( AKELDAMA PROPHECY FULFILLED IN THE DEATH OF JUDAS ISCARIOT ) NG MAMATAY SI JUDAS ISCARIOTE

GAWA 1:16-26 Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus

17 Dati,kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod.”

18 Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili ng isang sukat na lupa. Dito siya bumagsak ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan at lumuwa ang bituka. 19 Nalaman ito ng lahat na naninirahan sa Jerusalem, kaya nga’t sa kanilang wika tinawag na AKELDAMA ang lupang iyon ibig sabihi’y “BUKID NG DUGO.”)

20. Ang tirahan niya’y tuluyang layuan,
At huwag nang tirhan ninuman, (AWIT 69:25)
Nasusulat din,
Gampanan ng iba ang kanyang tungkulin.’ (AWIT 109:8)

AWIT 69:25 Mga kampo nila sana ay iwanan, at walang matitira na isa mang buhay. (GAWA 1:20)

AWIT 109:8
Ang dapat ay paikliin yaong tangan niyang buhay, Kuhanin ng ibang tao yaong kanyang katungkulan.

KAYA NGA NAGKAROON NG PALABUNUTAN…(GAWA 1:21-22)
AT ANG NANALO AY SI MATIAS IN GAWA 1:26

PALIWANAG: Kaya natupad ang kasulatan na kailangang gampanan ng iba ang tungkulin ni JUDAS at si MATIAS nga ang napili.

PAGKAMATAY AT PAGKAKANULO NI JUDAS ISCARIOTE NAKAHULA DIN

WHERE IS AKELDAMA?

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: