PAGKAMATAY AT PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA PAGKAMATAY NI JUDAS ISKARIOTE

Jeremiah 19:6
“Kaya’t darating ang panahon na di na tatawaging Tofet o Lambak ng Hinom ang lugar na ito. Sa halip ay tatawaging itong LAMBAK NA PATAYAN. Ako si Yahweh ang nagsabi nito.
(basahin 19:2 tungkol sa magpapalayok)

Zacarias 11:12-13
At sinabi ko sa kanila; Kung inaakala ninyong mabuti, bigyan ninyo ako ng aking kaupahan; at kung hindi, inyong pabayaan. Sa gayo’y kanilang tinimbangan ang kaupahan ko ng tatlong pung putol na pilak. At sinabi ng Panginoon sa akin, Ihagis mo sa magpapalyok, ang mainam na halaga na aking inihalaga sa kanila. At aking kinuha ang tatlong pung putol na pilak, at inihagis ko sa magpapalyok sa bahay ng Panginoon.

 

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN NG PAGKAMATAY NI JUDAS ISKARIOTE
Mateo 27:7-9 Nagkaisa sila na ang salapi ay ibayad sa bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. 8Kaya ang bukid na iyon ay tinawag na “Bukid ng Dugo” hanggang sa panahong ito.

9 Sa ganitong paraan natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias: “Kinuha nila ang tatlumpung salaping pilak (ang inihalaga sa kanya ng mga Israelita) 10 at ibinayad sa bukid ng magpapalayok ayon sa iniutos sa akin ng Panginoon.

LAMBAK NA PATAYAN ANG BUKID NG DUGO ANG NAGANAP PA KAY JUDAS ISCARIOTE.


GAWA 1:18-20
Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil
ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. 19 Nalaman ito ng lahat na naninirahan sa Jerusalem, kaya nga’t sa kanilang wika tinawa na AKELDAMA ang lupang iyon ibig sabihi’y “BUKID NG DUGO.”)

20. Ang tirahan niya’y tuluyang layuan,
At huwag nang tirhan ninuman, (AWIT 69:25)
Nasusulat din,
Gampanan ng iba ang kanyang tungkulin.’ (AWIT 109:8)

AWIT 69:25 Mga kampo nila sana ay iwanan, at walang matitira na isa mang buhay. (GAWA 1:20)

AWIT 109:8
Ang dapat ay paikliin yaong tangan niyang buhay, Kuhanin ng ibang tao yaong kanyang katungkulan.

KAYA NGA NAGKAROON NG PALABUNUTAN...(GAWA 1:21-22)
AT ANG NANALO AY SI MATIAS IN ACTS 1:26

PALIWANAG: Bigyang pansin ang talatang 9 ng Mateo “Sa ganitong paraan natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias:” Inihula na ni Jeremias ang pagkamatay ni Judas Iscariote. May natupad na namang hula mga kapatid.

ANG AKELDAMA LAMBAK NA PATAYAN NG DUGO NAKAHULA SA PAGKAMATAY NI JUDAS ISCARIOTE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: