MAUPO KA SA AKING KANAN Y/JESUS IS NOT THE SON OF DAVID. The LORD says to my lord: “Sit at my right hand ….”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

AWIT 110:1 Sinabi ni Yahweh:
Sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
Hanggang ang kaaway mo
Ay lubos na mapasuko, pagkat
iyong matatalo.”

 

SINO ANG NAKAUPO SA KANAN?
AWIT 110:5 Si Yahweh ay naroroong [[[[[NAKAUPO SA KANAN MO]]]]]]]], at pag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig.

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 22:43-45
43″Kung gayon,” sabi ni Jesus, “bakit tumawag sa kanya ng Panginoon si David ng kasihan ito ng Espiritu? Ang sabi niya,
44 “Sinabi ng Panginoon sa aking
Panginoon, Maupo ka sa aking kanan,
Hanggang lubusan kong mapasuko
sa iyo ang mga kaaway mo.”
45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?
46 Isa man sa kanila’y walang makasagot at mula noon wala nang nangahas magtanong sa kanya.

PALIWANAG:Sa bibig ni Jesus sa talatang 45 sinabi niya “45 Ngayon, si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paanong masasabing anak ni David ang Mesias?” Ang Mesias ang tinatawagan ni David malinaw yan mga kapatid. At isa pang pagtakhan ninyo bakit nandoon ang Messiah sa panahon ni David eh LUMANG TIPAN yon. Ang kausap ni David noon ay si YHWH lumalabas si YAHWEH=YESHUA/JESUS talaga. Amen!

 

PAGLILINAW!!

ANG HULA NI PROPETA DAVID:

GAWA 2:34 Hindi umakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi,
‘Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,
Maupo ka sa aking kanan,

GAWA 2:35 Hanggang sa lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.

GAWA 2:36 “Kaya’t dapat malaman ng BUONG ISRAEL na itong SI YESHUA/JESUS na ipinako ninyo sa krus-siya ang ginawa ng DIYOS na PANGINOON AT CRISTO.

GAWA 2:37 Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, “Mga kapatid ano ang gagawin namin?

GAWA 2:38 Sumagot si PEDRO, “PAGSISIHAN NINYO’T TALIKDAN ANG INYONG MGA KASALANAN AT MAGPABAUTISMO KAYO SA PANGALAN NI JESU-CRISTOUPANG KAYO’Y PATAWARIN; AT IPINAGKALOOB SA INYO ANG ESPIRITU SANTO.

HINDI LANG SI DAVID ANG SUMULAT NG PSALM MADAMING PROPETA SI DAVID NOON. ANG MGA IBANG WRITERS NG PSALM ANG TAWAG KAY DAVID AY PANGINOON DAHIL HARI NGA YAN…LORD DAVID…

Example ng kay Sarah at Abraham.
1 PETER 3:6 Tulad ni Sara, sinunod niya at TINAWAGN NA PANGINOON ang asawa niyang si Abraham.

KAYA SI DAVID NA DIN ANG TUMAWAG NG PANGINOON SA KANYANG PANGINOON….

BASA ANOTHER PSALM WRITERS.

psalm_writers

 

 

 

KAYA TAMA ITONG SI BRO Slow Down sa sinasabi niya sa Inyo. KAYA HINDI ANAK NI DAVID ANG MESSIAH….DAHIL TINAWAG NIYANG PANGINOON.

panginoon_sa_panginoon

#1 YEHUSHUA AND #2 IS DAVID

IT IS LIKE RIGHT HAND  OF MOISES HE SHOULD KEEP IT ALWAYS ON HIGH!!!

EXODUS 17:10-13
10 Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. 11 Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita; kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. 12 Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. 13 Dahil dito’y natalo ni Josue ang mga Amalekita.

FACEBOOK DISCUSSION

upo_kanan1

upo_kanan2

DIYOS NA MISMO TINAWAG NIYANG DIYOS NIYA SI YEHUSHUA NA LUMALANG NG LANGIT AT LUPA

AMEN!!

 

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: