MAKINIG MAN KAYO NG MAKINIG, TUMINGIN MAN KAYO NG TUMINGIN

ANG KATUPARAN NG KASULATAN NI PROPETA ISAIAH:

GAWA 28:23-27

GAWA 28:23 Kaya’t nagtakda sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos.
Sa pamamagitan ng Kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta,
SINIKAP NIYANG PAPANIWALAIN SILA KAY JESUS.

*(Ano kaya yuong pinapaniwala ni Pablo patungkol kay Kristo alam ba ninyo? Kung anak lang okay lang din sa inyo di ba dahil may AMA pa, pero kapag siguro Diyos magkakawatak watak na rin kayo. Kilala natin na si Yeshua/Jesus ang tumawag kay Pablo na nakatabi niya sa GAWA 23:11 Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi…)

GAWA 28:24 May naniwala at may hindi sa sinabi niya.

GAWA 28:25
Kaya’t nang hindi sila magkaisa sila’y umalis pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap: “Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propetang si ISAIAH.

GAWA 28:26
“Pumaroon ka sa mga taong ito at
sabihin mo sa kanila,
Makinig man kayo ng makinig,
hindi kayo makakaunawa,
At tumingin man kayo ng tumingin,
hindi kayo makakakita.

GAWA 28:27

Sapagkat naging mapurol ang isip
ng mga taong ito,
Mahirap makarinig ang kanilang
mga tainga,
At ipinikit nila ang kanilang mga
mata.
Sapagkat ayaw nilang makakita
ang kanilang mga mata.
Makarinig ang kanilang mga tainga,
Makaunawa ang kanilang mga isip,
At magbalik-loob sila sa akin,
At pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon.”

ANG HULA SA LUMANG TIPAN NI PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 6:9-11

Isaiah 6:9
Sinabi niya, “Humayo ka, sabihin mo sa mga tao:
Makinig man kayo ng makinig
ay hindi kayo makauunawa;
Tumingin man kayo ng tumingin
ay hindi kayo makakakita.”

Isaiah 6:10 Papurulin mo ang kanilang isip,
Bulagin mo sila para hindi
makakita,
Gawin mo silang bingi para hindi
makarinig o makaunawa.
Baka sila’y magbalik-loob at
magsigaling.

Amen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: