“NAKITA” AT “NAKAUSAP” NI PROPETA ISAIAH SI JESUS

NAKITA AT NAKAUSAP NI PROPETA ISAIAH SI JESUS CHRIST PAANO MANGYAYARI YON EH PROPETA NG LUMANG TIPAN SI ISAIAH?BASAHIN PO NATIN KUNG PAANO NAKITA KUNG TUTUUSIN SI YAHWEH ANG KANYANG NAKAUSAP SA TALATANG ISAIAH 6:1.

Ang Pagtawag kay Isaias Upang Maging Propeta

ISAIAH 6:1-13

1 Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong Templo. 2 May mga serapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa’y may anim na pakpak: dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa mga paa, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. 3 Sinasabi nila sa isa’t isa ang ganito:

“Banal, banal, banal si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat!

Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian.”

4 Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng Templo at ang loob nito’y napuno ng usok. 5 Sinabi ko, “Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang Hari, si Yahweh, ang Makapangyarihan sa lahat!” (APOCALYPSIS 4:6-8)

6 Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar, at lumipad patungo sa akin. 7 Idinampi niya ang baga sa aking mga labi, at sinabi: “Ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan.” 8 At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin?” Sumagot ako, “Narito po ako; ako ang inyong isugo!” 9 At sinabi niya, “Humayo ka at sabihin mo sa mga tao:

‘Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa;
tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.’

10 Papurulin mo ang kanilang kaisipan,
kanilang pandinig iyo ring takpan,
bulagin mo sila upang hindi makakita,
upang sila’y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa.
Kundi’y baka magbalik-loob sila at sila’y pagalingin ko pa.”

11 Itinanong ko: “Hanggang kailan po, Panginoon?” Ganito ang sagot niya:
“Hanggang ang mga lunsod ay mawasak at mawalan ng tao,
hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan,
at ang lupain ay matiwangwang;

12 hanggang sa ang mga tao’y itapon ni Yahweh sa malayong lugar,
at ang malawak na lupain ay wala nang pakinabang.

13 Matira man ang ikasampung bahagi ng mga tao,
sila rin ay mapupuksa, parang pinutol na puno ng ensina,
na tuod lamang ang natira.
Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos.”


APOCALYPSIS 4:6-8

6 Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal.Sa apat na panig ng trono ay may apat na buhay na nilalang, na punung-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. 7 Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon; katulad naman ng baka ang pangalawa; kamukha ng tao ang pangatlo; at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-apat. 8 Ang bawat isa ay may tig-aanim na pakpak, at punung-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi,

“Banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat,
ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan, at siyang darating.”

ANG HULA SA ISAIAH 6:9 NAKASULAT SA IBABA NA MAKIKITA SA ITAAS.

‘Makinig man kayo nang makinig ay hindi kayo makakaunawa;
tumingin man kayo nang tumingin ay hindi kayo makakakita.’

SAAN YAN NATUPAD YANG MAKINIG MAN…? SA JOHN 12:39-40

JOHN 12:39-40

39 Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias,

40 Binulag ng Diyos ang kanilang mga mata
at pinatigas ang kanilang mga puso,
upang sila’y hindi makakita,
ni makaunawa ang kanilang mga isip,
baka pa sila’y manumbalik sa akin
at sila’y pagalingin ko. (PROPHECY NI ISAIAH 6:9)

41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

PAANO NAGKITA SI ISAIAH AT SI JESUS?

KASI MGA KAPATID SI YAHWEH AT SI JESUS NGA AY IISA KAYA NAKAPAG-PAHAYAG SI ISAIAH NG PATUNGKOL KAY JESUS GAYONG SA LUMANG TIPAN SILA NAGKITA.

Nawa’y sumainyo ang espiritu ng ating Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo ang nag-iisang Diyos na buhay.

Amen!

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: