TULI ( HINIRANG SI PEDRO SA MGA JUDIO ) AT DI-TULI ( PABLO HINIRANG SA MGA HENTIL )

****************************************************
TULI (HINIRANG SI PEDRO) AT DI-TULI (PABLO HINIRANG SA HENTIL)
*****************************************************

SI PEDRO ISINUGO SA MGA JUDIO SI PABLO SA MGA HENTIL(MGA HINDI TULI) …BASA.

GAWA 15:7 hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga [[[[[[[[[Hentil]]]]]]]]], at sila naman ay sumampalataya.

EFESO 2:11 Kaya’t alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo’y ipinanganak na mga Hentil, at “di-tuli” ang tawag sa inyo ng mga Judio. Ang mga Judio naman ay tinatawag na mga “tuli” dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan.

ETO BILIN KAY PEDRO NA PANG JUDIO LANG SIYA AT SI PABLO PARA SA MGA HINDI-TULI NA (HENTIL)

SI SAULO/PABLO PARA SA HENTIL AT SI PEDRO PARA SA JUDIO.

GALACIA 2:8 Ang DIYOS ang humirang kay PEDRO bilang apostol sa mga JUDIO ang Siya ring humirang sa akin (PABLO nagsasalita dito) bilang apostol sa mga HENTIL.

Advertisements

2 responses to this post.

  1. […] PEDRO HINIRANG SA TULI AT PABLO PARA SA MGA HINDI TULI […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: