYOS sa sanlibutan kaya ibinigay nya ang kanyang kaisaisang anak upang ang sinomang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi mag karoon ng buhay na walang hanggan.

   Reply

 11. […] CHAPTER 15 TO 22 NO WORD “FATHER” IN APOCALYSIS. REMEMBER JOHN 10:30 I AND MY FATHER ARE ONE . AND I AM THAT I AM. Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this […]

  Reply

 12. […] CHAPTER 15 TO 22 NO WORD “FATHER” IN APOCALYSIS. REMEMBER JOHN 10:30 I AND MY FATHER ARE ONE . AND I AM THAT I AM. Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this […]

  Reply

 13. […] G. de Castro https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/si-yahweh-at-jesus-ay-iisa-john-1030/ JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA. (DIYOS ANG AMA SA TALATA) JESUS GIVE ETERNAL […]

  Reply

 14. MGA TAGA FILIPOS 2:
  6Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kaniyang pagiging kapantay ng Diyos.

  7Bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ang kaniyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao.

  8Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus.

  HAL.KUNG AKO MAN DIKO IPAGYAYABANG NA AKOY MAYAMAN KC TINURO SA ATIN NA MAGPAKUMBABA… NAPAKABUTI TALAGA NG ATING PANGINOON JESUS NA TUNAY NA DIYOS. NGUNIT SA PAGIGING MAPAGKUMBABA AY INAKO NYA NA MAG PAPAKO SA KRUS PARA SA ATIN.. PURIHIN C JESUS NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO

  Reply

 15. […] HOW SAUL/PAUL BECOME APOSTLE OF CHRIST? (VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION) ACTS 9:4-5 4 And falling on the ground, he heard a voice saying to him: Saul, Saul, why persecutest thou me? 5 Who said: Who art thou, Lord? And he: I am Jesus whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the goad. Acts 9:4-5 King James Version (KJV) 4 And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? 5 And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks. WHO IS HIM? PAUL IS TELLING US WHO IS HIM WITH MIGHTY POWER WHO GAVE LIFE TO CHRIST? (THINK WHO IS THE GOD OF PAUL) AND BOOK OF EPHESIANS WAS WRITTEN BY PAUL/SAUL. Ephesians 1:19-20 (KJV) (VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION) 19 And what is the exceeding greatness of HIS POWER towards us, who believe according to the [[operation]] [[of the MIGHTY OF HIS POWER]], 20 Which he wrought in Christ, raising him up from the dead and [[[[[[setting]]]] him [[[on]]] his right hand in the heavenly places. Ephesians 1:19-20 (KJV) King James Version (KJV) 19 And what is the exceeding greatness of HIS POWER to us-ward who believe, according to the [[working]] [[of HIS MIGHTY POWER]], 20 Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and [[set]]] him [[[at]]] his own right hand in the heavenly places, NOW LETS TAKE A LOOK ABOUT DEATH OF CHRIST IN ACTS CHAPTER 1. ACTS 1:3 To whom also he shewed himself alive after his passion, by many proofs, for forty days appearing to them, and speaking of the kingdom of God. SO YESHUA/JESUS IS ASCENDED TO HEAVEN ALREADY AFTER 40 DAYS. NOW WHY JESUS STILL ALIVE IN ACTS CHAPTER 16 AND ACTS CHAPTER 23? THE SPIRIT OF YESHUA/JESUS FOLLOWING PAUL/SAUL REMEMBER HE WAS DEAD IN ACTS CHAPTER 1 AND ASCENDED TO HEAVEN NOW WE ARE TALKING ABOUT ACTS CHAPTER 16. ACTS 16:7 And when they were come into Mysia, they attempted to go into Bithynia: and the Spirit of Jesus suffered them not. ANOTHER SCENARIO THAT YESHUA/JESUS IS ALIVE STANDING BESIDE PAUL/SAUL. ACTS 23:11 And the night following, the Lord [[[[[[[[[[[[[[[[[[standing]]]]]]]]]]] by him, said: Be constant: for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. WHAT IS THE MEANING OF RIGHT? EXAMPLE: YOU ARE “RIGHT”! YOU HAVE NO “RIGHT” TO ASK ME HOW I FEEL! PETER IS THE “RIGHT HAND” OF THE MAYOR! (IS NOT LITERAL RIGHT SIDE THAT PETER IS ALWAYS ON THE RIGHT SIDE OF THE MAYOR) RIGHT = IS NOT RIGHT SIDE BUT AUTHORITY.   YESHUA/JESUS THE SENDER OF THE HOLY SPIRIT https://armandecastro.wordpress.com/2011/05/20/si-jesus-din-ang-espiritu-santo-amen/THE MESSAGE OF THE HOLY SPIRIT CAME FROM YESHUA/JESUS TO GLORIFY HIMSELF https://armandecastro.wordpress.com/2012/07/23/kay-jesus-din-magmumula-ang-ipapahayag-ng-espiritu-santo/YESHUA/JESUS GIVE ETERNAL LIFE ALONE! https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/si-yahweh-at-jesus-ay-iisa-john-1030/ […]

  Reply

 16. First of all you guys should be relax by now for what is thy pbvious.First let me tell you that I aint best at everything studying but bible erm at everything but at this I can pursue and relate and get contented in life.God is not Jesus(literally,or is it physically) joke I mean spiritually but when “He” came to Earth he is a man so yeah get it please,,,And so on to here,those verses you do like Mayo Pintors’ idol *grabe* Brother L.Its not all wrong as all opinion is correct i. Its own cursive way,mind power.There. I said all I know please read the bible carefully as I think you guys are like my classmates.Maybe justa babie Betta!its that simple and by the way,in Bball that we all love other than Soccer,its heart that we need in Basket ball literally and simply Faith which is based on experience and enthusiasm for pete’s sake.Dont read this if you are a mind noble. <<…<<<

  Reply

 17. […] 11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. […]

  Reply

 18. Posted by Vince on November 29, 2016 at 1:52 am

  cool

  Reply

 19. I must say you have hi quality articles here.

  Your website should go viral. You need initial traffic only.
  How to get it? Search for; Etorofer’s strategies

  Reply

 20. Ilang beses po ba dapat ma born again?

  Reply

 21. Posted by Lino on May 30, 2017 at 5:26 am

  Diyos po b tlaga bumabawi ng buhay? Paano kung may nagsadyang nagpahina o pumatay o ngpakamatay?

  Reply

  • NASUSULAT: BINIGYAN NA TAYO NG PANG-UNAWA NA MALAMAN ANG TAMA AT MALI SA SIMULA PA LAMANG…

   ROMA 10:8 NGUNIT ITO ANG SINASABI NIYA( NI MOISES) “MALAPIT SA IYO ANG SALITA, NASA IYONG MGA LABI AT NASA IYONG PUSO.
   (ANG HULA DEUTORONOMY 30:14)

   ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA KASULATAN O MABUTING BALITA NA NAGING AKLAT.

   LEVITICUS 18:5 “ANG TUTUPAD NITO’Y MABUBUHAY; AKO SI YAHWEH’.
   DEUTORONOMY 30:14 “ANG KAUTUSAN AY DI MALAYO SA INYONG BIBIG NASA INYONG PUSO, KAYA MAGAGAWA NINYO.”

   https://armandecastro.com/2010/12/30/sino-ang-kasulatang-isinulat-ni-moises/

   Nasusulat DIN sa AWIT 139 …hindi ka pa nag-iisip alam na niya at alam niya kung kailan ka mamatay. So kung nagpakamatay ka hanggang doon ka na lang talaga. Dahil maari niyang sabihan ka pa na BAWAL o gawing plastic ang kutsilyo mo o putulin ang lubid o biglang ma flat sasakyan na sasagasa sa iyo so may warning pa. YAN PERO HINDI KA NAKINIG ITINULOY MO PA DIN..SO HANGGANG DOON NA LANG ANG IYONG BUHAY AYON SA IYONG KASAYSAYAN SA AKLAT NG BUHAY. TANDAAN MO HINDI GINAWA NI HESUS ANG MAGPAKAMATAY NG PINATATALON SIYA NI SATANAS SA BANGIN!!

   APOCALYPSIS 17:8 ….Ang mga taong nabubuhay sa lupa, na HINDI NAKASULAT sa AKLAT NG BUHAY ang mga pangalan MULA PA NG LALANGIN ANG SANLIBUTAN…..

   NGAYON ALAM NIYA TALAGA ANG FUTURE DAHIL ANG NAGANAP KAY JUDAS ISCARIOTE AY ALAM NA DIN NIYA AT INIHULA NA NIYA SA FUTURE PA.

   https://armandecastro.com/2010/12/10/akeldama-ng-mamatay-si-judas-iscariote/

   NASUSULAT ALAM NI YEHUSHUA/YESHUA/HESUS ANG KALOOBAN NG LAHAT NG TAO AT HAYOP.

   https://armandecastro.com/2011/03/05/alam-ni-jesus-ang-pag-iisip-at-kalooban-ng-tao-at-mga-hayop/

   NASUSULAT: AKO ANG MAY AKDA NG KASAYSAYAN SO “DIYOS TALAGA ANG BUMABAWI NG ATING BUHAY” NAKATALA NA ANG IYONG KASAYSAYAN SA KANYANG AKLAT NG BUHAY AT NASUSULAT WALA KANG MAILILIHIM SA KANYA SAAN KA PA MAN MAGTAGO.

   DIYOS AMA(YEHUSHUA/YESHUA/HESUS) NA NASA LAHAT NG DAKO AT HINDI NANATILI SA ISANG LUGARLAMANG (JEREMIAH 23:23-24)

   Reply

 22. Epic fail bro
  IISANG BUMABAWI AT NAGBIBIGAY NG BUHAY.

  JOHN 10:18 WALANG makakakuha ng AKING buhay; kusa KO itong ibinibigay. Mayroon AKONG kapangyarihang IBIGAY ITO at KUNING MULI. Ito ang utos na tinanggap ko sa AKING Ama. (JOHN 10:30)
  Ito ang utos daw na tinangap nya sa ama pinutol mu naman UTOS PO UTOS

  Reply

 23. Posted by RK on October 16, 2018 at 8:59 pm

  Pero nung ipinako siya sa krus? Sinong ama ang tinutukoy niya dun? May kaibigan akong Born again, pero hindi siya gumamit ng mga putol putol na phrase pra lang maipaliwanag niyasa akin na isang katoliko kung bakit nasabi niyo na iisa si Jesus at ang diyos ama. Sinabi lang niya na parte ni god si jesus na pinadala niya sa lupa, dahil walang nakikinig sa tinig niya lang kaya siya nagkatawang tao, pero gusto ko rin sanang malaman kung saang verse or part niyo nakita or nakuha ang idea na ito upang mas lalo kong maintindihan at maintindihan ko gamit ang sarli kong perspective.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: