THE PARABLES OF GALACIAN 4:21-31 WAS MT. SINAI ARABIA OR ARABIAN PENINSULA? ARABIA NOT SAUDI ARABIA!!!

THE BIBLICAL MOUNT SINAI

arabia
LET US ZOOM IT
arabia_zoom
LINK

 

MAP OF ANCIENT ARABIA ZOOM IN!! INSIDE THE LINK…
ancient_arabia

GALACIAN 4:21-31

Ang Talinhaga Tungkol kay Hagar at kay Sara

21 Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanais mapasailalim ng Kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa Kautusan? 22 Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, isa sa alipin at isa sa malaya. 23 Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak sa karaniwang paraan, ngunit ang anak niya sa malaya ay katuparan ng pangako ng Diyos. 24 Ito’y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan, ang isa ay ang tipan sa Bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak, na pawang mga alipin. 25 Si Hagar ay kumakatawan sa Bundok ng Sinai na nasa Arabia, a at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na nasa pagkaalipin, kasama ng kanyang mga mamamayan. 26 Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya, at siya ang ating ina. 27 Ayon sa nasusulat,

“Magsaya ka, O babaing hindi magkaanak!
Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakaranas ng hirap sa panganganak!
Sapagkat higit na marami ang anak ng babaing nangungulila
kaysa babaing may asawa.”

28 Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo’y mga anak ayon sa pangako. 29 Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayundin naman ngayon. 30 Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, “Palayasin mo ang babaing alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya.”31 Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya.

VULGATE BIBLE 405 A.D. TRANSLATION

4 21 Tell me, you that desire to be under the law, have you not read the law? dicite mihi qui sub lege vultis esse legem non legistis
4 22 For it is written that Abraham had two sons: the one by a bondwoman and the other by a free woman. scriptum est enim quoniam Abraham duos filios habuit unum de ancilla et unum de libera
4 23 But he who was of the bondwoman was born according to the flesh: but he of the free woman was by promise. sed qui de ancilla secundum carnem natus est qui autem de libera per repromissionem
4 24 Which things are said by an allegory. For these are the two testaments. The one from Mount Sina, engendering unto bondage, which is Agar. quae sunt per allegoriam dicta haec enim sunt duo testamenta unum quidem a monte Sina in servitutem generans quae est Agar
4 25 For Sina is a mountain in Arabia, which hath affinity to that Jerusalem which now is: and is in bondage with her children. Sina enim mons est in Arabia qui coniunctus est ei quae nunc est Hierusalem et servit cum filiis eius
4 26 But that Jerusalem which is above is free: which is our mother. illa autem quae sursum est Hierusalem libera est quae est mater nostra
4 27 For it is written: Rejoice, thou barren, that bearest not: break forth and cry thou that travailest not: for many are the children of the desolate, more than of her that hath a husband. scriptum est enim laetare sterilis quae non paris erumpe et exclama quae non parturis quia multi filii desertae magis quam eius quae habet virum
4 28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise. nos autem fratres secundum Isaac promissionis filii sumus
4 29 But as then he that was born according to the flesh persecuted him that was after the spirit: so also it is now. sed quomodo tunc qui secundum carnem natus fuerat persequebatur eum qui secundum spiritum ita et nunc
4 30 But what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son: for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. sed quid dicit scriptura eice ancillam et filium eius non enim heres erit filius ancillae cum filio liberae
4 31 So then, brethren, we are not the children of the bondwoman but of the free: by the freedom wherewith Christ has made us free.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: