ANG BAUTISMO DAPAT SA PANGALAN NI YHWH = Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)]. LAMANG! (BAPTIZED ONLY IN Yehu’shua [ for God (Yeh) shall (u) save (shua)] NAME)

baptism_formula_none

 

ANG SULAT KUNG ITO AY PARA MALAMAN NG LAHAT KUNG PAANO IPINATUPAD NG MGA ALAGAD NI JESUS ANG BAUTISMO.

GAWIN NATING LITERAL:

BINABAUTISMUHAN KITA SA PANGALAN NI AMA (YAHWEH), ANAK (JESUS), HOLY SPIRIT (????)

PATAY NA!!! “WALA NG NAIBAUTISMO NA PANGALANG NG IISANG DIYOS”

BASAHIN PO NATIN KUNG ANO ANG TOTONG NATUPAD AMEN!

WALANG TAONG MAKAKAPAGBAUTISMO SA INYO NG ESPIRITO SANTO DAHIL NASUSULAT: SI JESUS LANG ANG MAGBABAUTISTMO SA ESPIRITO SANTO.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”

MAY ESPIRITU SANTO PALA???? SABI NG MGA HINDI NAKAKAALAM…PARA SA MGA TAONG HINDI NANINIWALA SA ESPIRITO SANTO ETO KAYO!!

GAWA 19:2 at sila’y tinanong niya, “Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo’y sumampalataya?” (((“Hindi po, ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala))))),” tugon nila.

ACTS 4:12 Kay Jesu-Cristo lamang matatagpuan ang KALIGTASAN, Sapagkat sa silong ng langit, ang KANYANG PANGALAN LAMANG ANG IBINIGAY NG DIYOS SA IKALILIGTAS NG TAO.” JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA(DIYOS) AY IISA.

Mga kapatid kay JESUCRISTO ang sagot ko ay OO tanging sa Pangalan lamang ng Ating Panginoong JesuCristo ang Bautismo upang tumanggap tayo ng ESPIRITO SANTO. Lahat ng HINDI binautismuhan kay KRISTO JESUS AY WALANG ESPIRITU SANTO NG DIYOS. Tayo ay nagpapabautismo upang tayo ay matatakan ng DUGO NG KORDERO at mahayag ang Kanyang Pangalan Jesus sa ating mga Puso bilang ating nag-iisang Diyos na Buhay. Na siyang magiging tatak natin upang tayo ay maligtas sa muli Niyang pagparito katulad ng pagliligtas na ginawa Niya ng Patayin Niya ang mga Panganay sa Egipto. Naniniwala kami na iisa lamang ang Diyos at Siya mismo ang Diyos na NAGING TAO (LUKE 24:26-27) ayon sa isinulat ng mga propeta patungkol sa Kanyang SARILI.

[SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG JESUCRISTO ANG BAUTISMO UPANG TUMANGGAP TAYO NG ESPIRITU SANTO ANG HINDI NABAUTISMUHAN KAY JESUCRISTO AY WALANG ESPIRITU SANTO]

[Si JESUS CHRIST ang magbabautismo sa Espirito Santo.]
JOHN 1:33-32

32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya.
33 Hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siya ring nagsabi sa akin, Ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo.

[At HINDI nagbautismo si JESUS CHRIST dito sa lupa ng SIYA ay TAO pa lamang.]
JOHN 4:2 Ngunit ang totoo’y hindi si JESUS ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad.

[MGA BAUTISMO SA PANGALAN NI GOD JESUS CHRIST]
ACTS 2:38
Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espirito Santo.
ACTS 2:41
…nadagdag na nabautismuhan ay 3,000 tao ng araw na iyon.

ACTS 8:12-18
12Ngunit ng ipangaral ni Felipe ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesu-Cristo, sila’y sumampalataya at nagpabautismo–lalaki’t babae. 13..Pati si Simon ay sumampalataya rin at ng mabautismuhan ay palaging sumasama kay Felipe. Humanga Siya ng makita ang mga kababalaghan. 14Ng mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang Salita ng Diyos, sinugo nila roon si Pedro at Juan. 15Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila’y tumanggap din ng Espirito Santo, 16 Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila’y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. 17At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espirito Santo.

Sila’y nabautismuhan lamang sa Pangalan ng Panginoong JesuCristo hindi ba bumababa sa kanila ang Espiritu Santo, Ng ipatong ni Juan at ni Pedro ang kanilang mga kamay tumanggap sila ng Espirito Santo. Na bautismo din ni KRISTO JESUS dahil si JESUS CHRIST nga ang magbabautismo sa Espirito Santo (JOHN 1:33,ACTS 11:16) at mga Alagad ng Panginoong JesusCristo si Juan at si Pedro na mga nagsipagpatong nga kamay kung alagad ka ni Cristo Jesus sino ang ibabautismo mo? Malinaw hindi po ba mga kapatid.

ACTS 10:48 At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesu-Cristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw.

ACTS 11:15-17
Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espirito Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. 16 At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, ‘Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit BABAUTISMUHAN KAYO SA ESPIRITO SANTO (JOHN 1:33 ni JESUS).

ACTS 18:25-28Ang BAUTISMO NI APOLOS na taga ALEJANDRIA ay MAKALUMA (v.25)…itinama ito ni AQUILA AT PRESCILA (2 TIM 4:19)…on verse 28.Pinatunayan nila na si JESUS CHRIST ANG KRISTO. Naitama nila ang makalumang Bautismo na ginagawa ni Apolos. (ANG BAUTISMO NI JUAN SA TUBIG AY LUMA NA)

ACTS 19:4-7 Sinabi ni Pablo, “Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa DARATING NA KASUNOD NIYA, SAMAKATWID bagay kay Jesus.” 5Nang marinig nila ito sila’y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. 6 Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila’y nagsalita ng iba’t-ibang wikat at nagpahayag ng salita ng Diyos. 7Silay higit kumulang sa 12 lalaki.

Si Saulo/Pablo ay tinawag ni JESUS CHRIST tandaan ninyo yan mga kapatid kay JESUS CRISTO. (ACTS 9:5, 26:15)
MAGING KRISTIANO SANA KAYONG LAHAT (ACTS 26:29)

ACTS 8:32-40 ..binabasa ng Eunuko ang prophecy patungkol sa tupa na papatayin Isa. 53:7…(v34) itinanong niya kung sino ito HIM OR HIMSELF, Sarili ba niya o Iba? Binautismuhan Siya ni FELIPE sa Pangalan ni JESUS. Dahil ito ay sumampalataya na si “JESUS AY ANAK NG DIYOS” (ACTS 8:12 si FELIPE ay nagbabautismo sa PANGALAN NI JESUS sa SAMARIA…nasa itaas ang verses also)

ACTS 16:31
“SUMAGOT SILA, “SUMAMPALATAYA KA SA PANGINOONG JESUS, AT MALILIGTAS KA –IKAW AT ANG IYONG SAMBAHAYAN.

(SINO BA ANG AYAW MALIGTAS KASAMA NG KANYANG SAMBAHAYAN? Kaya maging matalino kayo sa pagpili ng ibinabautismo sa INYO MGA KAPATID KAY GOD JESUS)

ACTS 18:25-28…Ang BAUTISMO NI APOLOS na taga ALEJANDRIA ay MAKALUMA (v.25)…itinama ito ni AQUILA AT PRESCILA (2 TIM 4:19)…on verse 28.Pinatunayan nila na si JESUS CHRIST ANG KRISTO. Naitama nila ang makalumang Bautismo na ginagawa ni Apolos. (ANG BAUTISMO NI JUAN SA TUBIG AY LUMA NA)

KAYA LUMA NA YANG KAY JUAN BAUTISTA KUNG YAN AY HINDI LUMA ITATAMA BA YAN NI PRISICLA AT AQUILA? ACTS 18:25
25 Naturuan siya tungkol sa Daan ng Panginoon, at masigasig na nangangaral at nagtuturo nang wasto tungkol kay Jesus. [[[[[[[[[[Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman.]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman.]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman.]]]]]]]]]]]]]]]
[[[[[[[[[[Ngunit ang bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman.]]]]]]]]]]]]]]]

ANONG PAGTATAMA NI AQUILA AT PRISCILA GINAWA BASA?

ANO SINABI KAY APOLOS SA ACTS 18:26 NG MAG-ASAWANG PRISCILA AT AQUILA?

26 Siya’y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Judio. Nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscila ang pagpapaliwanag ni Apolos, siya’y isinama nila sa kanilang bahay at doo’y

[[[[[[[[[[[[[[pinaliwanagan nang mabuti ]]]]]]]]]]]]

[[[[[[[[[[[[[[pinaliwanagan nang mabuti ]]]]]]]]]]]]

[[[[[[[[[[[[[[pinaliwanagan nang mabuti ]]]]]]]]]]]]

tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nalalaman tungkol sa Daan ng Diyos.

 

GALACIA 3:27 SAPAGKAT ANG LAHAT NG NABAUTISMUHAN KAY KRISTO AY PINANANAHANAN NI CRISTO.
(kung hindi si KRISTO ang ibinautismo sa inyo SINO ang nananahan sa inyo?)

GALACIA 3:26DAHIL SA INYONG PANANALIG KAY CRISTO JESUS, KAYONG LAHAT AY ANAK NG DIYOS. (Kayo’y anak ng DIYOS kung nananalig kayo kay GOD JESUS CHRIST)

SINO NAGBIGAY NG KARAPATANG MAGING ANAK NG DIYOS? JOHN 1

JOHN 1:12-13
12
Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa KANYA/SALITA/VERBO ay BINIGYAN NIYA ng KARAPATANG MAGING MGA ANAK NG DIYOS. 13 Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos.

SI JESUSCRISTO PO MGA KAPATID ang DIYOS NA NAGING TAO (ISA.9:6, ISA.7:14, MAT 1:22-23, I TIM 3:16, I JOHN 4:2-3, ISA. 40:3, JOHN 1:22-23)…SIYA LAMANG AT WALA NA PONG IBA. SIYA ANG GUMANAP NG LAHAT NG ITO KAYA ANG PANGALAN NG AMA, NA NAGING ANAK AT ANG ESPIRITO SANTO NIYA ANG SUMASAATIN NGAYON ANG PANGALAN NIYA AY YESHUA/JESUS UPANG MATUPAD LAHAT NG NASUSULAT SA KANYA AT MABUKSAN NAWA ANG INYONG MGA PAG-IISIP (LUCAS 24:25-26, LUCAS 24:44-45). ANG PANGALAN NG DIYOS AY KANYANG INIHAYAG DITO SA LUPA NGAYONG MGA HULING PANAHON NA. (A.D. ANNO DOMINI – YEAR OF THE LORD!)

PAGPALAIN NAWA ANG LAHAT NG NANALIG SA PANGALAN NG PANGINOONG JESUS.

KAPAG SINABING AMA? ANAK? AT ESPIRITU SANTO? MAY PANGALAN BANG NABANGGIT? IPINAKITA SA ACTS ANG TAMANG PAMAMARAAN NA GINAWA NG MGA ALAGAD NAWA AY INYONG MAUNAWAAN.

TANONG: NAGBANGGIT BA NG BINABAUTISMUHAN KITA SA PANGALAN NG AMA ANAK AT ESPIRITU SANTO (KAPAG ITO ANG IBINAUTISMO SA INYO ANONG PANGALAN ANG KANILANG BINANGGIT? WALA!!!) ANG MGA ALAGAD……ANG PANGALAN NI JESU-CRISTO AY KATUMBAS NG TATLO NA YAN DAHIL SIYA ANG DIYOS NA NAGING TAO. AMEN!!!

Advertisements

7 responses to this post.

 1. WATCH THIS BAPTISM IN THE NAME OF JESUS DIN http://www.youtube.com/watch?v=D9zAlGO3_Rw

  Reply

 2. SUMMARY!!!

  NASUSULAT HINDI PWEDENG IBAUTISMO NG TAO ANG ESPIRITU SANTO…

  MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

  LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, [[[[[[[[ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ]]]]]]at ng apoy.

  SA ACTS HINDI PINAKIKIELAMAN NG MGA ALAGAD YANG BAPTISM NG HOLY SPIRIT…

  TUTUKAN NATIN ANG ESPIRITU SANTO!!!!!!!

  1. HINDI BUMABA ANG ESPIRITU SANTO? KAILANGANG MAPATUNGAN NG KAMAY NG MGA ALAGAD. REMEMBER JESUS NAME LANG IBINABAUTISMO NILA

  ACTS 8:12-18 12Ngunit ng ipangaral ni Felipe ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesu-Cristo, sila’y sumampalataya at nagpabautismo–lalaki’t babae. 13..Pati si Simon ay sumampalataya rin at ng mabautismuhan ay palaging sumasama kay Felipe. Humanga Siya ng makita ang mga kababalaghan. 14Ng mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang Salita ng Diyos, sinugo nila roon si Pedro at Juan. 15Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila’y tumanggap din ng Espirito Santo, 16 Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila’y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. 17At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espirito Santo.

  [[[[[[[[[[Sila’y nabautismuhan lamang sa Pangalan ng Panginoong JesuCristo hindi pa bumababa sa kanila ang Espiritu Santo, Ng ipatong ni Juan at ni Pedro ang kanilang mga kamay tumanggap sila ng Espirito Santo. ]]]]]]]]]]]]]

  2. NAGSASALITA PA LAMANG ANG MGA ALAGAD BUMABA NA ANG ESPIRITU SANTO.

  ACTS 11:15-17 Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espirito Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. 16 At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, ‘Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit BABAUTISMUHAN KAYO SA ESPIRITO SANTO (JOHN 1:33 ni JESUS).

  MALINAW ITO MAY PANGALAN ANG IBINABAUTISMO NG MGA ALAGAD SA BUONG CHAPTER NG ACTS.

  GALACIA 3:27 SAPAGKAT ANG LAHAT [[[[[NG NABAUTISMUHAN KAY KRISTO AY PINANANAHANAN NI CRISTO.]]]]]]

  Reply

 3. Posted by codex on December 12, 2011 at 5:45 am

  Sa title pa lang ng iyong blog, sinalungat mo na ang utos ng Panginoong Jesus na nakatala sa Mateo 28:19:

  “Humayo nga kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, inyong bawtismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. ”

  Kung ang bautismo ay gagawin sa pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo, bakitb pa Niya iniutos sa Kaniyang mga alagad na magbaustismo sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu? Sino ang dapat susundin dito? Ang mga kasinungalingan mo o ang katotohanang nakatala sa Mateo 28:19?

  Reply

 4. Posted by codex on December 12, 2011 at 11:32 pm

  About The Water and the Spirit in Baptism:

  http://theimportanceofthechurchofchrist.blogspot.com/2011/11/who-is-truly-born-again.html

  Read in that link I found.

  Reply

 5. ****************************************
  FB CHAT KAY RANIX KATOLIKO
  *****************************************

  Arman G. de Castro
  ‎******************************************************
  SAAN NAKASULAT SA BIBLIA NA MALILIGTAS KAYO NG BAUTISMO NI JUAN BAUTISTA?
  ******************************************************

  YAN AY MAKALUMA NA…SA PAGSISISI LANG YAN.

  ALAM NI JUAN ANG MAGBABAUTISMO NG ESPIRITU SANTO.

  MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

  LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na [[[[[[[[kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy]]]]]]]]. Siya’y higit na makapangyarihan kaysa akin; ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. 17 Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa’y susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman.”
  Like · · Unfollow Post · 16 minutes ago

  Arman G. de Castro ACTS 19:4-7 Sinabi ni Pablo, “Ang bautismo ni Juan ay [[[[[[[tanda ng pagsisisi.]]]]]]]]]] Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang [[[[[[[[[[[sumampalataya sa DARATING NA KASUNOD NIYA, SAMAKATWID bagay kay Jesus.” ]]]]]]]] 5Nang marinig nila ito sila’y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. 6 Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila’y nagsalita ng iba’t-ibang wikat at nagpahayag ng salita ng Diyos. 7Silay higit kumulang sa 12 lalaki.
  15 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko bubung arman
  13 minutes ago · Like · 1
  Arman G. de Castro bakit kaibigan wala ka na bang maikokontra?
  13 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro puro ka na lang bubung arman diyan 🙂
  13 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko ‎1 peter 3:21 AND THIS WATER SYMBOLIZE BAPTISM THAT NOW SAVES YOU ALSO–not the removal of dirt from the body but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ,
  12 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro ACT 19:5Nang marinig nila ito sila’y[[[[[[ nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus.]]]]]]]]

  nasaan mga FORMULA NG PARI DIYAN? MERON BA?
  12 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko TALAGA NAMANG BUBU KA
  12 minutes ago · Like · 1
  Arman G. de Castro SA PANGALAN NI JESUS KASAMA NA AMA, ANAK AT HS DAHIL SIYA LANG YAN LAHAT.
  12 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko ‎1 peter 3:21 AND THIS WATER SYMBOLIZE BAPTISM THAT NOW SAVES YOU ALSO–not the removal of dirt from the body but the pledge of a good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ,
  11 minutes ago · Like · 1
  Arman G. de Castro ANG TUBIG NA TINUTUKOY DIYAN AY TUBIG NI CRISTO…
  11 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko NAKU DAMING PALUSOT MO BUBU…..
  11 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko SO MEANING HIND LITERAL YAN NA TUBIG?
  10 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko Born Again in Water Baptism

  John 1:32 – when Jesus was baptized, He was baptized in the water and the Spirit, which descended upon Him in the form of a dove. The Holy Spirit and water are required for baptism. Also, Jesus’ baptism was not the Christian baptism He later instituted. Jesus’ baptism was instead a royal anointing of the Son of David (Jesus) conferred by a Levite (John the Baptist) to reveal Christ to Israel, as it was foreshadowed in 1 Kings 1:39 when the Son of David (Solomon) was anointed by the Levitical priest Zadok. See John 1:31; cf. Matt. 3:16; Mark 1:9; Luke 3:21.

  John 3:3,5 – Jesus says, “Truly, truly, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.” When Jesus said “water and the Spirit,” He was referring to baptism (which requires the use of water, and the work of the Spirit).

  John 3:22 – after teaching on baptism, John says Jesus and the disciples did what? They went into Judea where the disciples baptized. Jesus’ teaching about being reborn by water and the Spirit is in the context of baptism.

  John 4:1 – here is another reference to baptism which naturally flows from Jesus’ baptismal teaching in John 3:3-5.

  Acts 8:36 – the eunuch recognizes the necessity of water for his baptism. Water and baptism are never separated in the Scriptures.

  Acts 10:47 – Peter says “can anyone forbid water for baptizing these people..?” The Bible always links water and baptism.

  Acts 22:16 – Ananias tells Saul, “arise and be baptized, and wash away your sins.” The “washing away” refers to water baptism.

  Titus 3:5-6 – Paul writes about the “washing of regeneration,” which is “poured out on us” in reference to water baptism. “Washing” (loutron) generally refers to a ritual washing with water.

  Heb. 10:22 – the author is also writing about water baptism in this verse. “Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water.” Our bodies are washed with pure water in water baptism.

  2 Kings 5:14 – Naaman dipped himself seven times in the Jordan, and his flesh was restored like that of a child. This foreshadows the regenerative function of baptism, by water and the Holy Spirit.

  Isaiah 44:3 – the Lord pours out His water and His Spirit. Water and the Spirit are linked to baptism. The Bible never separates them.

  Ezek. 36:25-27 – the Lord promises He will sprinkle us with water to cleanse us from sin and give us a new heart and spirit. Paul refers to this verse in Heb. 10:22. The teaching of Ezekiel foreshadows the salvific nature of Christian baptism instituted by Jesus and taught in John 3:5, Titus 3:5, 1 Peter 3:21 and Acts 22:16.
  10 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro ‎1 JOHN 5:6 Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng [[[[[[[[[tubig at ng dugo]]]]]]]]. Hindi sa pamamagitan ng [[tubig]]] lamang kundi sa pamamagitan ng [[[[tubig at dugo]]. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan.
  10 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko NAPA KA BUBUNG ARMAN
  9 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro NABASA MO BA ITO?

  1 JOHN 5:6 Si Jesu-Cristo ang naparito sa pamamagitan ng [[[[[[[[[tubig at ng dugo]]]]]]]]. Hindi sa pamamagitan ng [[tubig]]] lamang kundi sa pamamagitan ng [[[[tubig at dugo]]. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan.
  9 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko NAKU..DAMI MONG PALUSOT
  9 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko SAGUTIN MO HINDI LITERAL NA TUBIG BAH YAN?
  9 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro MERON PA YUONG PAGPAPAKILALA NI JESUS NG HINDI DIRETCHAHAN BASA…

  JOHN 4:10 Sumagot si HESUS, “Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos, AT [[[[[[[[[[[[[[[[[[kung SINO ]]]]]]]]]]itong HUMIHINGI SA INYO NG INUMIN MARAHIL AY KAYO ANG HIHINGI SA KANYA, AT KAYO NAMA’Y BIBIGYAN NIYA NG TUBIG NA NAGBIBIGAY BUHAY.

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[kung SINO ]]]]]]]]]] KUNG SINO DAW…ANO NAUUNAWAAN MO BA YAN?
  8 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko ‎1 PETER 3:20 to those who were disobedient long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only a few people, eight in all, WHERE SAVE THROUGH WATER,
  8 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko ARMAN DAMI MONG PALUSOT
  8 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko SUPAL PAL KA NANAMAN MATANDANG UBUD NANG KABUBUHAN
  7 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko ‎1 PETER 3:21 and this water symbolizes baptism that now saves you also—NOT REMOVAL OF DIRT FROM THE BODY but the pledge of a clear
  6 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro DAPAT SI JESUS ANG MAGBABAUTISMO KAY JUAN BAUTISTA BAKIT NABALIGTAD?

  BASA…

  MATEO 3:14-15
  (Marcos 1: 9-11)(Lucas 3: 21-22)

  14 Ngunit tumututol si Juan at patuloy na sinabi, “Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo! Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?” 15 Subalit sumagot si Jesus, “Hayaan mo ito ang mangyari ngayon; sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos.” Kaya’t pumayag din si Juan.
  6 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro NAKITA MO NA ANG KUNG GAANO KALAKI ANG PAGTUTOL NI JUAN BAUTISTA NA BAUTISMUHAN SI JESUS SA MATEO 3:14-15?
  5 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko TANUNG LANG ARMANDONG MANDUROKOT JAN SA TALATANG NOT REMOVAL OF DIRT FROM THE BODY. ANU ANG IBIG SABIHIN NIYAN
  5 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko ARMANDONG MANDOROKOT IBIG BAH SABIHIN SA 1 PEDRO MALI YAN?
  5 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko EH PUMAYAG RIN NAMAN SI JUAN
  4 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko BUBUNG ARMANDONG MANDUROKOT
  4 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro YAANG 1 PETER 3:21 NA KASINUNGALINGAN MO..PANAHON NI NOAH SINASABI DIYAN…
  4 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko TANUNG LANG ARMANDONG MANDUROKOT JAN SA TALATANG NOT REMOVAL OF DIRT FROM THE BODY. ANU ANG IBIG SABIHIN NIYAN
  4 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro PANAHON NI NOAH YAANG 1 PETER 3:21 NA INIHANTULAD KAY JESUS…MAGBASA KANG MABUTI.
  4 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko ULOL PALUSOT MO LANG YAN
  4 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko AHAHAH ARMAN MUKHANG IKAW ANG HINDI NAKAKAINTINDI AHAHAHHA
  3 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro IDILAT MO MATA MO……….NOAH…STORY YAN..MAHILIG KANG MAMULOT

  1 PETER 3:19-22

  19 Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritung nakabilanggo. 20 Sila ang mga espiritung ayaw sumunod nang sila’y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni [[[[[[[[Noe]]]], samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, walo lamang, ang nakaligtas sa baha. 21 Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo, 22 na umakyat sa langit at ngayo’y nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit.
  3 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko KAWAWANG MATANDANG ARMANDONG MANDUROKOT..UMPISA PALANG SUPAL PAL NA
  3 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko BAKIT BINAUTISMOHAN BAH SILA NANG BAHA ARMANDONG MANDUROKOT?
  2 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro ayon basahin mo kung PAANO PINANGARALAN NI JESUS ANG MGA KALULUWA NG PANAHON NI NOE…AKALA KO MATALINO KA..SAYANG LANG PALA MGA MAKIKINIG SA MGA KASINUNGALINGAN NINYO…
  2 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko ANG BAUTISMO AY HINDI PAGLILINIS NANG DUMI NANG KATAWAN..
  2 minutes ago · Like
  Ranix Katoliko NAKU SUPAL PAL NANAMAN ITONG MATANDANG ARMANDONG MANDUROKOT
  about a minute ago · Like
  Ranix Katoliko BAKIT NASABI NA ANG BAUTISMO AY HINDI PAGLILINIS NANG DUMI NANG KATAWAN..?
  about a minute ago · Like
  Arman G. de Castro ANG TUBIG NA TINUTUKOY DIYAN ANG LUMUNOD SA MGA TAO NG PANAHON NI NOE…MAGREVIEW KA. AT KAWAWA MGA SUSUNOD SA IYO.
  about a minute ago · Like
  Arman G. de Castro BASA ULIT…SUPALPAL!!

  IDILAT MO MATA MO……….NOAH…STORY YAN..MAHILIG KANG MAMULOT

  1 PETER 3:19-22

  19 Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritung nakabilanggo. 20 Sila ang mga espiritung ayaw sumunod nang sila’y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni [[[[[[[[Noe]]]], samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, walo lamang, ang nakaligtas sa baha. 21 Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo, 22 na umakyat sa langit at ngayo’y nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit.
  about a minute ago · Like
  Ranix Katoliko KUNG HINDI LITERAL NA TUBIG YAN BAKIT SINABING HINDI PAGLILINIS NANG DUMI NANG KATAWAN
  about a minute ago · Like
  Arman G. de Castro mamumulot ka lang kasinungalingan pa sa mga taong makikinig sa iyo.
  a few seconds ago · Like
  Arman G. de Castro THE CASE IS CLOSED…BAHALA NA MAKAKABASA NITO…KUNG SINO TAMA SA ATIN…paalam na muna…

  Reply

 6. Posted by Medo on September 29, 2012 at 1:29 pm

  Ang bautismo sa Holy Spirit and Fire is commanded by Jesus-Christ through His apostoles: Pedro, Pablo at iba pa. Iyan din ang gawain ng Holy Spirit when He comes here in the Earth and now baptism of Holy Spirit promises salvation.

  Reply

 7. […] INALAY NIYA NGA MAGKATAWANG TAO SIYA!!! SI YEHUSHUA/KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO!! ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG NG PANGINOONG YEHOSHUA/IESOUS/IESV OR YOD HE VAV HE (I AM), YOD SHIN… IN SHORT!! 1 GOD/CREATOR. […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: