ANG TUNAY NA BATO (PROPHECY AND FULFILLMENT)

[ANG HULA SA LUMANG TIPAN]

ISAIAH 8:13-16


13Ang Makapangyarihang si Yahweh ang dapat ninyong igalang, Siya ang inyong katakutan. 14 Siya ang magiging BATONG kanlungan (SI YAHWEH ANG BATO), Ngunit sa dalawang sambahayan ng Israel ay batong katitisuranBitag at patibong sa mga naninirahan sa Jerusalem.

15 Dahil sa kanya, marami ang babagsak,Marami ang mabubuwal at madudurog, Marami ang masisilo at mabibitag.”16Itanim mo sa isip ang patotoong ito,Iukit mo ang mga aral na ito Sa puso ng aking mga alagad.


ISAIAH 28:16
Ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh:
Maglalagay ako ng BATONG-saligan sa Sion,
Subok, matatag at mahalaga:
‘Ang magtiwala rito’y hindi mapapahiya.’

ISAIAH 48:21 Nang patnubayan ni Yahweh ang bayang Israel Sa pagbagtas sa malawak at mainit na ilang,
Hindi ito nauhaw bahagya man Pagkat binutas niya ang isang malaking bato (SI JESU-CRISTO 1 COR. 10:3-4) At ang tubig ay bumukal.

ISAIAH 30:29 Tulad ng gabi ng pagdiriwang ninyo ng banal na kapistahan, masaya kayong aawit, at sa saliw ng tugtog ng plauta, masayang aahon sa bundok ni Yahweh, ang Bato ng Israel.(ANG BATO NG ISRAEL SI YAHWEH…..

[ANG KATUPARAN NG MGA HULA]

1 PEDRO 2:4-8

4 Lumapit kayo sa kanya; siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao ngunit pinili ng Diyos na mahalaga sa kanyang paningin. 5 Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espirituwal. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espirituwal na kalugud-lugod sa kanya alang-alang kay Jesu-Cristo, 6 sapagkat sinasabi ng kasulatan,

“Tingnan ninyo,

inilalagay ko sa ZION ang isang batong-panulukan, pinili at mahalaga;
hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa kanya.”

7 Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa kanya, ngunit sa mga walang pananampalataya, matutupad ang nasa kasulatan,

“Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay
ang siyang naging batong-pundasyon.”

8 At

“Batong katitisuran ng mga tao,
batong ikadadapa nila.”

Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos; ganoon ang nakatakda para sa kanila.

ACTS 4:11Ang Jesus na ito
Ang batong itinakwil ninyong
mga tagapagtayo ng bahay
Ang siyang naging batong
panulukan.’

Efeso 2:20 Kayo’y itinayo rin sa saligan gn mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si CRISTO JESUS.

I CORINTHIAN 10:3-4 Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal 4at uminom din ng iisang inuming espirituwal, mula sa Batong espirituwal na sumubaybay sa kanila, at ang Batong iyon ay si Cristo. (EXO. 17:6 (BATO SA HOREB), BILANG 20:10-11(BATO SA HOREB) ,ISAIAH 48:21 tingnan sa taas.)

ROMA 9:33 ayon sa nasusulat,
Naglagay ako sa Sion ng isang batong-katitisuran,
Isang malaking batong kanilang kararapaan.
Ngunit hindi mabibigo ang sa kanya’y nananangan.

Tunay po mga kapatid na ang Bato ng Israel na si Yahweh ay si Jesus Christ din pag-aralan po nating mabuti ang mga nakasulat sa itaas at sa tulong ng Espiritu Santo ng ating Panginoong JESU-CRISTO ito ay ating mauunawaan ng lubos.

PAREHO NG KWENTO PERO MAY PAGKAKAMALI PALANG NAGANAP. ANO YUONG PAGKAKAMALI NA IYON BASAHIN PO NATIN.

BILANG 20:10-13 Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng MALAKING BATO ang buong bayan. Sinabi niya, “Makinig kayo, mga mapaghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig mula sa batong ito? 11 Pagkasabi noon, MAKALAWANG PINALO ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati na ang kanilang kawan.

ETO YUONG GALIT NG DIYOS…ituloy po natin ang verse

12 Ngunit pinagsabihan ni YAHWEH sina Moises at Aaron. Wika niya: “DAHIL SA KAKULANGAN NG INYONG PAGTITIWALA na IPAKILALA ang AKING KABANALAN SA HARAPAN NG BAYAN, HINDI KAYO MAKAKARATING SA LUPAING IBIBIGAY KO SA KANILA.”
13 Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban kay YAHWEH; Ipinakita niya dito ang KANYANG KABANALAN.

PINAHAHAMPAS LANG HAMPAS LANG MEANING ISA. PINALO NIYA NG DALAWANG BESES.

ETO YUONG BATO NA YAN.
I CORINTHIAN 10:2-4
Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal 4at uminom din ng iisang inuming espirituwal, mula sa Batong espirituwal na sumubaybay sa kanila, [[[[[[[[[[[[at ang Batong iyon ay si Cristo.]]]]]]]]]

MAKINIG ANG MAY PANDINIG!!!! ANG DIYOS NAGING TAO!!!!

CLICK HERE: BATO NGA BA SI PEDRO?

 

 
CLICK: BAKIT NAGKAROON NG BAGONG TIPAN!!
AMEN!

3 responses to this post.

 1. [[[[[[[[[[[CHRIST JESUS HIMSELF AS THE CHIEF CORNERSTONE. ]]]]]]]]]

  ARMAN’S REPLY: IN YOUR MATTHEW 21:33-46.

  1 Peter 2:4-8 (JESUS PARABLES IN MATTHEW 21:33-46 IS ABOUT HIMSELF)

  [[[The Living Stone and a Chosen People]]]

  4 As you come to him, the living Stone—rejected by humans but chosen by God and precious to him— 5 you also, like living stones, are being built into a spiritual house[a] to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 6 For in Scripture it says:

  “See, I lay a stone in Zion,
  a chosen and precious cornerstone,
  and the one who trusts in him
  will never be put to shame.”[b]

  7 Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe,

  “The stone the builders rejected
  has become the cornerstone,”[c]

  8 and,

  “A stone that causes people to stumble
  and a rock that makes them fall.”[d]

  They stumble because they disobey the message—which is also what they were destined for.

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[(READ THE PROPHECY IN ISAIAH 8:13-16)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  ************************
  JESUS IS THE ROCK/STONE

  Acts 4:11

  11 [[[[[Jesus is]]]

  [[[[ “‘the stone you builders rejected,
  which has become the cornerstone.]]]]

  1 Corinthians 10:3-4 (THE ROCK IN HOREB…

  3 They all ate the same spiritual food 4 and drank the same spiritual drink; for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that[[[[[[[ rock was Christ. ]]]

  Ephesians 2:20

  20 built on the foundation of the apostles and prophets, with [[[[[[[[[[[CHRIST JESUS HIMSELF AS THE CHIEF CORNERSTONE. ]]]]]]]]]

  Reply

 2. THE PROPHECY ABOUT THE ROCK OR CORNERSTONE!!

  VULGATE BIBLE 405 A.D.

  ISAIAH 8:13-16

  13 Sanctify the Lord of hosts himself: and let him be your fear, and let him be your dread.

  14 And he shall be a sanctification to you. But for a [[[stone of stumbling]]]], and for a [[[[[[[rock of offence to the two houses of Israel]]]], for a snare and a ruin to the inhabitants of Jerusalem.

  15 And very many of them shall stumble and fall, and shall be broken in pieces, and shall be snared, and taken.

  16 Bind up the testimony, seal the law among my disciples.

  ISAIAH 28:16

  16 Therefore thus saith the Lord God: Behold I will lay a [[stone in the foundations of Sion]], a tried stone, a [[corner stone]], a precious stone, founded in the foundation. He that believeth, let him not hasten.

  ISAIAH 48:21
  21 They thirsted not in the desert, when he led them out: he brought forth water out of the rock for them, and he clove the rock, and the waters gushed out. (1 COR. 10:3-4)

  Reply

 3. […] ITINAKWIL ANG MAGIGING BATONG KANILANG KATITISUARAN SI (KRISTO) ANG TUNAY NA BATO AYON SA PROPHECY.https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/si-yahweh-at-si-jesus-ay-bato-na-naging-katitisuran/ ANG TUNAY NA BATO (PROPHECY […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: