BE YE HOLY; FOR I AM HOLY

LEVITICUS 20:26 Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo’y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin.

LEVITICUS 20:26 And ye shall be holy unto me: for I the LORD am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine.

1 PETER 1:16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

1 PETER 1:16

Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, 16 sapagkat nasusulat, “Magpakabanal kayo, sapagkat ako’y banal.”

17 Walang itinatangi ang Diyos. Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo’y nabubuhay. 18 Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo’y hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos, tulad ng ginto o pilak, 19 kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Cristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. 20 Pinili na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig, at ipinahayag siya alang-alang sa inyo, bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. 21 Dahil kay Cristo, sumasampalataya kayo sa Diyos na sa kanya’y muling bumuhay at nagparangal, kaya’t ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: