MAPANIBUGHUIN ANG EPIRITU NI YESHUA/CRISTO NA IBINIGAY SA ATIN PROPETA MOISES AT NAHUM

 

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA MOISES AT NAHUM:

SANTIAGO 4:5Baka naman ang akala ninyo’y walang kabuluhan ang nasasaad sa KASULATAN:
“Napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa ESPIRITUNG IBINIGAY NIYA SA ATIN, AT AYAW, NIYA NG MAY KAAGAW SA ATING PAG-IBIG.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA MOISES AT PROPETA NAHUM:

EXODUS 34:14 “HUWAG KAYONG SASAMBA SA IBANG DIYOS SAPAGKAT AKONG SI YAHWEH AY DIYOS NA MAPANIBUGHUIN; ANG PANGALAN KO’Y MAPANIBUGHUIN.

DEUTORONOMY 6:15 SI YAHWEH AY MAPANIBUGHUIN; BAKA MAGALIT SIYA SA INYO AT KAYO’Y LIPULIN.

NAHUM 1:2 SI YAHWEH ay DIYOS na MAPANIBUGHUIN; NAGHIHIGANTI SIYA SA KANYANG MGA KAAWAY AT INILALAAN ANG KANYANG POOT SA MGA KALABAN.

BASAHIN KUNG KANINONG ESPIRITU ANG BUMABA SA PENTECOSTES AYON KAY PROPETA JOEL

Amen!

Advertisements

One response to this post.

  1. […] Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay MAPANIBUGHUING/JEALOUS Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: