MGA MAPAGKUNWARI/PEKENG PAGSAMBA NG MGA TAO (MATEO 15:7-9 – PROPHECY OF ISAIAH)

BULAGIN ANG SARILI! AT PEKENG PAGSAMBA!!
ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Isaias 29:13 Sasabihin naman ni Yahweh:
“Yamang sa salita lamang malapit
sa akin Ang mga taong ito,
At sa bibig lamang nila ako
pinararangalan, Kaya malayo sa akin ang kanilang puso,

At ayon lamang sa utos ng tao
Ang kanilang paglilingkod,

ANG KATUPARAN NG HULA SA BAGONG TIPAN

Mateo 15:7-9
7Mga mapagpaimbabaw! Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo:
8Paggalang na handog sa ‘kin ng
bayan ko’y paimbabaw lamang
Sapagkat sa bibig at hindi sa puso
ito bumubukal,

9 Pagpuri’t pagsambang ginagawa
nila’y walang kabuluhan,
Ang utos ng tao ay itinuturong utos
ng Maykapal.

PALIWANAG: Sa Mateo 15:7 pansinin ang “7Mga mapagpaimbabaw! Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo:” hula daw ni Isaias natupad na naman.

FACEBOOK DISCUSSION

 

MGA MANHID NA DIWANG HINDI MAKABASA PAGKAT NAKASARA

ANG KATUPARAN NG HULA NI PROPETA ISAIAH AT NI PROPETA DAVID:

ROMA 11:8 “Ganito ang sabi ng Kasulatan:
“Binigyan ng diyos ang mga taong
ito ng manhid na diwa,
Mga matang di makakita at
mga taingang di makarinig,
hanggang sa panahong ito.” (Isaiah 29:9-12)

ROMA 11:9 At sinabi rin ni David,
“Maging bitag at patibong sana ang kanilang pagpipista,
Isang katitisuran, at parusa sa kanila (Awit 69:22-23)

ANG MGA HULA SA LUMANG TIPAN SA MGA AKLAT NI PROPETA DAVID AT PROPETA ISAIAH:

ISAIAH 29:9-12 “Magwalang-bahala kayo at magmukhang TANGA, Bulagin ang sarili’t nang di makakita!
Kahit di uminom, kayo’y makunwang lasing.
10 Sapagkat pinadalhan kayo ni Yahweh ng Espiritu ng matinding antok; At tinakpan ni Yahweh ang kanilang mga mata  Nitong mga propeta na siyang tagatingin.
11 ang lahat ng pangitaing ito’y parang aklat na nakasara. Kung ipabasa mo ito sa taong nakauunawa, ang sasabihin niya’y, “Ayoko, hindi ko mababasa pagka’t nakasara”
12 Kung ipabasa mo naman sa di marunong bumasa, ito ang isasagot sa iyo, “HINDI AKO NAKAKABASA”.

AWIT 69:22-23 O bumagsak sana sila at masira, habang nagdiriwang sila’t naghahanda. 23 Bulagin mo sila’t ng di makakita, Papanghinain mo ang katawan nila.

One response to this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: