MERAB AND MICHAL (DAUGHTER OF KING SAUL CONTRADICTION IN 5 SONS IS CLOSED!!)

SO MALINAW ANG ASAWA NI ADRIEL NA TAGA-MEHOLAT AY SI MERAB DIBA?

1 SAMUEL 18:19 Ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ipinakasal niya si Merab kay Adriel na taga-Meholat.]]]]]]]]]]]]]]]

1 SAMUEL 18:19And it came to pass at the time when Merob, the daughter of Saul, should have been given to David, that she was given to Hadriel, the Molathite, to wife.

THE WIFE OF HADRIEL/ADRIEL THE MOLATHITE IS MERAB/MEROB

SO YOU HAVE TO BASE IN THE HISTORY NOT IN TYPOGRAPHICAL ERROR OF THE PRINTING PRESS OKAY?

11 SAMUEL 21:8 So the king took the two sons of Respha the daughter of Aia, whom she bore to Saul, Armoni, and Miphiboseth: and the [[[[[[[[five sons of Michol]]]]]] the daughter of Saul, whom [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[she bore to Hadriel]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] the son of Berzellai, that was of Molathi:

KAYA NGA TINATANONG KITA SINO ASAWA NI HADRIEL?

SO MALINAW ANG ASAWA NI ADRIEL NA TAGA-MEHOLAT AY SI MERAB DIBA?
ADRIEL/HADRIEL IS THE HUSBAND OF MERAB

1 SAMUEL 18:19 Ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ipinakasal niya si Merab kay Adriel na taga-Meholat.]]]]]]]]]]]]]]]

1 SAMUEL 18:19And it came to pass at the time when Merob, the daughter of Saul, should have been given to David, that she was given to Hadriel, the Molathite, to wife.

SO MALIWANAG…….PRINTING PRESS ERROR!!!!!!!!!!!!!!!

Advertisements

One response to this post.

 1. MICAL IS THE WIFE OF KING DAVID!!!!!!

  ETO BASAHIN NINYO PARA MAWALA PAGIGING MGA IGNORANTE NINYO SA BIBLIA AT NG HINDI KAYO NANINIWALA SA MGA KAMPON NI SATANAS NA NANINIRA NG BIBLIA.

  1 SAMUEL 18

  Napangasawa ni David ang Anak ni Saul

  17 Minsa’y sinabi ni Saul kay David, “Ipakakasal ko sa iyo ang anak kong si Merab kung maglilingkod ka sa akin nang tapat at buong giting mong ipagtatanggol ang bayan ng Diyos.” Ngunit ang talagang nais niya ay mapatay ng mga Filisteo si David upang mawala na ito sa kanyang landas.

  18 Sumagot si David, “Sino ang aking mga magulang at sino ako upang maging manugang ng hari?” 19 Ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, ipinakasal niya si Merab kay Adriel na taga-Meholat.

  20 Si Saul ay may isa pang anak na babae, si Mical. Umiibig siya kay David at natuwa si Saul nang malaman ito. 21 Sa loob-loob niya, “Si Mical ang gagamitin ko upang maipapatay ko si David sa mga Filisteo.” Kaya’t muli niyang sinabi kay David, “Ngayo’y talagang magiging manugang na kita.” 22 Kinausap pa ni Saul ang kanyang mga tauhan sa palasyo upang hikayatin si David. Ipinasabi niya, “Gustung-gusto ka ng hari, pati ng kanyang mga tauhan, kaya pumayag ka nang maging manugang niya.”

  23 Nang marinig ito ni David, sumagot siya, “Maaari ba akong maging manugang ng hari gayong ako’y mahirap lamang at walang maipagmamalaki?”

  24 Sinabi nila kay Saul ang sagot ni David. 25 Ipinasabi naman uli ni Saul, “Sabihin ninyo na wala akong hihinging dote kundi sandaang balat na pinagtulian ng mga Filisteo bilang paghihiganti sa kaaway.” Iniisip ni Saul na ito na ang pagkakataong mapatay ng mga Filisteo si David. 26 Nang marinig niya ito, natuwa siya sapagkat kung magawa niya ito ay maaari na siyang maging manugang ng hari. At bago dumating ang takdang araw, 27 nilusob niya at ng kanyang mga tauhan ang mga Filisteo at nakapatay sila ng dalawandaan. Ang mga balat na pinagtulian ng mga ito’y dinala niya sa hari. Dahil dito, ipinakasal sa kanya si Mical.

  28 Lalong naniwala si Saul na si David ay pinapatnubayan ni Yahweh at nakita niya kung gaano ito kamahal ng anak niyang si Mical. 29 Kaya’t lalong natakot si Saul kay David. Mula noon, itinuring na niya itong kaaway.

  30 Si David ay nagtatagumpay tuwing makikipaglaban sa mga Filisteo. At sa lahat ng tauhan ni Saul, siya ang nagkamit ng pinakamaraming tagumpay. Kaya, lalo siyang napatanyag.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: