ANG MULING PAGKABUHAY

HINULAAN ITO NI DAVID

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 16:10 “Sapagkat di mo tutulutang ang mahal
mo ay malagak, Sa balon ng mga patay upang doon
ay maagnas.

Awit 30:3
“Mula sa libingang
Daigdig ng mga patay, hinango mo ako
at muling binuhay;
Ako, na kasama nilang napabaon sa kailaliman.

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

Gawa 2:31 “Ang muling pagkabuhay ng Mesias ang nakita’t hinulaan ni David nang kanyang sabihin:
‘Hindi siya pinabayaan sa daigdig
ng mga patay;
At hindi itinulot na mabulok ang
kanyang katawan.

PALIWANAG: Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nakahula din at yan nga ang naganap noong kapanahunan niya.

Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

HULA AT KATUPARAN NG NAUUHAW AKO!

ANG HULA SA DIYOS KO DIYOS KO BAKIT MO AKO PINABAYAAN NA DAPAT TUPARIN

HINDI MABUBULOK SI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

ANG MULING PAGKABUHAY NI HESUS HULA AT KATUPARAN PA DIN

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: