NABUKSAN ANG KANILANG MGA PAG-IISIP SA HULA AT KATUPARAN

concerning_me

IMG_0050
LUCAS 24:44-47
44 Pagkatapos sinabi sa mga alagad, “Ito ang tinutukoy KO ng sabihin KO sa inyo noong kasa-kasama pa ninyo AKO dapat MATUPAD ang LAHAT ng NASUSULAT TUNGKOL sa AKIN
sa KAUTUSAN NI MOISES(TORAH), sa mga AKLAT NG MGA PROPETA(12 OT PROPHETS AUTHORS) at sa AKLAT NG AWIT(PSALM).

45 AT BINUKSAN NIYA ANG KANILANG MGA PAG-IISIP upang maunawaan nila ang mga KASULATAN.
46 Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat: kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang MESIAS at muling mabuhay sa ikatlong araw.

47 Sa KANYANG PANGALAN ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa JERUSALEM.

MATEO 5:17 Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon.

ALAM NA NI JESUS ANG LAHAT NG MGA MANGYAYARI SA KANYA. TATLONG BESES NAGPAHIWATIG SI YESHUA/JESUS SA KANYANG KAMATAYAN.

1ST PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 16:21-28)

2ND PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 17:22-23)

3RD PAGPAPAHAYAG SA KANYANG KAMATAYAN (MATEO 20:17-19)

KAYA NGA MGA KAPATID WALANG BAGO KAY JESUS HABANG SIYA AY NABUBUHAY SA MUNDONG ITO.

JOHN 5:46-47

46 Kung talagang PINANINIWALAAN ninyo si Moises, maniniwala din kayo SA AKIN, sapagkat tungkol SA AKIN ang sinulat niya (NI MOISES). 47Dahil hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga isinulat niya (MOISES), hindi rin ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko(JESUS).

SINO ANG KASULATANG ISINULAT NI MOISES?

THE SCRIPTED/PROPHESIED LIFE OF JESUS IN OLD TESTAMENT ALL FULFILLED

AMEN!

6 responses to this post.

 1. Ang KATANGIAN NG DIYOS AYON SA BIBLE:

  Oseas 11:9 Sapagkat Ako ay Diyos at hindi tao

  1Samuel 15:29 Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ng pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip.”
  ANG SABI NI JESUS SA BIBLIYA:
  JUAN 8:32 – HANAPIN MO ANG KATOTOHANAN AT ANG KATOTOHANAN ANG SIYANG MAGPAPALAYA SA’YO …
  JUAN 17:3 – ITO ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN : ANG KILALANIN KA NILA,
  ANG NAG-IISA AT TUNAY NA DIYOS, AT SI JESU CRISTO ANG IYONG ISINUGO.
  MARCOS 12:29 – SUMAGOT SI JESUS, “ITO ANG PINAKAMAHALAGANG UTOS, PAKINGGAN MO, ‘ISRAEL! ANG PANGINOON NA ATING DIYOS SIYA LAMANG ANG PANGINOON.

  Reply

 2. […] HE OPENED THEIR MINDS!!!!!!!ABOUT THE PROPHECIES…READ LUKE 24:44-46 […]

  Reply

 3. WHAT IS CONCERNING ME?

  [[[[ CONCERNING ME.]]]]]
  [[[[ CONCERNING ME.]]]]]
  [[[[ CONCERNING ME.]]]]]

  THE TORAH OF MOISES, THE BOOKS OF THE PROPHETS, PSALM OF DAVID.

  Luke 24:44-47

  King James Version (KJV)

  44 And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, [[[[[[[[[[[[[that all things must be fulfilled, which were written in the [[[[ law of MOSES ]], and in the [[[[ PROPHETS ]]], and in the [[ PSALMS ]], [[[[ CONCERNING ME.]]]]]

  [[[[ CONCERNING ME.]]]]]
  [[[[ CONCERNING ME.]]]]]
  [[[[ CONCERNING ME.]]]]]

  45 Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,

  46 And said unto them, Thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:

  47 And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.

  Matthew 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, [[[[[[[[[[[[[[but to fulfill.]]]]

  JOHN 19:30 When Jesus therefore had received the vinegar, he said, [[[[[[[[[[[[[[[[[[[It is finished]]]]]]]]]]]]]: and he bowed his head, and gave up the ghost.

  Reply

 4. […] NABUKSAN ANG KANILANG MGA PAG-IISIP SA MGA HULA AT KATUPARAN […]

  Reply

 5. […] SA PAGKASASERDOTE NG PANGINOONG YESHUA/JESUS AY PUMALIT SA MGA MAKALUMANG SASERDOTE! KAYA NAPALITAN ANG KAUTUSAN (OUR BOOKS TRANFORMED WHEN PROPHECY FULFILLED) […]

  Reply

 6. […] 45 Nang magkagayo’y BINUKSAN niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nila ang mga kasulatan; […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: