BAKIT KAILANGAN PANG MAMATAY SI YESHUA/YEHOSHUA/JESUS?

YESHUA/YEHOSHUA = HEBREW NAME OF JESUS.

VISIT ALSO: BAKIT NAGKAROON NG BAGONG TIPAN?

TANONG SA MGA KRISTIANO BAKIT BA KAILANGAN PANG MAMATAY SI JESUS?

ARMAN’S REPLY:

Noong araw may dalawang TABERNAKULO (TOLDA) ISANG DAKONG BANAL AT ISANG DAKONG KABANAL-BANALAN (HEBREO 9:1-10 AT EXODUS 40:1-33)

DOON SA DAKONG BANAL Naroon ang mga ilawan, ang hapag, at ang mga tinapay na handog sa Diyos.

DOON NAMAN SA DAKONG KABANAL-BANALAN Naroon ang ALTAR NA SUNUGAN NG INSENSO, AT ANG KABAN NG TIPAN, kapwa balot ng ginto. Nasa loob ng Kaban ng Tipan ang sisidlang ginto na may lamang manna (EXODO 16:34 – manna) at ang nagdadahong tungkod ni Aaron (BILANG 17:8-10 – nagdadahong tungkod ni Aaron)

DOON SA DAKONG KABANAL-BANALAN GINAGANAP ANG PAG-AALAY NG DUGO AT LAMAN NG MGA HAYOP SA IKAPAGPAPATAWAD NG MGA KASALANAN (HEBREO 9:7 AT LEVITICO 9:1-24)

LEVITICO 9:7 Kay Aaron nama’y sinabi ni Moisess, “LUMAPIT KA SA DAMBANA AT IHARAP MO ROON ANG IYONG HANDOG PARA SA KASALANAN AT ANG HANDOG NA SUSUNUGIN PARA SA IYO AT SA IYONG SAMBAHAYAN. Dalhin mo rin ANG MGA HANDOG NG MGA TAO upang SILA’Y MATUBOS DIN SA KANILANG MGA KASALANAN; iyan ang iniutos ni Yahweh.

LEVITICO 9:24 Sa harapan niya, lumabas ang apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang tabang nasa dambana. Nang makita ito ngmga tao, sila’y napasigaw at nagpatirapa.

NAPAKABANAL NG DAKONG KABANAL-BANALAN DITO PINATAY NI YAHWEH ANG MGA ANAK NI AARON (NADAB AT ABIHU) NG MAGSUNOG NG HINDI NARARAPAT (LEVITICO 10:1-7)


LEVITICO 10:3
…sinabi ni Yahweh: “Dapat akong KILALANING BANAL ng sinumang lumalapit sa AKIN at dapat parangalan sa harapan ng mga tao.

GANOON MGA KAPATID ANG NANGYAYARI NOON SA LUMANG TIPAN SA IKAPAGPAPATAWAD NG MGA KASALANAN KAILANGANG MAY DUGO AT LAMAN NA INIAALAY AT PAGKATAPOS ITO AY SUSUNIGIN NI YAHWEH AT PARA MATUBOS ANG KANILANG MGA KASALANAN TAON-TAON ITO AY KANILANG GINAGAWA(LEVITICO 9:7 AT HEBREO 9:7)

HANGGANG SA MAGALIT AT MAG-SAWA ANG DIYOS SA MGA DUGO NG HAYOP NA INIHAHANDOG DAHIL HINDI NAMAN SILA NAGIGING TAPAT AT PATULOY SA PAGGAWA NG MGA KASALANAN.

ETO ANG SABI SA MGA HULA (ISAIAH 1:11, AWIT 40:6-8, AWIT 51:16)

ISAIAH 1:11 “Ang sabi ni niya(Yahweh), “Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. SAWA na ako sa mga tupang sinusunog at sa TABA NG BAKANG inihahandog; Hindi ako nalulugod sa DUGO NG MGA TORO at mga KAMBING.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NG AWIT:

AWIT 40:6-8 Ang mga paghahandog pati mga hain,
At mga hayop na handang sunugin
Hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
Upang yaong sala’y iyong patawarin;
Sa halip, ang iyong kaloob sa akin
Ay ang pandinig ko upang ikaw’y dinggin.
7 Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto(SI JESUS);
NASA KAUTUSAN ANG MGA TURO MO.
8 Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
Aking itatago sa puso ang aral.”

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NG AWIT:

HEBREO 10:5-7 “Dahil diyan, nang si Cristo’y MANAOG sa sanlibutan,
sinabi niya sa Diyos,
“Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig,
Kaya’t ihihanda mo ang aking katawan upang maging hain.
6 Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang
mga handog dahil sa kasalanan.
7 Kaya’t aking sinabi, ‘Narito ako (SI JESUS), O Diyos, upang tupdin
ang iyong kalooban’
Ayon sa nasusulat sa Kasulatan tungkol sa akin.”

AWIT 51:16 “Hindi mo na nais ang mga panghandog; Sa haing sinunog di ka nalulugod”.

MGA HAIN AT HANDOG HINDI MO NA IBIG

KAYA ANG GINAWA NG DIYOS NG LUMANG TIPAN NAGING TAO SIYA (KORDERO NA IAALAY SA ARAW NG PASKUWA KAYA PASSOVER FEAST NAMATAY SI JESUS) AT YUONG DAKONG KABANAL-BANALAN NA KANYANG LUGAR SIYA MISMO ANG PUMASOK AT INALAY ANG KANYANG LAMAN AT DUGO SA IKAPAGPAPATAWAD NG ATING MGA KASALANAN. KAYA LAHAT NG TUNAY INUULIT KO TUNAY NAKI-PAG-ISA KAY KRISTO-JESUS AY TINUBOS NA SA KANYANG KASALANAN.

JOHN 1:29-30
….Narito ang KORDERO NG DIYOS na NAG-AALIS ng KASALANAN ng SANLIBUTAN 30 Siya(si Jesus) ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na KASUNOD KO ANG ISANG HIGIT SA AKIN SAPAGKAT SIYA’Y SIYA NA BAGO PA AKO IPANGANAK.

HEBREO 9:12 Minsan lamang pumasok si Cristo sa Dakong Kabanal-banalan, at iyo’y sapat na. Hindi dugo ng kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, KUNDI ANG SARILING DUGO, SA IKAPAGPAPATAWAD NG MGA KASALANAN NATIN.

ROMA 2:22 Pinawawalang sala ng DIYOS ang lahat ng nanalig kay Jesu-Cristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa KANYA (JESUS), maging JUDIO AT MAGING HENTIL.

ROMA 2:23 Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng DIYOS.

KUNG ANG LAHAT NG TAO’Y NAGKASALA KANINONG DUGONG BANAL ANG NARARAPAT IHANDOG SA DAKONG KABANAL-BANALAN? TANGING DUGO LAMANG NG DIYOS ANG MAKAPAGLILINIS SA ATING MGA KASALANAN SAPAGKAT SIYA LAMANG ANG NAG-IISANG BANAL. AMEN!

ANG PAGHAHANDA AT TUNTUNIN SA PASKUWA PAKIBASA (EXODUS 12:43-51)

EXODUS 12:46 Sa loob ng bahay kakanin ang Korderong Pampaskuwa (PASSOVER FEAST), huwag ilalabas kahit kapiraso nito at HUWAG DING BABALIIN KAHIT ISANG BUTO (JOHN 19:36 (HINDI NABALI ANG BUTO NI JESUS) AT BILANG 9:12).

EXODUS 12:22-23 NG PATAYIN ANG MGA PANGANAY NA LALAKI AT MGA HAYOP (EXO. 12:29) LAHAT NG MAY DUGO NG TUPA SA HAMBA NG PINTO HINDI NIYA PAPATAYIN. GANYAN DIN ANG MANGYAYARI SA HINAHARAP LAHAT NG WALANG DUGO NG KORDERO (ANG BAGONG TIPAN ANG TATAK NG PAGKAKAPAKO SA KRUS NI KRISTO-JESUS SA ATING MGA PUSO AT ISIPAN) AY MAMATAY DIN AT HINDI MALILIGTAS (1 COR. 1:18 “Sa mga NAPAPAHAMAK, ang aral tungkol sapagkamatay ni Cristo sa Krus ay isang kahangalan; ngunit sa ATIN NA MGA INILILIGTAS, ITO’Y KAPANGYARIHAN NG DIYOS”). TANDAAN!!!! ARAW NG PASKUWA(PASSOVER FEAST) NANGYARI ANG LAHAT NG ITO ARAW DIN NG PASKUWA(PASSOVER FEAST) NAMATAY ANG KORDERO ANG PANGINOONG YESHUA/JESUS


ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

SINO ANG PUMASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN?

SINO ANG TUPANG PINATAY SARILI BA NIYA O IBA?

ANG PAGSILANG NG MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA

DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN?

MAGSASAPALARAN SA MGA DAMIT NI JESUS NAKAHULA DIN

MGA HULA SA KAMATAYAN NI JESUS.
PSALM 22:1-18 AND ISAIAH 52:13-15, ISAIAH 53:1-12 (THE CRUCIFIXION) AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: