ANG PAGDALAW NG DIYOS SA JERUSALEM AT TINANGISAN (JEREMIAH 13:17). LUKE 19:44 THY VISITATION TO JERUSALEM!!!

PARA SA LAHAT LALO NA SA BANSANG ISRAEL.

NATUPAD NA ANG MGA HULA AT KATUPARAN HINDI PA RIN SILA NANINIWALA TAMA ANG NASUSULAT NA ANG PROPETA AY HINDI SISIKAT SA SARILI NIYANG BAYAN… NASUSULAT MANGANGARAL ANG DIYOS SA KANILA SA WIKA NG MGA BANYAGA. PERO HINDI PA RIN SILA MAKIKINIG. INIYAKAN NA NI HESUS ANG JERUSALEM DAHIL HINDI NILA PINANIWALAAN ANG PAGDATING NG DIYOS…

Ang Pag-ibig ni Jesus sa Jerusalem
(Lucas 13:34-35)

37 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo! Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw ninyo. 38 Kaya’t ang inyong Templo ay iiwanang tiwangwang. 39 Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, ‘Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!'”


Matagumpay na Pagpasok sa Jerusalem
(Marcos 11: 1-11)(Lucas 19: 28-40)(Juan 12: 12-19)

1 Malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Bethfage, sa Bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad, 2 “Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. 3 Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo.”

4 Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta:

5 “Sa lunsod ng Zion ay ipahayag ninyo, (ZACARIAH 9:9)
‘Tingnan mo, ang hari mo’y dumarating.

Siya’y mapagpakumbaba; masdan mo’t siya’y nakasakay sa isang asno,
at sa isang batang asno na anak ng isang babaing asno.'”
[Matagumpay na Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem guhit ni Gustave Dore]

6 Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. 7 Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito, at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. 8 Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan; mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito’y inilatag sa daan. 9 Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, “Purihin ang anak ni David! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!”

ANG HULA:

ZACARIAH 9:9
O Zion, magdiwang ka sa kagalakan!
O Jerusalem, ilakas mo ang awitan!
Pagkat dumarating na ang iyong hari
na mapagtagumpay at mapagwagi.
Dumarating siyang may kapakumbabaan,
batang asno ang kanyang sinasakyan
.


LUCAS 19:41-44
Tinangisan ni Jesus ang Jerusalem

41 Nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lunsod, ito’y kanyang tinangisan. 42 Sinabi niya, “Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan! Ngunit ito’y lingid ngayon sa iyong paningin. 43 Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan ka nila at gigipitin sa kabi-kabila. 44 Wawasakin ka nila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos.”

AYAN DUMALAW NA ANG DIYOS SA KANILA AT TUMANGIS

PROPHECY FULFILLED!!

JEREMIAH 13:17,27

17 Nguni’t kung hindi ninyo didinggin, ako’y iiyak, na lihim dahil sa inyong kapalaluan; at ang mata ko ay iiyak na mainam, at dadaluyan ng mga luha, sapagka’t ang kawan ng Panginoon ay nabihag.

27 Aking nakita ang iyong mga kasuklamsuklam na gawa, sa makatuwid baga’y ang iyong mga pangangalunya, at ang iyong mga paghalinghing, ang kahalayan ng iyong pakikiapid, sa mga burol sa parang. Sa aba mo, Oh Jerusalem! ikaw ay hindi malilinis; hanggang kailan pa magkakaganyan?

AMEN!

ANG PAGSAKAY NI YESHUA/HESUS SA BISIRONG ASNO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: