NG IPAPATAY NI HERODES ANG MGA SANGGOL.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Jeremias 31:15 Sinabi pa rin ni Yahweh:
“Narinig sa Rama ang tinig – Panaghoy at malakas na
panambitan. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang
mga anak. Hindi siya maaliw sapagkat patay na sila”

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 2:17-18

17 “Sa gayo’y natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias:
18 “Narinig sa Rama ang malakas na
panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang
mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng
kalungkutan Dahil sa pagkamatay nila.”

PALIWANAG: Ayan mga kapatid dapat maganap yaang hula ni Jeremias na dapat ipapatay ang mga sanggol ni Herodes matapos isilang si Jesus. Kung magbabasa kayo ng Biblia bigyang pansin po ang mga katagang :

Sa gayo’y natupad ang sinasabi ni Propeta ?????”
“Ganito ang sinulat ng propeta”
“Natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta”
“Sapagkat nasusulat”
“Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng Propeta”
atbp……

Pansinin po natin may tinutupad lamang si Jesus wala Siyang ginanap na ginusto niya kundi pawang mga nakasulat lamang patungkol sa kanyang sarili. (LUCAS 24:44-45)

One response to this post.

 1. PROPHECY OF PROPHET JEREMIAH 609 B.C.

  Jeremiah 31:15 Thus saith the Lord; A voice was heard in Ramah, lamentation, and bitter weeping; Rachel weeping for her children refused to be comforted for her children, because they were not.

  RAHEL IS THE WIFE OF JACOB/BURRIED IN BETHLEHAM(EFRATA)
  Genesis 35:19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, [[[[[which is Bethlehem.]]]]

  THE PROPHECY FULFILLED IN….

  Matthew 2:17-18

  Then was fulfilled that which was[[[[[ spoken by Jeremiah]] the [[[[[[prophet]]]], saying,

  18 In Rama was there a voice heard, lamentation, and weeping, and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted, because they are not. (JEREMIAH 31:15)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: