ANG PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

NOONG ARAW MGA KAPATID DALAWA ANG TABERNAKULO ISANG DAKONG BANAL AT ISANG DAKONG KABANAL BANALAN.

HEBREO 9:1-5

Ang Pagsamba Dito sa Lupa at Doon sa Langit na BINUKSAN NI KRISTO JESUS.

1 Ang naunang kasunduan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. 2 Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi: ang una ay tinatawag na Dakong Banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos; 3 ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na Dakong Kabanal-banalan. 4 Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang Kaban ng Tipan, na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng Kaban ang sisidlang- ginto na may lamang manna, ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong, at ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng Tipan. 5 At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin, na nagpapakitang naroon ang Diyos. Nalililiman ng mga pakpak ng mga kerubin ang Luklukan ng Awa, ngunit ito’y hindi na namin ipapaliwanag nang isa-isa ngayon.

HEBREO 9:12 Minsan lamang pumasok si Cristo sa Dakong Kabanal-banalan, at iyo’y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman.

HEBREO 9:24 Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayo’y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. (WALA SIYANG KASAMA READ GALACIA 3:20)

GALACIA 3:20 Ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang NAG-IISA — AT ANG DIYOS AY IISA.

EFESO 4:9 (Ano ang ibig sabihin ng “UMAKYAT SIYA”? ANG IBIG SABIHIN NIYAN AY BUMABA MUNA SIYA RITO SA LUPA. 10 ANG BUMABA AY SIYA RIN NAMANG UMAKYAT SA KAITAASAN, SA KABILA NG MGA LANGIT, UPANG MALAGANAPAN NG “”””KANYANG”””” KAPANGYARIHAN ANG KALAHAT-LAHATAN)

Sabi po yan ni Pablo.

PINATAY ANG MGA ANAK NI AARON NG MAGSUNOG NG HINDI NARARAPAT SA LUGAR NA YAN.

Ang Kasalanan nina Nadab at Abihu

LEVITICUS 10:1-3

1 Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso, nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. 2 Kaya’t mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. 3 Sinabi ni Moises kay Aaron, “Ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh: ‘Dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao.'” Hindi nakaimik si Aaron.

NARITO ANG HULA AWIT 24:7-10

AWIT 24:7-10

7 Ang pintuang luma ay buksan nang lubos, Ang dakilang hari ay doon papasok.

8 Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay si Yahweh, dakilang talaga; Saanmang labanan tagumpay ay kanya.

9 Ang pintuang luma ay buksan nang lubos, Ang dakilang hari ay doon papasok.

10 Ang dakilang hari’y sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya!

AWIT 68:24 Mamamasdan ng marami ang lakad mong matagumpay,
Pagpasok ng Diyos kong hari, sa may dako niyang banal.

MIKAH 1:2-5

2 Pakingaan ninyo ito, mga bansa
Kayong TUMATAHAN sa BUONG
SANLIBUTAN.
Pakinggan ninyo ang pahayag ni YHWH laban sa inyo.
Siya’y nagsasalita buhat sa kanyang
banal na templo.
3 Lalabas si YHWH mula sa kanyang
dakong banal.
Mananaog maglalakad sa taluktok ng mga bundok.


ZACARIAS 2:13

Manahimik sa harapan ni YHWH ang lahat ng nilalang, pagkat SIYA’Y tumindig mula sa kanyang templo.

PAKIBASA: EZEKIEL 10:1-21 (INALIS NI YHWH ang KANININGAN NIYA SA TEMPLO)

EZEKIEL 10:4 Ang kaningningan ni Yahweh ay umalis sa may kerubin AT LUMIPAT SA MAY PAGPASOK NG TEMPLO.

ISAIAH 64:1 BUKSAN MO ANG LANGIT AT IKAW’Y BUMABA SA MUNDONG IBABAW, AT ANG MGA BUNDOK KAPAG NAKITA KA’Y MAGSISIPANGATAL.

SI YHWH ANG PAPASOK WALANG IBA SA PINTUANG LUMA NA BUBUKSAN NG LUBOS ANG DAKONG KABANAL-BANALAN AYON SA HULA NGUNIT SI KRISTO JESUS ANG KATUPARAN SA HEBREO 9:12.

Nawa’y sumainyo ang espiritu ng Panginoong Jesu-Cristo gayon din ang pagpapala niya. Amen!

7 responses to this post.

 1. Posted by noraine on September 25, 2010 at 4:48 am

  Tama ka Arman sa pagsipi ng texto na ito,basahin ulet natin, idinagdag ko sa sipi yung Hen 9:15 bago tayo pumunta sa Hebreo 9:20

  Ang Pagsamba Dito sa Lupa at Doon sa Langit na BINUKSAN NI KRISTO JESUS.

  Hebreo 9:

  1 Ang naunang kasunduan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. 2 Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi: ang una ay tinatawag na Dakong Banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos; 3 ang ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na Dakong Kabanal-banalan. 4 Naroon ang gintong altar na sunugan ng insenso at ang Kaban ng Tipan, na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng Kaban ang sisidlang- ginto na may lamang manna, ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng usbong, at ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng Tipan. 5 At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin, na nagpapakitang naroon ang Diyos. Nalililiman ng mga pakpak ng mga kerubin ang Luklukan ng Awa, ngunit ito’y hindi na namin ipapaliwanag nang isa-isa ngayon.

  HEBREO 9:12 Minsan lamang pumasok si Cristo sa Dakong Kabanal-banalan, at iyo’y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman.

  HEBREO 9:15 Kaya iyan ang dahilan kung bakit siya ay isang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa gayon, dahil isang kamatayan ang naganap upang palayain sila sa pamamagitan ng pantubos mula sa mga pagsalansang sa ilalim ng naunang tipan, yaong mga tinawag ay tumanggap ng pangako ng walang-hanggang mana

  HEBREO 9:24 Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayo’y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin

  Ang mga textong ito ay nagtuturo sa atin na Si Jesus ay “isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao.” Siya ay “tagapamagitan ng isang bagong tipan.

  Ang orihinal na salitang isinaling “tagapamagitan” ay isang terminong nauugnay sa batas. Tumutukoy ito kay Jesus bilang isang legal na Tagapamagitan (o, sa diwa, isang abogado) ng bagong tipan kaya’t naging posible ang pagsilang sa isang bagong bansa, ang “Israel ng Diyos.” (Gal. 6:16)

  Ano ang nasasangkot sa papel ni Jesus bilang Tagapamagitan? Ginamit ni Yahweh ang halaga ng dugo ni Jesus para maging bahagi ang ilang indibiduwal sa bagong tipan. Sa ganitong paraan, legal silang ipinahahayag ni Jehova na matuwid. (Roma 3:24; Heb. 9:15) Kaya naman, naging karapat-dapat sila sa paningin ng Diyos na maging bahagi ng bagong tipan na may pag-asang maging mga haring-saserdote sa langit. Bilang kanilang Tagapamagitan, tinutulungan sila ni Jesus na mapanatili ang kanilang malinis na katayuan sa harap ng Diyos.—Heb. 2:16.

  Pano natubos ang marami dahil sa dugo ni Jesus- 1 Juan 2:1, “Mumunti kong mga anak, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. At gayunman, kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may katulong sa Ama, si Jesu-Kristo, isa na matuwid. 2 At siya ay pampalubag-loob na hain para sa ating mga kasalanan, gayunma’y hindi lamang para sa atin kundi para rin naman sa buong sanlibutan”

  Maraming lalaki noon ang naglingkod bilang mataas na saserdote pero talagang natatangi ang papel ni Jesus bilang Mataas na Saserdote. Paano? Nagpapaliwanag si Pablo: “Hindi niya kailangan sa araw-araw, gaya ng ginagawa ng matataas na saserdoteng iyon, na maghandog ng mga hain, una ay para sa kaniyang sariling mga kasalanan at pagkatapos ay para roon sa bayan: (sapagkat ito ay ginawa niya nang minsanan nang ihandog niya ang kaniyang sarili;) sapagkat ang Kautusan ay nag-aatas ng mga taong may kahinaan bilang matataas na saserdote, ngunit ang salita ng ipinanatang sumpa na dumating kasunod ng Kautusan ay nag-aatas sa isang Anak, na pinasakdal magpakailanman.”—Heb. 7:27, 28.

  Si Jesus ay isang sakdal na tao, ang eksaktong katumbas ni Adan bago ito nagkasala. (1 Cor. 15:45) Kaya si Jesus lamang ang taong makapaghahandog ng sakdal na hain—ang uri ng hain na hindi na kailangan pang ulitin. Sa Kautusang Mosaiko, inihahandog ang mga hain araw-araw.

  Gayunman, lahat ng gayong hain at paglilingkod bilang saserdote ay anino lamang ng kung ano ang gagawin ni Jesus. (Heb. 8:5; 10:1) Mas malaki ang naisagawa ni Jesus kaysa sa ibang mataas na saserdote at patuluyan ang kaniyang paglilingkod sa papel na ito. Dahil dito, natatangi ang kaniyang pagiging Mataas na Saserdote.

  Mahalaga ang paglilingkod ni Jesus bilang Mataas na Saserdote yamang sa ganitong paraan ay matutulungan niya tayong magkaroon ng matuwid na katayuan sa harap ng Diyos. Talagang napakabuti ng ating Mataas na Saserdote! Isinulat ni Pablo: “Taglay natin bilang mataas na saserdote, hindi ang isa na hindi magawang makiramay sa ating mga kahinaan, kundi ang isa na sinubok sa lahat ng bagay tulad natin, ngunit walang kasalanan.” (Heb. 4:15)

  Dapat tayong mapakilos ng ating pagpapahalaga sa bagay na ito na “huwag nang mabuhay pa para sa [ating] sarili, kundi para sa kaniya na namatay para sa [atin].”—2 Cor. 5:14, 15; Luc. 9:23.

  Reply

  • Eto patutunayan ko sa iyo na si YAHWEH/JEHOVAH ang pumasok sa pintuang luma na yan.

   NARITO ANG HULA bigyan ng pansin ang AWIT 24:7-10

   AWIT 24:7-10

   7 Ang pintuang luma ay buksan nang lubos, Ang dakilang hari ay doon papasok.
   8 Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay si Yahweh/Jehovah, dakilang talaga; Saanmang labanan tagumpay ay kanya.
   9 Ang pintuang luma ay buksan nang lubos, Ang dakilang hari ay doon papasok.
   10 Ang dakilang hari’y sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya!

   SI YAHWEH/JEHOVAH ANG PAPASOK WALANG IBA SA PINTUANG LUMA NGUNIT SA NEW TESTAMENT SI KRISTO JESUS ANG PUMASOK. Maliwanag na hindi iba ang pumasok dahil kung iba ang pumasok hindi matutupad ang mga HULA.

   HEBREO 9:12 Minsan lamang pumasok si Cristo sa Dakong Kabanal-banalan, at iyo’y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo, para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman.

   HEBREO 9:24 Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayo’y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.

   Ayan nga SA LANGIT MISMO SIYA PUMASOK at namamagitan ibig sabihin ANAK SA AMA. Tayo ang kanyang mga ANAK at IISA ANG ATING AMA.

   HINDI BA’T SI KRISTO JESUS ANG AMA NI PABLO AT AMA NATING LAHAT?

   HEBREO 2:11 Si JESUS ang NAGPAPABANAL sa kanila at iisa ang AMA ng NAPAPABANAL at ng pinapaging-banal. Kaya’t hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid.

   JESUS NAGPAPABANAL = TAO (NAPAPABANAL) MGA ANAK.

   Tuloy natin sino ba ang mga ANAK na tinutukoy?

   HEBREO 2:14 Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, NAGING TAO rin si JESUS, tulad nila – may laman at dugo. Ginawa NIYA ito upang sa pamamagitan ng KANYANG KAMATAYAN ay maigupo NIYA ang DIYABLO na siyang may kapangyarihan sa kamatayan.

   HEBREO 2:15 Sa gayon, pinalaya NIYA ang lahat ng alipin habang panahon dahil sa kanilang tako sa kamatayan.

   Wala namang AMA NA BINABANGGIT diyan puro NIYA hindi SILA diba? NA GUGUPO KAY SATANAS kundi si YESHUA/JESUS ang AMA NATING LAHAT.

   ETO MAG-INGAT KA SISTER.

   COLOSAS 2:8-9 Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at HINDI NASASALIG KAY CRISTO kundi sa sabi-sabi ng matatanda. 9 SAPAG ANG BUONG (100%) KALIKASAN NG DIYOS AY NA KAY CRISTO ng SIYA’Y MAGING TAO. 10 At dahil sa pakikipag-isa sa KANYA, naging ganap ang inyong buhay. Sakop NIYA ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan.

   1. KAPAG ANG ARAL AY HINDI NA NASASALIG KAY KRISTO MANDARAYANG TURO NA YON IBA YUONG NAKIKISALIG LAMANG SA NASASALIG.
   2. BUONG KALIKASAN NG DIYOS AY NA KAY CRISTO NG SIYA AY MAGING TAO. BUO (100%) Sister hindi kalahati o kapiraso lamang. Alam naman siguro natin ang ibig sabihin ng buo?
   3. PAKIKIPAG-ISA LAMANG SA KANYA…HINDI TAYO PWEDENG MAKIPAG-ISA SA MADAMI dahil ang sabi sa KANYA. Naging ganap ang ating buhay.
   4. Sakop NIYA ang LAHAT(100%) ng kapangyarihan at kapamahalaan. Hindi sinabing SAKOP NILA. diba?

   Amen!

   Reply

 2. Posted by noraine on September 25, 2010 at 5:10 am

  Ano ang ibig sabihin ng

  GALACIA 3:20 Ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang NAG-IISA — AT ANG DIYOS AY IISA

  Si Jesus nga ang nag-iisang tagapamagitan natin sa Diyos, wala ng iba, .John 14:6-
  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

  Kaya hindi na natin kailangan lumapit kay Maria, Kay Apostol Pablo, at kung kanikanino pang santo para maging tagapamagitan natin. Si Hesus lang ang “tulay”/”daan” o tagapamagitan sa Diyos.
  Ang dugong inihandog ni Hesus ay sapat na (Basahin ulet natin ang Hebreo 9:25

  Ang Diyos naman na itinuturo sa atin ni Hesus ay nag-iisang Diyos, Sa King James version ang contexto ng Galacia 3:20- ay nagtuturo sa

  Roma 3:29- O siya ba ay Diyos ng mga Judio lamang? Hindi ba gayundin siya sa mga tao ng mga bansa? Oo, sa mga tao rin ng mga bansa,

  at contexto na

  Deut. 6:4-“Pakinggan mo, O Israel: Si Jehova na ating Diyos ay iisang Yahweh

  Ang mga textong ito ay natuturo na iisa lang ang tunay na Dios, sya si Yahweh, Diyos sya ng lahat ng tao ng mga bansa, na naturuan ni Kristo, na sya naman ang tagapamagitan natin.

  Maliwanag ang ganitong set-up Arman

  TAO (tulay nya para makalapit sa Diyos= HESUS= tagapamagitan sa = DIYOS)

  Kung si Jesus at si Yahweh ay iisa, asan yung tagapamagitan (o gitna)?

  Bakit ang tao pag nasa korte kailangan ng Abogado, para may may saad ng kanyang panig sa Judge

  TAO= ABUGADO= JUDGE

  TAO= HESUS= YAHWEH

  Reply

  • Malinaw Noraine diba sabi “HINDI NANGANGAILANGAN” GALACIA 3:20 Ngunit “HINDI” nangangailangan ng tagapamagitan ang NAG-IISA — AT ANG DIYOS AY IISA.

   Maliwanag sa usaping maka-Diyos “Hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang NAG-IISA kasi nga ang DIYOS ay IISA“. Kapag nilagyan ninyo ng TAGAPAMAGITAN ang nakasulat ay HINDI nangangailangan ng tagapamagitan. Hindi ba’t kayo’y ay nagkakasala? Binabago natin ang ibig sabihin ng talatang GALACIA 3:20. Inuulit ko kapatid yan ay usaping pang Diyos na ang sabi IISA ANG DIYOS. Kung ang DIYOS AY MAY ANAK MAGIGING DALAWA(2) NA SILANG DIYOS mawawala ang GODHEAD kung magiging dalawa sila. Ayon sa aming pag-aaral mapapatunayan ko sa iyo na si YAHWEH at si JESUS ay IISA.

   here’s the link: ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW SA ILANG

   at SI YAHWEH AT SI JESUS AY IISA

   Reply

 3. Posted by Teodorico Asuncion on November 10, 2011 at 4:22 pm

  Mga kaibigan ang nahahari sa ngayon dito sa lupa ay si Satanas.Kaya makita ninyo sa mga laman ng mga balita sa buong mundo ay patayan,huldapan,magkakapatid nagpapatayan,hinahalay na mga babae nagkalat ang mga drug addict kahit saan mang parte ng mundo.Mga taong gahaman sa kapangyarihan at kayamanan na akala nilay wala ng katapusan.Ang ating PANGINOON ay hindi natutulog alam niya lahat ang mga nagaganap dito sa lupa.Bagamat hindi pa bumababa ang ating Mahal na AMA ay sinasamantala ni SATANAS ang maghari pansamantala dito sa lupa kaya laganap na ang kasamaan at karumihan sa buong mundo.Ito ang pinakamasaklap na huling pagsubok sa mga tao

  Reply

 4. Posted by Teodorico Asuncion on November 10, 2011 at 4:57 pm

  ang nasabi sa akin ng ating Mahal na AMA dahil mayroon daw mga kalalakihang marami ang bilang na nakasakay sa mga kabayong itim at nakasuot din itim at nakatakip ang kanilang mukha at may hawak silang tig-isang matulis na espada at tatanungin ka kung sino ang DIYOS mo?Kung ang isasagot mo ay JESUS CHRIST kaagad titigpasin ang iyong leeg ng mga nakasakay ng nakakabayong itim na kalalakihan kaya mag-ingat kayo sa inyong isasagot.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: