WHAT IS “PATRIPASSIANISM” CHURCH NAME YESHUA\YEHOSHUA\YEHUSHUA?

 

 

GOD IS NOT A NAME!!!!!!!!!
SIMPLE PATRI(FATHER) PASSIO(PASSION) = PATRIPASSIANISM
WALANG BUGTONG NA ANAK NA NAIALAY SI ABRAHAM  HINDI NIYA NAIALAY SI ISAAC BAGKUS AY MAY PUMALIT NA RAM/UNCUSTRATED MALE SHEEP (YESHUA) DIYOS NG LUMANG TIPAN. YAN ANG SINABI NIYA KAY ABRAHAM DITO.

John 8:56-58

56 Your father Abraham rejoiced to [[see]] my day: and he saw it, and was glad.

57 Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?

58 Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was,  I AM

KUNG TUNAY KAYONG TAGA-SUNOD NI ABRAHAM DAPAT PINANIWALAAN NINYO AKO SABI NIYA. MAHIRAP MANG TANGGAPIN PERO ANG PINATAY AT INALAY PALA AY HINDI NAGPAPATAY NG ANAK KUNDI INALAY NIYA ANG KANYANG SARILI. DIYOS MISMO PINATAY NG MGA TAO!! NG ITO AY MAGKATAWANG TAO.

https://en.wikipedia.org/wiki/Patripassianism

3 MANIFESTATION NA 1 LANG ANG GAGANAP

GENESIS 1:1(FATHER) GENESIS 1:2(SPIRIT OF GOD) GENESIS 1:3(LET THERE BE LIGHT=THE WORD=revealed in 2 cor. 4:6)

DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS 1:16

GENESIS 1:16 Nilikha ng Diyos ang [[dalawang]] malalaking tanglaw: ang [[Araw]], upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang [[Buwan]]], upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga [[[bituin]]].

ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

 

ANG BAWAT KIKILALA MALILIGTAS PATI SI HESUS KANILANG SAMBAHAYAN!!!

ACTS 16:31 “SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

HINDI 3 O MADAMI ANG DIYOS.

ANG DIYOS MISMO NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO. (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14, NATUPAD SA MATEO 1:22-23, JOHN 1:1, JOHN 1:4, JUDAS 1:5 (SEE VULGATE BIBLE 405 A.D.) 1 TIM. 3:16, JOHN 10:30.
WHEEL OF PROPHECY

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

= AMA, ANAK AT BANAL NA ESPIRITU SANTO

1. ANG “PATRIPASSIANISM” AY ISANG PANINIWALA SA PUSO NG TAO NA ANG AMA MISMO ANG IPINAKO SA KRUS AT NAGHIRAP WALA SIYANG IPINAPATAY NA IBA KUNDI ANG KANYANG SARILI BILANG KORDERO NA HANDOG SA IKAPAGPAPATAWAD NG KASALANAN NG LAHAT NG KANYANG MGA PINILI SIMULA PA NG LALANGIN ANG MUNDONG ITO.

2. ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NI YHWH =

Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)].

3. YEHUSHUA IS MY SAVIOUR NOT MY RELIGION.
Katuruan Tungkol sa Pananalangin
(Lucas 11:2-4)

5 “Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalanging nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. 8 Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. 9 Ganito kayo mananalangin,

‘Ama naming nasa langit,

sambahin nawa ang iyong pangalan.

10 Nawa’y maghari ka sa amin.

Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a

12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,

tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13 At huwag mo kaming hayaang matukso,

kundi iligtas mo kami sa Masama!’ b

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, c hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

TANDAAN: WALANG AMA NA DARATING SA APOCALYPSIS..KUNDI SI JESUS LAMANG…DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

REVELATION 22:12-13 At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.”

REVELATION 22:20-21 Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!”

Sana’y dumating ka na, Panginoong Jesus!

21 Nawa’y makamtan ng lahat a ang pagpapala ng Panginoong Jesus.

IPAGKALAT ANG MABUTING BALITA PATUNGKOL SA DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO.


CLICK HERE: WHO ARE THE ANTI-CHRIST!!!!!!!!!!!

 

AMEN!

Advertisements

6 responses to this post.

 1. ONENESS CHRISTIAN WALA DAW SA BIBLE PERO “ONE GOD” MERON AT CHRISTIAN MERON MGA ALAGAD NI CRISTO JESUS (SAINTS).

  SABI NG IBA WALA ANG ONENESS SA BIBLIA…EH KUNG YUONG BIBLIA NGA NA SALITA WALA SA TALATA NG BIBLE EH…”THE BOOKS” MGA AKLAT MERON.

  GANOON LAMANG HO YAN HUWAG MANIWALA SA MGA NANINIRA SA MGA ONENESS CHRISTIAN.

  Reply

 2. Posted by Codex on August 16, 2011 at 11:20 pm

  Ang Doktrina ng Oneness ay ganito:

  AMA = JESUS/YESHUA

  ANAK = JESUS/YESHUA

  HOLY SPIRIT = JESUS/YESHUA.

  Samakatuwid, para sa kanila, ang Ama ay si Jesus at si Jesus rin ang Anak, at si Jesus rin ang Banal na Espiritu.

  Ano kaya ang paliwanag nila sa pangyayaring ito?

  “Nangyari nga, nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay binautismuhan naman, at nang nananalangin, ay nabuksan ang langit, 22At bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo na may anyong katawan, tulad sa isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, Ikaw ang sinisinta kong Anak; sa iyo ako lubos na nalulugod.” (Lucas 3:21-22)

  Ito ay panahon ng pagbautismo kay Jesus ni Juan Bautista. Kung ang Ama, Anak at ang Banal na Espiritu ay iisa sa bilang…sino kaya ang nagsasalita mula sa langit habang pumatong sa balikat ni Cristo ang Banal na Espiritu bilang isang kalapati?

  Hihintayin nalang natin ang paliwanag ng kaibigang Arman De Castro tungkol dito sa masalimuot nilang aral.

  Reply

 3. KAYA NGA KALAPATI NA LANG ANG ESPIRITU SANTO EH..PALATANDAAN LANG YAN NA SINABI KAY JUAN…TUMABI ANG KALAPATI IBIG SABIHIN ANG ESPIRITU SANTO NA KAY JESUS NA!!

  SINABI BANG LUMUKOB YUONG KALAPATI KAY JESUS?

  JOHN 1:32-34

  32 Ganito ang patotoo ni Juan: Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. 33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. 34 Ngayon ay nakita ko siya, at pinapatotohanan kong siya ang Anak ng Diyos.

  WALANG NAKARINIG NG TINIG KUNDI SILANG DALAWA LANG…WALANG NAGTAKBUHAN NA MGA TAO SA ILOG NG JORDAN.

  Reply

 4. Posted by Teodorico Asuncion on November 18, 2011 at 6:05 pm

  >>PANALANGIN NA TURO NI AMANG BATHALANG DR.JOSE RIZAL<<<<<
  ————————————–
  { AMA NAMIN }
  ============
  AMA NAMIN NASA LANGIT KA
  SAMBAHIN NAWA ANG PANGALAN MO
  DUMATING NAWA ANG KAHARIAN MO
  GAWIN NAWA ANG KALOOBAN MO
  KUNG PAANO SA LANGIT GAYON
  DIN NAMAN SA LUPA.

  IBIGAY MO SA AMIN NGAYON
  AMING KAKANIN SA ARAW ARAW
  AT IPATAWAD SA MGA MAY
  UTANG SA AMIN. AT HUWAG MO
  KAMING IHATID SA TUKSO KUNDI
  ILIGTAS MO KAMI SA MASAMA.
  SAPAGKAT IYO ANG KAHARIAN
  AT ANG KALUWALHATIAN AT
  MAGPAKAILANMAN. SIYA NAWA.

  Reply

 5. ABOUT THE VOICE IN HEAVEN!!

  NAGPAPA-ECHO NA NG TINIG ANG DIYOS SA LUMANG TIPAN PA LAMANG.
  NASA MT. SINAI SI YHWH NGUNIT ANG TINIG AY GALING SA LANGIT.

  NASA LUPA SI YESHUA/JESUS ANG TINIG DIN AY MULA SA LANGIT.

  https://armandecastro.wordpress.com/2011/08/25/nag-papaecho-na-ng-boses-si-yahweh-sa-lumang-tipan-pa-lamang/

  Reply

 6. Madali lang maging member ng ONENESS CHRISTIAN/MESSIANIC=ONE GOD CHRISTIAN/MESSIANIC niyan pumasok ka sa iyong silid at magdasal kay YEHOSHUA/IESOUS okay na…ligtas ka na DIYOS MO NA SIYA EH…di naman kailangan na maging official na member ka pa na may registration form nasa PUSO LANG NG TAO YAN. 2 CORINTHIAN 3:3 pagkatapos maghanap ka ng magbabautismo sa iyo sa pangalan niya kung wala bahala na siya sa iyo. tapos waiting na sa judgement day ganoon lang..

  MATEO 6:6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: