ANG PAGTUKSO NI SATANAS KAY JESUS

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

DEUTERONOMIO 6:13 Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos; at sa kanya’y maglingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng kanyang pangalan susumpa ka.

KING JAMES VERSION:
DEUTORONOMY 6:13
Thou shalt fear the LORD thy God, and SERVE HIM, and shalt swear by his name.

ANG KATUPARAN NG KASULATAN

MATEO 4:10 Sumagot si Jesus, “LUMAYAS KA SATANAS! SAPAGKAT NASUSULAT, “Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo; Siya lamang ang iyong paglilingkuran.

LUCAS 4:10-13

10 dahil nasusulat,

‘Sa kanyang mga anghel, ika’y itatagubilin,
sila’y uutusan upang ikaw ay ingatan,’

11 at

‘Sa kanilang mga kamay, ika’y aalalayan,
nang sa mga bato, paa mo’y hindi masasaktan.'”

12 Subalit sinagot siya ni Jesus, “Nasusulat, ‘Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos!'”

13 Pagkatapos tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang diyablo at naghintay ng ibang pagkakataon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: