MALILIGTAS ANG BUONG ISRAEL HINIHINTAY NA LAMANG ANG TAMANG BILANG NG MGA HENTIL PAGKATAPOS PAGHUHUKOM NA!

WAITING FOR THE NUMBER OF GENTILES THEN THE JUDGEMENT DAY!

REMEMBER THIS……KAILAN MA’Y HINDI ITINAKWIL NG DIYOS ANG ISRAELITA……..HINIHINTAY NA LAMANG ANG [[[[“TAMANG BILANG” NG MGA HENTIL NA MALILIGTAS ]]]]]]] BAGO TAYO PARUSAHAN.

ROMA 11:25-27

25 Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga Hentil ]]]]]]]]]]]] na lalapit sa Diyos.
|
26 Kapag nangyari iyon, MALILIGTAS ANG BUONG ISRAEL; tulad ng nasusulat:”Magmumula sa Zion ang Tagapagligtas.Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. (ISAIAH 28:16)

27 At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan.

“FOR THE GENTILES PROPHECY!!!!!!!ETO ANG PROPHECY NI OSEAS………..NA ANG DATING HINDI BAYAN AY MAGIGING BAYAN DIN NG DIYOS…….PARA SA MGA HENTIL…

ROMA 9 PROPHECY.

4 Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Judio subalit mula rin sa mga Hentil. 25 Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas,

“Ang dating hindi ko bayan
ay tatawaging ‘Bayan ko,’
at ang dating hindi ko mahal
ay tatawaging ‘Mahal ko.’ (OSEAS 1:10, 2:23)

26 At sa mga sinabihang ‘Kayo’y hindi ko bayan,’
sila’y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay.”

SOURCES/REFERENCES/SUPERSCRIPT/FOOTNOTES OF THE BIBLE.

9:4 Exodo 4:22

9:7 Genesis 21:12

9:9 Genesis 18:10

9:11-12 Genesis 25:23

9:13 Malakias 1:2,3

9:15 Exodo 33:19

9:17 Exodo 9:16 (LXX)

9:20 Isaias 29:16; Isaias 45:9; Karunungan ni Solomon 12:12

9:21 Karunungan ni Solomon 15:7; Ecclesiastico 33:13

9:22 Karunungan ni Solomon 12:20,21

9:25 Hosea 2:23

9:26 Hosea 1:10

9:27 Isaias 10:22,23 (LXX)

9:29 Isaias 1:9 (LXX)

9:33 Isaias 28:16 (LXX)

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] MALILIGTAS ANG BUONG ISRAEL HINIHINTAY NA LAMANG TAMANG BILANG NG MGA HENTIL […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: