KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI YESHUA/JESUS DARATING?

 

YEHUSHUA/JESUS IS ALL KNOWING

allknowingod2

[ANG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG JUDGEMENT DAY BAKIT SI YESHUA/JESUS ANG DARATING MALIWANAG ALAM NIYA]

MATEO 24:36
Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga ANGHEL SA LANGIT, O ANG “ANAK” MAN, ANG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NITO.
[KUNG AMA NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS DARATING TULOY ANG BASA SA KASUNOD NA TALATA MATEO 24 LAHAT YAN]

MATEO 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

MATEO 24:39
Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng “ANAK NG TAO”

MATEO 24:44
Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang ANAK NG TAO sa oras na di ninyo inaasahan.

MATEO 25:31
“Darating ang Anak ng Tao bilang HARI, KASAMA NG ANGHEL AT LULUKLOK SA KANYANG MARINGAL NA TRONO.

JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

MATEO 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN...ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

PALIWANAG: Basahin ninyo “magkasunod na talata ang Mateo 24:36 at Mateo 24:37 “ANAK NG TAO” ang ANAK NG TAO ay si YESHUA/JESUS CHRIST ang maliwanag na darating kung AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT ALAM NI JESUS? JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA (DIYOS) AY IISA.

[SINO ANG ANAK NG TAO LUCAS 12:8-10]

LUCAS 12:8 “Sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa AKIN sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. 9 Ngunit ang magtatwa sa AKIN ay itatatwa KO rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos.

[SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG ANGHEL]

APOCALYPSIS 22:6
At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang Espiritu sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

APOCALYPSIS 22:16 Akong si JESUS ang nagsugo sa “AKING ANGHELupang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”</h6>

[SI YESHUA/JESUS ANG DARATING]

APOCALYPSIS 22:12-13 “MAKINIG KAYO!!” wika ni Jesus, “DARATING NA AKO” Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! 13 AKO ang ALPHA at ang OMEGA, ang UNA at ang HULI, ang SIMULA at WAKAS.

[LAST VERSES OF THE BIBLE!]

REVELATION 22:19-21

19 At kung ang sinoman ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Dios ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito.

20 Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo: ako’y madaling pumaparito. Siya nawa: pumarito ka Panginoong Jesus.

21 Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal nawa. Siya nawa.


[ANG PAGPARITO NG ANAK NG TAO]

LUCAS 21:25-28 MAGKAKAROON NG MGA TANDA SA ARAW, SA BUWAN, AT SA MGA BITUIN. SA LUPA, ANG MGA BANSA AY MASISINDAK AT MALILITO DAHIL SA UGONG AT MGA DALUYONG NG DAGAT.

26 ANG MGA TAO AY HIHIMATAYIN SA TAKOT DAHIL SA PAG-IISIP SA MGA SAKUNANG DARATING SA SANLIBUTAN; SAPAGKAT MAYAYANIG AT MAWAWALA SA KANI-KANILANG LANDAS ANG MGA PLANETA AT IBA PANG MGA KATULAD NITO NA NA…SA KALAWAKAN,

27 SA PANAHONG yaon, ang ANAK NG TAO makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may DAKILANG KAPANGYARIHAN AT MALAKING KARANGALAN.

28 KAPAG NAGSIMULA NG MANGYARI AMG MGA BAGAY NA ITO, MAGALAK KAYO SAPAGKAT MALAPIT NA ANG PAGLILIGTAS SA INYO.

APOCALYPSIS 1:7-8
PAKATANDAAN NINYO! DARATING SIYANG NASA MGA ALAPAAP, MAKIKITA NG LAHAT, PATI NG UMULOS SA KANYANG TAGILIRAN; DAHIL SA KANYA, IIYAK ANG LAHAT NG LIPI SA LUPA. MAGKAKAGAYON NGA. AMEN!

8 “AKO ANG ALPHA AT OMEGA, WIKA NG PANGINOONG DIYOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, DIYOS SA KASALUKUYAN, SA NAKARAAN AT SIYANG DARATING.

CLICK: NAG-IISANG TRONO NG DIYOS AT ANG NAKA-UPO SA GITNA NITO

CLICK: SINO SI KRISTO NGAYON SA LANGIT?

YEHUSHUA/JESUS IS ALL KNOWING

Amen!

17 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 20, 2011 at 5:38 am

  Ganito ang Pagkakaintindi ni Arman G. De Castro sa mga sipi niyang mga talata:
  ————————————————————————————————————————————-
  MATEO 24:36
  Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga ANGHEL SA LANGIT, O ANG “ANAK” MAN, ANG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NITO.

  MATEO 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

  PALIWANAG NI ARMAN: Basahin ninyo “magkasunod na talata ang Mateo 24:36 at Mateo 24:37 “ANAK NG TAO” ang ANAK NG TAO ay si YESHUA/JESUS CHRIST ang maliwanag na darating kung AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT ALAM NI JESUS? JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA (DIYOS) AY IISA.
  ————————————————————————————————————————————-

  Ayon sa kanya dito, “kung AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT ALAM NI JESUS?”

  Malinaw sa katanungan niyang iyan na lumalabas na ALAM na ni Cristo kung kailan Siya darating o kung kailan ang Araw ng Paghuhukom. Ang kaniyang paniniwala ay sumasalungat sa nauna na niyang sinipi sa Mateo 24:36 na “walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang …ANAK MAN…”

  Paano ba pinilipit ni Arman ang mga sipi niyang mga talata?

  Ganito ang kanyang kasagutan sa kaniyang sariling tanong:

  “kung AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT ALAM NI JESUS? JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA (DIYOS) AY IISA.”

  Alam daw ni Jesus kung kailan Siya darating dahil si Cristo at ang Ama ay iisa o si Cristo ay siya rin ang Ama (dahil ito ang aral ng ONENESS “CHRISTIAN” CHURCH).

  Ano ang kamalian sa aral nilang ito?

  Lumalabas na sinungaling ang Biblia sa aral nilang ito. Bakit? Dahil sinabi din sa naunang talata na HINDI ALAM NG ANAK ang oras at araw ng Kaniyang pagdating. Bakit pa sasabihin sa talata na HINDI alam ng Anak ang araw at oras ng Kaniyang pagdating kung talagang alam naman pala Niya ito?

  Kung hindi magsuri ang sinumang makakabasa ng aral nilang ito, tiyak na lalangoy siya kasama nila sa dagat-dagatang apoy ang sinumang mahuhulog sa mga maling katuruan nilang ito.

  Reply

  • Bro totoong alam ng Panginoong Jesus na syay muling paparito walang dispute doon… babalik sya talaga… wala pa sya sa lupa alam na un noon pa man… ang hindi alam ng Panginoong Jesus MATEO 24:36 Ngunit walang nakaalam ng ARAW AT ORAS ng pagsapit niyon, kahit ang mga Anghel sa langit, o ang anak man, ANG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NITO. Ung saktong ORAS AT ARAW ang hindi nya alam wag mo ng pakaisipin pang mabuti nandiyan na sa talata oh.

   Reply

   • Yon na nga masama diyan pinutol nyo ang MATTHEW 24-36-37 hindi nyo na binasa katuloy na MATTHEW 24:37 magkasama yan DARATING ANG “ANAK NG TAO” NA PARANG BAHA NI NOAH NOONG ARAW SO JUDGEMENT DA NA YON. READ ALSO REV 22:12-13-end of chapter 22.

    Hindi pang literal na ANAK NG TAO MGA TALATA NA ITO MAY MGA ANGHEL, TRONO SA KANYANG KAHARIAN

    DI MO BA NABASA THE COMING OF THE SON OF MAN

    THE PARABLES OF BEGOTTEN SON OR SON OF MAN

    PANSININ NINYO MAY MUKHA, TRONO, KAHARIAN AT NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL NIYA AT MGA SUMUSUNOD SA KANYA LANG

    MATTHEW 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

    MATTHEW24:39 Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng “ANAK NG TAO”

    MATTHEW 24:44 Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang ANAK NG TAO sa oras na di ninyo inaasahan.

    MATTHEW 25:31 “Darating ang Anak ng Tao bilang HARI, KASAMA NG ANGHEL AT LULUKLOK SA KANYANG MARINGAL NA TRONO.

    JOHN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?l

    MATTHEW 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

    https://armandecastro.com/2012/06/02/anak-ng-tao-literal-ba-son-of-man-is-it-literal/

 2. Posted by Codex on August 20, 2011 at 10:04 am

  KUNG ANG AMA LANG ANG NAKAKAALAM NG PAGHUHUKOM BAKIT SI YESHUA/JESUS ANG DARATING?

  MATEO 24:36 “Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga ANGHEL SA LANGIT, O ANG “ANAK” MAN, ANG AMA LAMANG ANG NAKAKAALAM NITO.”

  SAGOT:

  God has set the Day of Judgment but He will judge the world through a MAN (Christ) whom He (God) ordained or chose:

  “…Because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the Man whom He has ordained…” (Acts 17:31)

  Christ was ordained by God to be the judge on His behalf. Though Christ was ordained to be God’s judge on the Day of Judgment, there remains the truth that only God knows when He will end the earth and then He will let His chosen judge (who is Christ) to come to judge the living and the dead.

  Reply

 3. Hi Codex,

  Ang sabi hindi alam ng ANAK pero si JESUS ANG DARATING pakituloy mo talata.

  MATEO 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

  KUNG AMA LANG ANG NAKAKAALAM BAKIT NALAMAN NI JESUS DI BA? kasi si Jesus at ang AMA (DIYOS) AY IISA…ngayon…

  MAGBIGAY NGA KAYO NG TALATA SA APOCLAYPSIS NA UUTUSAN NG “AMA” SI JESUS PARA DUMATING AT YUONG “AMA” ANG DARATING MERON BA?

  SA REVELATION 22:12-13 SI JESUS ANG ALPHA OMEGA SIMULA AT WAKAS NA DARATING.

  TANDAAN: WALA NG WORD NA “FATHER” O “AMA” SIMULA CHAPTER 15 TO 22 NG APOCALYPSIS.

  Thanks

  Reply

 4. Posted by Codex on September 29, 2011 at 3:34 am

  Kaibigang Arman, tama po na HINDI alam ng Anak pero ang Anak o si Jesus ang darating.

  Ang tanong po ay kung bakit na ang Anak ang darating gayong hindi naman Niya (ng Anak) alam ang Kaniyang muling pagparito sa lupa o ang Araw ng Paghuhukom na siya ring araw ng ikalawa Niyang pagparito? Ang sagot po ay ang Ama, na siyang nakakaalam kung kailan ang Araw ng Paghuhukom, ay siyang magsusugo sa Kaniyang Anak upang ang tao ay hatulan:

  ” Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan, at ito’y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang (((tao))) na kanyang HINIRANG…” (Gawa 17:31, MB, akin ang pagdiriin)

  Pansinin mo kaibigan na ang salitang NIYA sa talata ay tumutukoy sa Panginoong Diyos o ang Ama na siyang nagtakda ng Araw ng Paghuhukom. Malinaw din na ang Diyos ay naghalal o naghirang ng isang TAO upang maging Tagahatol in His (God’s) behalf. Iba ang Diyos na nagtakda sa taong inihalal o hinirang ng nagtakda ng Araw ng Paghuhukom.

  Sino po ba itong TAO na hinirang ng Panginoong Diyos na maging Tagahatol sa araw na yaon? Pinatutunayan ng Panginoong Jesus na Siya ang taong iyon:

  “Sapagka’t ang Ama’y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol” (Juan 5:22)

  Tungkol naman sa sinabi mong:

  “MAGBIGAY NGA KAYO NG TALATA SA APOCLAYPSIS NA UUTUSAN NG “AMA” SI JESUS PARA DUMATING AT YUONG “AMA” ANG DARATING MERON BA?”

  Kaibigan, ang Biblia ay hindi lamang binubuo ng isang talata o isang aklat lamang. Makikita na sa ibang talata ng ibang aklat ang hindi nasusulat sa isang aklat. Para mo na rin akong tinatanong kung may mababasa ka bang salitang “Biblia” sa Apocalypsis at kapag wala, hindi ako dapat maniniwala sa Biblia.

  Reply

 5. Posted by Codex on October 21, 2011 at 4:43 am

  ISA PANG KATUNAYAN NA ANG ANAK (ANG KORDERO) AY NASA TABI NG DIYOS:

  Acts 7:54-56 (New International Version)

  54. When they heard this, they were furious and gnashed their teeth at him.

  55. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God.

  56. “Look,” he said, “I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God.”

  Please notice what is recorded in Acts 7:56

  Stephen looked up to heaven, saw the glory of GOD and Jesus standing at the right hand of GOD.

  I want Mr. Arman De Castro explain this and relate it to their doctrine about the ONENESS of The Father, Son and Holy Spirit.

  Reply

 6. Posted by codex on November 14, 2011 at 11:54 pm

  Isa pang tagpo ang gusto kong malaman sa aral ng ONENESS ay kung ang Banal na Espiritu ay nasa lupa lamang (ayon ito sa sinabi ni Ginoong Arman), sa panahon ng Lumang Tipan, wala pa bang Banal na Espiritu (dahil hindi pa “nagkatawang-tao ang Diyos”? Sa panahon naman ng Bagong Tipan noong hindi pa umakyat ng langit si Jesus?

  Reply

 7. Eto na lang tanungin natin sa sarili natin sa langit ba ay sasamba ka pa sa ESPIRITU AT KATOTOHANAN katulad ng tamang pagsamba dito sa lupa?

  Kung babasahin natin ang REVELATION kapiling na natin ang DIYOS MISMO may COMFORTER PA BA NA DAPAT MAGTANGGOL AT MAMAGITAN SA ATIN SA LANGIT eh kapiling mo na nga MISMO ANG DIYOS.

  Reply

 8. LITERAL BA ANG ANAK NG TAO DITO SA MGA TALATANG SUMUSUNOD?

  **********
  ANAK NG TAO
  **********

  LITERAL BA NA ANAK NG TAO KUNG BABASAHIN NINYO ANG MGA SUMUSUNOD NA TALATA?

  [KUNG AMA NAKAKAALAM BAKIT SI JESUS DARATING TULOY ANG BASA SA KASUNOD NA TALATA MATEO 24 LAHAT YAN]

  MATEO 24:37 Ang pagdating ng “ANAK NG TAO” ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni NOE. Noon, ang mga tao’y nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si NOE.

  MATEO 24:39 Dumating ang baha nang di nila namamalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng “ANAK NG TAO”

  MATEO 24:44 Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang ANAK NG TAO sa oras na di ninyo inaasahan.

  MATEO 25:31 “Darating ang ANAK NG TAO bilang HARI, KASAMA NG ANGHEL AT LULUKLOK SA KANYANG MARINGAL NA TRONO.

  JUAN 6:62 “Gaano pa kaya kung makita ninyo umaakyat ang “Anak ng Tao” sa dati niyang kinaroroonan?

  MATEO 19:28 “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Tandaan ninyo ito: kapag nakaluklok na ang ANAK NG TAO sa KANYANG…KANYANG..KANYANG KANYANG maringal na TRONO sa BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG…SA BAGONG DAIGDIG Kayong sumunod SA…AKIN…SA AKIN…SA AKIN…ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang labindalawang LIPI NG ISRAEL.

  Reply

 9. MANY PEOPLE SAID ONLY THE FATHER KNOWS ABOUT THE JUDGEMENT DAY BECAUSE OF MATTHEW 24:36 ARE THEY CORRECT LET US CONTINUE THE READING IN THE NEXT VERSE IN MATTHEW 24:37.

  Matthew 24:36

  36 “But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son,[a] but only the Father.

  *************************************************
  THE COMING OF “SON OF MAN” PARABLES OF JESUS ABOUT HIMSELF.
  ************************************************

  MATTHEW 24:37 As it was in the days of Noah, so it will be at [[[[[[[[THE COMING OF THE SON OF MAN.]]]]]]

  THE EXAMPLE OF SON OF MAN (PARABLES OF JESUS)

  Matthew 19:28

  28 Jesus said to them, “Truly I tell you, at the renewal of all things, when the SON OF MAN [[[sits]]] on [[[his]]] glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

  REMEMBER THERE IS ONLY ONE THRONE OF GOD IN HEAVEN

  Revelation 4:2 ( A THRONE MEANS ONE/SOMEONE NOT THEM)

  2 At once I was in the Spirit, and there before me was [[[[[[a throne in heaven]]] with [[[[[[someone]]] sitting on it.

  **********************************
  THE LAMB AT THE CENTER OF THE THRONE IT DID NOT SAYS RIGHT SIDE.
  *********************************

  Revelation 7:17

  17 For the [[LAMB AT THE CENTER OF THE THRONE]]
  will be their shepherd;
  ‘he will lead them to springs of living water.’
  ‘And God will wipe away every tear from their eyes.’”

  THEREFORE IF ONLY THE FATHER KNOWS THAT DAY OF JUDGEMENT WHY JESUS(SON OF MAN IS COMING?)

  QUESTION:
  ARE THERE ANY VERSES IN THE BOOK OF REVELATION THAT GOD WAS COMMANDED JESUS TO COME?

  ARE THERE ANY VERSES IN THE BOOK REVELATION THAT YOUR FATHER IS COMING?

  REMEMBER THIS: IS JESUS ASKED PERMISSION TO THE FATHER THAT HE IS COMING?

  Revelation 22:12-13

  12 “JESUS SAID…….Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.

  AMEN!!!

  Reply

 10. Having read this I believed it was really enlightening.
  I appreciate you spending some time and effort to put this information together.
  I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

  Reply

 11. […]  CHALLENGE TO EVERYONE: NAMED YOUR GOD AND GIVE ME THE VERSE IN REVELATION THAT OUR GOD IS COMING!!! […]

  Reply

 12. Posted by Henry on May 1, 2019 at 7:13 am

  Tama naman yung sinasabi eh ang AMA lamang ang nakakaalam sa (ARAW at ORAS) ikaw lang ang nagpapa komplikado.

  Reply

  • itutuloy mo kasi basa ng matthew 24:36-40 ng makita mo na si JESUS/ANAK NG TAO pala darating eh so alam niya lulunurin na kayo na parang baha ni Noah symbolical yan sa paghuhukom ni Cristo kasama mga banal at lahat ng mga anghel niya tupok kayo lahat na hindi kumikilala sa kanya bilang Diyos isa pa kapag naparating mo ama ni jesus sa revelation panalo ka na.

   Reply

  • sige ilabas mo talata mo na darating ama mo sa biblia na kasama mga anghel, banal, gantimpala at apoy na tutupok sa lahat.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: