HINDI MABABALI ANG BUTO NG KORDERO/JESUS.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Exodus 12:46 “Sa loob ng bahay kakanin ang korderong Pampaskuwa, huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang buto.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

John 19:36 Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng Kasulatan.Walang mababali sa kanyang mga buto.

PALIWANAG: Si JESUS ang TUPA na inalay sa ARAW NG PASKUWA katulad ng kapanahunan nila Moises noon ang katawan at dugo ni Kristo ang dugong tumigis ng Araw ng Paskuwa ito ang araw na namatay si Jesus. Bigyang pansin natin mga kapatid ang talatang ito “John 19:36 Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng Kasulatan.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: