BAKIT NAGKAROON PA NG BAGONG TIPAN? (KASI NGA NAKAHULA/PROPHECIED)

80 DAYS OF MOISES IN MT. SINAI!!!!!!!!

SAKSI NA MGA TAO NOONG PANAHON NI MOISES ISINUMPA NG DIYOS!!!!

VISIT ALSO: BAKIT KAILANGANG MAMATAY NI JESUS SA KRUS?

KASI PO YAN AY ISANG PANGAKO NOONG PANAHON NI MOISES! NA HINDI NILA NATUPAD NI AARON NA MAIPAKILALA SA MGA TAO ANG TUNAY NA BATO/HESUS. DITO SA TALATANG IBIBIGAY KO WALA SILANG PAGKAKAMALI NA NABANGGIT.

EXODO 17:6 “Hihintayin ko kayo sa ibabaw malaking BATO sa HOREB. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao”. Gayon nga ang ginawa ni Moises; at ito’y nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. 7 Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang “MASA” at “MERIBA” dahil sa doo’y NAGTALO-TALO ang mga Israelita at sinubok nila si YAHWEH. Ang pinagtalunan nila ay kung PINAPATNUBAYAN SILA NI YAHWEH O HINDI.

PAREHO NG KWENTO PERO MAY PAGKAKAMALI PALANG NAGANAP. ANO YUONG PAGKAKAMALI NA IYON BASAHIN PO NATIN.

BILANG 20:10-13 Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng MALAKING BATO ang buong bayan. Sinabi niya, “Makinig kayo, mga mapaghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? 11 Pagkasabi noon, MAKALAWANG PINALO ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati na ang kanilang kawan.

ETO YUONG GALIT NG DIYOS…ituloy po natin ang verse

12 Ngunit pinagsabihan ni YAHWEH sina Moises at Aaron. Wika niya: “DAHIL SA KAKULANGAN NG INYONG PAGTITIWALA na IPAKILALA ang AKING KABANALAN SA HARAPAN NG BAYAN, HINDI KAYO MAKAKARATING SA LUPAING IBIBIGAY KO SA KANILA.”
13 Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban kay YAHWEH; Ipinakita niya dito ang KANYANG KABANALAN.

PINAHAHAMPAS LANG HAMPAS LANG MEANING ISA. PINALO NIYA NG DALAWANG BESES.

ETO YUONG BATO NA YAN.
I CORINTHIAN 10:2-4
Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal 4at uminom din ng iisang inuming espirituwal, mula sa Batong espirituwal na sumubaybay sa kanila, at ang Batong iyon ay si Cristo.

BAUTISMO NG ULAP AT DAGAT?
OO kasi:
Sila ang mga nakasaksi ng bitakin ni Moises ang dagat na may haliging ulap na naroron.

EXODO 14:19 Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila, gayon din ang haliging apoy at ulap (talatang 24 apoy at ulap). 21…isang malakas na hangin mula sa SILANGAN at nahati ang tubig/dagat.

(MAY APAT NA ANGHEL ANG HILAGA, KANLURAN, SILANGAN AT TIMOG) PAHAYAG 7:1 “Pagkatapos nito ay may nakita akong APAT NA ANGHEL na nakatayo sa APAT NA SULOK NG DAIGDIG.”

AYAN PO MGA KAPATID ANG BATONG IYON AY SI KRISTO JESUS. I (CORINTHIAN 10:2-4)


ANG WALUMPUNG (80) ARAW NI MOISES SA BUNDOK NG SINAI.

UNANG (1ST) 40 DAYS NI MOISES SA BUDOK NG SINAI.

EXODO 24:18 Umakyat nga roon si Moises at napaloob siya sa ulap sa loob ng apatnapung araw (40 days) at apatnapung (40 nights) gabi.

SA UNANG AKYAT HINDI PO NAGLIWANAG ANG MUKHA NI MOISES DIYAN. PAGBABA PO NIYA NAGSISISAMBA NA ANG MGA TAO SA GUYANG GINTO (EXODO 32) BINASAG NIYA ANG 2 BATO NG KAUTUSAN.

PANGALAWANG (2ND) 40 DAYS NA  AKYAT NI MOISES.

INULIT ANG TIPAN 

EXODU 34:10 Sinabi ni YAHWEH, “Makikipagtipan ako sa inyo, Sa harapan ng iyong bayan ay gagawa ako NG MGA HIMALANG HINDI PA NANGYAYARI SA DAIGDIG KAHIT KAILAN.

Mayroon pa palang mga HIMALA NA DI NANGYAYARI SA DAIGDIG KAHIT KAILAN? ETO ANG ISANG PAGPAPATUNAY.

JOHN 9:32 “Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag.

PANGALAWANG PAG-AKYAT NAGNINGNING ANG MUKHA NI MOISES.

EXODO 34:28 Si Moises ay apatnapung araw at apatnapung gabing kasama ni YAHWEH, HINDI KUMAKAIN AT UMIINOM. Isinulat niya sa mga tapyas ng bato ang mga tuntunin ng tipan, ANG SAMPUNG UTOS.

EXODO 34:29 Mula sa Bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay YAHWEH ay NAGNININGNING PALA ANG KANYANG MUKHA.

EXODO 34:33-35 Pagkasabi nito, tinakpan niya (ni Moises) ang kanyang mukha. 34 Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipagusap kay YAHWEH, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh.35 at makikita na naman nila ang nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay YAHWEH.

GANYAN ANG GINAGAWA NI MOISES KAPAG NAGNININGNING ANG KANYANG MUKHA TINATAKPAN SA HARAP NG MGA TAO.

2 CORINTHIAN 3:11-15 Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nanatili magpakailanman. 12 Dahil sa pag-asa nating iyan, malakas ang ating loob. 13 Hindi tayo tulad ni Moises, na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang yaon. Ngunit matigas ang kanilang ulo, kaya hanggang ngayo’y (at present daw) nanatili ang talukbong na yaon tuwing binabasa nila ang MATANDANG TIPAN. At MAAALIS LAMANG ANG TALUKBONG NA ITO KAPAG ANG ISANG TAO’Y NAKIPAG-ISA KAY CRISTO JESUS.

Kaya madami mga kapatid sa atin MAY TALUKBONG PA ANG MGA MUKHA Kasi HINDI KAYO NAKIKIPAG-ISA KAY KRISTO LAMANG WALA NG IBA.

ETO ANG HULA PA SA LUMANG TIPAN :

ANG HULA NI PROPETA JEREMIAH:

JEREMIAH 31:31-34 Sinasabi pa ni Yahweh, Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. 32Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. 33Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. 34Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala si Yahweh; lahat sila, dakila’t hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA JEREMIAH SA BAGONG TIPAN:

HEBREO 8:7:12 Kung walang kakulangan ang UNANG TIPAN, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. (v.8) Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya’t sinabi niya, “DARATING ANG MGA ARAW, NA AKO’Y MAKIKIPAGTIPAN NANG PANIBAGO SA BAYANG ISRAEL AT SA ANGKAN NG JUDA. (v.9) Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga NINUNO NG AKAYIN KO SILA MULA SA EGIPTO,…..(makikita prophecy nito sa JEREMIAH 31:31-34)

7Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. 8Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya’t sinabi niya,
“Darating ang mga araw,
Na ako’y makikipagtipan nang panibago sa bayang Israel
At sa angkan ng Juda,

9Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno,
Nang akayin ko sila mula sa Egipto.
Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin,
Kaya’t sila’y pinabayaan ko.

10Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel,
Pagdating ng mga araw na iyon:
Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos,
At iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso.
Ako ang magiging Diyos nila,
At sila nama’y magiging bayan ko.

11Hindi na kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan,
O sabihin sa kanyang kapatid,
‘Kilalanin mo ang Panginoon.’
Sapagkat ako’y kikilalanin nilang lahat,
Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila.
12Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan,
At lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan.”

HEBREO 8:13 Nang sabihin ng DIYOS ANG TUNGKOL SA BAGONG TIPAN, PINAWALAN NIYA NG BISA ANG UNA. AT ANUMANG NAWAWALAN NG BISA AT NALULUMA AY MALAPIT NG MAWALA.

TANDAAN: HINDI PO TAYO PWEDENG MAGLAGAY NG ALAK SA LUMANG LALAGYAN O MAGTAGPI NG BAGONG DAMIT SA LUMANG KASUOTAN. IBIG PONG SABIHIN…KAILANGANG DATING PANANAMPALATAYA NA BINAGO NG DIYOS NA SIYA RIN ANG YESHUA/JESUS NA YAN NGAYON.

AMEN!

10 responses to this post.

 1. BAKIT BA KAILANGAN PANG MAMATAY NI JESUS?
  ************************************

  (ESPIRITU AT KAPANGYARIHAN AY BUHAY KATAWANG LUPA LANG ANG NAMATAY REVELATION 1:18)

  NAGKULANG ANG KANYANG BAYAN HEBREW 8:7 KAYA NANGAKO SIYA NA GAGAWA SIYA NG “BAGONG TIPAN”

  ETO ANG HULA PA SA BAGONG TIPAN :

  ANG HULA SA JEREMIAH:

  JEREMIAH 31:31-34 Sinasabi pa ni Yahweh, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. 32Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. 33Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. 34Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala si Yahweh; lahat sila, dakila’t hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”

  ANG KATUPARAN:

  HEBREO 8:7:12 Kung walang kakulangan ang UNANG TIPAN, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. (v.8) Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya’t sinabi niya, “DARATING ANG MGA ARAW, NA AKO’Y MAKIKIPAGTIPAN NANG PANIBAGO SA BAYANG ISRAEL AT SA ANGKAN NG JUDA. (v.9) Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga NINUNO NG AKAYIN KO SILA MULA SA EGIPTO,…..(makikita prophecy nito sa JEREMIAH 31:31-34)

  7Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. 8Ngunit nakita ng Diyos ang [[[[[[[[pagkukulang ng kanyang bayan]]]], kaya’t sinabi niya,
  “Darating ang mga araw,
  Na ako’y makikipagtipan nang panibago sa bayang Israel
  At sa angkan ng Juda,

  9Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno,
  Nang akayin ko sila mula sa Egipto.
  Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin,
  Kaya’t sila’y pinabayaan ko.

  10Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel,
  Pagdating ng mga araw na iyon:
  Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos,
  At iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso.
  Ako ang magiging Diyos nila,
  At sila nama’y magiging bayan ko.

  11Hindi na kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan,
  O sabihin sa kanyang kapatid,
  ‘Kilalanin mo ang Panginoon.’
  Sapagkat ako’y kikilalanin nilang lahat,
  Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila.
  12Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan,
  At lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan.”

  (TANONG: BAKIT BA KAILANGAN PANG MAMATAY?) EH ARAW NGA NG PASKUWA EH..GANYAN ANG NAGANAP NG TIME NI MOISES SA EXODUS 12:1-51 AT GANYAN DIN ANG GAGAWING PAGLILIGTAS NGAYON!!!)
  Like · · Unfollow Post · 3 hours ago

  Saeed Ahmad Khan likes this.
  Arman G. de Castro
  HINDI DIYOS ANG NAGKAMALI……ANG KANYANG “BAYAN” BASA..

  HEBREW 8:8 Ngunit nakita ng Diyos ang PAGKUKULANG ng kanyang BAYAN,

  KAYA’T BINIGYAN NIYA TAYO NG SECOND CHANCE!!!!!!
  …See More
  15 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro PAANO BA PINAG-TIBAY ANG LUMANG TIPAN DATI?

  READ EXODUS 24:1-11

  EXODUS 24:8 Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng [[[[[[[[dugo at winisikan ang mga tao]]]]]]. Sinabi niya, [[[[[[[[[[“Ang DUGONG ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito.”]]]]]]

  NANATILI ANG DUGO NA IWINISIK………GANYAN DIN TAYO DAPAT NGAYON…………….
  a few seconds ago · Like

  Reply

 2. ANG 80 DAYS NI MOISES SA MT. SINAI…….YEHOSHUA NA PANGALAN NIYA HANGGANG NGAYON………yan eh kung maniniwala ka at mauunawaan mo ang PROPHECY NI MOISES AT ANG DAKONG BANAL(OT) AT DAKONG KABANAL-BANALAN(NT) SA

  HEBREW 9 AT EXODUS 16:34(MOST HOLY PLACE) EXODUS 26:33(HOLY PLACE)
  STUFF OF AARON NUMBERS 17:10 COMPARE THAT IN THE WHOLE CHAPTER OF HEBREW 9.

  HEBREW 9:15

  15 Kaya nga, si Cristo ang tagapamagitan ng BAGONG TIPAN. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila’y nasa ilalim pa ng LUMANG TIPAN. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako.

  SA LANGIT NA MISMO PUMASOK SI KRISTO DOON SA DAKONG KABANAL-BANALAN(YUONG PAG-AARI LANG NG DIYOS)

  HEBREW 9:24 Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. [[[[[[[[[[[[[[[Sa langit mismo siya pumasok]]]]]]]]]]]]] at ngayo’y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.

  KANYA LANG YAN AT WALANG PWEDENG PUMASOK BASTA BASTA DIYAN KAYA NAPATAY ANG ANAK NI AARON NA SI NADAB AT ABIHU.

  HEBREW 9:25 Ang pinakapunong pari ng mga Judio ay pumapasok sa Dakong Banal taun-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Cristo’y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili.

  *****************
  ETO PAGPATAY SA MGA ANAK NI AARON. (BANAL YUONG LUGAR NA YON ANG DAKONG KABANAL-BANALAN NA LANGIT NA INUTOS KAY MOISES NA GAWIN KATULAD NG IPINAKITA NIYA SA BUNDOK.
  *****************
  Levitico 10: 1-20

  Ang Kasalanan nina Nadab at Abihu (MGA ANAK ITO NI AARON)

  1 Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso, nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. 2 Kaya’t mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. 3 Sinabi ni Moises kay Aaron, “Ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh: ‘Dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao.'” Hindi nakaimik si Aaron.

  4 Kaya’t ipinatawag ni Moises sina Misael at Elzafan, mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron at sinabi sa kanila, “Alisin ninyo sa harap ng santuwaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo.” 5 Lumapit ang dalawa at inilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mahabang panloob na kasuotan.

  6 Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak nitong sina Eleazar at Itamar, “Huwag ninyong guluhin ang inyong buhok ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa dahil sa nangyari kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao. Ngunit sila’y maaaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. 7 Huwag kayong lalayo sa pintuan ng Toldang Tipanan sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod.” At sinunod naman nila ang iniutos ni Moises.

  INUTOS KAY MOISES NA GAWIN KATULAD NG IPINAKITA NIYA SA BUNDOK NG MAGNINING ANG MUKHA NI MOISES SA 2ND 40 DAYS NIYA.

  HEBREW 8:5 Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito, [[[[[[[“Gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok.” ]]]]]]]

  Reply

 3. […] BAKIT NAGKAROON PA NG BAGONG TIPAN? Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  Reply

 4. WALA PA INGKONG(MGA PROPETA NG IBANG RELIGION) MO BIBLIA NA YAN HISTORY NG MGA TAO NOONG ARAW YAN..IBINIGAY LANG YANG KASULATAN PARA MA-IAYOS ANG MGA ILILIGTAS..430 YEARS LUMABAS IN TIME OF MOISES…WALANG NABASA SI ABRAHAM NA KASULATAN…PERO NALIGTAS SA PANANALIG..

  ETO BASA.. GALACIA 3:15-29. lalagyan ko ng BRACKET!!!!!!!!!!

  Ang Kautusan at ang Pangako

  15 Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapapawalang-kabuluhan ninuman. Hindi rin ito maaaring dagdagan. 16 Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi, “At sa kanyang mga sup- ling,” na ang tinutukoy ay marami kundi, “At sa iyong supling,” na iisa ang tinutukoy at ito’y si Cristo. 17 Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon ay hindi mapapawalang-saysay ng Kautusan na dumating pagkaraan ng[[[[[[[[[[[ 430 taon]]]]]], ni hindi rin mapapawalang-saysay ng Kautusang ito ang mga pangako ng Diyos. 18 Kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa Kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako.

  19[[[[[[[[ Kung ganoon, bakit pa ibinigay ang Kautusan?]]]]]]]]]] [[[[[[[Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Bago dumating ang anak na pinangakuan]]]]]]]]]], ibinigay ang Kautusang ito sa pamamagitan ng mga anghel, sa tulong ng isang tagapamagitan. 20 Ngunit hindi kailangan ang tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan—at ang Diyos ay iisa.
  Ang mga Anak at ang mga Alipin

  21 Ang ibig bang sabihin nito’y sumasalungat ang Kautusan sa mga pangako ng Diyos? b Hinding-hindi! Kung nakapagbibigay-buhay sana ang Kautusan, ang tao’y magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. 22 Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao’y alipin ng kasalanan, kaya’t ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesu-Cristo na ibibigay sa lahat ng sumampalataya.

  23 Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo’y ikinulong ng Kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Cristo ay mahayag. 24 Kaya’t ang Kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Cristo upang tayo’y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. 25 Ngayong sumasampalataya na tayo kay Cristo, wala na tayo sa pangangalaga ng Kautusan.

  26 Dahil sa inyong pananalig kay Cristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. 27 Ang buhay mismo ni Cristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo’y mabautismuhan sa kanya. 28 Wala nang pagkakaiba ang Judio at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. [[[[[[[[[[29 At kung kayo’y kay Cristo, kayo’y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos.]]

  Reply

 5. […] CLICK: BAKIT NAGKAROON NG BAGONG TIPAN!! AMEN! Share this:FacebookTwitterEmailPrintLike this:LikeBe the first to like […]

  Reply

 6. papurihin siya dahil sa kanya biyaya

  Reply

 7. […] SO YOU HAVE TO THINK NOW IN OUR PRESENT TIME ARE YOU A SLAVE OF OLD TESTAMENT OR NEW TESTAMENT? […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: