ANG HULA PATUNGKOL SA TALA SA SILANGAN (STAR IN THE EAST)

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

BILANG 24:17 Nakikita ko ngunit hindi ngayon, Siya’y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. ISANG TALA AY SISIKAT MULA SA LAHI NI JACOB, LILITAW ANG ISANG HARI MULA SA LIPI NI ISRAEL. Ito ang dudurog sa ulo ni MOAB LILIPULIN niyang lahat ang mga anak ni SET.


ANG KATUPARAN NG HULA

MATEO 2:2 at nagtanong tanong doon. “Nasaan ang ipinanganak na HARI NG MGA JUDIO? Nakita namin sa SILANGAN ANG KANYANG TALA AT NAPARITO kami upang SAMBAHIN SIYA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: