ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA TAGAPAGTAYO ANG SIYANG NAGING BATONG PANULUKAN

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH AT MOISES:

MATEO 21:42-45 Tinanong sila ni JESUS, “HINDI PA BA NINYO NABABASA SA TALATANG ITO NG KASULATAN? ‘Ang BATONG ITINAKWIL ng mga tagapagtayo ng bahay ang SIYANG NAGING BATONG PANULUKAN. “Ginawa ito ng PANGINOON”, AT ito’y KAHANGA-HANGA.

43 Kaya nga sinasabi ko sa inyo: HINDI NA KAYO ANG PAGHAHARIAN NG DIYOS kundi ANG BANSANG MAGLILINGKOD SA KANYA NG TAPAT.

44 Ang bumagsak sa BATONG ITO ay MAGKAKADUROG-DUROG, AT MAGKAKALURAY-LURAY ANG MABAGSAKAN NITO.

I PETER 2:6-8 Sapagkat sinasabi sa KASULATAN,
“Masdan ninyo, itinayo ko sa Sion
Ang ISANG BATONG PANULUKAN,
HINIRANG AT MAHALAGA,
HINDI MABIBIGO ANG SINUMANG
NANALIG SA KANYA.”

7 Kaya nga, MAHALAGA SIYA sa inyong mga may PANANALIG.
NGUNIT sa mga WALANG PANANALIG,
matutupad ang nasa KASULATAN:

“ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA TAGAPAGTAYO
ANG SIYANG NAGING BATONG PANULUKAN,”

8 at

“NAGING BATONG KATITISURAN AT IKARARAPA NG MGA TAO.”
Natisod sila sapakat hindi sila sumunod sa SALITA NG DIYOS; ito ang
ITINALAGA SA KANILA.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA ISAIAH AT MOISES:

ISAIAH 8:13-17

DEUT. 32:9 “SIYA ang BATO, manlilikha. Walang kapintasan ang lahat niyang gawa.
ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 28:16 “Ito ngayon ang sinasabi ni Yahweh:
“Maglalagay ako ng batong-saligan sa Sion,
Subok, matatag at mahalaga:
Ang magtiwala rito’y hindi mapapahiya”

ISAIAH 8:13-15 Ang Makapangyarihang si Yahweh
ang dapat ninyong igalang,
SIYA ang inyong katakutan,
14 SIYA ANG MAGIGING BATONG KANLUNGAN,,
Ngunit sa dalawang sambahayan ng
Israel ay batong katitisuran
Bitag at patibong sa mga naninirahan sa Jerusalem

PAUNAWA: Makita NAWA ninyo ang salitang “SIYA” sa
ISAIAH 8:14 para malaman ninyo kung SINO yuong naging BATO na yon.
at ang “ANG BATONG ITINAKWIL NG MGA TAGAPAGTAYO
ANG SIYANG NAGING BATONG PANULUKAN,”

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: