MAG-AAWAY AWAY O ANG ALITAN NG MGA MAGKAKASAMBAHAY

JOHN 14:27 “KAPAYAPAAN ANG INIIWAN KO SA INYO, “””ANG AKING””” KAPAYAPAAN ANG IBINIBIGAY KO SA INYO; HINDI ITO KATULAD NG IBINIBIGAY NG SANLIBUTAN. HUWAG KAYONG MABALISA; HUWAG KAYONG MATAKOT.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

MIKAS 7: 6 Lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama, at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyenang babae. Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

LUCAS 12:53 Ang ama laban sa anak na lalaki,
at ang anak na lalaki laban sa ama;
ang ina laban sa anak na babae,
at ang anak na babae laban sa ina;
ang biyenang babae laban sa manugang na babae,
at ang manugang na babae laban sa biyenang babae.”

ANG NAKASULAT SA LUMANG TIPAN

MIKAS 7: 1-20

Kabulukang Moral sa Israel

1 Nakakalungkot ang nangyari. Ang katulad ko’y isang taong gutom. Naghahanap ng bungangkahoy ngunit walang makita ni isa man. Wala ni isang ubas o kaya’y isang igos na labis kong kinasasabikan. 2 Wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid. Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa’y naghahanda ng bitag laban sa kanyang kababayan. 3 Bihasa sila sa paggawa ng kasamaan, ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol. Kasabwat nila sa paggawa ng masama ang mga kinikilalang tao ng bansa. 4 Ang pinakamabuti sa kanila’y parang dawag, parang tinik. Dumating na ang araw ng pagpaparusa sa kanilang mga bantay. Nalalapit na ang araw ng pagkapahiya. 5 Huwag kang magtiwala sa kapwa mo o sa iyong kaibigan. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong asawa. 6 Lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama, at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyenang babae. Ang kaaway ng isang tao’y ang kanya mismong kasambahay.

7 Ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako’y kanyang diringgin.

Ang Gagawing Pagliligtas ni Yahweh

8 Mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin! Kung ako ma’y nadapa, muli akong babangon. Kung ako ma’y nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. 9 Titiisin ko ang galit niya sapagkat nagkasala ako sa kanya. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. 10 Ito’y makikita ng aking kaaway, at mapapahiya siya na nagsabi sa akin, “Nasaan si Yahweh na iyong Diyos?” Makikita ko naman ang kanyang pagbagsak, at niyuyurakan siyang parang putik sa lansangan.

11 Mga taga-Jerusalem, darating ang araw na itatayong muli ang inyong mga pader at lalong lalawak ang inyong nasasakupan. 12 Sa araw na iyon ay babalik sa inyo ang mga tao buhat sa Asiria sa silangan hanggang sa Egipto, sa timog; buhat sa dakong ang hangganan ay ang Ilog Eufrates, mula sa malalayong dagat, at kabundukan. 13 Ngunit magiging disyerto ang lupa dahil sa masasamang gawain ng mga naninirahan doon.

Ang Pag-ibig ni Yahweh Para sa Israel

14 Yahweh, patnubayan mong gaya ng isang pastol ang iyong bayan, ang bayan na iyong pinili. Bagama’t sila’y nag-iisa sa ilang, napapalibutan naman sila ng masasaganang lupain. Hayaan mo silang manirahan at manginain sa sariwang pastulan ng Bashan at Gilead gaya noong unang panahon.

15 Magpakita ka sa amin ng mga kamangha-manghang bagay tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan. 16 Ito’y makikita ng mga bansa at sila’y mapapahiya sa kabila ng kanilang lakas. Mapapahiya sila at matitigilan. Tatakpan nila ang kanilang mga bibig at mga tainga. 17 Gagapang silang parang mga ahas; nanginginig silang lalabas mula sa kanilang mga tanggulan. Takot na lalapit sila kay Yahweh na ating Diyos.

18 Wala nang ibang diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. 19 Muli mo kaming kaaawaan. Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kalaliman ng dagat. 20 Patunayan mo ang iyong katapatan sa bayan ni Jacob at ang iyong pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga ninuno mula pa noong unang panahon.


ANG NAKASULAT SA BAGONG TIPAN

LUCAS 12:49-53

49 “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana’y nagliliyab na ito! 50 May isang bautismo na dapat kong danasin, at ako’y nababagabag hangga’t hindi ito nagaganap. 51 Akala ba ninyo’y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkabaha-bahagi. 52 Mula ngayon, ang lima sa isang sambahayan ay mahahati, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.

53 Ang ama laban sa anak na lalaki,
at ang anak na lalaki laban sa ama;
ang ina laban sa anak na babae,
at ang anak na babae laban sa ina;
ang biyenang babae laban sa manugang na babae,
at ang manugang na babae laban sa biyenang babae.”


ANG SABI SA LUMANG TIPAN NAGHAHANAP SIYA NG BUNGA WALANG MAKITA IBIG SABIHIN WALA NG TAONG HUMAHANAP SA DIYOS NG BUMABA SIYA SA LUPA (MIKAH 7:2).

ANG SABI HIHINTAYIN NIYA ANG PAGLILIGTAS NI YAHWEH AT DUMATING NA ANG TAGAPAGLIGTAS SI JESUS. LAHAT NG MANANAMPALATAYA SA KANYANG PANGALAN AY MALILIGTAS (ACTS 4:12). SI JESUS AT SI YAHWEH ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN NA NAGING TAO AY IISA.

AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: