PIERCED MY HANDS AND MY FEET

PROPHECY 1015 B.C.

PSALM 22:16 Sapagka’t niligid ako ng mga aso: kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama; binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa.

ENGLISH:

PSALM 22:16  For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.

PROPHECY FULFILLED
MARK 15:25 At ikatlo na ang oras, at siya’y kanilang ipinako sa krus.
MARK 15:24 At siya’y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghatihatian ang kaniyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawa’t isa.

Juan 19:18 Na doo’y ipinako nila siya sa krus, at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawa’t tagiliran, at si Jesus sa gitna.
Juan 19:32 Nagsiparoon na ang mga kawal, at inumog ang mga hita ng una, at ng sa isa na ipinako sa krus na kasama niya:

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: