ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH.

ANG PAG-AMIN NI JESUS NA SIYA ANG NASA AKLAT NI ISAIAH.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN…

ISAIAH 61: 1-2

Magandang Balita ng Kaligtasan

1 Ang Espiritu a ng Panginoong Yahweh
ay sumasaakin sapagkat ako’y kanyang hinirang;
sinugo niya ako upang dalhin ang Magandang Balita sa mga inaapi,
upang pagalingin ang mga sugatang-puso,
upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila’y lalaya.

2 Sinugo niya ako upang ipahayag
na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh;
at ang paghihiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway;
sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa;

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN.

LUCAS 4:16-19
(Mateo 13:53-58)(Marcos 6:1-6)

16 Umuwi si Jesus sa Nazaret, ang bayan na kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa, 17 at doo’y ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito:

18 “Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaakin,
sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita.
Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya,
at sa mga bulag na sila’y makakakita.
Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi,

19 at upang ipahayag na darating na ang panahon
ng pagliligtas ng Panginoon.”

LUCAS 4:28-29 – NAGALIT TULOY MGA TAO SA KANYA.

28 Nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. 29 Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinakatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. 30 Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis.

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY AMEN!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: