ANG HULA SA PAG-GAMIT NI JESUS NG TALINGHAGA (PROPHECY OF PARABLES?)

CLICK THIS LINK: YESHUA/JESUS IS ALSO THE HOLY SPIRIT

Juan 16:25
Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita: darating ang oras, na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo’y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama

THE PROPHECY OF PARABLES IN OLD TESTAMENT
Psalm 78:2
I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

PROPHECY FULFILLED
Matthew 13:34-35

34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and [[[[[[[[[[[[[[[[[[without!!! a parable spake HE NOT unto them]]]]]]:

TAKE NOTE WITHOUT A PARABLE SPAKE HE NOTTTTT!!

35 That it might be [[[fulfilled which was spoken by the PROPHET(DAVID), saying,

[[[[I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.]]]] (PSALM 78:2 PROPHECY FULFILLED)

WHY HE USED PARABLES?

Matthew 13:10-11

King James Version (KJV)

10 And the disciples came, and said unto him, [[[[[[[Why speakest thou unto them in parables?]]]]]]]]]]

[[[[[[[[[[[[[[[[11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.]]]]]]]

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 78:2 Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, Nangyari pa noong una, kaya ito’y mahiwaga.

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 13:34 – 35
34 Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila ng HINDI!!!!!!!! gumagamit ng talinghaga.

35 Ginawa niya ito upang MATUPAD!!!!!!!!!! ang sinabi ng PROPETA!!!!!!:
“Magsasalita ako sa kanila sa
pamamagitan ng mga talinghaga,
Ihahayag ko sa kanila ang mga
bagay na nalilihim mula ng
likhain ang sanlibutan”

PALIWANAG: Bigyang pansin ang talata sa Mateo 13:35 35 “Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:” may tinutupad na namang nakasulat si Jesus.

BAKIT NAGAGANAP ANG MGA HULA?

MATEO 5:17
Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon.

JOHN 16:25 Ang mga ito’y sinabi ko sa inyo nang patalinhaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan; tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama.

Amen!

6 responses to this post.

 1. (HINDI DAW IPINAALAM SA MGA TAONG LITERAL KUNG ANO ANG LIHIM NG KAHARIAN NG LANGIT)

  MATTHEW 13:10-11

  10 Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, “Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila?”

  11 Sumagot siya, “Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaanang[[[[[[[[[[[hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila.]]]]]]]]]]

  Reply

 2. BIBIGYAN KO KAYO NG HALIMBAWA NG TALINGHAGA NA IPINALIWANAG DIN NI YESHUA/IESOUS/JESUS.

  (SINO KAYO SA MGA BINHING NABANGGIT?)

  Mateo 13: 1-9

  Ang Talinghaga Tungkol sa Manghahasik
  OTHER REFERENCES:(Marcos 4: 1-9)(Lucas 8: 4-8)

  1 Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. 2 Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao 3 at sila’y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya:

  “May isang magsasakang lumabas upang maghasik. 4 Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. 5 May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi, 6 ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasa’y mababaw ang ugat. 7 May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. 8 Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga; may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpu. 9 Makinig ang may pandinig!”

  ***********************************************
  IPINALIWANAG NI KRISTO SA PAREHONG CHAPTER..MATEO 13 DIN.
  ***********************************************
  MATEO 13:18-23

  Ipinaliwanag ang Talinhaga Tungkol sa Manghahasik
  OTHER REFERENCES (Marcos 4:13-20)(Lucas 8:11-15)

  18 “Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. 19 Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang Masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan.

  20 “Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap 21 ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili, at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya.

  22 “Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon.

  23 “At ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya’t ito ay namumunga nang sagana, may tigsasandaan, may tig-aanimnapu, at may tigtatatlumpu.”

  Reply

 3. Posted by Caesar Saulog on May 15, 2012 at 12:22 am

  walang problema Arman G. de Castro just give me sometimes check ko lang sa mga groups or forum ang tungkol sa Early Christians Writing.

  As I mention earlier maraming mga aklat mula sa nasabing Kasulatan ang wala at hindi na natin makikita sa inyong kasalukuyang Bibliya ngayon, at ito mismo ang sabi ng inyong Bibiya hinggil sa mga kasulatan ng Dios;

  2 Timothy 3:16-17
  New International Version (NIV)

  16 All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness,

  17 so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.

  If all Scriptures naman pala Arman ay Inspired by God, eh sino naman ang nag Inspired sa inyo upang ALISIN at ITAPON ang napakalaking bagahi ng Early Christians Writing http://www.earlychristianwritings.com/ at kahit ang sinasabi ninyong PINAGKukopyahan ninyong Codex Sianiticus ay may mga AKLAT din mula sa Codex Sinaticus na wala sa inyong Kasalukuyang bibliya?!

  pwede mo bang ipaliwanag ang usaping ito Arman Who INSPIRED upang GUMAWA ng inyong SARILING Version ng Bibliya?! ang sabi ng inyong Bibliya sa Rev 22:18-19 ay ganito;

  “18 I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book.

  19 And if anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book.”

  Hindi pa ba malinaw sayo ang mga nakaSulat na ito sa iyong Bibliya Arman? nagtatanong lamang po!

  Reply

 4. […] Arman G. de CastroHUWAG NYO LANG KALILIMUTAN NA MATALINGHAGA SI KRISTO. DAHIL KAILANGANG MATUPAD ANG NASUSULAT(ANG HULA SA LUMANG TIPAN)https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-paggamit-ni-jesus-ng-talinghaga/ […]

  Reply

 5. […] KARUNUNGAN NG KARANIWANG TAO ANG MAKAKAUNAWA SA MGA SULAT NI PABLO (MAY NAKASALINGIT NA TALINGHAGA PA DIN DIYAN DAHIL KAY KRISTO)……..ANG MAY ESPIRITU SANTO NI Y/JESUS ANG MAKAKAUNAWA NITO […]

  Reply

Leave a Reply to armandecastro Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: