PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ZACARIAS 13:7 Ito ang sinasabi ni YAHWEH, “TABAK, Kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking pastol. PATAYIN MO SIYA UPANG MANGALAT ANG MGA TUPA; lilipulin ko naman pati maliliit.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

MATEO 26:31-32 Sinabi ni Jesus sa kanila, “Sa GABING ito ako’y iiwan ninyong lahat, gaya ng NASASAAD SA KASULATAN, “PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA”. 32 NGUNIT PAGKATAPOS NA AKO’Y MULING MABUHAY, MAUUNA AKO SA INYO SA GALILEA.


AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: