IBINILANG SI JESUS SA MGA SALARIN

ANG HULA/PROPHECY SA BAGONG TIPAN

MARCOS 15:28 Sa gayo’y natupad ang nasasaad sa Kasulatan: “IBINILANG SIYA SA MGA SALARIN.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ISAIAH 53:12

12 Dahil dito siya’y aking pararangalan,
kasama ng mga dakila at makapangyarihan;
sapagkat kusang-loob niyang ibinigay ang sarili
at [[[[[[nakibahagi sa parusa ng masasama.]]]]
Inako niya ang mga makasalanan at idinalanging sila’y patawarin.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: