ANG LINGKOD NA HINIRANG!

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ISAIAH 42:1-4 Sinabi ni Yahweh:
Ito ang lingkod ko na aking itataas na aking pinili at kinalulugdan;
IBUBUHOS KO SA KANYA ANG AKING ESPIRITU, AT SA MGA BANSA AY SIYA ANG MAGPAPAIRAL NG KATARUNGAN.

2 Mahinahon at banayad kung siya’y magsalita.
Ni hindi magtataas ng kanyang tinig.

3 Ang marupok na tambo’y hindi babaliin,
Ilaw na aandap-andap di n’ya papatayin
at ang katarungan ang paiiralin.

4 Di Siya mawawalan ng pag-asa Ni masisiraan ng loob,
Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig
Ang mga bansa ay malayo sa buong pananabik
Na maghintay sa kanyang mga turo.


ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

MATEO 12:15-21 ALam ito ni Jesus kaya’t umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng maysakit,

16 ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na HUWAG IPAMAMALITA ANG TUNGKOL SA KANYA.

17 NANGYARI ANG LAHAT NG ITO UPANG MATUPAD ANG SINASABI NI PROPETA ISAIAS/ISAIAH.

18 “Naririto ang lingkod ko na AKO RIN ANG HUMIRANG,
Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan;
Ang BANAL KUNG ESPIRITU SA KANYA AY IBIBIGAY,
SA LAHAT NG MGA BANSA’Y IBABADHA’Y KATARUNGAN,

19 Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap,
ang tinig niya sa lansanga’y tinig lamang na paanas;

20 Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay
Ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan,
hanggang itong katarunga’y mapagtagumpay
niyang ganap;

21 At ang pag-asa ng tao sa KANYA AY ILALAGAK.

NANG MABAUTISMUHAN SI JESUS ANG TINIG!

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: